علمی :
مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۲۹

– ششم حدیث نبوی « الصلح جایز بین المسلمین » است .
– هفتم حدیث نبوی « علی الید ما اخذت حتی تودی » است .
– هشتم حدیث نبوی « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز » و حدیث نبوی « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر » است .
اگر چه بیش از نیمی از احادیث در فقه معاملات از امام صادق (ع) است اما احادیث نبوی ذکر شده در فوق مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات را تشکیل داده است .
در زمینه دلیل عقلی تصرف کردن در مال دیگران بدون اذن صاحب مال عقلا قبیح است.
۲-۲ از منظر شهید ثانی راه شناخت احکام بدیهی نیست در گام نخست به کتاب ها و منابع فقهی مراجعه می شود اگر حکم اجماعی باشد همان است اما اگر درباره حکمی اختلافی بود باید آن را از منابع استنباط کرد یعنی اگر حکم موضوع از قرآن چه به گونه صریح و یا از راه کاربست اجتهاد به دست آمد مراد حاصل است در غیر این صورت به سنت معصومین (ع) مراجعه می شود چنانچه حکم یک موضوع در قرآن و سنت به هیچ یک از دو شیوه صریح و یا اجتهاد و تفریع فروع بر اصول به دست نیامد نوبت به ادله عقلی همچون برائت، اصل و استصحاب می رسد شهید ثانی به بیان اولویت تمسک به ادله پرداخته است. از دیدگاه وی تمسک به اصول عملیه از مصادیق تمسک به دلیل عقلی محسوب می شود اما قلمرو دلیل عقل فراتر از اصول عملیه است و شامل دلیل عقلی مستقل نیز می گردد .
۲-۳ از منظر شهید ثانی باید شارع به عقود اثر قانونی ببخشد در نتیجه بنای عقلا در مشروعیت بخشیدن به ذات عقود نقشی ایفا نمی کند و این نکته اساسی ترین وجه تمایز فقه معاملات شهید در مقایسه با فقه معاصر است اما این مبنای شهید ثانی در عمل، پیامد منفی ندارد زیرا وی از طریق شروط ضمن عقد لازم یا صلح، عقود غیر معین را نافذ می داند .
۲-۴ شهید ثانی در فقه معاملات با توجه به عناصر زمان و مکان، موضوع شناسی، راه های تعدی از نصوص، توجه به ملاکات، فقه پویا، معتدل و محققانه ارائه کرده است . در نتیجه فقه معاملات وی با دو عنصر نص و تعلیل، تعدیل شده است .
در پایان باید گفت این رساله در زمینه مبانی اجتهادی شهید ثانی – مجموعه مباحث اصول فقه و دانش رجال – نوآور بوده و در زمینه مبانی تطبیقی – بخش قواعد فقه – نوآور محسوب می شود این امر از امتیازات منحصر به فرد این پایان نامه است . در چینش مطالب ارائه شده صاخب سبک می باشد . در نتیجه این رساله در ارائه مبانی فقهی شهید ثانی نو آور است و در تدوین مبانی فقهی صاحب سبک شناخته می شود .
« فهرست منابع »
۱- قرآن کریم
۲- اردبیلی احمد ، مجمع الفائده و البرهان فی شرح الارشاد الاذهان ، به کوشش حسین یزدی ، جامعه المدرسین ، قم ، بی تا .
۳- انصاری مرتضی ، فرائد الاصول ، چاپ اول ، مجمع الفکر الاسلامی ، قم ،۱۴۱۹ ق .
۴ – همو ، المکاسب ، چاپ اول ، مجمع الفکر الاسلامی ، قم ، ۱۴۲۰ ق .
۵- بحرانی یوسف ، حدائق الناضره، موسسه نشر اسلامی ، قم ، بی تا .
۶- بروجردی سید حسین، البدر الزاهر فى صلوه الجمعه والمسافر، تحقیق حسینعلى منتظرى ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى ، قم ، ۱۴۱۸ ق .
