رابطه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه ریاضی معلمان با عملکرد و انگیزش ریاضی دانش‌آموزان دختر  …
استاد مشاوردکتر منیجه شهنی ییلاق

درجه تحصیلیکارشناسی ارشد

رشتهریاضی

گرایش: آموزش ریاضی

دانشگاهشهید چمران اهواز

دانشکدهعلوم ریاضی و کامپیوتر

گروهریاضی

تاریخ فارغ التحصیلی:۱/۱۱/۱۳۹۳ تعداد صفحه:۱۴۹

کلید واژه‌هاباورهای ریاضی، دانش مفهومی، تجربه ریاضی، عملکرد و انگیزش

چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی روابط ساده و چندگانه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه ریاضی معلمان با عملکرد و انگیزش ریاضی دانش‌آموزان دختر ششم ابتدایی می‌باشد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش ۵۹۷ دانش‌آموز و ۲۷ معلم در ۱۵ مدرسه ابتدایی شهرستان دورود می‌باشد که در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ مشغول به تحصیل بوده‌اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، شامل پرسشنامه باورهای ریاضی (MBQ)، پرسشنامه دانش مفهومی، پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی (PMEQ) و پرسشنامه انگیزش ریاضی و یک آزمون ریاضی می‌باشد. در این پژوهش روش‌های آماری ضریب همبستگی ساده و رگرسیون برای تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون، باورهای ریاضی و دانش مفهومی معلمان پیش‌بینی کننده انگیزش و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان هستند. همچنین، دانش مفهومی و تجربه قبلی و باورهای ریاضی معلمان، پیش‌بینی کننده خرده مقیاس انگیزش درونی می‌باشند. همچنین دانش مفهومی و خرده مقیاس واحدهای گذرانده معلمان، پیش‌بینی کننده برای خرده مقیاس عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان می‌باشند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی ساده، نشان داد که دانش مفهومی معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری دارد. همچنین، باورهای ریاضی و دانش مفهومی معلمان با انگیزش ریاضی دانش‌آموزان رابطه دارد. باورهای ریاضی معلمان با خرده مقیاس‌های انگیزش درونی، علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه دارد. دانش مفهومی معلمان با خرده مقیاس‌های انگیزش درونی، علاقه به ریاضی و عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه معنی‌‌داری دارد.

فهرست مطالب
فهرست جدول‌ها ج
فهرست اشکال و نمودارها ز
۱ کلیات تحقیق ۱
۱-۱ مقدمه ۱
۲-۱ بیان مسئله ۵
۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۶
۴-۱ اهداف پژوهش ۱۹
۵-۱ فرضیه‌های پژوهش ۲۰
۶-۱ قلمرو پژوهش ۲۴
۱-۶-۱ قلمرو مکانی پژوهش ۲۵
۲-۶-۱ قلمرو زمانی پژوهش ۲۴
۳-۶-۱قلمرو موضوعی پژوهش ۲۵
۷-۱ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۲۵
۱-۷-۱ باورهای ریاضی معلمان ۲۵
۲-۷-۱ دانش مفهومی ۲۶
۳-۷-۱ تجربه ریاضی ۲۷

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.