دسترسی به منابع مقالات :
رابطه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه ریاضی معلمان با عملکرد و انگیزش  …
تجربه قبلی ریاضی

-۰/۰۹۶

-۰/۴۳۹

-۲/۶۹۹

۰/۰۱۳

عدد ثابت

۱۲/۴۹۴

مطابق اطلاعات مندرج در جدول ۲۰-۴ ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان با خرده مقیاس عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان برابر با MR = 0/646 که در سطح p = 0/005معنی‌دار است و ضریب تعیین نیز ۴۱/۰ می‌باشد. این بدان معنی است که ۴۱% واریانس مربوط به عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان به وسیله متغیرهای مستقل، باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان تبیین می‌شود. ضرایب استاندارد باورهای ریاضی ()، دانش مفهومی () و تجربه قبلی ریاضی () می‌باشد. معنی‌داری ضرایب نشان می‌دهد که به ازای افزایش یک واحد باورهای ریاضی و دانش مفهومی معلمان به ترتیب ۲۸۳/۰ و ۴۸۱/۰ به عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان اضافه می‌شود و به ازای افزایش یک واحد تجربه قبلی ریاضی معلمان ۴۳۹/۰ از عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان کم می‌شود. همچنین، مطابق اطلاعات جدول ۲۱-۴ پیش‌بینی نمره خرده مقیاس عزت نفس ریاضی () دانش‌آموزان از روی نمرات متغیرهای مستقل معلمان (x)، نمره B، توسط معادله رگرسیون زیر امکان‌پذیر است:
۱۲/۴۹۴ + ۰/۰۱۱x1+0/185x2– 0/096x3
فرضیه ۶- باورهای ریاضی، دانش مفهومی و خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان رابطه معنی‌دار دارد.
۱-۶ باورهای ریاضی معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۲-۶ دانش مفهومی معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۳-۶ احساسات معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۴-۶ ابزار تدریس معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۵-۶ واحدهای گذرانده معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
جدول ۲۲-۴ ضرایب همبستگی ساده نمره‌های باورهای ریاضی، دانش مفهومی و خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان را نشان می‌دهد.
جدول ۲۲-۴: ضرایب همبستگی ساده نمره‌های باورهای ریاضی، دانش مفهومی و خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی

متغیر وابسته متغیر مستقل ضریب همبستگی سطح معنی داری
عملکرد ریاضی باورهای ریاضی ۳۳/۰ ۰۸/۰
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است