تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان اقلید- قسمت 10

نظریه، تحقیق و تجربه نشان داده است كه به منظور نگه داشتن جوانان در مدرسه، مربیان باید خود پیروی و شایستگی ادراك شده دانش آموزان را ترغیب نمایند.
فین (1993) بر این نكته تاكید می كند كه عملكرد موفق دانش آموزان در مدرسه به حس تعلق آنها به مدرسه و شركت آنان در فعالیت های مدرسه بستگی دارد.
هاردر و ریو(2003) در پژوهشی با بهره گرفتن از نظریه انگیزش خود پیروی یک مدل انگیزش در
دانش آموزان روستایی به قصد پا فشاری در برابر ترك تحصیل از دبیرستان را انجام دادند، با این هدف كه انگیزه آنان به وسیله معلمان حمایت كننده خود مختاری تقویت می شود یا به وسیله معلم های كنترل گر خنثی میشود. نتایج این پژوهش نشان داد كه حمایت از خود مختاری دانشآموزان در كلاس درس، انگیزش خود پیرو و شایستگی ادراك شده را پیش بینی می كند و باعث تمایل آنان به ادامه تحصیل می شود.
در این پژوهش این سوال مطرح است كه آیا مدل انگیزشی مطرح شده براساس نظریه SDT برای جامعه مورد نظر از برازش كافی برخوردار است یا خیر. هر چند در خارج از كشور پژوهش های متعددی در این زمینه صورت گرفته است اما با توجه به اهمیت موضوع و نبود مطالعات در این زمینه در كشور، برای اولین بار، پژوهش در این زمینه ضروری است.
فصل سوم:
روش اجرای پژوهش
طرح پژوهش
این پژوهش از زمره طرح‌های همبستگی از نوع تحلیل معادلات ساختاری می باشد.
جامعه ی آماری
جامعه ی آماری این پژوهش عبارت است دانش‌آموزان پسر اول دبیرستان روستاهای آموزش وپرورش شهرستان اقلیددر سال تحصیلی 88 ــ 87.
نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری، روش تصادفی ساده می باشد، به این ترتیب که ابتدا فهرستی از اسامی دانش آموزان تهیه گردید و سپس به هر یک از آنها شماره ای به صورت تصادفی اختصاص داده شد، در ادامه با توجه به حجم جامعه(‌352‌=N) و جدول مورگان تعداد 192 دانش آموز با بهره گرفتن از جدول اعداد تصادفی انتخاب شد.
ابزار گردآوری اطلاعات
ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش عبارت بودند از:
ابزار مورد استفاده برای سنجش متغیرهای مورد نیاز برای انعکاس شش سازه‌ی مکنون ـ ادراک حمایت معلم از خود پیروی، ارزش ادراک شده‌ی تحصیل، انگیزش خود تعیین شده، شایستگی ادراک شده، عملکرد تحصیلی، و تصمیم به ادامه تحصیل ـ به ترتیب سازه‌ها عبارت بوند از:
ادراک حمایت معلم از خود پیروی
به منظور سنجش ادراک حمایت معلم از خود پیروی از نسخه‌ی تغییر یافته‌ی پرسشنامه‌ی شرایط یادگیری[328] (LCQ؛ ویلیامز[329] و دسی، 1996) استفاده شد. این مقیاس شامل 8 ماده می‌باشد که هر ماده بر روی یک مقیاس 7 درجه‌ای از 1 (کاملأ مخالفم) تا 7 (کاملأ موافقم) نمره گذاری می‌شود. LCQ از دانش‌آموزان می‌خواهد که درباره‌ی معلمانی که با آنها در مدرسه درس داشته‌اند فکر کنند که نشان دهنده‌ی درجه‌ی ادراک دانش‌آموز از حمایت کننده‌ی خود پیروی بودن شرایط یادگیری است. برای هر فرد نمره‌ی متوسط در تمام ماده‌ها بدست خواهد آمد. بلاک و دسی (2000) پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ 92/0 گزارش کرده‌اند. پایایی این پرسشنامه بعد از ترجمه از متن اصلی توسط نگارنده با روش آلفای کرونباخ 79/0 به دست آمد.
ارزش ادراک شده‌ی تحصیل
برای سنجش ارزش ادراک شده‌ی تحصیل از مقیاس سه ماده‌ای ارزش ادراک شده‌ی تحصیل (دسی و همکاران، 1991) استفاده خواهد شد، این ماده‌ها عبارتند از: “بیشتر آن چیزهایی که در مدرسه یاد می‌گیرم ارزشمند هستند،” “من برای فعالیتها و کارهای مربوط به مدرسه ارزش قایل هستم،” “برای من کاملأ روشن است که آنچه در مدرسه می‌آموزم چقدر در آینده و زندگی من ارزشمند است و کاربرد دارد”. دسی (1991) پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ 80/0 گزارش کرده‌ است. پایایی این پرسشنامه بعد از ترجمه از متن اصلی توسط نگارنده با روش آلفای کرونباخ 74/0 به دست آمد.
انگیزش خود تعیین شده
برای سنجش انگیزش خود تعیین شده‌ی تحصیلی از پرسشنامه‌ی خود تنظیمی تحصیلی[330] (ASRQ؛ رایان و کانل، 1989) استفاده می‌شود، این پرسشنامه به دلایل دانش‌آموزان برای انجام دادن فعالیت‌های درسی مربوط می‌شود. در این پرسشنامه چهار سوال در ارتباط با این که چرا دانش‌آموزان رفتارهای درسی مختلف را انجام می‌دهند پرسیده می‌شود. هر سوال با چند پاسخ دنبال می‌شود که چهار سبک تنظیمی به کار رفته در مقیاس را نشان می‌دهند. این مقیاس شامل 32 ماده می‌باشد که هر ماده بر روی یک مقیاس 7 درجه‌ای از 1 (کاملأ نادرست) تا 7 (کاملأ درست) نمره‌گذاری می‌شود. برای هر فرد نمره‌ی متوسط در تمام ماده‌ها و در هر خرده مقیاس بدست خواهد آمد. این مقیاس شامل چهار خرده مقیاس می باشد که عبارتند از:
