دسته بندی: عمومی
دانلود پایان نامه درباره تحقیق با موضوع
آذربایجان، برنامه ریزی، تولیدات کشاورزی، تقسیم بندی

۳۱ اوت ۱۹۷۵ تهیه وارائه گردد .
برنامه ارائه شده دو هدف اصلی را ارائه می کند : تعیین امکانات افزایش تولیدات کشاورزی تا سال ۱۳۷۱(۱۹۹۲) وارائه یک الگوی تولید که به گمان مهندس مشاور ، باید هدف دولت ایران باشد.مهندسین مشاور بوکرز هانگتینگ از راههای زیر به دو هدف فوق دست خواهند یافت :۱) ارزیابی تقاضای احتمالی ایران برای مواد غذایی در سال ۱۳۷۱ با توجه به نرخ های احتمالی رشد جمعیت ودرآمدها،۲)مطالعه منابع طبیعی-زمین وآب-موجود وامکان توسعه آنها ،۳) بررسی امکان بهبود دامپروری وکشاورزی،۴) نتیجه گیری در مورد میزان موفقیت دربرآوردن تقاضاهای پیش بینی شده،۵)ارائه دلایلی که براساس آنها ترکیب کلی تولیدات زراعی کشور توسط مهندس مشاور پیشنهاد شده است و۶)نشان دادن تغییرات سازمانی وعملیات ضروری برای تحقق برنامه .
در ارتباط با منطقه بندی صورت گرفته در این طرح آمده است : برای تعیین موقعیت آتی کشاورزی ،لازمست که نواحی فرعی دارای خصوصیات هواشناسی وکشاورزی مشابه که تقریبا دارای تولید یا تولیدات کشاورزی مشابه می باشند ،مشخص گردند .مسلم است که مرز نواحی فوق لزوما با مرزهای تقسیمات سیاسی واداری فعلی کشور منطبق نخواهد بود ،لیکن،برای ارزیابی تولیدات فعلی وکشاورزی واندازه گیری تغییراتی که در آینده صورت خواهد پذیرفت مرز تقسیمات سیاسی وکشوری فعلی را باید در نظر گرفت.
از این لحاظ ،مهندس مشاور بناچار، ایران را به ده منطقه، که مرزهای آنها با مرز یک استان ویا چند استان منطبق است ،تقسیم کرده است . مناطق دهگانه کشاورزی خود با توجه به خصوصیات محلی خاک،توپوگرافی وآب وهوا و بوم شناسی گیاهی به ۴۷ تحت منطقه تقسیم شده اند تا آنجا که ممکن بوده سعی شده است که مرزهای تحت مناطق از لحاظ کشاورزی نواحی همگونی را به وجود آورند. کلان منطقه های پیشنهادی به شرح زیر بوده اند :
مرکزی،تهران ،سمنان وقم
دریای خزر :گیلان ومازندران
شمال غربی :آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی کردستان ،زنجان واردبیل
زاگرس مرکزی :کرمانشاه ،ایلام ،لرستان،همدان
خوزستان : خوزستان
خشک شمالی :اصفهان،یزد
زاگرس جنوبی:فارس ،چهارمحال وبختیاری ،کهگیلویه وبویر احمد .
.ساحلی جنوب :هرمزگان .بوشهر
خشک جنوبی :کرمان وسیستان و بلوچستان
خراسان : خراسان
از سوی دیگر در این گزارش با در نظر گرفتن آب وهوا واقلیم کشور که تاثیر فراوانی بر تقویم های کشاورزی دارد وبه منظور ارزیابی وتجزیه وتحلیل تولیدات کشاورزی، سه منطقه اقلیمی مشخص به شرح زیر مد نظر قراگرفته شده اند :
مرطوب با بارندگی سلانه بیش از ۷۰۰ میلیمتر .سواحل دریای خزر،دشت شرقی دریای خزر وبعضی از نواحی غربی زاگرس مرکزی مربوط به این منطقه می باشند .
خشک فصلی با بارندگی بین ۲۵۰ تا ۷۰۰ میلیمتر که در ماههای اکتبر تا آوریل نازل می شود .
خشک،بابارندگی سالانه کمتر از ۲۵۰ میلیمتر
با توجه به اینکه آمار مربوط به تولیدات کشاورزی برحسب استانها جمع آوری ومنتشر می گردد ،لذا مرز مناطق کشاورزی مطابق با مرز استانها انتخاب شده اند .در بعضی از موارد،این عمل از ارزش مناطق به لحاظ مطالعه شرایط کشاورزی می کاهد ولی به طور کلی هرکدام از ده منطقه معرفی شده دارای الگوی مشخصی از لحاظ تولیدات کشاورزی که بیشتر تحت تاثیر میزان وتوزیع برندگی سالانه وطول وشدت زمستان قرار گرفته اند،می باشد .
