سیاست تقسیم سود، سرمایه گذاری ثابت

) ،سودآوری داخلی(r) و هزینه سرمایه شرکت (k) را در تعیین ارزش سهام بیان می کند.

۲-۲۳-۲ تاثیر سیاست تقسیم سود بر قیمت از نظر گوردون :
مدل تقسیم سود گوردون ابزار با ارزشی برای نشان دادن تاثیر سیاست های تقسیم سود بر ارزش شرکت فراهم آورده است . وی در مطالعه خود بر روی سیاست های تقسیم سود فرضیات زیر را ارائه کرده است:
۱-تامین مالی خارجی وجود نذارد ، این مدل شامل هیچ گونه متغیر بدهی ، هزینه بهره و انتشار سهام جدید نمی باشد و چون عایدات نگهداری شده تنها منبع وجوه برای توسعه هستند ، سیاست های تقسیم سود و سرمایه گذاری باید برای عایدات شرکت ها رقابت نمایند.
۲- نرخ بازده سرمایه گذاری ثابت است.
۳-نرخ تنزیل مناسب برای شرکت ثابت است .
۴- شرکت دارای عمر نامحدود است.
۵-مالیات وجود ندارد.
۶-نرخ رشد همیشه ثابت است.
۷- رابطه k=fr=g باید همیشه برقرار باشد. اگر g>k باشد ،ارزش سهام نامعین خواهد بود.
۸-سیاست تقسیم سود که به وسیله f بیان می گرددهمیشه ثابت باقی می ماند.
در واقع گوردون با ارائه این فرضیات سه گروه شرکت را از نظر چگونگی تقسیم سود متمایز می نماید.
الف- موسسات رشد یابنده :
شرکت هایی که وجوه خارجی خود را با بازدهی بالاتر از هزینه سرمایه ، سرمایه گذاری می کنند شرکت هایی رشد یابنده هستند. این شرکت ها طبق مدل گوردون با نگهداری تمام عایدات و سرمایه گذاری آن می توانند ارزش خود را حداکثر نمایند. در واقع شرکت هایی که r>1 دارند اگر چنانچه تمامی عایدات خود را نگه ندارند ، اشتباه بزرگی مرتکب شده اند . مدل گوردون نشان می دهد که پرداخت سود سهام ارزش چنین شرکت هایی را کاهش خواهد داد.

ب شرکت های دارای رشد نزولی(در حال افول):
شرکت هایی که فرصت سرمایه گذاری سودآوری ندارند ، موسسات دارای رشد نزولی نامیده می شوند. فروش چنین شرکت هایی نزول کرده و سرمایه گذاری سودآوری در شرکت وجود ندارد در واقع در این گونه شرکت ها هزینه سرمایه از بازده آن بزرگتر k>r می باشد. در چنین مواردی شرکت ها با پرداخت همه آن چیزی که به صورت عایدات به دست آورده اند به صورت نقدی به سهامداران می توانند ارزش شرکت را حداکثر نمایند. در حقیقت تصمیم بهینه مالی برای آنان نقد کردن شرکت و پرداخت سود سهام نقدی در اسرع وقت می باشد. در سیستم سرمایه داری وجوه پرداخت شده به سهامداران می تواند در سرمایه گذاری های بهتری استفاده گردد.
ج-شرکت های عادی (در حال بلوغ):
این شرکت ها دارای تعداد زیادی سرمایه گذاری می باشند که در آنها r>k می باشد و معمولا چنین شرکت هایی در یک محیط آرام فعالیت می کنند . برای آنان به طور کلی سیاست تقسیمی سود تاثیری بر ارزش شرکت بر مبنای مدل گوردون ندارد . به طور کلی در شرکت های رشد یابنده با کاهش سود نگهداری شده ارزش شرکت نیز کاهش می یابد و در شرکت های نز

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *