رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد- قسمت ۷

۴- درگیری : درگیر شدن بیش از حد در کار و انتظارات غیر واقعی در مورد آنچه می تواند انجام شود .
نمره گذاری پرسشنامه مسلش :
برای نمره گذاری مقیاس در هر سئوال دو نمره برای فرد در نظر گرفته می شود.(نمره فراوانی وشدت)
اگر آزمودنی در خانه هرگز علامت زده باشد هم در فراوانی و هم در شدت نمره صفر می گیرد . در غیر این صورت با توجه به علامتی که در قسمت فراوانی و شدت گذاشته است در فراوانی نمره یک تا شش (از سالی چند بار تا هر روز ) و در شدت نمره یک تا هفت ( ازخیلی کم تا خیلی زیاد )کسب می کند .وقتی نمرات افراد در هر سئوال مشخص باشد با جمع کردن نمرات می توان خرده آزمونهای چهار گانه را محاسبه کرد . در واقع با جمع نمرات ۹ سئوال خستگی عاطفی در دو مقیاس فراوانی و شدت می‌توان دو نمره برای این خرده آزمون بدست آورد .به همین ترتیب برای سه خرده آزمون دیگر عمل می‌شود و در نهایت هشت نمره (چهار نمره فراوانی وچهار نمره شدت) برای هر فرد بدست می آید . لازم به ذکر است که نمرات این چهار مقیاس قابل جمع نیستند چون که در برخی مقیاسها بالا بودن نمرات نمایانگر فرسودگی شغلی است (مثل خستگی هیجانی) ودر برخی مقیاسها پایین بودن نمرات بیانگر فرسودگی شغلی است (مثل عملکرد شخصی) .
ج) پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف :این پرسشنامه توسط ریف[۱۱۷] (Reef) در سال ۱۹۸۰طراحی شد .فرم اصلی دارای ۱۲۰سئوال بوده که در بررسیهای بعدی فرمهای کوتاهتر ۸۴-۵۴-۱۸سئوالی آن نیز طراحی شده است.
مقیاس بهزیستی روانشناختی دارای شش خرده مقیاس پذیرش خود،رابطه مثبت با دیگران ،خود مختاری ،زندگی هدفمند ،رشدشخصی و تسلط بر محیط است. در فرم۸۴ سئوالی هر عامل دارای ۱۴ سئوال است وضریب پایایی این ابزار به وسیله ریف و کیس[۱۱۸] بین ۸۳/ تا ۹۱/ گزارش شده است و پایایی این مقیاس به روش باز آزمائی ۸۵/ بدست آمده است .(ریف و کیس، ۱۹۹۵).
نمرات مؤلفه های این پرسشنامه به این صورت به دست می آید که :
۱- پذیرش خود : دیدگاه مثبت نسبت به خود،نمره حاصل از سئوالات ۱۴-۱ میزان پذیرش خود را تعیین می کند .
۲- تسلط بر محیط: توانائی ایجاد بافتهای منطبق با وضعیت روان شناختی خود ، نمره حاصل از سئوالات ۲۸-۱۵ میزان تسلط بر محیط را تعیین می کند .
۳- روابط مثبت با دیگران : روابط گرم و قابل اعتماد با دیگران ، نمره حاصل از سئوالات ۴۲-۲۹ میزان روابط مثبت با دیگران را تعیین می‌کند .
۴- هدف در زندگی : هدفمندی و احساس جهت داشتن در زندگی، نمره حاصل از سئوالات ۵۶-۴۳ میزان هدفمندی در زندگی را تعیین می‌کند .
۵- رشد فردی : رشد پیوسته توانائیهای فردی، نمره حاصل از سئوالات ۷۰-۵۷ میزان رشد فردی را تععین می کند .
۶- خود مختاری : استقلال داشتن در تصمیم گیری‌های زندگی، نمره حاصل از سئوالات ۸۴-۷۰ میزان خود مختاری را تعیین می کند .

جدول ۳-۲) میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه ها

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلفا تعداد سئوال پرسشنامه
۶۳/۰ ۲۵ پرسشنامه نگرش مذهبی
۸۵/۰-۶۳/۰ ۲۵ پرسشنامه فرسودگی
۸۵/۰ ۸۴ پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

 

ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده از پرسشنامه های بدست آمده بالا بوده و نشان دهنده پایایی عالی پرسشنامه‌ها است و می‌توان گفت محقق از نتیجه پرسشنامه برای اجرای نهایی اطمینان دارد.
این پرسشنامه ها پس از چاپ و تکثیر بین ۱۰۳ نفراز دبیران مرد دبیرستان‌های شهرکرد توزیع گردیدو پس از جمع‌ آوری مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. با ارزیابی پرسشنامه ها۹۵ پرسشنامه اجرایی قابلیت داشت و ۸ پرسشنامه بعلت عدم همکاری مناسب آزمودنی ها و همچنین مخدوش بودن از آماری کلی حذف گردید. پس از استخراج داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها و با بهره گرفتن از فرمول آلفای کرونباخ، ضریب ثبات درونی پرسشنامه‌ها محاسبه گردید.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل اطلاعات
۴-۱- تجزیه و تحلیل اطلاعات:
در این فصل ابتدا به توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها مثل: سن، جنس، میزان تحصیلات با بهره گرفتن از روش های آماری توصیفی پرداخته می شود و سپس در بخش آمار استنباطی با آزمون رگرسیون و آزمون T تک نمونه ای به بررسی فرضیه ها پرداخته می شود. در این بخش فرضیه های پژوهش به لحاظ آماری مورد تحلیل قرار میگیرند.
تجزیه و تحلیل به طور کلی عبارت از روشی است که از طریق آن کل فرایند پژوهشی تارسیدن به یک نتیجه قابل قبول هدایت می شود. روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل را می توان به دو طبقه تقسیم کرد:
۱-تجزیه و تحلیل توصیفی: توصیف آماری ساده ترین مرحله پردازش است. با جدول که مناسبترین روش نظم دادن به اطلاعات است داده‌ها بصورت فراوانی و درصد فراوانی ارائه شد. برای نمایش بهتر توزیع فراوانی‌ها نیز از نمودار استفاده می شود.
۲-آمار استنباطی: نتیجه گیری مطلوب حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات است که بر مبنای سوالات اصلی تحقیق گرد آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری تحقیق از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شد.
۴-۲- بخش اول آمار توصیفی
تجزیه و تحلیل داده ها یکی از مراحل مهم در هر فرایند پژوهشی و تحقیقاتی می باشد و نتایج یافته ها به آن بستگی دارد. برای تجزیه و تحلیل، داده های خام پرسشنامه های نمونه آماری با بهره گرفتن از تکنیک آماری مناسب تحلیل شد .
۴-۳- توصیف وضعیت جمعیت شناختی (دموگرافیک نمونه)
جدول۴-۱ ) :توصیف وضعیت جمعیت شناختی از نظرسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :

ناموجود