در برخی موارد تحت مناطق مجاور دارای خصوصیات کشاورزی مشابهی هستند،ولی چون در مناطق متفاوتی واقع هستند ،به طور جداگانه آمده اند .این تقسیم بندی از لحاظ اداری برای اجرای یک برنامه کشت لازم است،زیرا فرض شده است این برنامه توسط سازمان های محلی دولتی به اجرا درخواهدآمد .۹۴
۲-۳-۲-۲-۶ . منطقه بندی طرح جامع تولید وتوزیع پروتئین
«مهندسین مشاور اف-ام-سی طرف قرارداد وزارت کشاورزی در سال ۱۳۵۱ به منظورتهیه طرح جامع تامین وتوسعه پروتئین کشور را به ۱۴ منطقه تقسیم نمود . هدف کلی طرح،تولید حداکثر پروتئین ممکن با توجه به عوامل زمین ،آب ،مرتع در دسترس ،تولید علوفه وخوراک دام بوده است .در این طرح برای ارزیابی وتعیین استراتژی مطلوب توسعه وتولید پروتئین حیوانی یک مدل برنامه ریزی خطی کامپیوتری به کارگرفته شده است .در این طرح ایران به چهارده منطقه تقسیم شده است ،دوره برنامه ریزی ۲۰ساله وبه سه دوره برنامه ریزی یعنی دو دوره پنج ساله ویک دوره ده ساله تقسیم شده است .
در طرح جامع پروتئین تولید مطلوب برای سالهای ۱۳۵۹ ،۱۳۶۴،۱۳۷۴ تعیین گردید وپس از به دست آوردن نتایج تحلیل کامپیوتری یک طرح نهایی برای سالهای ۱۳۶۰تا۱۳۶۴ ویک طرح کلی برای سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۴ بسط داده شده است .در سال ۱۹۷۵م.(۱۳۵۳ه ش)قراردادی بین وزارت کشاورزی وشرکت «بوکرز» (خدمات فنی کشاورزی )و”شرکت هانتینگ” (خدمات فنی ) منعقدگردید .دوره این طرح ۱۵ ساله وافق آن در ۱۳۷۱ بود است .این منطقه بندی شباهت زیادی به کاربتل دارد اما تقسیمات آن اندکی بیشتر است .
کلان منطقه های پیشنهادی به شرح زیر می باشد :
استانهای تهران ومرکزی وسمنان وقم
استان گیلان
استان مازندران
استان آذربایجان شرقی وزنجان واردبیل
استان آذربایجان غربی
استان کردستان
استان های همدان ،باختران وایلام
استان فارس
استان های خوزستان لرستان وکهگیلویه وبویراحمد
استان کرمان
استان خراسان
استان های اصفهان ،یزد وچهار محال وبختیاری
سیستان وبلوچستان
هرمزگان وبوشهر .» (زیاری،۲۵۰:۱۳۸۷)
.۷-۲-۲-۳-۲منطقه بندی شرکت مخابرات
«شرکت مخابرات ایران کشور رابه چهار منطقه تقسیم نموده است ،در این تقسیم بندی توزیع متعادل استان ها وفراهم بودن امکان کنترل پروژه ها وطرح ها اساس کار قرار گرفته است .
منطقه ۱ – شامل استان های اصفهان، یزد، کرمان، هرمزگان، فارس، کهگیلویه وبویر احمد، چهارمحال وبختیاری، بوشهر وسواحل خلیج فارس ودو ناحیه از تهران .
منطقه ۲ – شامل استان های خوزستان،ایلام،لرستان،همدان،باختران،کردستان ودو ناحیه از تهران .
منطقه ۳ – استانهای زنجان،گیلان،آذربایجان شرقی،آذر بایجان غربی ویک ناحیه از حومه تهران .
منطقه ۴ – استانهای خراسان،سمنان،مازندران،سیستان وبلوچستان،مرکزی ودوناحیه از تهران .
توضیح اینکه استان تهران از ۷ ناحیه تشکیل شده است.»(مجموعه گزارشهای طرح مطالعه جامع حمل ونقل،۳:۱۳۷۱)
-۲-۲-۳-۲۸ . منطقه بندی وزارت نیرو
«وزارت نیرو منطقه بندی ۱۲ گانه ای از کشور ارائه کرده است :
سازمان آب وبرق خوزستان شامل :استان های خوزستان،کهگیلویه وبویر احمد .
سازمان آب وبرق تهران شامل :استانهای تهران،زنجان،سمنان،مرکزی .
سازمان آب وبرق فارس :استان های فارس وبوشهر .
سازمان آب وبرق اصفهان سامل :استانهای اصفهان،یزد،چهارمحال وبختیاری .
سازمان آب و برق خراسان شامل :استان خراسان
سازمان آب و برق آذربایجان شامل :استانهای آذربایجان غربی وشرقی .
سازمان آب و برق غرب شامل :استان های باختران،همدان،ایلام،لرستان،کردستان .
سازمان آب و برق کرمان شامل :استان کرمان.
