دسته بندی: عمومی
دانلود پایان نامه درباره تحقیق با موضوع
برنامه ریزی، سرمایه اجتماعی، فضای کالبدی، نظام منطقه ای

دستور کار محلی قرن ۲۱م تدوین شده است) و نیازهای مربوط به همکاری بر اساس مسائل ناشی از سطوح بالاتر از محلی را در بر بگیرد.
سه ویژگی بالا روی هم رفته کیفیت توسعه را مشخص می کنند. در حالی که برنامه ریزی منطقه ای به معنای برنامه ریزی در سطح معینی از فضا است. اما با وجود تعلق به حوزه های گوناگون (کیفیت و فضا) استدلال علمی ، خبر از همبستگی های زیادی میان این می دهد. سه ویژگی پایداری را می توان به اهداف برنامه ریزی منطقه ای مرتبط کرد۳۵
«رویکرد وسیع بیانیه ریو را می توان حفظ و توسعه سرمایه طبیعی ،سرمایه انسان ساخته و سرمایه انسانی/اجتماعی دانست . این رویکرد را می توان هسته مادی پایداری به شمار آورد. بعد مادی عبارت است از:
بعد اکو لوژیک : شامل احترام عمیق به نظام های اکولوژیکی به عنوان پایه و پیش شرط کل حیات است. و با عنایت به این که در اروپا بخش مهمی از منظر سرزمین با فعالیت های انسانها شکل گرفته است ، ابعاد زیست محیطی می بایست در برگیرنده توجه به مناظر سنتی ومیراث فرهنگی باشد. هدف بعد اکولوژیکی حفظ منابع طبیعی شامل اکو سیستم ها و گونه گونی زیستی آنها و احترام گذاشتن به اصول اکولوژیکی می باشد.
بعد اجتمــاعی : جنبه های گوناگونی دارد از۱) ارضای انواع نیازهای اجتماعی مثل ارتباطات، حمایت و امنیت ،عشق و مراقبت، تشخص و تمایزو غیره ؛ احترام به انواع اشکال فرهنگی که جوامع در چارچوب آنها خود را سازمان می دهند؛ تقاضای عمومی برای شکلی از فرصت های برابر. هدف از بعد اجتماعی در دسترس همه قرار گرفتن منابع اجتماعی و حفظ تنوع فرهنگ هاست.
بعد اقتصـــادی : استفاده موثر از سرمایه های طبیعی ،انسان ساخته؛ و انسانی اصل بنیادین اقتصاد است بعد اقتصادی توضیح می دهد که چگونه باید با منابع نایاب برخورد کرد. پایداری اقتصادی یعنی ارضای نیازهای انسانی و کیفیت زندگی ارضا کننده همراه با تخصیص منابع کــارآ.
سه بعد مادی با یکدیگر گل پایداری را می سازند(نگاه کنید به شکل ۱) اما خاک باروری که گل بر فراز آن بالیده است ویژگی های سازمانی واصول سیستمی پایداری را تشکیل می دهد. این گل ، از یک سو ،در سطح سیاسی نشانگر نظام سیاسی و و فرهنگ است ؛ و از سوی دیگر به نوع نگاهی که به روابط متقابل اجتماعی و الگوهای سازمانی در شرایط بی اطمینانی و دانش محدود وجود دارد مربوط می شود. اصول سیستمی نه فقط به جنبه های خاص ساختارسازمانی مربوط می شوند، بلکه رویکردهای کلی به واقعیت و ابزارهای توصیف ، درک و ساختمند سازی واقعیت را نیز در بر می گیرند.»(تی یراستاین و والزر ۲۰۰۲ )
شکل ۲- ۱: گلدان توسعه پایدار منطقه ای
ماخذ : (Thierstein,Walser 1997)
۲-۲-۳. سرمایه اجتماعی وهویت منطقه ای
«به هنگام سخن گفتن از هویت منطقه ای، نمی توان میان فضا و جریان های اقتصادی-اجتماعی تفکیکی قائل شد، زیـرا فضا نه فقط بازتاب خالص جامعه بلکـــه خود جامعه است .»(Castells,1983)
«فضای اجتماعی در برگیرنده اقلام متنوعی، اعم از طبیعی یا اجتماعی است. از جمله شبکه ها و گذرگاه ها، که مبادله اشیاء مادی و اطلاعات را تسهیل می کنند. این اقلام فقط از اشیاء تشکیل نمی شوند بلکه می توانند از جنس رابطــه باشند.» (Lefebver,1991)
«فرهنگ منطقه یعنی شیوه انجام امور در منطقه که شامل ارزش های مشترک، باورها وسنت های اجتماعی آنجاست. امروزه فرهنگ را نیرویی فعال در باز تولید اجتماعی و جریان های مذاکره ای و محصول گفتمان هایی به شمار می آورند که از طریق آن ها مردم به تجربه های خویش برای دیــگران و خود معنا می بخشند.»( Clifford and Marcus,1996)
