فایل دانشگاهی – 
رابطه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه ریاضی معلمان با عملکرد و انگیزش ریاضی دانش‌آموزان دختر  …

۲-۴ دانش مفهومی معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۳-۴ تجربه قبلی ریاضی معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۵- باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان با خرده مقیاس عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه معنی‌دار دارد.
۱-۵ باورهای ریاضی معلمان با عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۲-۵ دانش مفهومی معلمان با عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۳-۵ تجربه قبلی ریاضی معلمان با عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۶- باورهای ریاضی، دانش مفهومی و خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان رابطه معنی‌دار دارد.
۱-۶ باورهای ریاضی معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۲-۶ دانش مفهومی معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۳-۶ احساسات معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۴-۶ ابزار تدریس معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۵-۶ واحدهای گذرانده معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۷- باورهای ریاضی، دانش مفهومی و خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با انگیزش ریاضی دانش‌آموزان رابطه معنی‌دار دارد.
۱-۷ باورهای ریاضی معلمان با انگیزش ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۲-۷ دانش مفهومی معلمان با انگیزش ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۳-۷ احساسات معلمان با انگیزش ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۴-۷ ابزار تدریس معلمان با انگیزش ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۵-۷ واحدهای گذرانده معلمان با انگیزش ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۸- باورهای ریاضی، دانش مفهومی و خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با خرده مقیاس انگیزش درونی دانش‌آموزان رابطه معنی‌دار دارد.
۱-۸ باورهای ریاضی معلمان با انگیزش درونی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۲-۸ دانش مفهومی معلمان با انگیزش درونی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۳-۸ احساسات معلمان با انگیزش درونی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۴-۸ابزار تدریس معلمان با انگیزش درونی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۵-۸ واحدهای گذرانده معلمان با انگیزش درونی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۹- باورهای ریاضی، دانش مفهومی و خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با خرده مقیاس عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه معنی‌دار دارد.
۱-۹ باورهای ریاضی معلمان با عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۲-۹ دانش مفهومی معلمان با عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۳-۹ احساسات معلمان با عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۴-۹ ابزار تدریس معلمان با عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۵-۹ واحدهای گذرانده معلمان با عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۱۰- باورهای ریاضی، دانش مفهومی و خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده با خرده مقیاس علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه معنی‌دار دارد.
۱-۱۰ باورهای ریاضی معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۲-۱۰ دانش مفهومی معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۳-۱۰ احساسات معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۴-۱۰ ابزار تدریس معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۵-۱۰ واحدهای گذرانده معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد
۶-۱ قلمرو پژوهش
از مطالب مهمی که در هر تحقیق و پژوهش مورد بررسی قرار بگیرند، روشن نمودن محدوده پژوهش است. یعنی، یک پژوهش علمی باید دارای حدود مشخصی باشد. زیرا تعیین یک حدود منطقی و صحیح به دقت و ارزش علمی پژوهش می‌افزاید. در واقع، این محدوده مشخص می‌کند که محقق از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش را به چه نحو انجام داده است و تا چه حد توانسته متغییرهای مربوطه را کنترل کند. از سوی دیگر، به منظور جلوگیری از اتلاف زمان، نیروی انسانی و هزینه‌های مرتبط، مشخص شدن حدود پژوهش ضروری به نظر می‌رسد. بنابر مطالب مطرح شده در بالا، قلمرو پژوهش حاضر با توجه به سه مورد ذکر شده مورد توجه قرار می‌گیرند:
۱-۶-۱ قلمرو مکانی پژوهش
تحقیق حاضر در شهرستان دورود در استان لرستان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش‌آموزان دختر پایه ششم دبستان‌های شهرستان دورود و تمامی معلمان ششم ابتدایی در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ می‌باشند.