تحلیل اطلاعات، حمایت اجتماعی

که با اضطراب و بی خوابی مرتبطند. هفت ماده مربوط به این زیر مقیاس در پرسشنامه با حرف B مشخص شده اند.
زیر مقیاس سوم ( C) گستره توانایی افراد را در مقابله با خواسته های حرفه ای و مسائل زندگی روزمره می سنجد و احساسات آ نها را درباره چگونگی کنار آمدن با موقعیتهای متداول زندگی آشکار می کند, هفت ماده مربوط به این زیر مقیاس در پرسشنامه با حرف C متمایز شده اند.
و بالاخره چهارمین زیر مقیاس در برگیرنده مواردی است که با افسردگی وخیم و گرایش مشخص به خودکشی مرتبطند و هفت ماده متمایز کننده آن در پرسشنامه با حرف D مشخص شده اند . نمره کلی هر فرد از حاصل جمع نمرات چهار زیرمقیاس به دست می آید
پرسشنامه راهبردهای مقابله ای:
این پرسشنامه بر مبنای نظریه لازاروس – فولکمن در مورد تنیدگی بنا شده است . به نظر آنها تفسیر و برآورد ما از رویدادها اهمیت بیشتری از خود رویدادها دارد. آنها معتقدند که ادراک فرد از موقعیت هاست که تنیدگی و شدت آنرا تعیین میکند بر این اساس پرسشنامه ای مشتمل بر۶۶ گویه طراحی شد. نمونه ای که مقیاسهای مقابله ای از آن استخراج شد متشکل از ۷۵ زوج-سفید پوست از طبقه متوسط و متوسط بالا بودند که حداقل با یک کودک در هر خانه زندگی می کردند. تحلیل عاملی نهایتا بروی ۷۵۰ مشاهده صورت گرفت و منجر به استخراج ۸ مقیاس ذیل شد.(لازاروس و فولکمن ۱۹۸۴ به نقل از آقا یوسفی)
۱-مقابله رویا رویگری: توصیف کننده تلاشهای پرخاشگرانه جهت تغییر موقعیت بود و درجاتی از خصومت و خطر طلبی را ارائه میدهد.
۲- دوری جویی : توصیف کننده تلاشهای شناختی برای جدا کردن خویش و به حداقل رسانیدن اهمیت موقعیت است.
۳- خویشتن داری : توصیف کننده تلاشهایی است که احساسات و اعمال فرد را تنظیم میکند.
۴- جستجوی حمایت اجتماعی : توصیف کننده تلاشهایی که در جستجوی حمایت اطلاعاتی و هیجانی هستند.
۵- مسئولیت پذیری : توصیف کننده پذیرش نقش خویش در مشکل است که همواره با تلاش در جهت قراردادن هر چیزی بجای درست همراه است.
۶- گریز و اجتناب : توصیف کننده تفکر آرزویی و تلاشهای رفتاری جهت گریز و اجتناب از مشکل است .
۷- حل مدیرانه مساله : توصیف کننده تلاشهای اندیشمندانه مشکل مدار جهت تغییر موقعیت است.
۸- باز برآورد مثبت : توصیف کننده تلاشهایی است که با تمرکز بر رشد شخصی معنای مثبت می آفریند این مقیاس معنای مذهبی دارد.
نمره گذاری این پرسشنامه به دو روش خام و نسبی صورت می گیرد. نمرات خام توصیف کننده تلاش مقابله ای برای هر یک از هشت نوع مقابله است و مجموع پاسخهای آزمودنی به مواد تشکیل دهنده مقیاس می باشد . نمرات نسبی ، نسبت تلاشی که در هرنوع مقابله صورت گرفته را توصیف می کند. در هر دو روش نمره گذاری ، افراد به هر ماده روی یک مقیاس چهار گزینه ای لیکرت پاسخ میدهند که بسامد هر راهبرد را به این شکل نشان می دهد : صفر نشانگر “بکار نبردم “، یک نشانگر”خیلی کم بکار بردم ” ، دو نشانگر “تا حدی بکار بردم ” و سه نشانگر “به مقدار زیاد بکار بردم “است.
اعتبار پرسشنامه ازطریق آزمایش ثبات درونی اندازه های مقابله ای که به وسیله ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده است مناسب تشخیص داده شده . آلدوین وریونسون نیز پرسشنامه تجدید نظر شده راههای مقابله ای را تحلیل عملی کرده و اعتبار آن را تایید کرده اند.(به نقل از آقا یوسفی۱۳۸۰)
