رابطه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه ریاضی معلمان با عملکرد و انگیزش ریاضی دانش‌آموزان  …

۷۸/۰
ماده ۱۸
ماده ۶
۵۷/۰
ماده۷
۳۶/۰
۲۱/۰
ماده ۸
نمودار ۲-۳ : بارهای عاملی (یا ضرایب استاندارد) خرده مقیاس‌های انگیزش ریاضی
۵-۵-۳ آزمون محقق ساخته برای سنجش عملکرد ریاضی
این آزمون ۸ سؤال دارد که مربوط به مبحث کسر کتاب ششم می‌باشد و سؤالات آزمون توسط خود محقق با همکاری چند تن از معلمان با سابقه شهر نوشته شدند. روش نمره‌گذاری بدین صورت است که به هر سوال درست نمره یک و به هر سوال نادرست نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد.
۶-۳ جمع‌آوری داده‌های تحقیق
به طور کلی اطلاعات این پژوهش در دو حیطه اصلی جمع آوری گردید: حیطه کتابخانه‌ای و حیطه اجرای میدانی.
۱-۶-۳ بخش کتابخانه‌ای
در مرحله اول محقق با مطالعه متون مرتبط با موضوع پژوهش اعم از مقاله‌های پژوهشی، کتب و پایان نامه‌های داخلی و خارجی، مبانی نظری تحقیق را فراهم نموده و از پیش زمینه‌های پژوهشی این موضوع اطلاع پیدا کرد.
۲-۶-۳ بخش میدانی
محقق در فروردین ۱۳۹۳ با مراجعه به مدارس شهرستان پرسشنامه‌های مربوطه را در اختیار معلمان و دانش‌آموزان قرار داد و از آن‌ها خواست که در فرصت کافی به سؤالات پاسخ دهند. و همچنین از مدارسی که دارای دو کلاس یا بیشتر بودند به منظور سنجش عملکرد دانش‌آموزان با توافق معلمان امتحان هماهنگ گرفته شد. در پایان که برای جمع‌آوری پرسشنامه‌ها مراجعه شد از مجموع ۵۹۷ دانش آموز، ۵۹۶ پرسشنامه انگیزش و ۵۸۱ آزمون ریاضی و ۲۷ پرسشنامه معلم نیز به طور کامل برگردانده شد.
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
در این پژوهش سطح معنی‌داری ۰۵/۰ در نظر گرفته شد و از نرم افزار بسته آماری علوم اجتماعی[۱۳۰] (SPSS) نسخه بیست و تحلیل ساختارهای گشتاوری (AMOS)استفاده شد. همچنین از روش‌های آماری به شرح زیر استفاده به عمل آمد:
۱) روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره‌ها، برای تحلیل مقدماتی داده‌ها.
۲) روش آلفای کرونباخ و روش روایی سازه‌ای و ملاکی به ترتیب برای پایایی و روایی ابزار.
۳) همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان (Enter) و رگرسیون مرحله‌ای (Stepwise) برای تحلیل داده‌های مربوط به فرضیه‌ها.
فصل ۴
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه
داده‌های به دست آمده از هر پژوهش، تا زمانی که خام بوده و دسته بندی و تحلیل نشده باشند، ارزش و کارآیی چندانی ندارند. اما همین داده‌ها هنگامی که منظم شده و مورد تجزیه و تحلیل واقع شوند، می‌توانند منشاء تغییرات و پیشرفت‌‌های فراوانی باشند. چنان که در فصل ۳ اشاره شد ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل۴ پرسشنامه و ۱ آزمون ریاضی است، که ۳ پرسشنامه مربوط به معلمان و یک پرسشنامه مربوط به دانش‌آموزان می‌باشد. این نتایج در فصل ۵، اساس و مرجع پاسخ به سؤالات پژوهشی قرار خواهد گرفت.
سنجش تأثیرات در پژوهش حاضر، در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در بخش توصیفی به میانگین، انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمره‌ها اشاره شده است. سپس با استفاده از آزمون‌های آماری مناسب به بررسی معنی‌دار بودن فرضیه‌های پژوهش اقدام گردید. همچنین در بخش استنباطی، جهت آزمودن فرضیه‌ها و تعیین معنی‌داری از ضریب همبستگی ساده و چندگانه استفاده شده است.
۲-۴ آمار توصیفی
متغیر، مفهومی است که مقادیر یا ارزش‌های مختلفی را می‌تواند به خود اختصاص دهد و شامل پدیده‌ها و وقایعی است که می‌توان آن‌ها را در پژوهش مورد سنجش یا دست‌کاری قرار داد. در پژوهش‌های علمی معمولاً از متغیرهای مورد مطالعه، طبقه بندی متفاوتی ارائه می‌شود که مفیدترین و مهم‌ترین طبقه بندی از متغیرها، تقسیم بندی آن‌ها به متغیرهای مستقل و وابسته است. این پژوهش شامل سه متغیر مستقل و دو متغیر وابسته بود که به صورت زیر تعریف شد:
متغیر مستقل:
۱- باورهای ریاضی معلمان
۲- تجربه قبلی ریاضی معلمان
۳- دانش مفهومی معلمان
متغیر وابسته:
۱- انگیزش ریاضی دانش‌آموزان
۲- عملکرد ریاضی دانش‌آموزان
جدول ۱-۴ میانگین و انحراف معیار نمره‌های انگیزش، عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی و همچنین نمره دانش مفهومی، باورها و تجربه‌های قبلی ریاضی معلمان شهرستان دورود را نشان می‌دهد.
جدول ۱-۴: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره‌های انگیزش و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی و هچنین نمره‌های باورهای ریاضی، تجربه‌ قبلی ریاضی و دانش مفهومی معلمان

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.