«برخی فرهنگ ها مشوق نوآوری و فرایند یادگیری می باشند و بعضی فرهنگ ها خیر. بسیاری از صاحب نظران امروزه عوامل رفتاری و اجتماعی- فرهنگیٍ محلی و منطقه ای را برای توسعه منطقه ای حتی حیاتی تر از ویژگی هایی مثل فاصله و تراکــم که به طور سنتی در جغرافیای اقتصادی بر آن ها تاکید می شد، می دانند. فرهنگ محلی/منطقه ای اهمیت زیادی در شکل گیری بنگاه های صنعتی(اقتصادی) محلی و شیوه های عمل آن ها (یعنی عوامل اصلی تولید ثروت) دارد. این عوامل تحت تاثیر جوامعی هستند که درون آن ها عمل می کنند.نمونه های جالبی از تاثیر دوره طولانی تکامل فرهنگی و پیامد های آن برای توسعه در ادبیات برنامه ریزی ارائه شده است.» (Raagmaa,2003)
«غلبه بر تضاد میان عمل دسته جمعی و فرصت طلبی دفاعی فردگرایانه بستگی به زمینه های اجتماعی و فرهنگی وسیع تر دارد. همکاری داوطلبانه و روابط توام با اعتماد در اجتماعی پدیدار می شود که وارث ذخیره کافی از هنجارهای همکاری متقابل وشبکه های مسئولیت مدنی باشد. مراد از سرمایه اجتماعی ویژگی های مربوط به سازمان یابی اجتماعی مثل اعتماد و هنجارها و شبکه هایی است که کارآیی جوامع را افزایش می دهند .سرمایه اجتماعی همکاری خود به خودی را تسهیل می کند. و رواج شیوه های کمک متقابل نیـــز به معنای سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی وافزایش روابط اعتمادآمیز است.» (Putnam et al,1993)
«نبود سنت های اعتماد ، کار فرمایی و خطرکاری، و یادگیری مجموعاً مانع بزرگی بر سر راه توسعه درون زا به شمار می آیند. این واقعیت را می توان به وضوح در اقتصادهای محلی ا ی مشاهده کرد که زیر سلطه شرکت های غیر محلی قرار دارند.»( Sweeney,1990)
«هویت و هویت یابی به مسئله تعلق و اخراج در رابـــطه با نوعی پیوند اجتماعی مربوط می شود.» (Hetherington,1998) «گروه های اجتماعی همواره در فضایی، که در آن به فعالیت مشغولند ، ریشه دارنــد. افراد انسانی ممکن است بسیار متفاوت باشند اما همگی در یک جهان مشترک اخلاقی و ادراکی یا یک ولایت۳۶ زندگی می کنند که همگی به خوبی با آن آشنایند.حتی اگر قبولش نداشته باشند.»(راگما ، ۲۰۰۳)
«پدیده هویت منطقه ای/ محلی به معنای هم ذات پنداری مردم با نظام اجتماعی منطقه ای معین است.»Häuszer and Frey,1987) ( «یعنی تعلق خاطر به مردم ،فرهنگ ،سنت هــا ، مناظر و دیگر ویژگی های محل یا منطقه ای خاص. هویت منطقه ای به شیوه های گوناگونی بروز می کند. ممکن است این هویت بسادگی در قالب نوعی عقده حقارت و یا برعکس غرور ونخوت منطقه ای پدیدار شود.اما درحالت شدیدتر در قالب نوعی احساس تعلق دیده می شود.»(راگما،۲۰۰۳)
پاسی(۱۹۸۶) ۳۷چهارصورت شکل گیری هویت منطقه ای تشخیص می دهد:
۱- صورت قانونی- سرزمینی
۲- صورت نمادین
۳- صورت نهادی و سرانجام:
۴- سر بر آوردن آگاهی اجتماعی- فضایی در ساکنان منطقه و تشکیل جایگاه- منطقه در نظام منطقه ای
در واقع، ترتیب خاصی ملاحظه نمی شود.یعنی همه مراحل شکل گیری منطقه می توانند همزمان اتفاق بیفتند.
«در جریان شکل گیری سرزمین ۳۸ منطقه/محل مرزهای خود را تعریف می کند.و همچون یک واحد سرزمینی در ساختار فضایی شناخته می شود.»(Passi,1986)«وجود نوعی مرزبندی، به عنوان مبنای طبقه بندی اجتماعی برای پیدایش آگــاهی منطقه ای در میان ساکنان ضرورت مبرم دارد. ظهور شکل سرزمینی یعنی خصلت محلی یافتن فعالیت های اجتماعی، درست مثل یک شهر قرون وسطایی که در آغاز درون قصر شکل می گرفت. بعد اندک اندک حول وحوش شهر گسترش می یافت و سرانجام دارای حصار می شد.»(Kosonen,1996).