از آنجا که راهبردهای توصیف شده ،راهبردهایی هستند که افراد گزارش کرده اند که در مقابله با خواستهای موقعیتهای تنیدگی زا آنها را بکار می برند. پرسشنامه راههای مقابله ای روایی صوری دارد.
-۶-۲ آزمون مقابله با استرس لازاروس فولکمن
نمره گذاری پرسشنامه راههای مقابله ای به دو روش خام و نسبی صورت می گیرد . نمرات خام توصیف کننده تلاش مقابله ای برای هر یک از هشت نوع مقابله هستند .
در حالیکه نمرات نسبی، نسبت تلاشی را که در هر نوع مقابله صورت گرفته توصیف می کنند .
در هر دوروش نمره گذاری افراد به هر ماده روی یک مقیاس چهار گزینه ای لیکرت پاسخ می دهند که بسامد هر راهبرد را به این شکل نشان می دهد . صفر نشانگر «بکار نبردم» . یک ، نشانگر «خیلی کم تا حدی» دو ، نشانگر کمی به کار بردم . و سه ، نشانگر «به مقدار زیاد به کار بردم» است . این آزمون شامل ۶۶ ماده بوده و ۸ مقیاس مقابله ای را می سنجد هر مقیاس شامل مجموعه ای از سوالات می باشد که عبارتند:
۱- از مقابله رویاروگر مواد ۷و۶، ۱۷، ۲۸، ۳۴، ۴۶)
۲- دوری جویی مواد : (۱۲ ، ۱۳، ۱۵، ۲۱، ۴۱، ۴۴)
۳- خویشتن داری (خود مهارگری) مواد (۱۰، ۱۴، ۳۵، ۴۳، ۵۴، ۶۲، ۶۳)
۴- جستجوی حمایت اجتماعی، سوالات : (۸، ۱۸، ۲۲، ۳۱، ۴۲، ۴۵)
۵- مسئولیت پذیری مواد : (۹، ۲۵، ۲۹ ، ۵۱)
۶- گزیده اجتناب ، مواد : (۱۱، ۱۶، ۳۳، ۴۰، ۴۷، ۵۰، ۵۸، ۵۹)
۷- حل مدبرانه مساله ، مواد (۱، ۲۶، ۳۹، ۴۸، ۴۹، ۵۲)
۸- باز بر آورد مثبت ، مواد: (۲۰، ۲۳، ۳۰، ۳۶، ۳۸، ۵۶، ۶۰)
نمره فرد در هر مقیاس از مجموع امتیازات وی از سوالات مختص به آن مقیاس بدست می آید.
قسمت مسأله محورداری ۴ ویژگی جستجوی حمایت اجتمـاعی، مسـئولیت پـذیری، حـل مدبرانه مسئله و ارزیابی – مجدد مثبت است .و قسمت هیجان محور نیـز شـامل ۴ ویژگـی رویارویی،دوری گزینی، خویشتن داری و گریز – اجتناب است .
۳-۷ روش اجرا :
دوتست راههای مقابله لازاروس فولکمن ، منبع کنترل در اختیار افراد مورد نظر از مناطق مختلف شهرستان بهاباد قرار داده شد و هر فرد بر آنها پاسخ داده و نمره ها برآورد شد .
۳-۸ اعتبار و روایی :
۳-۸-۱
اعتبار و روایی پرسشنامه لازاروس فولکمن :
از آنجا که پرسشنامه راههای مقابله ای فرایند های مقابله (که بر حسب تعریف متغیر هستند) را اندازه
می گیرد . برآوردهای رایج تست مجدد برای اعتبار نامناسب هستند .
پیامد مرتبطی که زمینه اعتبار و ثبات ساختار عاملی باید در نظر داشت ناپراشی است ساختار عاملی جمعیتها و دورههای تنیدگی زایی که بایستی با روشهای استاندارد شده, ارزیابی گردد . شواهد حاکی از وجود همگرایی خوب اما نه کامل عوامل ، متعدد هستند. مثلاً ویتالیا نو، روسو ، کار میکرد ، و بکر فهرست اصلی راههای مقابله ای را تحلیل کردند و از سه نمونه آزده استفاده کردند . روان گسیختگیهای سرپایی ، همسران بیماران مبتلا به آیزایمر و دانشجویان پزشکی. روش عامل گیری ، مقیاسهای مقابله مشکل مدار ، خود سرزنش گری ، تفکر آرزویی ، جستجوی حمایت اجتماعی تهدید کاهی و اجتناب را به وجود آورد .
از آنجا که راهبردهای توصیف شده ، راهبرهایی هستند که افراد گزارش داده اند که در مقابله با خواسته های موقعیتهای تنیدگی زا آنها را به کار می برند پرسشنامه راههای مقابله ای روایی صوری دارد . (آقا یوسفی ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۷۴ )
