رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما ،مشاور و پیمانکار در ایران

 

رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه پیمانکارانرتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه مشاورانرتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما
پرداخت صورت وضعیت ها،تعدیل ها و…ضعف مدیریت کارگاهضعف مدیریت کارگاه
عدم شناخت مناسب از منطقه پروژهعدم کفایت تجربه پیمانکارپرداخت صورت وضعیت ها، تعدیل ها و..
برآورد ناکافی هزینه اجرای پروژهپرداخت صورت وضعیت ها، تعدیل ها و..اشکالات در طراحی
تعلل در تصویب نقشه های اجراییتخصص و مهارت نیروی انسانیتخصص و مهارت نیروی انسانی
برنامه ریزی نامناسببر آورد ناکافی هزینه اجرای پروژهتعلل در تصویب نقشه های اجرایی
روش مناقصه گذاری سنتی و انتخاب پیمانکارتعلل در تصویب نقشه های اجراییعدم کفایت تجربه پیمانکار
توان مالی پیمانکاربرنامه ریزی نامناسبروش های اجرایی مورد استفاده

 

به طوری که براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متوسط زمان راه اندازی طرحهای ملی و سرمایه بر، در حال حاضر هشت سال است. ۵۴ درصد از طرحهای عمرانی دارای مشکلات طراحی هستند. ۲۷ درصد از طرحهای عمرانی ناقص اجراء می شوند و ۲۸ درصد از طرحهای عمرانی در مرحله بهره برداری دارای مشکل هستند. طبق محاسبات به عمل آمده از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ دولت در حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان هزینه تاخیر در پروژه های عمرانی را پرداخت کرده است که اگر این رقم را با برخی از ارقام شاخص مقایسه کنیم به عمق مسئله بیشتر توجه خواهیم کرد، به طور مثال این رقم بیش از درآمدهای مالیاتی در یک سال است.از آن جا که تاخیر در پروژه ها هزینه های هنگفتی را به دنبال خواهد داشت بنابراین برای مقابله با این وضعیت و توان رقابت در بازار نیازمند یک سیستم یکپارچه برنامه ریزی و کنترل برای پروژه ها هستیم.

به طور کلی علل ایجاد تاخیر که بر آیند نظرات کارفرما،مشاور و پیمانکار می باشد در جدول زیر نمایش داده شده است .

 

جدول رتبه بندی عوامل تاخیر به طور کلی در ایران

عوامل ایجاد تاخیر در ایران
پرداخت صورت وضعیت ها،تعدیلها و …
ضعف در مدیریت کارگاه
تعلل در تصویب نقشه های اجرایی
عدم شناخت مناسب از منطقه پروژه
عدم کفایت تجربه پیمانکار
تخصص و مهارت نیروی انسانی
بر آورد ناکافی هزینه اجرای پروژه

 

About the author