«شکل نمادین یا مفهومی براساس ویژگی های سرزمین ساخته می شود. نظام نمادها در برگیرنده موزاییکی از کیفیت هاست که با نام منطقه همراه است : زبان یا لهجه محلی، ویژگی های زمین و زیر ساخت ها. مهمترین نماد اسم منطقه است. نمادهای منطقه ممکن است ماهیتاً نماد باشند مثل پرچم یا علامت خاص منطقه ویا این که از بناهای یادبودیا انسان های برجسته مثل سیاستمداران ،نویسندگان، متفکران و یا اهالی رسانه بدین منظور استفاده شود. حتی از جشن ها و مراسم سنتی و یا عناصری از سبک زندگی مردم نیز می توان بدین منظور سود جست.» (،Passi,1986)
با توجه به آنچه در بالا آمد، در می یابیم که هویت منطقه ای امری ذهنی است که محصول تعامل جوامع با فضای کالبدی و اجتماعی( محیط) آن ها وهمچنین بازتاب ذهنی این فضا در اذهان وخاطرات انسان هاست. هویت جمعی مناطق را از فضای کالبدی یا سرزمین خلق می کند. پاسی می نویسد :
در مقایسه با “مـکان ” که به طور فردی تجربه وتولید می شود، منطقه ماهیتی آشکارا نهادی و در نتیجه جمعی دارد. مکان به فرایندی بر می گردد که با کمک آن اعمال روزمره افرادبه ساختارهای قدرت نهادی مربوط می شود در حالی که منطقه موجودی نمادین است که تجربه مستقیم آن برای افراد غیرممکن است و افراد آن را فقط از طریق ابزارهای جمعی تولید می کنند. (Ibid)
۲-۲-۴. هویت مکان
«مکان، مرکز عمل آگاهانه وارادی انسانهاست. مرکزی است که درآن از رویدادهای مختلف، تجربه زندگی می آموزیم.رویدادها و عملکردهای آگاهانه، تنها در ساخت مکان های معین پراهمیت جلوه می کنند. هویت هرمکان، از سه عامل تشکیل می شود :۱-عوامل مشخص طبیعی ونمود ظاهری آن ۲- فعالیت های مشاهده پذیر وکارکردها ۳- مفاهیم یانمادها. در مکان کانون علم جغرافیا تفاوت ها وگوناگونیهای محیطی بسیارزیاد است. این گوناگونیها نتیجه عوامل موثرداخلی وخارجی می باشد.۳۹»
«مفهوم مکان که یکی از مفاهیم اساسی در اندیشه جغرافیایی است در اینجا یک مفهوم انتزاعی تعریف می شود که به بعدمکانی تاریخ ها و تجارب شخصی افراد اشاره دارد. هدف از این تعریف گسترش دادن ایده سابق مکان، هم در زمان وهم در فضا می باشد .در اندیشه جغرافیایی مکان معمولا ارتباط اساسی با نوعی موقعیت ویاناحیه ای ویژه دارد، مکان ها تاریخ هایی از هم گسسته ومتمایل به درون می باشند ،گذشته هایی که دیگران نمی توانند آنها رابخوانند. زمانهایی انباشته که می تواند از هم گشوده شود اما مانند داستانهای مخفی شده ودر وضعیتی معماگونه باقی می مانند که در سختی ها وخوشی های افراد قرارداده شده اند.» (passi 1996:207)
«بنابراین مکان در اینجا در قالب یک مفهوم انتزاعی بیانگر مجموعه در حال رشد تجربیات ومعانی شخصی است که فردآنها را در طول زندگی خود از موقعیت های مختلف جمع آوری می کند. مکان به طور پیوسته در جریان تاریخ زندگی فرد شکل می گیرد وتغییر میکند واین تاریخ درموقعیت های مختلف اجتماعی که به طور مکانی – زمانی شکل گرفته اند اتفاق می افتند.دیالکتیک رفت وبرگشتی وتشخیص ساختارفضایی-زمانی وجود انسان از اجزا اساسی مکان می باشد. »(Ibid,1996:208)
سرگذشت زمین دارای آثارقوی سیاسی است که به فرایند همبستگی میان گروههای فرهنگی مشخص وچارچوب های جغرافیایی وتاریخی آنان مربوط می شود. اما بار احساسی مکان می تواند حتی هنگامی که فارغ از عوامل دیگری نظیرفرهنگ وملیت است، دارای تاثیر فراوانی باشد. از نظر باک

برچسب ها :

ناموجود