علمی :
مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان  …

۱- بین سابقه برنجکاری شالیکاران استفادهکننده از کنترل زراعی و سابقه برنجکاری شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی از نظر آماری اختلاف معنیداری وجود دارد.
۲- بین سطح زیر کشت برنج شالیکاران استفادهکننده از کنترل زراعی و سطح زیر کشت برنج شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی از نظر آماری اختلاف معنیداری وجود دارد.
۳- بین روش کنترل و سن پاسخ دهندگان از نظر آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
۴- بین جنسیت پاسخدهندگان و روش کنترل بیماری از نظر آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
۵- بین نظرات کارشناسان جهاد کشاورزی در مورد روش کنترل بیماری و نظر کشاورزان از نظر آماری اختلاف معنیداری وجود دارد.
۵-۲- نتیجهگیری
۵-۲-۱- یافتههای توصیفی
-گروه سنی
میانگین سن نمونه ها در این تحقیق ۵/۵۵ سال (۹۸/۹=SD) بود که بیشترین فراوانی سنی مربوط به گروه سنی ۷۰-۵۱ (۷۵/۶۰ درصد) و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی کمتر از ۳۰ سال (۲۵/۱ درصد) بود.
– جنسیت
نتایج نشان داد که اکثریت پاسخگویان در این پژوهش را مردان (۸/۹۳ درصد) تشکیل داده و تنها ۳/۶ درصد از پاسخگویان زن بودند.
– سطح تحصیلات
یافتههای تحقیق نشان داد از نظر سطح تحصیلات بیشترین فراوانی مربوط به افراد دارای مدرک تحصیلی متوسطه با ۵/۳۰ درصد بوده و کمترین فراوانی متعلق به افراد با مدرک دانشگاهی با ۲/۱۴ درصد بود.
– گویش
بر اساس نتایج تحقیق به لحاظ گویش، بیشترین فراوانی مربوط به گویش گیلکی در پرسشنامه با ۳/۸۹ درصد و کمترین فراوانی مربوط به سایر گویش ها با ۱ درصد بوده است.
– تعداد اعضای خانواده
تعداد اعضاء خانواده اکثر پاسخگویان کمتر از ۳ نفر با ۷۵/۶۰ درصد و کمترین فراوانی متعلق به بیشتر از ۵ نفر با ۲۵/۳ درصد میباشد.
-سابقه فعالیت در برنجکاری
از لحاظ متغیر سابقه فعالیت در برنجکاری بیشترین فراوانی در گروه ۲۰- ۱۱ سال با ۷۵/۳۴ درصد و کمترین سابقه مربوط به گروه کمتر از ۱۰ سال با ۲۵/۷ درصد میباشد. میانگین سابقه فعالیت برنجکاری پاسخدهندگان ۳۲/۲۷ سال (۳۳/۱۳=SD) میباشد.
– سطح زیر کشت برنج
نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین فراوانی مساحت کل اراضی کشاورزی شالیکاران، کمتر از ۱ هکتار با ۳۹/۶۸ درصد و کمترین فراوانی متعلق به طبقه بیشتر از ۳ هکتار با ۳۶/۱ هکتار میباشد.
– تسطیح اراضی
همچنین بر اساس نتایج بدست آمده اکثریت شالیکاران (۸/۶۶) عنوان کردند که اراضی برنجکاری آنها تسطیح شده است و ۳/۳۳ درصد نیز دارای اراضی غیر تسطیح شده میباشند.
– نوع رقم کشت شده
بر اساس نتایج بدست آمده در شهرستان لنگرود، بالاترین فراوانی مربوط به رقم هاشمی ( ۳/۸۳ درصد) بوده و تعداد محدودی از اراضی نیز زیر کشت ارقام علیکاظمی و جمشیدجو میروند.
– متوسط عملکرد شلتوک در هکتار
بیشترین فراوانی متوسط عملکرد شلتوک در هکتار، کمتر از ۱ تن در هکتار با ۸/۶۳ درصد و کمترین فراوانی متعلق به بیشتر از ۳ تن در هکتار با ۹۱/۲ درصد میباشد.
– درآمد سالیانه حاصل از برنجکاری
بیشترین فراوانی میزان درآمد سالانه برنجکاری سالیانه، مربوط به طبقه ۵۰۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۱ تومان با ۹۷/۴۴ درصد کمترین فراوانی متعلق به طبقه کمتر از ۱۰۰۰۰۰۰ تومان با ۵۹/۱ درصد میباشد.
– تسهیلات بانکی
۵/۲۶ درصد پاسخگویان نیاز به تسهیلات بانکی برای فعالیت کشاورزی داشته و ۵/۷۳ درصد نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی نداشتند.
– پیشبینی قیمت برنج در سال ۹۳ نتایج نشان میدهد که اکثریت کشاورزان قیمت برنج را در سال ۹۳، ۷۰۰۰-۶۰۰۱ تومان پیشبینی کردهاند.
– دانش کنترل بیماری بلاست برنج
بر اساس نتایج بدست آمده بیشتر پاسخگویان ( ۳/۸۰)، روش شیمیایی را بر روشهای کنترل زراعی، کشت ارقام مقاوم و کنترل بیولوژیک ترجیح میدهند و پس از آن روش زراعی (۸/۱۶)، ارجحیت دارد.
– دانش کنترل شیمیایی
– تعداد دفعات سمپاشی از مرحله کاشت تا برداشت
نتایج نشان میدهد بیشتر شالیکاران ( ۸/۶۵)، در صورت بروز بیماری ۲ بار سمپاشی انجام داده و کمترین فراوانی مربوط به شالیکارانی است که ۳ بار (۵/۲)، مزارع را علیه بیماری سمپاشی میکنند.
– پرداخت هزینه برای کنترل شیمیایی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است