دسته بندی: عمومی
منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، انحراف معیار، عملکرد شناختی، سلامت عمومی

ل شماره ۲۵: ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین فشار خون دیاستولیک قبل از دیالیز واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
فشار خون دیاستولیکmmHg
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r=087/0 p 178/0
محدودیت نقش جسمی
r= 082/0 p 204/0
درد
r=088/0 p 175/0
درک سلامت عمومی
r=031/0- p /0 636
کل
r=100/0 p /0 122
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=055/0 p /0 394
محدودیت نقش عاطفی
r=091/0 p /0 158
عملکرد اجتماعی
r=097/0 p /0 133
انرژی/ خستگی
r= 089/0 p /0 169
کل
r=095/0 p /0 143
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r= 063/0 p /0 334
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r=132/0 p /0 054
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r= 116/0 p /0 073
بار مسئولیت بیماری
r=124/0 p /0 055
وضعیت شغلی
r= 019/0 p /0 772
عملکرد شناختی
r=046/0 p /0 473
کیفیت ارتباط اجتماعی
r= 075/0 p /0 249
(n=56) عملکرد جنسی
r=043/0 p /0 752
خواب
r=123/0 p /0 056
حمایت اجتماعی
r= 085/0 p 187/0
دلگرمی توسط پرسنل
r= 043/0- p 463/0
رضایتمندی بیمار
r=057/0 p /0 382
کل
r=117/0 p /0 069
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r=125/0 p /0 053
جدول فوق نشان می دهد که بین فشار خون دیاستولیک قبل از دیالیز واحدهای مورد پژوهش و کیفیت زندگی کل و حیطه ها و زیر مقیاس های آن هیچ ارتباط معنی دار آماری وجود ندارد.
جدول شماره۲۶ : ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین میزان هموگلوبین سرم واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
هموگلوبین(g/dl)
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r=188/0 p 003/0
محدودیت نقش جسمی
r=147/0 p 023/0
درد
r=112/0 p 083/0
درک سلامت عمومی
r=111/0 p 086/0
کل
r=197/0 p 002/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=111/0 p 086/0
محدودیت نقش عاطفی
r=065/0 p 316/0
عملکرد اجتماعی
r=057/0 p 377/0
انرژی/ خستگی
r=131/0 p 042/0
کل
r=161/0 p 061/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r=149/0 p 021/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r=048/0- p 485/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r=015/0- p 818/0
بار مسئولیت بیماری
r=107/0 p 099/0
وضعیت شغلی
r=097/0 p 133/0
عملکرد شناختی
r=058/0 p 369/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
r=005/0- p 933/0
(n=56) عملکرد جنسی
r= 049/0- p 721/0
خواب
r=105/0 p 104/0
حمایت اجتماعی
r=066/0 p 308/0
دلگرمی توسط پرسنل
r=063/0- p 329/0
رضایتمندی بیمار
r=023/0- p 720/0
کل
r=163/0 p 167/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r=089/0 p 011/0
جدول فوق نشان می دهد که با افزایش میانگین هموگلوبین سرم واحدهای پژوهش بطور معنی داری نمرات کیفیت زندگی کل (۰۱۱/۰P، ۰۸۹/۰=r)، حیطهی PCS(002/0P، ۱۹۷/۰=r) و زیر مقیاسهای عملکرد جسمی(۰۰۳/۰P، ۱۸۸/۰=r)، محدودیت نقش جسمی(۰۲۳/۰P، ۱۴۷/۰=r)، انرژی و خستگی(۰۴۲/۰P ،۱۳۱/۰=r) و علایم(۰۲۱/۰P، ۱۴۹/۰=r) افزایش می یابند.
جدول شماره۲۷: ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین درصد هماتوکریت سرم واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
هماتوکریت(%)
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r=157/0 p 015/0
محدودیت نقش جسمی
r=182/0 p 005/0
درد
r=112/0 p 084/0
درک سلامت عمومی
r=059/0 p 362/0
کل
r=195/0 p 002/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=091/0 p 160/0
محدودیت نقش عاطفی
