دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 61
——–

38/1

جدول ماتریس عوامل خارجی نشان می دهند که از نظرکارشناسان ایجاد واجرای طرح ارتقای منطقه حفاظت شده ارسباران به پارک ملی ، همسایگی با منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و کشور آذربایجان و ارمنستان ونیز قابلیت بالای منابع و استعدادهای اکولوژیکی منطقه هرکدام با21 /0 امتیازبه عنوان مهمترین فرصت جهت توسعه اکو توریسم شهرستان کلیبر می باشندوعوامل وجود بخش اعظم ذخیره گاه زیست کره ارسباران در منطقه، حفاظت از گونه های گیاهی وجانوری متنوع ونادر منطقه حفاظت شده ،با18 /0 امتیازجایگاه دوم و قرار گرفتن شهرستان در محور گردشگری و تاریخی جایگاه سوم را به خود اختصاص داده اند و همچنین در بین عوامل تهدید کننده اکوتوریسم شهرستان کلیبر، تخریب جنگلهای ارسباران بدلیل جاده سازی وبدون توجه به توسعه پایداروچرای بی رویه دام در مراتع ارسباران و شکارغیر مجاز حیوانات مهمترین تهدید برای اکوتوریسم شهرستان می باشند وعوامل عدم تدوین برنامه جامع و آشنایی گردشگران در استفاده از طبیعت، نبود عزم ملی درتوسعه گردشگری، عدم تشویق وایجاد انگیزه برای جذب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در منطقه هرکدام با18 /0 امتیاز و عامل دید سیاسی به امر گردشگری بدلیل وجود قلعه بابک در شهرستان با 15 /0 امتیاز جایگاه دوم تا سوم را دربین مهمترین تهدیدات اکوتوریسم شهرستان کلیبر به خود اختصاص داده اند
مطابق با جداول فرصتها و تهدیدات اکوتوریسم شهرستان کلیبر،مجموع امتیازنهای عوامل خارجی 78/2میباشد و از آنجا که این عدد بزرگتر ازعدد5/2میباشدنشان دهنده این است که شهرستان کلیبردرزمینه اکوتوریسم ازلحاظ عوامل خارجی ازوضعیت مطلوبی برخوردار است وبه عبارتی دارای فرصتهای خوبی است وبه منظور استفاده ازاین فرصتها نیازمند ارائه راهبردهای مناسبی درجهت برطرف کردن نقاط ضعف وخنثی کردن عوامل تهدید کننده باهدف توسعه ورونق اکوتوریسم شهرستان کلیبرمی باشد .لذا جهت تدوین مرحله بعدی که مرحله مقایسه است به کمک جداول ارزیابی عوامل داخلی وخارجی که دربالا ذکرشدراهبردهای اکوتوریسم شهرستان کلیبرتدوین می شود.تدوین این راهبردها با توجه به نقاط قوت وفرصتهای اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه که هردو برضعف وتهدیدهای آن برتری دارند انجام شده است.
2-3- 4- مرحله مقایسه
درچارچوب تدوین استراتژیها، مرحله مقایسه در برگیرنده پنج روش(ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط ضعف و قوت؛ ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک؛ ماتریس گروه مشاوران بستن؛ ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی و ماتریس استراتژیهای اصلی) است که می توان به ترتیب دلخواه از آنها استفاده کرد(دیوید، ص359، 1379)
در این تحقیق از تکنیکهای 1و4(ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط ضعف و قوت و ماتریس ارزیابی موقعیت عوامل داخلی و خارجی ) استفاده می شود. این ابزارها متکی به اطلاعاتی هستند که از مرحله نخست بدست آمده اند و فرصتها وتهدیدهای خارجی را با نقاط قوت وضعف داخلی مقایسه می کنند.برای اینکه بتوان استراتژیهای گوناگون امکانپذیر را به شیوه ای اثر بخش ارائه نمود، فرایند مقایسه عوامل داخلی و خارجی نقشی مهم و سرنوشت ساز ایجاد می کنند
جدول4-14:ترکیب عوامل داخلی و خارجی اکوتوریسم شهرستان کلیبر

عوامل داخلی عوامل خارجی
W S T O
61/1 76/1 38/1 40/1

 

برچسب ها :

ناموجود