رساله عدل و انصاف- قسمت ۳۲

________ ، مقدمه‏ى علم حقوق، تهران: سهامی انتشار، ۱۳۷۳، چاپ هجدهم
کلایوام اشتیموف. حقوق تجارت بین الملل، مترجم بهروز اخلاقی ( تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۸، چاپ اول) ج ۲
کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران: طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۲
گورویچ، ژرژ، درآمدی بر جامعه شناسی حقوقی، ترجمه حسن حبیبی، تهران: دانشگاه تهران مؤسسه مطالعه و تحقیقات اجتماعی،۱۳۵۲
لاهیجی، عبدالرزاق ، سرمایه ایمان، نشر الزهراء، بهمن ۶۴، چاپ دوم
مجتهد شبستری، محمد ، نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اوّل، ۱۳۷۹
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۴، چاپ اوّل ج۲
_____________، قواعد فقه بخش مدنی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی،۱۳۸۲، چاپ دهم، ج۱
مدنی، سید جلال الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، تهران : نشر پایدار ، چاپ پنجم، ۱۳۷۷
مصباح محمد تقى، دروس فلسفه‌ اخلاق، تهران: مؤسسه اطلاعات، ۱۳۶۷، چاپ اول)
مطهرى مرتضى، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ ج ۴ و ۸ و‏۱۳و۲۱ و ۱۹
_________، یادداشتهای شهید مطهری، تهران: صدرا، ۱۳۸۱ ، چاپ سیم ، ج۱،۳ و‏۶
معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲، ج ۲ و۱
موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران : نشر کارنامه، ۱۳۸۱، چاپ دوم
نراقى، احمد، معراج السعاده، تهران: انتشارات رشیدى،[بی‌تا]
نفیسی، علی اکبر، فرهنگ نفیسی، تهران: بی نا، ۱۳۱۷، ج۱ و ۴
وارنوک، فلسفه‌ اخلاق‌ در قرن‌ حاضر، تعلیقه‌ صادق‌ لاریجانی، (تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۸، چاپ دوم
ج)کتب انگلیسی
Margaret White, Equity –A General Principle of Law Recognised by Civilised Nations. http://www.un.org/law/ilc/index.htm
Arbitral Procedure, Summary record of the 442nd meeting,(Extract from the Yearbook of the International Law Commission, A/CN.4/SR.442,1958 , vol. I, Downloaded from the web site of the International Law Commission ,http://www.un.org/law/ilc/index.htm)
Encyclopedia Americana, Published by Danbury, Conn : Grolier Inc.c1997. v 16
Encyclopedia Britannica, published by William Benton, Chicago, 1962,v8
د) قوانین :
قانون اساسی
قانون مدنی
قانون آئین دادرسی مدنی
قانون داوری تجاری بین المللی
قانون نمونه آنسیترال
قانون مسئولیت مدنی
قانون روابط مالک و مستأجر
ه) مقالات:
اسکینی، ربیعا، منابع حقوق بیع تجارى بین‏المللى‏، مجله حقوقى، زمستان ۱۳۶۵، شماره۷
حسینیان سعیده ، کارکردهای عقل در دین پژوهی ، قبسات ، سال نهم ، زمستان۸۳
حکمت‌نیا، محمود، مذاق شریعت، فقه و حقوق، سال سوم، تابستان ۱۳۸۵
حقیقت، سید صادق، اصول عدالت‏سیاسى ، نقدونظر ، شماره۱۰ ، سال سوم، شماره دوم و سوم، بهار و تابستان ۱۳۷۶
رالز، جان ، عدالت و انصاف و تصمیمگیرى عقلانى، ترجمه مصطفى ملکیان، نقدونظر، شماره ۱۰
سبحانى، جعفر ، تفسیر قرآن مجید (بر اساس تفسیر موضوعى) ، مکتب اسلام ، شماره اول، سال ۷۸
سروش، عبدالکریم ، نسبت عدالت و قانون، بازتاب اندیشه در مطبوعات روز ایران،۱۳۷۹، شماره۱۰،دی ماه
صانعی دره بیدی، منوچهر، برابری (تساوی) در حقوق بشر و پیشینه تاریخی آن، (پژوهش نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، پاییز و زمستان ۱۳۸۲، شماره ۳۹ و ۴۰ )
عرفانی، محمود، طرق جایگزین حل و فصل دعاوی در حقوق تجارت، مجله حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار ۱۳۷۸، شماره ۴۳
علی اکبریان، حسنعلی، مقایسه عدالت با قاعده لاضرر، کاوشی نو درفقه اسلامی، تابستان ۱۳۸۷، شماره۵۶