تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان  …

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می شود، میزان معنی داری آزمون هر پنج مولفه از مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان کمتر از ۰۵/۰ است ( عدد ۰۰۰/۰ یعنی رقم چهارم اعشار گرد شده و به اصطلاح تا سه رقم اعشار صفر است). بنابراین برای هر شش مولفه فرض صفر رد می شود و بنابراین به طور واقعی (و غیر تصادفی) میانگین وضعیت مولفه بهره وری کارکنان و همه مولفه های اثربخشی آموزش در جامعه مورد بررسی بالاتر از ۳ ( بالاتر از حد متوسط) می باشد. بر اساس نتایج فوق پاسخ به فرضیه های فرعی از فرضیه کلی فوق، به شرح زیر خلاصه می شوند:
فرضیه «میزان وجود مولفه بهبود عملکرد در در کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر از حد متوسط مقیاس است»، در سطح اطمینان ۹۵ درصد ( و حتی ۹۹ درصد) درصد تایید می شود.
فرضیه «میزان وجود مولفه نیازهای سازمان در کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر از حد متوسط مقیاس است»، در سطح اطمینان ۹۵ درصد ( و حتی ۹۹ درصد) تایید می شود.
فرضیه «میزان وجود مولفه مدیریت منابع انسانی در کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر از حد متوسط مقیاس است»، در سطح اطمینان ۹۵ درصد ( و حتی ۹۹ درصد) تایید می شود.
فرضیه «میزان وجود مولفه کارایی سازمان در در کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر از حد متوسط مقیاس است»، در سطح اطمینان ۹۵ درصد ( و حتی ۹۹ درصد) تایید می شود.
۴-۲-۲: بررسی روابط بین مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان : (آزمون فرضیه اول تاپنجم تحقیق)
در این بخش به آزمون فرضیه های (۱) تا (۴) تحقیق پرداخته شده است. این فرضیه ها عبارت بودند از:
فرضیه(۱) بهبود عملکرد کارکنان با بهره وری آنان در شهرک های صنعتی استان خوزستان رابطه مثبت معناداری دارد.
فرضیه(۲) انطباق با نیازهای سازمانی با بهره وری کارکنان در شهرک های صنعتی استان خوزستان رابطه مثبت معناداری دارد.
فرضیه(۳):مدیریت منابع انسانی با بهره وری کارکنان در شهرک های صنعتی استان خوزستان رابطه مثبت معناداری دارد.
فرضیه(۴):کارایی سازمان با بهره وری کارکنان در شهرک های صنعتی استان خوزستان رابطه مثبت معناداری دارد.
برای بررسی این فرضیه ها، به آزمون مدل رگرسیون تک تک مولفه های اثربخشی آموزش (به عنوان متغیرهای مستقل یا پیش بین) بر مولفه بهره وری کارکنان (به عنوان متغیر وابسته یا ملاک) می پردازیم. برای این کار از نمره خام مولفه ها استفاده می کنیم. با توجه به اینکه نمره خام مولفه ها حاصل جمع نمرات تک تک سوالات آن مولفه برای هر فرد به دست می آید، لذا نمرات خام مولفه ها در سطح مقیاس فاصله ای بوده و استفاده از تحلیل رگرسیون( به عنوان یک تحلیل پارامتری) بلامانع است نتایج تحلیل رگرسیون در جدول زیر آمده است..
جدول ۴-۴٫ ضرایب رگرسیونی ارتباطمولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان درشهرک های صنعتی استان خوزستان*

پیش بین ها ضریب Beta غیر استاندارد ضریب Beta استاندارد شده مقدارt میزان معناداری
مقدار ثابت ۱۰/۳ ۰۵۲/۹ ۰۰۰/۰
مولفه بهبود عملکرد ۴۵/۰ ۳۷/۰ ۵۶/۵
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.