سازمان آب و برق سیستان وبلوچستان شامل :استان هرمزگان .
سازمان آب و برق مازندران شامل :استان مازندران .
سازمان آب و برق هرمزگان شامل :استان هرمزگان .
سازمان آب و برق گیلان شامل :استان گیلان.».(مجموعه گزارشهای طرح مطالعه جامع حمل ونقل،۵:۱۳۷۱)
۳-۲-۲-۳. منطقه بندی به منظور تعیین مناطق برنامه ریزی
۳-۲-۲-۳-۱. منطقه بندی بتل
در سال ۱۳۵۱ موسسه بتل طی قراردادی با سازمان برنامه وبودجه ایران متعهد شد تا نخستین برنامه منطقه ای سراسری را در کشور تهیه کند .قرار بود این برنامه زیربنای فصل عمران مناطق برنامه عمرانی قبل از انقلاب باشد. بتل ایران را به ۱۱ کلان منطقه تقسیم کرد .گزارش ارائه شده توسط بتل به دو بخش مجزا تقسیم شده است .۱. چارچوب برنامه توسعه منطقه ای ۲.برنامه های مشخص برای هرکدام از مناطق ۱۱ گانه .در قسمت اول برنامه های توسعه منطقه ای با تاکید عمده بر روی روابط بین مناطق وتاثیر این روابط بر روی توسعه اقتصار منطقه ای وملی مورد بحث قرارگرفته است .اهداف کمی که توسط سازمان برنامه برای رشد اقتصاد ملی تعیین شده بود اساس تجزیه وتحلیل اقتصاد کلی منطقه ای را تشکیل داده است .
فرضیه ای که توسعه مناطق برآن استوار است این است که سرمایه گذاریهای زیربنایی میتواند در یک دوره درازمدت مشوق عمده ای برای رشد تولیدات منطقه ای باشد .در این طرح تعیین سهم مناطق مختلف از میزان سرمایه گذاری دولتی وتخصیص اعتبارات از بودجه ملی در قالب مناطق تعیین شده صورت می گیرد .این نحوه تخصیص بودجه در راستای تقویت مکانیسم برنامه ریزی منطقه ای وعدم تمرکز بخشیدن به آن می باشد.یکی از مهمترین مسائلی که در برنامه مناطق مطرح می باشد مسئله داوری بین دو موضوع متناقض و رسیدن به اهداف اجتماعی از یک طرف وسرعت دادن هرچه بیشتر به رشد اقتصاد ملی از طرف دیگر می باشد .الگوی موجود تمایل به سرمایه گذاری ومتمرکز کردن عوامل توسعه در مناطق پیشرفته داشته است .۹۵
«تقسیم بندی این گروه نیز مانند تقسیم بندی منطقه ای سازمان مسکن بود که بر اساس اهداف زیر اتخاذ شده بود :
۱.اشتغال به عنوان الویت اساسی برای اهداف اجتماعی ۲.تقلیل اختلاف درآمد وکم کردن شکاف بین نواحی
۳.تحقق هدف های ملی برنامه پنجم همراه با تحقق هدف کلی یعنی :
الف)تسریع توسعه روستایی وصنایع کوچک با توجه به افزایش اشتغال؛
ب)افزایش خدمات اجتماعی به سطح حداقل استاندارد وتقلیل نابرابریها؛
ج)افزایش مشارکت مقامات محلی در اجرای برنامه های دولتی؛
د)تجهیز وعدم تمرکز سیستم برنامه ریزی منطقه ای.»(وثوقی ،۱۳۷۰)
۳-۲-۲-۳-۲. منطقه بندی طرح کالبدی ملی
«طرح هایی که در ایران به طرح های کالبدی معروف شده اند نخستین بار طی گزارشی تحت عنوان “طرح ریزی کالبدی ملی ومنطقه ای : چارچوب نظری وشرح خدمات ” در سال ۱۳۶۹ به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی با همکاری مهندسین مشاور کاواب ومهرازان مطرح گردیدند .پس از این گزارش مقدماتی وامکان سنجی بود که ضرورت تهیه طرح های کالبدی در ایران در «سمینار بین المللی طرح های کالبدی»که در اصفهان در بهار سال ۱۳۷۰ برگزار شد به تصویب رسید .سپس این طرح ها از همان سال در دستور کار وزارت مسکن وشهرسازی قرار گرفت .»(عظیمی،۱۳۸۲)
شالوده نظری این طرح ها در ایران اساسا بر مفهومی بنا شده است که در آن توسعه اقتصادی اجتماعی ناظر برتخریب وناپایداری سرزمین نباشد. در واقع اندیشه تهیه طرح های کالبدی نیز درآغاز در پی رویارویی با نگرانی ها ودشواری هایی چنین هشداردهنده پدیدار شد که مهمترین آنها از دید طرح کالبدی ملی ایران عبارت بودند از :”رشد انفجاری جمعیت شهری،گستردگی نیاز به شهرسازی

برچسب ها :

ناموجود