دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 62
WT

SO

ST

WO 99/2

16/3

14/3

01/3

ترکیب عوامل داخلی و خارجی درواقع گامی است در جهت مقایسه وتطبیق عوامل داخلی و خارجی به منظور استخراج راهبردهای مناسب جهت توسعه اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه.جدول مذکور نشان میدهد که بزرگترین عدد مربوط به ترکیب نقاط قوت وفرصتها می باشد
SO=3/16
برای تجزیه و تحلیل هم زمان عوامل داخلی و خارجی از ماتریس داخلی و خارجی استفاده می‌گردد. این ماتریس برای تعیین موقعیت سیستم به کار می‌رود و برای تشکیل آن باید نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را در ابعاد عمودی و افقی آن قرار داد تا جایگاه منطقه مورد مطالعه درزمینه گردشگری مشخص گردد و بتوان راهبردهای مناسبی را برای آن مشخص کرد. این ماتریس منطبق بر ماتریس SWOT است و راهبردهای مناسب برای توسعه اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه را مشخص می‌کند.
4 5/2 1
رقابتی 37/3 بازنگری
78/2 B A
تنوع D تدافعی C
نمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
نمره ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
5/2
1
نمودار4-1: الگوی ارزیابی موقعیت وانتخاب استراتژی (ماتریس عوامل داخلی وخارجیIEاکوتوریسم شهرستان کلیبر)
با توجه به اینکه مجموع نمرات عوامل داخلی مؤثربراکوتوریسم منطقه مورد مطالعه عدد 3/37می باشد وازطرفی مجموع نمرات عومل خارجی مؤثر بر اکوتوریسم این منطقه عدد 2/78است بنابرین با وصل کردن این دونقطه به هم مشخص می شود که جایگاه منطقه مورد مطالعه در ماتریس IE درناحیه 1یا SOقرار دارد بدین ترتیب بایستی با استفاده از نقاط قوت اکوتوریسم شهرستان کلیبر درقالب استراتژیهای مناسب بتوان ازفرصتها ی موجودجهت تقویت ورونق وتوسعه اکوتوریسم در این منطقه استفاده کرد وبرای توسعه اکوتوریسم این منطقه بایستی استراتژی هایی ازنوع رقابتی یا تهاجمی ارائه داد.ودیگر راهبردها در الویتهای بعدی قرار می گیرند
استراتژی‌های SO : در اجرای استراتژی‌های SO می‌توان با استفاده از نقاط قوت داخلی از فرصت‌های خارجی حداکثر بهره برداری را نمود. هر سیستمی علاقه مند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره گیری از نقاط قوت داخلی از فرصت‌ها و رویدادهای خارجی حداکثر استفاده را بنماید.
استراتژی‌هایWO : هدف از استراتژی‌های WO این است که از مزیتهایی که در فرصت‌ها نهفته است در جهت جبران نقاط ضعف استفاده شود.
استراتژی‌هایWT : این یک نوع استراتژی تدافعی است که در ان هدف کم کردن نقاط ضعف داخلی و خنثی کردن تهدیدات خارجی است
استراتژی‌های‌‌ST : در این نوع استراتژی تلاش می‌گردد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی برای جلوگیری از تاثیر منفی تهدیدات خارجی، ساز و کارهایی در پیش گرفته شود و یا تهدیدات را از بین برد.
به این ترتیب با استفاده از ماتریس SWOT فهرستی از استراتژی‌های مختلف در چهار گروه متفاوت بدست می‌آید. با استفاده از ماتریس QSPM می توان این تحلیل را پایان دادکه در گامهای بعدی ارائه خواهد شد.
دراین مرحله تدوین راهبردها براساس اطلاعات مرحله اول یعنی ماتریس SWOTوماریس ارزیابی عومل داخلی وخارجی اکوتوریسم منطقه موردمطالعه به شرح ذیل انجام شد
ماتریسswot یکی از ابزارهای بسیارمهم در فرایند تدوین راهبرد است که بوسیله آن اطلاعات مقایسه می شوندودرنتیجه راهبردها تدوین می شوند.بعلاوه، می توان با استفاده از این ماتریس چهار نوع راهبردرا که در بالاذکرشد، ارائه داد.
جدول شماره 4-15:ماتریس نقاط قوت، ضعف، فر صتها و تهدیدهای اکوتوریسم شهرستان کلیبر (SWOT)

عوامل داخلی
عوامل

برچسب ها :

ناموجود