دسته بندی: عمومی
منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، انحراف معیار، دانشگاه علوم پزشکی، سلامت عمومی

اف استاندارد
۵۹/۱۵±۴۵/۵۴
تحصیلات
ابتدایی
۱۳۷
۸/۵۶
راهنمایی
۴۴
۳/۱۸
دبیرستان/دیپلم
۴۸
۹/۱۹
دانشگاهی
۱۲
۰/۵
جمع
۲۴۱
۱۰۰
تاهل
مجرد
۳۰
۴/۱۲
متاهل
۱۴۸
۳/۷۶
بیوه
۲۷
۲/۱۱
جمع
۲۴۱
۱۰۰
شغل
بیکار
۸۲
۳۴
شاغل
۵۸
۱/۲۴
بازنشسته
۵۰
۷/۲۰
خانه دار
۵۱
۲/۲۱
جمع
۲۴۱
۱۰۰
درآمد(صدهزارتومان)
۴۰۰
۱۳۶
۴/۵۶
۴۰۰≤
۶۳
۱/۲۶
بدون پاسخ
۴۲
۴/۱۷
جمع
۲۴۱
۱۰۰
میانگین و انحراف معیار
۰۲/۲± ۰۲/۳۶۹
حمایت اجتماعی
بیمه
۸۸
۵/۳۶
بیمه و انجمن
۱۵۳
۵/۶۳
جمع
۲۴۱
۱۰۰
سرپرست خانواده
بلی
۱۵۴
۹/۶۳
خیر
۸۷
۱/۳۶
جمع
۲۴۱
۱۰۰
سکونت
شهر
۹۱
۸/۳۸
مناطق اطراف شهر
۱۵۰
۲/۶۲
جمع
۲۴۱
۱۰۰
ادامه جدول شماره ۲: توزیع واحد های مورد پژوهش بر حسب عوامل فردی در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
فراوانی
عوامل فردی
ل
تعداد
درصد
علت اولیه بیماری
دیابت
۴۸
۹/۱۹
فشار خون بالا
۷۸
۴/۳۲
سنگ کلیه
۱۹
۹/۷
گلومرونفریت
۱۶
۶/۶
مادرزادی
۱۵
۲/۶
چند عاملی
۱۲
۰/۵
ناشناخته
۵۳
۲۲
جمع
۲۴۱
۱۰۰
شاخص توده بدنی
BMI
لاغر
۱۶
۶/۶
طبیعی
۱۲۸
۲/۵۳
اضافه وزن
۶۲
۷/۲۵
چاق
۳۵
۵/۱۴
جمع
۲۴۱
۱۰۰
میانگین و انحراف معیار
۸۴/۴±۷۶/۲۴
سیگار کشیدن
بلی
۲۷
۲/۱۱
خیر
۲۱۴
۸/۸۸
جمع
۲۴۱
۱۰۰
تعداد نخ سیگار
در روز
۹≥
۱۶
۲۶/۵۹
۱۰≤
۱۱
۷۴/۴۰
جمع
۲۷
۱۰۰
سابقه پیوند
بلی
۱۵
۲/۶
خیر
۲۲۶
۸/۹۳
جمع
۲۴۱
۱۰۰
جدول فوق نشان می دهد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش در گروه سنی بالای ۵۰ سال(۷/۶۲%)، مرد (۶۶%)، متاهل (۳/۷۶%)، بیکار (۳۴%)، دارای سواد خواندن و نوشتن یا ابتدایی (۸/۵۶%)، درآمد کمتر از ۴۰۰ هزار تومان در ماه (۴/۵۶%)، تحت پوشش بیمه و عضو انجمن حمایت از بیماران کلیوی (۵/۶۳%)، سرپرست خانواده (۹/۶۳%)، ساکن در مناطق خارج شهر (۲/۶۲%)، با علت اولیه بیماری فشار خون بالا(۴/۳۲%)، دارای شاخص توده بدنی طبیعی (۱/۵۳%)، بدون سابقه ی پیوند (۸/۹۳%)، فاقد سابقه مصرف سیگار(۸/۸۸%) بودند. در میان افراد سیگاری نیز اکثریت مصرف حداکثر ۹ عدد سیگار در روز(۲۶/۵۹%) را گزارش نمودند.
