دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 64

O10- ثبات سیاسی کشور

– تبدیل منابع طبیعی به جاذبه های گردشگری باتوجه به رویکرد پایداری
– فراهم کردن زمینه های تسهیل عبورومرورافرادبه کشورهای همسایه وبرعکس
– ارتقای منطقه حفاظت شده ارسبارن به پارک ملی
– ایجاد نمایشگاههای منطقه ای و ملی وفراملی(بامشارکت کشورهای همسایه منطقه مورد مطالعه) وتهیه وتوزیع احکام تبلیغاتی به منطقه درجهت معرفی جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی
– تهیه ونمایش فیلم مستند ازحیات وحش جنگلهای ارسبارن جهت معرفی وجذب اکوتوریست
– ایجاد مؤسسات علمی و پژوهشی وحمایت ازآنها جهت استفاده ازتوان اکولوژیکی منطقه، بهره برداری وتوسعه گیاهان دارویی واستخراج دیگر استعدادهای طبیعی
– برقراری همکاری و تعامل با کشورهای همسایه جهت ایجاد مکانهای تفریحی، گردشگری و فرهنگی درمرزهای مشترک
– فراهم کردن زمینه های استفاده از اسب وقاطر ودرشکه جهت رفت وآمد در داخل جنگل و مناطق حفاظت شده وپرهیز از بکارگیری ماشین برای عبور و مرور
– ایجاد بازارچه های فصلی جهت معرفی صنایع دستی ومحصولات وفراورده های محلی و طبیعی
– توسعه زیرساختها و خدمات رفاهی مربوط به آبگرم های طبیعی-درمانی ومعرفی و تبدیل آنها به مناطق گردشگری ملی و فراملی
– برگزاری مسابقات ورزشی متناسب باویژگیهای طبیعی همچون کوهنوردی،سنگ نوردی،دوچرخه سواری ،اسکی و

– ایجاد بسترهای لازم جهت بسیج مردم ودولت برای اجرای طرح های گردشگری
– بکارگیری محیط بانان حرفه ای وتوسعه تجهیزات حفاظت محیطی
– بازنگری درقوانین اداری ومشخص کردن متولیان گردشگری وتفکیک وظایف هریک ازآنها درامر گردشگری
– ایجاد زیرساختهای گردشگری درمناطق دارای جاذبه های گردشگری
– توجه به مشارکت مردم وتشویق آنهادر امر گردشگری
– توجه به زیرساختهای محیطی و کالبدی وتسهیلات و خدمات نیازمند بهبود وبهره گیری منطقی ازآن
– توسعه زیرساختهای ارتباطی بین منطقه آزادارس ومنطقه ارسباران
– برقراری تعامل و همکاری بین مسئولان منطقه آزاد ارس و شهرستان کلیبر تهدیدها(T)

استراتژیهای تنوع(ST)

استراتژیهای تدافعی(WT) T1- استمرار تحریم های بین المللی علیه کشورمان
T2- عدم تدوین برنامه جامع و آشنایی گردشگران در استفاده از طبیعت
T3- نبود عزم ملی درتوسعه گردشگری
T4- گرایش مهاجرت روستاییان به شهرها
T5- دید سیاسی به امر گردشگری بدلیل وجود قلعه بابک در شهرستان
T6- تخریب جنگلهای ارسباران بدلیل جاده سازی وبدون توجه به توسعه پایداروچرای بی رویه دام در مراتع ارسباران و شکارغیر مجاز حیوانات
T7- عدم تشویق وایجاد انگیزه برای جذب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در منطقه
T8- عدم وجود مسئولان دلسوز و کارشناس به امر گردشگری
T9- افزایش نرخ تورم
T10- افزایش بیکاری

– ارتقای توان گردشگری از طریق ایجاد اشتغال، گسترش زیرساختها و امکانات اولیه در کانونهای گردشگری شهرستان
– برگزاری کلاسهای آموزشی صنایع دستی بویژه صنایع بومی وتلاش درجهت تجاری سازی و معرفی آن در داخل و خارج

برچسب ها :

ناموجود