دسته بندی: عمومی
دانلود پایان نامه درباره تحقیق با موضوع
منطقه گرایی، روش شناسی، روش شناسی پژوهش، توسعه انسانی

مناطق……………………………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۲-۸. زیست منطقه گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۲-۸-۱ مروری برتاریخچه زیست منطقه گرایی………………………………………………………………………………………..۵۰
۲-۲-۸-۲ساختار زیست منطقه…………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۳ منطقه بندی در ایران(مروری بر تجارب منطقه بندی کشور)………………………………………………………………………..۵۷
-۲۳-۱سابقه منطقه بندی درایران………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
-۲۳-۲ مهم ترین منطقه بندی ها………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۱-۲-۳-۲ . منطقه بندی های طبیعی………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۲-۲-۱-۱منطقه بندی اهلرز…………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۲-۲-۱-۲منطقه بندی جاماب………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۲-۲-۳-۲ منطقه بندی های اجرایی…………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۲-۳-۲-۲-۱ منطقه بندی آموزش وپرورش…………………………………………………………………………………………..۶۲
۲-۳-۲-۲-۲ منطقه بندی جهاد سازندگی……………………………………………………………………………………………..۶۲
۲-۳-۲-۲-۳ تعیین مناطق محروم………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۲-۳-۲-۲-۴ تعیین مناطق خدمات رسانی…………………………………………………………………………………………….۶۴
۲-۳-۲-۲-۵ منطقه بندی طرح جامع کشت………………………………………………………………………………………….۶۶ ۲-۳-۲-۲-۶ منطقه بندی طرح جامع تولید وتوزیع پروتئین…………………………………………………………………….۶۷
۲-۳-۲-۲-۷ منطقه بندی شرکت مخابرات……………………………………………………………………………………………۶۸
۲-۳-۲-۲-۸ منطقه بندی وزارت نیرو…………………………………………………………………………………………………..۶۹
۲-۳-۲-۳ منطقه بندی به منظور تعیین مناطق برنامه ریزی…………………………………………………………………………….۶۹
۲-۳-۲-۳-۱منطقه بندی بتل……………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۲-۳-۲-۳-۲منطقه بندی طرح کالبدی ملی………………………………………………………………………………………….۷۰
۲-۳-۲-۳-۳منطقه بندی ستیران……………………………………………………………………………………………………..۷۲
۲-۳-۲-۳-۴منطقه بندی کلان کشور……………………………………………………………………………………………….۷۴
۲-۳-۲-۳-۵منطقه بندی گزارش ملی توسعه انسانی………………………………………………………………………….۷۳
۲-۳-۲-۴ منطقه بندی سیاسی – اداری کشور………………………………………………………………………………………۷۵
۲-۳-۲-۴-۱آمایش سیاسی مناطق در ایران ………………………………………………………………………………۷۵
۲-۳-۲-۴-۲منطقه بندی ایالتی……………………………………………………………………………………………………….۷۷
۲-۳-۲-۴-۳تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………………………۷۹
۲-۳-۲-۴-۴نقش آمایش سیاسی فضادرتوسعه مناطق……………………………………………………………………….۸۱
۲-۳-۳ بررسی پوشش تئوریک زیست منطقه گرایی………………………………………………………………………………………۸۲
۲-۴ جمع بندی و استنتاج……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
۲-۵چارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۲-۶ مدل نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۲-۷ مدل تحلیلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
فصل سوم : متدلوژی و روش شناسی پژوهش
۳متدلوژی و روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………۹۳
۳-۱ انواع روش های تعیین مناطق…………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۳-۱-۱تعیین محدوده مناطق قراردادی…………………………………………………………………………………………………………۹۳
۳-۱-۱-۱روش شاخصهای وزن دار……………………………………………………………………………………………….۹۳
۳-۱-۱-۲روش تحلیل عوامل………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۳-۱-۲تعیین محدوده مناطق کارکردی………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۳-۱-۲-۱روش تحلیل جریان ها……………………………………………………………………………………………………۹۶
۳-۱-۲-۲روش آنالیز جاذبه…………………………………………………………………………………………………………..۹۷
۳-۱-۳بررسی و جمع بندی روشهای معرفی شده………………………………………………………………………………………..۹۹
۳-۲معرفی روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۳-۲-۱ روش اسنادی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۳-۲-۲ناحیه بندی کارتوگرافیکی……………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۳-۳ معرفی محدوده مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۳-۴مجموع داده های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۳-۴-۱ تکنیک ترکیب لایه های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………….۱۰۲
فصل چهارم : معرفی منطقه مورد مطالعه
۴. معرفی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………۱۰۵
۴-۱ اوضاع تاریخی منطقه خراسان……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
۴-۱-۱اوضاع خراسان در ادوار تاریخی…………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
۴-۲پیشینه فرهنگی منطقه خراسان ……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۴-۲-۱قبایل وطوایف…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۴-۲-۲مذهب در منطقه …………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
۴-۳ جغرافیای طبیعی منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
۴-۳-۱ناهمواری ها……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
۴-۳-۲ ترکیب تیپ اراض

برچسب ها :

ناموجود