جدول شماره ۳: توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب عوامل جسمی(شاخص بیماریهای همراه چارلسون) در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درصد
تعداد
فراوانی
عوامل جسمی
۲۲
۵۳
۰
امتیاز شاخص بیماریهای همراه
۸/۲۷
۶۷
۲-۱
۳/۳۰
۷۳
۴-۳
۲/۱۸
۴۴
۷-۵
۷/۱
۴
۸
۱۰۰
۲۴۱
جمع
جدول فوق نشان می دهد که اکثریت(۳/۳۰%) واحدهای مورد پژوهش دارای امتیاز ۴-۳ از بیماریهای همراه بودند.
جدول شماره ۴: توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب عوامل جسمیدر مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
میانگین و انحراف معیار
عوامل جسمی
۹۵/۲۳±۱۳۳
فشارخون سیستولیکmmHg قبل از دیالیز
۹۳/۵۴±۴۹/۸۴
فشار خون دیاستولیکmmHg قبل از دیالیز
۸۹/۱±۴۰/۱۰
g/dl هموگلوبین سرم
۹۱/۵±۸۱/۳۲
% هماتوکریت سرم
۳۴/۴۹±۴۵/۸۴
نیتروژن اوره خون سرم mg/dl
۰۶/۸±۰۴/۹
کراتنین سرم mg/dl
۳۵/۱±۸۱/۸
mg/dl کلسیم سرم
۴۷/۱±۶۵/۵
mg/dlفسفر سرم
۸۷/۰±۰۷/۵
mEq/mlپتاسیم سرم
۰۵/۱±۱۸/۲
افزایش وزن بین دو جلسه دیالیز(کیلوگرم)
جدول فوق نشان می دهد که واحدهای پژوهش دارای میانگین فشارخون سیتولیک و دیاستولیک، نیتروژن اوره خون و کراتینین سرم بالاتر از مقادیر طبیعی و میانگین هموگلوبین و هماتوکریت کمتر از طبیعی بودند و نیز میانگین افزایش وزن بین دو جلسه دیالیز آنان ۱۸/۲ کیلوگرم بود.
جدول شماره ۵: توزیع واحد های مورد پژوهش بر حسب عوامل درمانی در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درصد
تعداد
فراوانی
عوامل درمانی
۳/۴۰
۹۷
صبح
نوبت دیالیز
۶/۳۸
۹۳
ظهر
۶/۶
۱۶
عصر
۵/۱۴
۳۵
متغیر
۱۰۰
۲۴۱
جمع
۵/۶۸
۱۶۵
۳۰≥
مدت زمان صرف شده از خانه تا مکان دیالیز(دقیقه)
۵/۳۱
۷۶
۳۰
۱۰۰
۲۴۱
جمع
۴۸/۴۳±۵۳/۳۴
میانگین و انحراف معیار
۲/۷۷
۱۸۶
۵
مدت زمان دیالیز(سال)
۸/۲۲
۵۵
۵≤
۱۰۰
۲۴۱
جمع
۸۳/۴±۶۵/۳
میانگین و انحراف معیار
۴/۲۷
۶۶
۲
دفعات دیالیز (باردر هفته)
۶/۷۲
۱۷۵
۳
۱۰۰
۲۴۱
جمع
۴/۵۶
۱۳۶
با جریان کند
نوع صافی دیالیز
۶/۴۳
۱۰۵
با جریان سریع
۱۰۰
۲۴۱
جمع
میانگین و انحراف معیار
۹۵/۰±۲۲/۲
کاهش وزن طی جلسه دیالیز(کیلوگرم)
جدول فوق نشان میدهد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش تحت برنامه دیالیز سه بار در هفته(۲/۷۷%)و در نوبت صبح (۲/۴۰%) و با صافی با جریان کند(۴/۵۶%) بودند. همچنین اکثریت آنها کمتر از ۵ سال تحت دیالیز(۲/۷۷%) بوده و اکثریت مدت کمتر و مساوی۳۰ دقیقه(۵/۶۸%)را از منزل تا مکان دیالیز صرف می کردند.
