مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۵۷
۶/۱۷۸۲

۳۷/۱۲۲۰۱۱

۳۲/۱۹

۴۳/۱۰۱۲۶۳۸

۳۰۱/۱۰

۱۷/۱۸۰۸

OPERA

G22

Yi.: میانگین عملکرد روغن، σ۲: واریانس پایداری شوکلاء، Cvi: ضریب تغییرات محیطی، Si2: واریانس محیطی و GAI: شاخص سازگاری هندسی، ASV: ارزش پایداری امی

۴-۳-۲- جمع بندی پارامترهای پایداری

آنچه از بررسی پارامترهای پایداری مشخص شد، این است که با توجه به هر پارامتر تعدادی از ژنوتیپها برتر و تعداد دیگر ضعیفتر بودند. برای صفت عملکرد دانه ژنوتیپهای ۶، ۳ و ۱۳ براساس اکثر آمارههای پارامتری بعنوان ژنوتیپهای پایدار با عملکرد دانه بالا معرفی گردیدند، لذا این ژنوتیپها سازگاری عمومی مناسبی برای محیطهای متفاوت (تاریخکشتهای مختلف) دارند. همچنین براساس اکثر آمارههای پارامتری ژنوتیپهای ۱۱، ۱۰ و ۲۱ جزء ژنوتیپهای ناپایدار با عملکرد دانه کمتر از میانگین کل محسوب شدند. اما نتیجه تجزیه کلاستر برای صفت عملکرد دانه براساس روش Ward (شکل ۴-۵) ژنوتیپهای مورد مطالعه را براساس آمارههای پارامتری در ۵ خوشه گروهبندی نمود. براین اساس خوشه اول شامل ۱۳ ژنوتیپ (۱، ۷، ۳، ۶، ۱۶، ۵، ۲، ۴، ۸، ۲۲، ۱۳، ۱۱ و ۱۲)، خوشه دوم شامل ۲ ژنوتیپ (۹ و ۱۴)، خوشه سوم شامل ۳ ژنوتیپ (۱۰، ۱۹ و ۲۱)، خوشه چهارم شامل ۲ ژنوتیپ (۱۵ و ۱۷) و خوشه پنجم نیز شامل ۲ ژنوتیپ (۱۸ و ۲۰) بودند. گروهبندی ژنوتیپها نمایش خوبی از ژنوتیپهای با عملکرد دانه بالا و پایدار نشان نداد. بنابراین میتوان ذکر نمود که در بین ژنوتیپهای ۱۷، ۳، ۱۳ و ۱۴ هرچند میانگین عملکرد دانه بالایی داشتند، اما براساس اکثر پارامترهای پایداری فقط ژنوتیپهای ۱۳ و ۳ بعنوان ژنوتیپهای پایدار شناخته شدند.
همچنین گروهبندی ژنوتیپها از لحاظ پارامترهای محاسبه شده برای عملکرد روغن با استفاده از تجزیه کلاستر (شکل ۴-۶) نشان داد که ژنوتیپهای مورد مطالعه در ۴ گروه مجزا دستهبندی میشوند. گروه اول شامل ۱۲ ژنوتیپ (۱، ۲۰، ۲، ۲۲، ۱۴، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۳، ۱۹، ۱۷ و ۱۶)، گروه دوم شامل ۸ ژنوتیپ (۴، ۲۱، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۹ و ۱۱)، گروه سوم شامل ۱ ژنوتیپ (۷) و گروه چهارم نیز ۱ ژنوتیپ (۱۳) شدند. براین اساس ژنوتیپهای گروه اول تقریباً پایدار با عملکرد روغن متوسط، گروه دوم جزء ژنوتیپهای ناپایدار و عملکرد روغن ضعیف، گروه سوم پایدار براساس چهار آماره ضریب تغییرات محیطی، اکووالانس ریک، واریانس پایداری شوکلاء و شاخص برتری و در نهایت گروه چهارم ژنوتیپی با عملکرد روغن بالا و پایدار براساس دو آماره ضریب رگرسیون و مجموع انحرافات از خط رگرسیون گروهبندی شدند (شکل ۴-۶). همچنین برای صفت عملکرد روغن تنها شاخصی که به خوبی توانایی جداسازی ژنوتیپهای پایدار با عملکرد روغن بالا را در بین آمارههای پارامتری داشت، احتساب توأم دو آماره ضریب رگرسیون و مجموع مربعات انحراف از خط رگرسیون بود، که با انتخاب ژنوتیپهای شماره ۱۷، ۱۳، ۳ و ۱۴ این موضوع را اثبات نمود.
شکل ۴-۵- دندروگرام حاصل از تجزیه کلاستر ژنوتیپها برای صفت عملکرد دانه براساس آمارههای پارامتریک
شکل ۴-۶- دندروگرام حاصل از تجزیه کلاستر ژنوتیپها برای صفت عملکرد روغن براساس آمارههای پارامتریک

۴-۴- نتایج تجزیه پایداری به روش ناپارامتری

۴-۴-۱- نتایج تجزیه پایداری به روش ناپارامتری برای صفت عملکرد دانه

نتیجه ارزیابی ژنوتیپ‌ها با استفاده از روش‌های ناپارامتری پارامترهای پیشنهاد شده توسط تنارازو (۱۹۹۵)، پارامترهای Si(1) و Si(2) هان و تنارازو (۱۹۸۷)، روش مجموع رتبه (کانگ، ۱۹۸۸)، آماره عملکرد- پایداری (YSi) کانگ (۱۹۹۳) و دو شاخص Ri و Li (Piepho & Lotito, 1992) در جدول ۴-۱۰درج شده اند.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

برچسب ها :

ناموجود