دسته بندی علمی – پژوهشی :
رابطه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه ریاضی معلمان با عملکرد و انگیزش  …
-۰/۶۴

۰/۵۲۹

واحدهای گذرانده

-۰/۸۴

-۰/۱۷

-۰/۷۸

۰/۴۴۱

عدد ثابت

۴۷/۸۸

مطابق اطلاعات مندرج در جدول ۲۸-۴ ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی باورهای ریاضی، دانش مفهومی وخرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با انگیزش ریاضی دانش‌آموزان برابر باMR = 0/63 که در سطح p = 0/039معنی‌داراست و ضریب تعیین نیز۴۰/۰ می‌باشد. این بدان معنی است که ۴۰% واریانس مربوط به انگیزش ریاضی دانش‌آموزان به وسیله متغیرهای مستقل، باورهای ریاضی، دانش مفهومی، خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان تبیین می‌شود. ضرایب استاندارد باورهای ریاضی ()، دانش مفهومی ()، احساسات ()، ابزار تدریس () و واحدهای گذرانده () می‌باشد. معنی‌داری ضرایب نشان می‌دهد که به ازای افزایش یک واحد باورهای ریاضی و دانش مفهومی معلمان به ترتیب ۳۸/۰ و ۴۵/۰ به انگیزش ریاضی دانش‌آموزان اضافه می‌شود و به ازای افزایش یک واحد احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان به ترتیب ۰۹/۰ و ۱۲/۰ و ۱۷۴/۰ از انگیزش ریاضی دانش‌آموزان کم می‌شود. همچنین، مطابق اطلاعات جدول ۲۹-۴ پیش‌بینی نمره انگیزش ریاضی () دانش‌آموزان از روی نمرات متغیرهای مستقل معلمان (x)، نمره B، توسط معادله رگرسیون زیر امکان‌پذیر است:
۴۷/۸۸ + ۰/۰۸x1+ 0/92x2– 0/19x3– 0/27x4 – ۰/۸۴x5
فرضیه ۸- باورهای ریاضی، دانش مفهومی و خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با خرده مقیاس انگیزش درونی دانش‌آموزان رابطه معنی‌دار دارد.
۱-۸ باورهای ریاضی معلمان با انگیزش درونی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۲-۸ دانش مفهومی معلمان با انگیزش درونی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۳-۸ احساسات معلمان با انگیزش درونی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۴-۸ ابزار تدریس معلمان با انگیزش درونی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۵-۸ واحدهای گذرانده معلمان با انگیزش درونی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
جدول ۳۰-۴ ضرایب همبستگی ساده نمره‌های باورهای ریاضی، دانش مفهومی و خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با انگیزش درونی دانش‌آموزان را نشان می‌دهد.
جدول ۳۰-۴: ضرایب همبستگی ساده نمره‌های باورهای ریاضی، دانش مفهومی و خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با خرده مقیاس انگیزش درونی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی

متغیر وابسته متغیر مستقل ضریب همبستگی سطح معنی داری
انگیزش درونی باورهای ریاضی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.