جدول شماره ۶: میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی واحدهای پژوهش به تفکیک حیطه ها و ابعاد آن
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
میانگین و انحراف معیار
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۶۹/۲±۴۰/۵۳
محدودیت نقش جسمی
۰۴/۴±۷۴/۴۲
درد
۲۱/۳±۷۹/۵۶
درک سلامت عمومی
۹۶/۱۷±۷۸/۴۰
کل
۹۴/۱±۹۹/۴۶
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۶۰/۱۹±۶۳/۵۴
محدودیت نقش عاطفی
۸۹/۳±۴۳/۴۹
عملکرد اجتماعی
۴۹/۲۷±۷۲/۵۷
انرژی/ خستگی
۰۸/۲۰±۲۲/۴۱
کل
۸۰/۱±۷۶/۴۸
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۶۹/۱۶±۲۹/۷۴
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
۰۰/۲±۴۰/۴۴
تاثیر بیماری بر زندگی روزانه بدون تاثیر زندگی جنسی
۴۲/۲۰±۲۰/۴۴
بار مسئولیت بیماری
۰۰/۲۳±۴۳/۲۷
وضعیت شغلی
۹۰/۲±۱۰/۱۹
عملکرد شناختی
۸۴/۲۰±۵۲/۷۴
کیفیت ارتباط اجتماعی
۱۴/۱۵±۶۵/۵۶
(n=56) عملکرد جنسی
۵۵/۳۱±۲۵/۵۸
خواب
۹۴/۲۲±۹۸/۶۱
حمایت اجتماعی
۲۶/۲۲±۵۵/۷۶
دلگرمی توسط پرسنل
۲۰/۲۱±۲۲/۷۰
رضایتمندی بیمار
۲۰/۲۰±۲۹/۸۰
کل
۰۳/۱±۴۱/۵۸
کل کیفیت زندگی(KDQoL-SF36)
۳۳/۱۳±۰۰/۵۴
جدول فوق نشان می دهد که پایینترین میانگین و انحراف معیار در بین حیطه های کیفیت زندگی مربوط به حیطه ی PCS(94/1±۹۹/۴۶) و در زیر مقیاس ها مربوط به وضعیت شغلی(۹۰/۲±۱۰/۱۹) بود.
جدول شماره ۷: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب جنسیت واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
جنسیت
نتایج آزمون آماری t مستقل
زن
مرد
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۶۰/۲۴±۳۷/۴۵
۲۴/۲۷±۵۴/۵۷
t=39/3- df=239 p 001/0
محدودیت نقش جسمی
۰۲/۳۹±۶۱/۴۳
۳۳/۴۱±۳۰/۴۲
t=239/0 df=239 p 812/0
درد
۹۰/۲۹±۷۸/۴۹
۷۷/۳۲±۴۰/۶۰
t=45/2- df=239 p 015/0
درک سلامت عمومی
۳۹/۱۶±۰۶/۳۵
۰۷/۱۸±۷۴/۴۳
t=64/3- df=239 p 0001/0
کل
۷۲/۱۷±۵۰/۴۲
۸۷/۱۹±۵۳/۴۹
t= 86/2- df=239 P005/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۳۶/۱۶±۱۹/۵۰
۷۵/۲۰±۹۳/۵۶
t=75/2- df=40/200 p 006/0
محدودیت نقش عاطفی
۱۴/۳۷±۵۶/۴۱
۳۰/۳۹±۴۸۵۳
t=27/2- df=239 p 024/0
عملکرد اجتماعی
۷۰/۲۳±۲۱/۵۰
۷۵/۲۸±۰۸/۶۱
t=82/2- df=47/193 p 005/0
انرژی/ خستگی
۹۷/۱۹±۴۶/۳۶
۷۶/۱۹±۶۷/۴۳
t=67/2- df=239 p 008/0
کل
۳۹/۱۵±۹۰/۴۲
۵۶/۱۸±۷۸/۵۱
t= 72/3- df=239 P0001/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۲۰/۱۷±۴۴/۶۷
۳۲/۱۵±۸۳/۸۷
