سایت مقالات فارسی – 
رابطه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه ریاضی معلمان با عملکرد و انگیزش ریاضی دانش‌آموزان دختر  …

مطابق اطلاعات مندرج در جدول ۱۴-۴ ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان با خرده مقیاس انگیزش درونی دانش‌آموزان برابر باMR = 0/661 که در سطح p = 0/004 معنی‌داراست و ضریب تعیین نیز ۴۳/۰ می‌باشد. این بدان معنی است که ۴۳% واریانس مربوط به انگیزش درونی دانش‌آموزان به وسیله متغیرهای مستقل، باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان تبیین می‌شود. ضرایب استاندارد باورهای ریاضی ()، دانش مفهومی () و تجربه قبلی ریاضی () می‌باشد، معنی‌داری ضرایب نشان می‌دهد که به ازای افزایش یک واحد باورهای ریاضی و دانش مفهومی معلمان به ترتیب ۳۷۱/۰ و ۴۸۳/۰ به انگیزش درونی دانش‌آموزان اضافه می‌شود و به ازای افزایش یک واحد تجربه قبلی ریاضی معلمان ۳۸۱/۰ از انگیزش درونی دانش‌آموزان کم می‌شود. همچنین، مطابق اطلاعات جدول ۱۵-۴ پیش‌بینی نمره خرده مقیاس انگیزش درونی () دانش‌آموزان از روی نمرات متغیرهای مستقل معلمان (x)، نمره B، توسط معادله رگرسیون زیر امکان‌پذیر است:
۸/۶۸۱ + ۰/۰۱۴x1+0/179x2– 0/080x3
فرضیه ۴- باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان با خرده مقیاس علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه معنی‌دار دارد.
۱-۴ باورهای ریاضی معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۲-۴ دانش مفهومی معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۳-۴ تجربه قبلی ریاضی معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
جدول ۱۶-۴ ضرایب همبستگی ساده نمره‌های باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان را نشان می‌دهد.
جدول ۱۶-۴: ضرایب همبستگی ساده نمره‌های باورهای ریاضی، دانش مفهومی، تجربه قبلی ریاضی معلمان با خرده مقیاس علاقه به ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی

متغیر وابسته متغیر مستقل ضریب همبستگی سطح معنی داری
علاقه به ریاضی باورهای ریاضی ۴/۰ ۰۵/۰
دانش مفهومی ۳۸/۰ ۰۵/۰
تجربه قبلی ریاضی ۱۶۲/۰- ۴۱/۰

همان‌طور که در جدول ۱۶-۴ مشاهده می‌شود، ضریب همبستگی بین نمره‌های باورهای ریاضی معلمان و علاقه به ریاضی دانش‌آموزان ۴/۰ می‌باشد، که در سطح ۰۵/۰ معنی‌دار است. بنابراین فرضیه ۱-۴ تحقیق تأیید می‌شود. این یافته نشان می‌دهد باورهای ریاضی معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان آن‌ها رابطه معنی‌دار دارد. با توجه به یافته‌های جدول ۱۶-۴ ضریب همبستگی بین دانش مفهومی معلمان و علاقه به ریاضی دانش‌آموزان ۳۸/۰ می‌باشد که در سطح p < 0/05 معنی دار می‌باشد. بنابراین فرضیه ۲-۴ تحقیق تأیید می‌شود. ضریب همبستگی بین تجربه قبلی ریاضی معلمان و علاقه به ریاضی دانش‌آموزان ۱۶۲/۰- می‌باشد که به سطح معنی‌داری ۰۵/۰ نرسیده است. بنابراین فرضیه ۳-۴ تحقیق تأیید نمی‌شود.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.