مقاله علمی با منبع :
تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان۹۲-  …

۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۳ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ……………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۴ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۵ سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۶ تبیین فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی تخصصی……………………………………………………………………………..۱۵
فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۱ ادبیات و مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۲ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۳-۱شرح کامل روش اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………………۲۲
۳-۲ شرح روش و ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………….۲۴
۳-۳ جامعه آماری،روش نمونه و حجم نمونه ………………………………………………………………………………….۲۴
۳-۴ روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………۲۵
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۴: بخش توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۴- بررسی توصیفی وضعیت موجود مولفه های پرسشنامه اثربخشی آموزش و بهره وری……………..۳۵
۳-۴- تحلیل عاملی تاییدی برای مولفه ها …………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۴- تحلیل عاملی تاییدی برای مولفه ها …………………………………………………………………………………….۵۴
خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………
۱-۵: خلاصه یافته ها ……………………………………………………………………………………………………………………۶۴
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
منابع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۳-۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
چکیده
بر اساس مطالعات صورت گرفته استان خوزستان به دلیل برخورداری از مراکز متعدد ساخت و تولید انواع کالاهای صنعتی در ۷ گروه فلزی، کانی غیرفلزی، شیمیایی، سلولزی، غذایی، برق و الکترونیک، نساجی و دسترسی به مواد اولیه و همچنین دیگر منابع، در کشور حائز اهمیت میباشد لیکن به دلیل وجود مشکلات متعدد از جمله عدم انطباق با فناوریهای جدید در جهان فاقد توانایی لازم جهت صادرات این کالاها میباشد استفاده از تکنولوژی موجود موجبات بهبود کیفیت محصولات تولیدی را فراهم میکند لذا بر اساس دستاوردهای طرحهای صنعتی و نیازهای موجود منطقه راهاندازی شهرک فناوری در استان ضروری میباشد با توجه به اینکه در این راستا شرکت شهرکهای صنعتی ایران احداث شهرکهای فناوری را در تهران، مشهد، تبریز و ارومیه در دستور کار خود قرار داده است.
مقدمه
با توجه به اهمیت ایجاد توسعه پایدار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه،به‌ویژه ایران و همچنین برآورد رشد جمعیت شهری و روستایی در اکثر نقاط کشور همراه با ساختار درآمدی کم و متوسط، ایجاد اشتغال، زیرساختهای عمرانی، آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی و مهار آلودگی به مثابه مانع بزرگی بر سر راه توسعه پایدار اقتصادی میباشد. بنگاههای کوچک و متوسط فعال در بخشهای تولید و خدمات و تجارت اکثر مشاغل را ایجاد خواهند کرد اگر این بنگاهها و صنایع در شهرکهای صنعتی مستقر گردند از امکانات و خدمات زیربنایی این شهرکها به خوبی استفاده کرده و میتوانند از زیر ساختهای عمومی و مشترک، صرفه‌جویی در ساخت‌وساز و تسهیلات و تأسیسات مشترک بهرهمند شوند و به نیروی کار ماهر نزدیک به شهرکهای صنعتی تسهیلات آموزشی و پژوهشی و سایر عوامل مهم تأثیرگذار نیز دسترسی خواهند یافت. از آنجا که بحث عمده بخش دولتی و خصوصی تسهیل امور مربوط به احداث و نگهداری آن دسته از شهرکهای صنعتی است که در سطح جهانی و منطقهای بتوانند رقابت کنند داشتن تو

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

انایی رقابت در بازارهای منطقهای و ملی و حتی بینالمللی پیشنیازی مهم برای ایجاد توسعه پایدار اقتصادی است.