سایت مقالات فارسی – 
رساله عدل و انصاف- قسمت ۳۳

على‏پور، مهدى، سنخ قضایاى حسن و قبح در دیدگاه محققان اسلامى،فصلنامه کلام اسلامى ، شماره ۲۷
علیدوست، ابوالقاسم، فقه و مقاصد شریعت، فقه اهل بیت، بهار ۸۴، شماره۴۱، ص۱۱۹
_________، مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، فقه و حقوق، شماره ۲،
قافی، حسین، ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی، فصلنامه فقه و حقوق، سال ۱۳۸۳، شماره ۲
قربان نیا، ناصر، عدالت و حقوق، قبسات سال نهم، تابستان ۸۳، شماره ۳۲
کاتوزیان، ناصر، حقوق و عدالت، نقد و نظر، سال سوم، شماره دوم و سوم، بهار و تابستان ۱۳۷۶ ، شماره۱۰
کانون سردفتران دادگستری، خانه های انصاف، مجلهی کانون، سال دهم، اسفند ۱۳۴۵ ، شماره ۹
کدیور، محسن، گفت و گو، روزنامه همبستگی، ص ۲۵۷، ۲۴/۶/۸۰
کریمى‏نیا، محمدمهدى، جایگاه انصاف در حقوق تجارت بین الملل، (معرفت، دی ماه ۱۳۸۰، شماره ۴۹)
گیتی، خسرو، مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش۳ سال۴۳
لگنهاوزن، محمد، اسلام و نظریات غربى در باب حقوق بشر ، معرفت ، شماره ۴، پیاپى ۱۲ ، بهار ۱۳۷۴
مصباح یزدى، محمد تقى، خاستگاه حقوق، ارائه شده در پنجمین کنفرانس اندیشه اسلامى، ۸ بهمن۱۳۶۵
موسوی، محسن، آیا غایتهاى اخلاقى همان داده‏هاى دینى هستند؟فصلنامه نقد و نظر، سال چهارم، شماره ۱-۲، بهار ۱۳۷۷
مهریزی، مهدی، عدالت‏به مثابه قاعده فقهى، نقد و نظر ، تیر ۱۳۷۶، شماره ۱۰-۱۱
و) پایاننامهها:
پورمولا، هاشم، جایگاه عدالت در استنباط احکام، رساله دوره دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق(:)،۱۳۸۸
رضوی زادگان، محمد رضا، انصاف و جایگاه آن در حل اختلافات بینالمللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۱
شفیعی، مرتضی‌قلی، سیر تحول قواعد حاکم بر تحدید حدود فلات قاره، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۱
ز) منابع اینترنتی:
افروغ ، عماد، عدالت در اندیشه على ، یکشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۴ www.aftab.ir
ب- اسمیت، پیشینهی قضایی، ترجمه مهبد ایرانی طلب، به نقل از http://www.bashgah.net/pages-13912.htm
بولوز، محمد، الثوره الهادئه فی منهجیه التفکیر عند المسلمین، أقلام دعویه ۱۲-۰۶-۲۰۰۷ islameiat.com
پگاه حوزه، جغرافیای مقاصد شریعت
khttp://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4857&id=40432پگاه حوزه :: ۳۰ دی ۱۳۸۵، شماره ۲۰۰
محمد تقی جعفری،شرح نهج البلاغه، ص۶۱
http://www.imamalinet.net/k/new/JAFARI.T/G.HTM.120.HTM/KH16
الجمال البنا، نظریه العدل فی الفکر الأوروبی والفکر الإسلامی، www.islamiccall.org/Nazaryyatul`adl_ind
سید علی خامنهای، بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، به مناسبت عید مبعث، اول بهمن۱۳۷۱
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2650
الربیعی، صاحب، ماهیه الحق http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=mailto:sahib.alrabi@spray.se?subject=الحوار المتمدن –ماهیه الحق&body=Comments about your article
عبدالرحمن، زهرالدین، مقاصد الشریعه:تعریفها والالفاظ المتقارب
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=3185
علوان، عبد الله، هذه الدعوه ما طبیعتها
http://www.daawa-info.net/books1.php?id=4894&bn=191&page=6 –
العوده ، سلمان بن فهد، مقاصد التشریع الإسلامیIslamonlin.net
فارس، کمال نظمی، الحوار المتمدن ،مفهوم ا لعداله فی الفکر الاجتماعی (من حمورابی الى مارکسhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.as2006/9/12
فـارس، حامـد عبد الکریـم، اساس مقوله ان الرحمه فوق القانون http://www.arabvoice.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=10367
فاضل لنکرانی، محمدجواد، دروس خارج اصول فقه ۷۷،۷۸،۷۹ http://www.j-fazel.org/beta/lesson/index,ghat/page/
القرضاوی، یوسف ، دراسه فی فقه مقاصد الشریعه بین المقاصد الکلیه والنصوص الجزئیه http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1172571544652&pagename=Zone-Arabic Shariah%2FSRALayout#ixzz0f3SzUtDE
نصری، ‌عبدالله ، حق‌ و عدالت‌ در اندیشه‌ استاد مطهری http://www.esfaha-tebyan.ir/user/ArticleList.jsp
Abstract