سامانه پژوهشی –
تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری مدیریت  …

*مدیریت استعداد در قالب مشوق های استعداد
با توجه به نتایج فوق مشاهده می شود که تاثیر مستقیم مشوق های استعداد بر سرمایه انسانی بیشتر از سایر متغیر ها است . همچنین مجموع اثرات غیر مستقیم ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی از طریق مشوق های استعدادو تعهد به بهبود مهارت برابر با ۳۴/۰ است.
۴-۷) آزمون فرضیه ها
فرضیه اول: ارتقای فعالیت های مدیریت منابع انسانی با سرمایه انسانی در ارتباط است .
با توجه به نمودار مدل تحقیق درحالت اعداد معنی داری مشاهده می شود که میزان آماره تی بین به کار گیری مدیریت منابع انسانی با سرمایه انسانی بیشتر از ۹۶/۱ است. لذا ارتقای فعالیت های مدیریت منابع انسانی با سرمایه انسانی در ارتباط است و تأثیر مثبتی بر آن دارد و میزان این رابطه برابر با ۲۶/۰ است.
فرضیه دوم: : ارتقای فعالیت های مدیریت منابع انسانی از طریق مشوق های استعداد ، با سرمایه انسانی ارتباط دارد.
با توجه به نمودار مدل تحقیق درحالت اعداد معنی داری مشاهده می شود که میزان آماره تی بین به کار گیری مدیریت منابع انسانی و مشوق های استعداد و همچنین مشوق های استعداد با سرمایه انسانی بیشتر از ۹۶/۱ است. لذا ارتقای فعالیت های مدیریت منابع انسانی از طریق مشوق های استعداد ، با سرمایه انسانی ارتباط دارد. همچنین میزان رابطه بین ارتقای مهارت مدیریت منابع انسانی و سرمایه انسانی از طریق مشوق های استعداد برابر با ۲۴/۰ =(۳۹/۰)( ۶۲/۰ )است.
فرضیه سوم: مشوق های استعداد از طریق تعهد کارکنان به بهبود مهارت ها،با سرمایه انسانی در ارتباط است.
با توجه به نمودار مدل تحقیق درحالت اعداد معنی داری مشاهده می شود که میزان آماره تی بین مشوق های استعداد و تعهد کارمندان به توسعه مهارت ها و قابلیت ها و همچنین تعهد کارمندان به توسعه مهارت ها و قابلیت ها با سرمایه انسانی بیشتر از ۹۶/۱ است. لذا مشوق های استعداد از طریق تعهد کارکنان به بهبود مهارت ها،با سرمایه انسانی در ارتباط است.
همچنین میزان رابطه بین مشوق های استعداد و سرمایه انسانی از طریق تعهد کارمندان به توسعه مهارت ها و قابلیت ها برابر با ۱۶/۰ =(۲۷/۰ )( ۶۱/۰) است.
فصل پنجم :
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ ) مقدمه
در این فصل تحقیق، حاصل کار پژوهش (نتایج حاصل از آمار توصیفی و نیز آزمون فرضیات) با یافته ها و مطالعات پیشین که در فصل دوم به آن ها اشاره شده است ،ترکیب شده و مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
می توان اینگونه بیان کرد که یکی ازقسمت های مهم تحقیق که درواقع راهی برای تبدیل نظریات به بعد عملی است،نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب می باشد.
این فصل شامل پنج بخش است .در بخش اول، نتایج تجزیه و تحلیل متغیرها و آمار توصیفی بیان می شود ،در بخش دوم، نتایج آزمون فرضیه ها به کمک آمار استنباطی بیان می شود،در بخش سوم پیشنهادات تحقیق ارائه می گردد،در بخش چهارم محدودیت های تحقیق اعلام شده و در بخش پنجم،پیشنهادات برای محققین آینده بیان می گردد.
۵-۲ )نتایج توصیف آماری
۵-۲ – ۱ ) توصیف متغیر سرمایه انسانی :
یکی از اهداف این پژوهش، سنجش میزان توجه به سرمایه انسانی در پارک علم و فناوری گیلان بود . همانطور که درجدول (۴-۴) مشاهده نشان داده شد، متغیرسرمایه انسانی دارای کمترین مقدار۱ و بیشترین مقدار ۷ ، میانگین ۶۲۲۰/۵ ، انحراف معیار ۲۲۶۱۶/۱ و واریانس ۵۰۳/۱ می باشد. که نشان می دهد توجه به سرمایه انسانی در پارک علم و فناوری گیلان و شرکت های وابسته به آن،بیشتر از میانگین مورد انتظار(۴) است.
معیارهای مربوط به اندازه گیری متغیر سرمایه انسانی در جدول(۵-۱) نشان داده شده است.این نتایج که از پاسخهای داده شده به سوال های بخش چهارم پرسشنامه بدست آمده است، شامل میانگین امتیازات داده شده،واریانس و انحراف معیار هریک از سوالات ذکر شده است.

جدول (۵-۱) توصیف معیارهای مربوط به سرمایه انسانی
معیارها میانگین انحراف معیار واریانس
داشتن اعتقاد به برتری کارکنان خود در آن صنعت ۵۱۲۲/۵ ۳۲۶۳۱/۱ ۷۵۹/۱
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است