یافته های مطالعات متعدد ما حمایت روشنی برای پرسشنامه راههای مقابله ای به عنوان ابزاری است که
۱- هر دو کارکرد مشکل مدار و عاطفه مدار ۲- تغییر در مقابله چه در مواجهات متفاوت چه در مواجهه معین را به تسخیر خویش در می آورد . بنابراین روایی سازه پرسشنامه راههای مقابله ای تا جایی که یافته ها با پیش بینی های نظری ما هماهنگ هستند تایید می شود . (آقا یوسفی ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۷۶)
شیوه ی اجرا
در اولین جلسه بعد از خوش آمد گویی به آزمودنی ها، درباره چگونگی راهبردهای مقابله ای، سوابق تاثیر گذاری آن، کارآمدی آن و آیتم های سلامت روانی توضیحاتی برای آشنایی شرکت کنندگان ارائه شد. و در ابتدای امر پرسشنامه ها به تعداد ۴۰ نفر ارائه شد تا به سوالات پرسشنامه ها پاسخ داده شود. و در پایان پرسشنامه ها جمع آوری گردید
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزبه و تحلیل داده ها به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه ن تحلیل داده ها عبارت اند از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود چون غالب مسائلی که در تعلیم و تربیت مورد پژوهش قراد می گیرند خیلی گسترده تر و وسیع تر هستند. پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه ای که صورت بندی کرده است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند. (دلاور، ۱۳۸۶ ص۲۴۴).
در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش استفاده شده است؛ روش های مبتنی بر آمار توصیفی و روش های مبتنی بر آمار استنباطی.
تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش های توصیفی
در این تحقیق از میانگین، میانه، فراوانی و انحراف استاندارد استفاده خواهد شد.
تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش های استنباطی
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.و برای تجزیه گروه ها از آزمون تی مستقل استفاده شده است.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه:
این فصل به تجزیه و تحلیل اطلاعات اختصاص دارد. بدین منظور در سطح آمار توصیفی شاخص های فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد محاسبه شده است. همچنین، با استفاده از آزمون های آماری مناسب فرضیه های پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است. نظر به اینکه ماهیت داده های جمع آوری شده از نوع فاصله ای است و در ضمن فرضیه ها به بررسی رابطه بین متغیرها و تفاوت بین گروهها می‌پردازد از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان، تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون t مستقل استفاده شده است.
الف ) یافته های توصیفی تحقیق:
جدول ۴-۱ : شاخص های توصیفی مربوط به جنسیت معلمان
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
دختر
۴۹
۵۵.۰۶
۵۵.۰۶
۵۵.۰۶
پسر
۴۰
۴۴.۹۴
۴۴.۹۴
۱۰۰.۰۰
مجموع
۸۹
۱۰۰.۰۰
۱۰۰.۰۰

همانگونه که جدول۴-۱نشان میدهد۰۶/۵۵درصدمعلمان نمونه زن و ۹۴/۴۴ درصد بقیه مرد می باشند.

جدول ۴-۲: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای فاصله ای تحقیق
متغیر
تعداد آزمودنی
حداقل نمره
حداکثر نمره
میانگین
انحراف معیار
سلامت روان
۸۹
۱۰
۹۲
۳۴.۵۶
۱۴.۴۹

برچسب ها :

ناموجود