دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 65

– آموزش و توجیه مردم دربرخورد با طبیعت وحیوانات بویژه حیوانات کم یاب ومشخص کردن محدوده شکارممنوع
– اعمال راهکارهای حمایتی و تشویقی در احداث تفرجگاها و توسعه طبیعت گردی بارعایت مسائل زیست محیطی
– توجه به رویکردهای پایداری درفعالیتهای کشاورزی و دامداری وافزایش کنترل ونظارت برجنگلهاومراتع
– تغییر نوع نگاه به امر گردشگری از دید سیاسی وامنیتی به دید اقتصادی وعلمی-فرهنگی
– تعیین محدوده چرای دام و شکار مجازوبرخورد جدی با چرای مراتع وشکارغیرمجازحیوانات با استفاده از نیرویهای مردمی وبخش خصوصی
– تقویت گردشگری در میان مردم محلی و استفاده از تجارب آنان به عنوان راهنمایان طبیعت گردی
– اعمال مدیریت پایدار توریسم در ناحیه تفرجگاهی برپایه تمایلات و خواسته های بازدیدکنندگان مقیم
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت های عمرانی و انسانی به منظورپیاده سازی رهیافت سبز

– تلاش در جهت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای مربوط به گردشگری
– اهتمام در شناسایی، حفاظت، پژوهش،احیاء ،بهره برداری و معرفی میراث فرهنگی واستعدادهای طبیعی وایجاد هماهنگی بین آنها
– ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی گردشگری ونصب تابلوهای راهنما درمسیرهای منتهی به جاذبه های گردشگری
– توسعه زیرساختهای گردشگری وراههای منتهی به جاذبه های طبیعی بارعایت نکات زیست محیطی
– اعمال امتیازات مالی جهت ترغیب سرمایه گذاران خصوصی به سرمایه گذاری دربخشهای زیرساختی
– بازنگری و تدوین قوانین و مقررات در جهت آموزش و آشنایی مدیران با مدیریت گردشگری و جذب نیروی متخصص در حوزه گردشگری
– توسعه مسیرهای طبیعت گردی و نصب تابلوهایی با علائم و جملات اخلاقی متناسب با اهداف طبیعت گردی پایدار
– ایجاد واحدهای اقامتی در حاشیه مجاز/ قانونی کوهستانها وجنگل ها ورودخانه هاجهت استراحت اکوتوریست ها وگردشگران بارعایت مسا ئل زیست محیطی
– تشویق مردم به مشارکت در جهت توسعه زیر ساختها، تجهیزات و تسهیلات مختلف گردشگری
– توجه به بخش خصوصی و استفاده از حمایت های این بخش برای سرمایه گذاری دراکوتوریسم منطقه
– توجه به مسائل زیست محیطی ورعایت آن در اجرای طرح های عمرانی
– افزایش سطح حفاظت منطقه از طریق ظرفیت سازی نیروی انسانی و تجهیزات حفاظتی
– جلو گیری از تردد دامداران و عشایر به ییلاق و قشلاق از داخل منطقه حفاظت شده ارسباران ومشخص کردن مسیرتردد آنهابارعایت مسائل زیست محیطی
– توسعه مسیرهای پیاده روی وافزایش ایمنی وسرویس دهی آنهاوجلوگیری از ترددماشین های مولد آلودگی در مسیرهای منتهی به مناطق حفاظت شده وجاذبه های جنگل

3-3-4- مرحله تصمیم گیری
در این مرحله مقایسه ای بین اطلاعات بدست آمده در ماتریس swotوماتریسIEانجام می پذیرددر ماتریس swot چهار دسته استراتژی متناسب با وضعیت داخلی و خارجی مشخص گردید و در ماتریس IEنیزموقعیت اکوتوریسم شهرستان کلیبر ازنظر عوامل داخلی وخارجی مشخص شد که این موقعیت با یکی از دسته راهبردهای چهارگانه(so,wo,st,wt) منطبق می باشد. ازبین راهبردهای ارائه شده ، راهبردsoکه منطبق برموقعیت اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه است انتخاب و الویت بندی شد.
1-3-3-4- مدل برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM) اکوتوریسم شهرستان کلیبر
ازاین مدل جهت تعیین جذابیت نسبی راهبردهای انتخاب شده در مرحله قبل استفاده شد. یعنی تعیین میزانی که می توان از عوامل سرنوشت ساز داخلی وخارجی اکوتوریسم شهرستان کلیبر استفاده کرد.برای تعیین جذابیت راهبردها ماتریسی تشکیل شد که درآن درستون اول عوامل داخلی(نقاط قوت، ضعف) وعوامل خارجی(فرصتها وتهدیدها) حاصل مرحله ورودی درج شدند .درردیف اول مقابل آنهاراهبردهای تدوین شده جای گرفت ودرستون دوم درمقابل هریک ازآنها ضریب هرعامل که در مرحله ورودی مشخص شده است عیناً وارد شد .بعد نمره جذابیت هریک ازعوامل کلیدی که بر اساس نظرات کارشناسان شهرستان کلیبرتعیین گردیده است درستون دیگری جای داده شد بدین ترتیب نمره جذابیت هرراهبرد برابرشد با مجموع حاصل ضرب ضریب اهمیت هریک از عوامل داخلی و خارجی با نمره ای که کارشناسان به آن عوامل داده اند.بنابرین براساس مجموع نمره جذابیت هرراهبرد، راهبردها الویت بندی شدند.لازم به یاد آوری است هرچند راهبرد انتخابی جهت الویت بندی راهبرد SOمی باشد اما بنا به اهمیت دیگرراهبردها در موفقیت اکوتوریسم شهرستان کلیبر، همه آنها در ماتریس QSPMتوسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفتند.
Z = ضریب اهمیت ، A = جذابیت استراتژی ، B = جمع نمره اسراتژی(این معادلهادرهمه جداول صادق است)
جدول4-16:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل داخلی) – محاسبات راهبردSO

برچسب ها :

ناموجود
استراتژی
عوامل داخلی Z