r=011/0 p 871/0
عملکرد اجتماعی
r=110/0 p 089/0
انرژی/ خستگی
r=137/0 p 034/0
کل
r=100/0 p 121/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r=126/0 p 051/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r=040/0- p 557/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r= 018/0- p 784/0
بار مسئولیت بیماری
r=068/0 p 290/0
وضعیت شغلی
r=061/0 p 343/0
عملکرد شناختی
r=061/0 p 347/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
r=045/0- p 488/0
(n=56) عملکرد جنسی
r= 034/0 p 804/0
خواب
r=042/0 p 520/0
حمایت اجتماعی
r=032/0 p 626/0
دلگرمی توسط پرسنل
r=066/0- p 308/0
رضایتمندی بیمار
r=087/0- p 179/0
کل
r=046/0 p 476/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r=131/0 p 042/0
جدول فوق نشان می دهد که با افزایش میانگین درصد هماتوکریت سرم واحدهای پژوهش بطور معنی داری نمرات کیفیت زندگی کل(۰۴۲/۰P، ۱۳۱/۰=r)، حیطه ی PCS(002/0P، ۱۹۵/۰=r) و زیر مقیاس های عملکرد جسمی(۰۱۵/۰P، ۱۵۷/۰=r)، محدودیت نقش جسمی(۰۰۵/۰P، ۱۸۲/۰=r) و انرژی/ خستگی(۰۳۴/۰P، ۱۳۷/۰=r) افزایش می یابد.
جدول شماره ۲۸: ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین میزان نیتروژن اوره خون(BUN) سرم واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
نیتروژن اوره خون سرم( mg/dl)
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r=045/0 p= 484/0
محدودیت نقش جسمی
r=085/0- p= 188/0
درد
r=009/0 p= 892/0
درک سلامت عمومی
r=001/0- p= 985/0
کل
r=024/0- p= 710/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=025/0- p= 699/0
محدودیت نقش عاطفی
r=006/0 p= 925/0
عملکرد اجتماعی
r= 005/0 p= 934/0
انرژی/ خستگی
r=019/0- p= 769/0
کل
r=006/0- p= 930/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r=032/0- p= 626/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r=097/0 p= 157/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r= 103/0 p= 109/0
بار مسئولیت بیماری
r=034/0 p= 602/0
وضعیت شغلی
r=072/0- p= 265/0
عملکرد شناختی
r=025/0- p= 703/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
r= 022/0- p= 729/0
(n=56) عملکرد جنسی
r=053/0 p= 700/0
خواب
r=004/0- p= 947/0
حمایت اجتماعی
r=025/0- p= 696/0
دلگرمی توسط پرسنل
r= 119/0 p= 066/0
رضایتمندی بیمار
r= 076/0 p= 241/0
کل
r=033/0 p= 614/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r=001/0 p= 986/0
جدول فوق نشان می دهد که بین BUN واحدهای مورد پژوهش و کیفیت زندگی کل، حیطه ها و زیر مقیاس های آن ارتباط معنی داری وجود ندارد.
جدول شماره۲۹: ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین کراتنین سرم واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
کراتنین سرم( mg/dl)
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r=005/0 p= 933/0
محدودیت نقش جسمی
r= 011/0 p= 861/0
درد
r=159/0 p= 014/0
درک سلامت عمومی
r=017/0 p= 798/0
کل
r=081/0 p= 210/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=028/0 p= 667/0
محدودیت نقش عاطفی
r=003/0 p= 959/0
عملکرد اجتماعی
r=086/0 p= 182/0
انرژی/ خستگی
r=094/0 p= 147/0
کل
r=058/0 p= 370/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r=164/0 p= 011/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r=064/0 p= 354/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r= 068/0 p= 293/0
بار مسئولیت بیماری
r=045/0 p= 483/0
وضعیت شغلی
r=076/0- p= 238/0
عملکرد شناختی
r=025/0 p= 697/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
r= 118/0- p= 067/0
(n=56) عملکرد جنسی
r=070/0 p= 611/0
خواب
r=023/0- p

برچسب ها :

ناموجود