دسته بندی: عمومی
دانلود پایان نامه درباره تحقیق با موضوع
شهرستان کاشمر، پوشش اراضی، تقسیمات کشوری، طبقه بندی

ی منطقه……………………………………………………………………………………………………………۱۱۵
۴-۳-۳ترکیب خاک در منطقه…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶
۴-۳-۴اقلیم منطقه………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
۴-۳-۵ ترکیب پوشش اراضی منطقه……………………………………………………………………………………………………….۱۱۸
۴-۳-۶منابع آب……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹
۴-۳-۶-۱منابع آب سطحی……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
۴-۳-۶-۲منابع آب زیرزمینی…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
۴-۳-۶-۳ حوزه های آبریز……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
۴-۴ شهرستان کاشمر…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳
۴-۴-۱وسعت،حدود وموقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………………………………..۱۲۳
۴-۴-۲ مروری بر پیشینه تاریخی منطقه…………………………………………………………………………………………………..۱۲۴
۴-۴-۳ موقعیت جغرافیایی ترشیز…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷
۴-۴-۴ زیرساخت های محیط طبیعی……………………………………………………………………………………………………..۱۳۰
۴-۴-۴-۱ .وضعیت طبیعی وتوپوگرافی ………………………………………………………………………………………….۱۳۰
۴-۴-۴-۲ بررسی ویژگی های اقلیمی شهرستان کاشمر……………………………………………………………………..۱۳۲
۴-۵ تشریح فرایند پروژه عملی پژوهش………………………………………………………………………………………………………۱۳۵
۴-۵-۱ مجموع داده های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………..۱۳۶
۴-۵-۲ ساختار مناطق ومکانیزم آماده سازی لایه های اطلاعاتی………………………………………………………………..۱۳۷
۴-۵-۲-۱ منطقه اکولوژیک…………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷
۴-۵-۲-۲ منطقه توپوگرافیک…………………………………………………………………………………………………………۱۳۸
۴-۵-۲-۳ منطقه اقلیمی…………………………………………………………………………………………………………………۱۳۹
۴-۵-۲-۴ منطقه اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………۱۴۰
۴-۵-۲-۵منطقه تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………۱۴۱
۴-۵-۲-۶منطقه فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲
۴-۵-۳ ترکیب لایه های اطلاعاتی به منظور معرفی زیست منطقه………………………………………………………………۱۴۳
۴-۵-۴ ساختار زیست منطقه نهایی………………………………………………………………………………………………………..۱۴۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۶-۱ تحلیل و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………۱۶۲
۶-۲ پاسخ به سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۱۶۴
۶-۳ محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۱۶۶
۶-۴ پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۶
۶-۴-۱پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………….۱۶۷
۶-۴-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………۱۶۷
پیوست : ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۸
فهرست منابع : …………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۴
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………. .۱۸۱
صفحه عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………۱۸۲
فهرست جدول ها
جدول ۲-۱ : انواع منطقه بندی ها………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
جدول ۲-۲ : دسته بندی طرح های مطالعاتی منطقه بندی براساس اهداف سازمانی مطرح شده………………………………۳۸
جدول ۴-۱ : تحولات تقسیمات سیاسی – اداری خراسان در طول تاریخ………………………………………………………….۱۱۰
جدول ۴-۲ : مساحت ودرصد تیپ اراضی در کل منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………۱۱۵
جدول ۴-۳ : طبقه بندی ومساحت خاک در کل منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………۱۱۶
جدول ۴-۴ : اقلیم در منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………..۱۱۷
جدول ۴-۵ : ترکیب پوشش اراضی منطقه……………………………………………………………………………………………………۱۱۸
جدول ۴-۶ : تقسیمات حوزه آبریز در کل منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………..۱۲۱
جدول ۴-۷ : تقسیمات کشوری شهرستان کاشمر………………………………………………………………………………………….۱۲۴
جدول شماره ۴-۸ : بادهای محلی شهرستان کاشمر وانواع آن ………………………………………………………………………۱۳۵
جدول شماره ۱ (ضمیمه) : کلیات جمعیتی منطقه غرب خراسان………………………………………………………………………۱۴۶
جدول شماره ۲(ضمیمه): مشخصات عمومی شهرستان ها براساس تقسیمات کشوری………………………………………..۱۴۸
فهرست تصاویر
شکل ۱-۱ : نمایش ساختار مطالعاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………۸
شکل ۱-۲ : زیست منطقه های استان گیلان ………………………………………………………………………………………………….۱۰
شکل۲-۱ : گلدان توسعه پایدار منطقه ای ……………………………………………………………………………………………………..۳۰
شکل۳-۱ : تحدید حدود مناطق شکلی ………………………………………………………………………………………………………..۹۵
شکل ۳-۲ : نمایش نحوه هم پوشانی لایه های اطلاعاتی مختلف برای معرفی زیست منطقه…………………………….۱۰۴
شکل شماره ۴-۱ : نمایش نحوه تقسیم بندی زیست منطقه های نهایی…………………………………………………………….۱۴۵
فهرست نقشه ها
نقشه۱-۱ : زیست منطقه های استرالیا………………………………………………………………………………………………………….۱۳
نقشه۱-۲ : زیست منطقه های ایالت کالیفرنیا………………………………………………………………………………………………..۱۶
نقشه شماره ۱ : نقشه پایه منطقه مطالعاتی…………………………………………………………………………………………………..۱۴۶
نقشه شماره ۲ : نقشه حوزه های آبریز منطقه مطالعاتی ……………………………………………………………………………….۱۴۷
نقشه شماره ۳ : نقشه اقلیم منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………۱۴۸
نقشه شماره ۴ : طبقه بندی توپوگرافیک منطقه مورد

برچسب ها :

ناموجود