متن کامل – 
تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت  …

شکل شماره ۲-۲: مدل خانه‌ای استراتژی‌های منابع انسانی
استراتژی‌های منابع انسانی: یک فرایند
دانش مدیریت به سرعت رو به پیشرفت و ایجاد تنوع می‌باشد. بهره گیری از ابزار و تکنیک‌های جدید در تمام زمینه‌های مدیریتی و تجربی به صورت روند و گرایش معمول برای مدیران سازمان‌ها درآمده است. ما همچنین دریافته‌ایم که بهره‌گیری از این ابزار و تکنیک‌ها آنچنان که در بدو امر آسان تلقی می‌شوند، نمی‌باشند. هر سیستمی هر چقدر هم که خوب باشد فقط زمانی موفق خواهد بود که به درستی به کار گرفته شود. بدین منظور، لازم است تا تمامی فرایندهای هر سیستم به روشنی تعریف شوند. به وسیله فرایندها، ما روش و یا وسایل ارتباط میان کل سیستم از مرحله تکامل تا کاربرد را به صورت ضمنی بیان می‌کنیم.
راهبردهای منابع انسانی مکانیزم بلند مدتی هستند که به سازمان جهت می‌دهند. با این وجود، راهبردهای منابع انسانی خود توسط فرایندی متحول می‌شوند. تحولات راهبردهای منابع انسانی باعث تجزیه و تحلیل تجربیات منابع انسانی، استحکام آن‌ها، تحقق و ایجاد یک طرح کلی از آینده می‌گردد. فرایند راهبردهای منابع انسانی یک فرایند پیاپی از انسجام میان منابع انسانی و فرایندهای تجاری می‌باشد و هدف آن فراهم آوردن یک مرز رقابتی برای سازمان می‌باشد.
فرایند راهبردهای منابع انسانی شامل تصمیم‌گیری در مورد مسایلی می‌شود که منجر به ارائه اهداف و تعریف بینش سازمان، استفاده بهینه از منابع انسانی، و جستجو برای ایجاد اطمینان نسبت به مؤثر بودن سازمان در محیط خود، می‌گردد. هر فرایند تشکیل راهبرد متضمن ترکیبی از ارزیابی نیازها از طریق تحقیق و شرکت مؤثر می‌باشد.راهبرد منابع انسانی از یک سری گام های پیاپی و مربوط به هم که منجر به رسیدن به نتایج مطلوب می شود ، مشتق می شوند.شکل شماره این گام ها را نشان می‌دهد (رنگریز و حاج کریمی، ۱۳۸۴).
استراتژی منابع انسانی از طریق شش گام پیاپی ایجاد می شود.برون داد هر گام به عنوان یک درون داد ارزشمند برای گام بعدی به حساب می آید.به عنوان مثال ، هنگامی که بینش منابع انسانی متحول شد و ما در این هنگام در حال تعریف اهداف منابع انسانی در گام پنجم می باشیم ،از بینش به عنوان درون داد استفاده می شود. نتایج کاوش در محیط و ارزیابی توانایی ها نیز در نتایج نهایی برنامه های عملیاتی موثر خواهند بود.سر انجام،نتایج با هم انسجام یافته و یک راهبرد کل نگر از منابع انسانی ارایه می دهند.این گام ها عبارتند از:
گام اول:ساخت بینش منابع انسانی
گام دوم:کاوش در محیط
گام سوم:حسابرسی توانایی ها و منابع
گام چهارم:مشاهده سایر برنامه های راهبردی اجرایی
گام پنجم:تعریف اهداف
گام ششم:انسجام میان برنامه های اجرایی(علی پور،۱۳۸۸).
راهبرد های منابع انسانی: معماری تغییرات

فصل اول سناریوی پیدایش منابع انسانی بخش اول
دیدگاه کلی
فصل دوم تحول راهبردهای منابع انسانی
فصل سوم ساخت بینش منابع انسانی گام اول بخش دوم: معماری
فصل چهارم ساخت بینش منابع انسانی گام دوم
فصل پنجم ساخت بینش منابع انسانی گام سوم
فصل ششم ساخت بینش منابع انسانی
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

برچسب ها : ،