رابطه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه ریاضی معلمان با عملکرد و انگیزش  …

۳-۴ یافته‌های مربوط به فرضیه‌ها ۸۲
۵ بحث و نتیجه گیری ۱۲۰
۱-۵ مقدمه ۱۲۰
۲-۵ پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش ۱۲۰
۳-۵ بحث و نتیجه‌گیری ۱۲۴
۴-۵ محدودیت‌های پژوهش ۱۲۶
۵-۵ پیشنهادهای پژوهش ۱۲۷
پیوست آ پرسشنامه باورهای ریاضی معلمان ۱۳۰
پیوست ب پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان ۱۳۳
پیوست پ پرسشنامه دانش مفهومی معلمان ۱۳۶
پیوست ت پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش‌آموزان ۱۳۸
پیوست ث آزمون ریاضی دانش‌آموزان ۱۴۰
منابع ۱۴۱
واژه نامه ۱۴۹
نمایه ۱۵۰
فهرست جدول‌ها
جدول ۱-۲: رابطه بین باورها ۵۲
جدول ۱-۳: تعداد گویه‌های مربوط به هر کدام از خرده مقیاس‌های پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان ۶۶
جدول ۲-۳: جدول مشخصات هدف – محتوا مربوط به سؤالات پرسشنامه دانش مفهومی ۶۸
جدول ۳-۳: تعداد گویه‌های مربوط به هر کدام از خرده مقیاس‌های پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش‌آموزان ۷۰
جدول ۴-۳: شاخص‌های نیکویی برازش تحلیل عامل تأییدی مقیاس انگیزش ریاضی ۷۳
جدول ۵-۳: شاخص‌های نیکویی برازش تحلیل عامل تأییدی خرده مقیاس‌های انگیزش ریاضی ۷۳
جدول ۱-۴: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره‌های انگیزش و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی و هچنین نمره‌های باورهای ریاضی، تجربه‌ قبلی ریاضی و دانش مفهومی معلمان ۸۰
جدول ۲-۴: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره‌های خرده مقیاس‌های انگیزش ریاضی دانش‌آموزان ۸۱
جدول ۳-۴: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره‌های خرده مقیاس‌های تجربه قبلی ریاضی معلمان ۸۱
جدول ۴-۴: ضرایب همبستگی ساده نمره‌های باورهای ریاضی، دانش مفهومی، تجربه قبلی ریاضی معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ۸۳
جدول ۵-۴: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان به روش مرحله‌ای (Stepwise) 84
جدول ۶-۴: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان به روش ورود همزمان (Enter) 85
جدول ۷-۴: خلاصه نتایج رگرسیون چندگانه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان به روش همزمان ۸۵
جدول ۸-۴: ضرایب همبستگی ساده نمره‌های باورهای ریاضی، دانش مفهومی، تجربه قبلی ریاضی معلمان با انگیزش ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ۸۶
جدول ۹-۴: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان با انگیزش ریاضی دانش‌آموزان به روش مرحله‌ای (Stepwise) 87
جدول ۱۰-۴: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان با انگیزش ریاضی دانش‌آموزان به روش ورود همزمان (Enter) 88
جدول ۱۱-۴: خلاصه نتایج رگرسیون چندگانه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان به روش همزمان ۸۹
جدول ۱۲-۴: ضرایب همبستگی ساده نمره‌های باورهای ریاضی، دانش مفهومی، تجربه قبلی ریاضی معلمان با خرده مقیاس انگیزش درونی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ۹۰
جدول ۱۳-۴: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان با خرده مقیاس انگیزش درونی دانش‌آموزان به روش مرحله‌ای (Stepwise) 91
جدول ۱۴-۴: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان با خرده مقیاس انگیزش درونی دانش‌آموزان به روش ورود همزمان (Enter) 92
جدول ۱۵-۴: خلاصه نتایج رگرسیون چندگانه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان به روش همزمان ۹۲
جدول ۱۶-۴: ضرایب همبستگی ساده نمره‌های باورهای ریاضی، دانش مفهومی، تجربه قبلی ریاضی معلمان با خرده مقیاس علاقه به ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ۹۴
جدول ۱۷-۴: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان با خرده مقیاس علاقه به ریاضی دانش‌آموزان به روش ورود همزمان (Enter) 95
جدول ۱۸-۴: خلاصه نتایج رگرسیون چندگانه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان به روش همزمان ۹۵