t=78/4- df=239 p 0001/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۴۰/۱۷±۰۵/۴۰
۹۳/۲۰±۵۶/۴۶
t=26/2- df=212 p 025/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۹۵/۱۶±۵۴/۳۸
۵۱/۲۱±۸۵/۴۶
t=28/3- df=51/200 p 001/0
بار مسئولیت بیماری
۲۷/۱۹±۶۴/۲۱
۲۲/۲۴±۴۲/۳۰
t=06/3- df=03/199 p 003/0
وضعیت شغلی
۶۵/۲۵±۹۲/۱۸
۷۰/۳۰±۱۹/۱۹
t=069/0 df=239 p 945/0
عملکرد شناختی
۸۰/۲۱±۰۳/۷۲
۲۸/۲۰±۸۰/۷۵
t=33/1- df=239 p 184/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۳۹/۱۴±۸۸/۵۷
۵۱/۱۵±۱۰/۵۶
t=908/0 df=239 p 365/0
(n=56) عملکرد جنسی
۵۷/۳۸±۶۱/۵۹
۶۳/۲۹±۸۴/۵۷
t=175/0 df=54 p 862/0
خواب
۶۶/۲۲±۸۳/۵۸
۹۹/۲۲±۶۱/۶۳
t=53/1- df=239 p 126/0
حمایت اجتماعی
۱۸/۲۲±۱۶/۷۳
۱۶/۲۲±۲۹/۷۸
t=70/1- df=239 p 090/0
دلگرمی توسط پرسنل
۶۷/۲۲±۹۰/۶۸
۴۵/۲۰±۹۱/۷۰
t=696/0- df=239 p 487/0
رضایتمندی بیمار
۹۱/۱۹±۰۶/۷۹
۵۲/۲۰±۹۲/۷۰
t=672/0- df=239 p 502/0
کل
۵۶/۸±۶۸/۵۵
۴۸/۱۰±۸۲/۵۹
t = 00/3- df=239 P003/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
۳۵/۱۱±۹۲/۴۹
۸۲/۱۳±۱۱/۵۶
t=71/3 df=04/194 P0001/0
* در تمامی جداول ۰۵/۰p از لحاظ آماری معنی دار محسوب می شود.
جدول فوق نشان میدهد که مردان بطور معنیداری نمرات بالاتری در کیفیت زندگی کل(۰۰۰۱/۰P)، حیطه های PCS(005/0P)، MCS(0001/0P)، KDCS(003/0P) و زیر مقیاسهای عملکرد جسمی، درد، درک سلامت عمومی از PCS، تمام زیر مقیاس هایMCS، علایم، تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه و بار مسئولیت بیماری از KDCS، کسب کردند.
جدول شماره۸: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیتزندگی به تفکیک حیطهها و زیرمقیاسها بر حسب سن واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
سن به سال
نتایج آزمون آماری t مستقل
۵۰≥
۵۰
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۸۹/۲۵±۴۴/۶۳
۸۴/۲۵±۴۱/۴۷
t=65/4 df=239 p 0001/0
محدودیت نقش جسمی
۸۶/۴۰±۵۰/۴۷
۱۱/۴۰±۹۱/۳۹
t=41/1 df=239 p 159/0
درد
۸۷/۳۰±۸۶/۶۰
۷۷/۳۲±۳۷/۵۴
t=51/1 df=239 p 130/0
درک سلامت عمومی
۸۴/۱۸±۸۸/۴۴
۰۱/۱۷±۳۴/۳۸
t=77/2 df= 239 p 006/0
کل
۴۱/۱۸±۹۴/۵۲
۲۵/۱۹±۴۴/۴۳
t=76/3 df=239 P0001/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۵۰/۲۱±۶۲/۵۶
۳۵/۱۸±۴۵/۵۳
t=21/1 df=239 p 226/0
محدودیت نقش عاطفی
۰۸/۳۱±۴۱/۵۰
۵۲/۳۹±۸۴/۴۸
t=304/0 df=239 p 762/0
عملکرد

برچسب ها :

ناموجود