۷- بشروی خراسانی عبد الله بن محمد ، الوافیه فی اصول الفقه ، چاپ اول ، مجمع الفکر الاسلامی ، قم ، ۱۴۱۲ ق .
۸ – بهایی محمد ، مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین ، مکتب بصیرتی ، قم ، بی تا.
۹- توحیدی محمد علی ، مصباح الفقاهه ، تقریر بحث سید ابو القاسم خویی ، چاپ اول ، منشورات مکتبه الداوری ، قم ، بی تا .
۱۰- حافظیان ابوالفضل ، رسائل فی الدرایه الحدیث ، دار الحدیث ، قم ، ۱۳۸۲ ش .۱۰
۱۱ – حجتی بهاء الدین ، حاشیه على کفایه الاصول ، تقریر بحث بروجردی ، چاپ اول ،بی تا .
۱۲- حر عاملی محمد ، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، چاپ دوم ، موسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث ، قم ، ۱۴۱۴ ق.
۱۳- همو ، امل الامل ، مکتب اندلس ، نجف ، بی تا ، ج ۱ ، ص ۸۵ .
۱۴- حسینی مراغی سید عبد الفتاح ، عناوین الفقهیه ، چاپ اول ، موسسه نشر اسلامی، قم ، ۱۴۱۸ ق .
۱۵- حکیم سید محمد تقی ، الاصول العامه للفقه المقارن ، چاپ دوم ، موسسه آل البیت (ع) ، قم ، ۱۹۷۹ م .
۱۶- حلی ابن ادریس ، السرائر ، چاپ دوم ، موسسه نشر اسلامی ، قم ، ۱۴۱۰ ق .
۱۷- حلی جعفر ، معارج الاصول ، چاپ اول ، موسسه آل البیت (ع) ، قم ، ۱۴۰۳ ق .
۱۸- همو ، المعتبر فی شرح المختصر ، موسسه سید الشهداء (ع) ، قم ،۱۳۶۴ ش .
۱۹ – همو ، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ دوم ، استقلال ، تهران ، ۱۴۰۹ ق.
۲۰ – حلی حسن ، مبادی الوصول الی علم الاصول ، چاپ سوم ، مکتب الإعلام الإسلامی ، ۱۴۰۴ ق .
۲۱ – همو ، تذکره الفقهاء ، چاپ اول ، موسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث ، قم ، ۱۴۱۴ . ۲۲- همو ، قواعد الاحکام ، موسسه نشر اسلامی ، قم ،۱۴۱۸ق
۲۳- همو ، تبصره المتعلمین ، انتشارات فقیه ، تهران ،۱۳۶۸ش.
۲۴ – حلی یحیی ، جامع للشرایع ، موسسه سید الشهداء (ع) ، قم ، ۱۴۰۵ق.
۲۵- خراسانی محمد کاظم ، حاشیه المکاسب ، چاپ اول ، موسسه نشر اسلامی ، قم ، ۱۴۰۶ ق .
۲۶- همو ، کفایه الاصول ، چاپ اول ، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث ، قم ، ۱۴۰۹ ق .
۲۷- خوانسارى جمال ، حواشى على الروضه البهیه ، چاپ اول ، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث ، 
قم ، بی تا .
۲۸- خوانساری سید محمد باقر ، روضات الجنات ، نشر اسماعیلیان ، قم ، بی تا .
۲۹- خویی سید ابو القاسم ، کتاب اجاره ، لطفی ، قم ، ۱۳۶۵ ش .
۳۰- همو ، معجم رجال الحدیث ، دار الزهراء ، بیروت ، بی تا .
۳۱- همو ، التنقیح ، چاپ دوم ، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث ، قم ، بی تا .
۳۲ – سبحانی جعفر ، کلیات فی علم الرجال ، چاپ دوم ، مدیریت حوزه قم ، قم ، ۱۴۱۰ ق .
۳۳- سبزواری محمد باقر ، کفایه الاحکام ، چاپ اول ، موسسه نشر اسلامی ، قم ، ۱۴۲۳ ق .

برچسب ها :