الف. تنظیم بیرونی: که توسط ماده‌های 2، 6، 9، 14، 20، 24، 25، 28، 32 سنجیده می‌شود.
ب. تنظیم درون فکنی شده: که توسط ماده‌های 1، 4، 10، 12، 17، 18، 26، 29، 31 سنجیده می‌شود.
پ. تنظیم یافت یافته: که توسط ماده‌های 5، 8، 11، 16، 21، 23، 30 سنجیده می‌شود.
ت. انگیزش درونی: که توسط ماده‌های3، 7، 13، 15، 19، 22، 27 سنجیده می‌شود.
پایایی این پرسش نامه بعد از ترجمه از متن اصلی توسط نگارنده با روش آلفای کرونباخ 83/0 به دست آمد.
شایستگی ادراک شده
ب
رای سنجش شایستگی ادراک شده از مقیاس شایستگی ادراک شده[331] PCS)، هارتر، 1982) استفاده این مقیاس شامل 4 ماده می‌باشد که احساس آزمودنی‌ها را از شایستگی خود در فعالیت‌های یادگیری می‌سنجند. ویلیامز و دسی (1998) پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ 80/0 گزارش کرده‌اند.
پایایی این پرسشنامه بعد از ترجمه از متن اصلی توسط نگارنده با روش آلفای کرونباخ 75/0 به دست آمد.
عملکرد تحصیلی
عملکرد تحصیلی در این پژوهش با دو شاخص سنجیده که عبارتند از:
شاخص اول: گزارش شخصی دانش‌آموزان از نمره‌ی معدل خود. از دانش‌آموزان پرسیده می‌شود که ” فکر می‌کنید معدل شما چند شود؟”، که برای این منظور یک مقیاس چهار درجه ای (بالای 17 (4)، 15 تا 17 (3)، 12 تا 15 (2)، پایین 12 (1) ) به کار خواهد رفت. شاخص دوم مقیاس سنجش عملکرد تحصیلی مورد انتظار [332](AP) خواهد بود که با این سه ماده سنجیده خواهد شد: “من انتظار دارم که عملکرد تحصیلی خوبی داشته یاشم،” “من انتظار دارم که از بیشتر همکلاسی های خود بهتر عمل کنم” ” پیش بینی و انتظار من از موفقیتم خیلی خیلی بالاست”. هاردر و ریو (2003) پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ 79/0 گزارش کرده‌‌اند. پایایی این پرسشنامه بعد از ترجمه از متن اصلی توسط نگارنده با روش آلفای کرونباخ 68/0 به دست آمد.
تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل
برای سنجش تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل از دو ماده‌ی مورد استفاده‌ی والرند وهمکاران (1997) که عبارت بودند از: ” گاهی اوقات به ترک تحصیل فکر می‌کنم” و ” من می‌خواهم از مدرسه ترک تحصیل کنم” و نیز ماده‌ای که توسط هاردر و ریو (2003) به دو ماده‌ی قبلی اضافه شد استفاده شد که عبارت است از”گاهی شک می‌کنم که به تحصیلم در سال‌های بعد ادامه خواهم داد”. هر ماده بر روی یک مقیاس 7 درجه‌ای از 1 (کاملأ مخالفم) تا 7 (کاملأ موافقم) نمره گذاری می‌شود. هاردر و ریو (2003) پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ 79/0 گزارش کرده‌‌اند. پایایی این پرسشنامه بعد از ترجمه از متن اصلی توسط نگارنده با روش آلفای کرونباخ 82/0 به دست آمد.
روش اجرا
در اجرای این پژوهش، بعد از انتخاب تصادفی دانش آموزان و به عمل آوردن هماهنگی با مسولان مدرسه ها، ابتدا پس از ترجمه ی متن پرسشنامه ها به منظور بررسی پایایی آنها در یک اجرای مقدماتی پرسشنامه ها بر روی 58 دانش آموز اجرا شد که نتایج حاکی از رضایت بخش بودن آنها در مورد جامعه ی مورد نظر است. در ادامه برای بررسی روایی محتوای آن متن ترجمه شده ی پرسشنامه ها توسط سه متخصص روانشناسی مورد بررسی قرار گرفت که آنها پرسشنامه ها را از لحاظ محتوا روا دانستند. سپس در مرحله اصلی پرسشنامه ها بر روی نمونه ی انتخاب شده اجرا گشتند.
روش تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل معادلات ساختاری (با نرم افزار LISREL، AMOS و SPSS) استفاد شد. همچنین به منظور بررسی برازش الگوی مفروض با داده‌های مشاهده شده و مقایسه آن با الگوی جایگزین دیگر از آزمون کای دو استفاده ‌شد. و همچنین برای بررسی روش تحلیل مسیر از رگرسیون چند متغیری استفاده گردید.

فصل چهارم:
تحلیل داده ها
الف: یافته های توصیفی
جدول4-1: فراوانی و درصد نمرات ادراک حمایت معلم از خود پیروی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد تراكمی درصد فراوانی نمرات
5/0 5/0 1 9
1 5/0 1 15
1/2 1 2
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

برچسب ها :

ناموجود