دسته بندی: عمومی
منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، انحراف معیار، معنی داری، رگرسیون

۴۰/۰ افزایش می یافت. همچنین اثر فشارخون دیاستولیک به عنوان عامل پیش بینی کننده ی نزدیک به معنی داری در مدل باقی ماند(۰۶۷/۰P).
جدول شماره۴۲ : برآورد ضریب رگرسیونی عوامل درمانی مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
متغیر وارد شده در مدل
عامل پیش بینی کننده درمانی
ضریب رگرسیونی
خطای معیار
فاصله اعتماد ۹۵%
آماره t
سطح معنی داری
حداقل
حداکثر
نوع صافی
با جریان سریع
رفرنس
با جریان کند
۱۶/۳
۷۲/۱
۲۳۷/۰-
۵۵/۶
۸۳/۱
۰۶۸/۰
جدول فوق بیانگر این است از بین عوامل درمانی، در مدل نهایی اثر صافی به عنوان متغیر نزدیک به معنی داری(۰۶۸/۰p) باقی مانده است و افرادی که با صافی با جریان سریع دیالیز می شدند در مقابل افرادی که با صافی با جریان کند دیالیز می شدند بطور متوسط ۱۶/۳ نمره ی کیفیت زندگی بالاتری دارند(۲۳۷/۰- ، ۵۵/۶= CI).
جدول شماره ۴۳: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
متغیرهای وارد شده در مدل
عوامل پیش بینی کننده فردی، جسمی و درمانی
ضریب رگرسیونی
خطای معیار
فاصله اعتماد ۹۵%
آمارهt
سطح معنی داری
حداقل
حداکثر
جنس
زن
رفرنس
مرد
۴۲/۷
۴۷/۲
۵۵/۲
۲۹/۱۲
۰۰/۳
۰۰۳/۰
سن ( سال)
۵۰≥
رفرنس
۵۰
۰۲۲/۰-
۴۴/۲
۸۳/۴-
۷۸/۴
۰۰۹/۰-
۹۹۳/۰
شاغل در مقابل بیکار
۳۱/۶
۱۰/۲
۱۸/۲
۴۵/۱۰
۰۰/۳
۰۰۳/۰
بازنشسته در مقابل بیکار
۹۳/۸
۲۷/۲
۴۵/۴
۴۲/۱۳
۹۲/۳
۰۰۰۱/۰
خانه دار در مقابل بیکار
۷۸/۹
۹۰/۲
۰۶/۴
۵۰/۱۵
۳۷/۳
۰۰۱/۰
بیماریهای همراه نمره ۴-۳ در مقابل بدون بیماری
۹۵/۵-
۴۲/۲
۷۲/۱۰-
۱۷/۱-
۴۵/۲-
۰۱۵/۰
بیماریهای همراه نمره ۷ -۵ در مقابل بدون بیماری
۸۶/۷
۷۳/۲
۲۴/۱۳-
۴۸/۲-
۸۷/۲-
۰۰۴/۰
هموگلوبین سرم mg/dl
۶۷۹/۰
۴۱۶/۰
۱۴۱/۰-
۴۹/۱
۶۳/۱
۱۰۴/۰
متغیرهای باقی مانده در مدل نهایی
جنس
زن
رفرنس
مرد
۴۶/۷
۴۶/۲
۶۰/۲
۳۱/۱۲
۰۲/۳
۰۰۳/۰
شاغل در مقابل بیکار
۳۸/۶
۰۹/۲
۲۵/۲
۵۱/۱۰
۰۴/۳
۰۰۳/۰
بازنشسته در مقابل بیکار
۴۶/۹
۱۶/۲
۱۹/۵
۷۳/۱۳
۳۶/۴
۰۰۰۱/۰
خانه دار در مقابل بیکار
۰۶/۱۰
۹۰/۲
۳۵/۴
۷۸/۱۵
۴۷/۳
۰۰۱/۰
بیماریهای همراه نمره ۴-۳ در مقابل بدون بیماری
۲۵/۶-
۸۸/۱
۹۶/۹-
۵۴/۲-
۳۲/۳-
۰۰۱/۰
بیماریهای همراه نمره ۷ -۵ در مقابل بدون بیماری
۲۶/۸-
۱۵/۲
۵۲/۱۲-
۰۱/۴-
۸۲/۳-
۰۰۰۱/۰
جدول فوق بیانگر آن است که از بین تمامی عوامل فردی، جسمی و درمانی، در مدل نهایی اثر جنسیت، شغل و شاخص بیماریهای همراه چارلسون پیش بینی کننده ی کیفیت زندگی می باشند. بطوریکه نمونه های با جنسیت مرد در مقابل زنان بطور متوسط ۴۶/۷ نمره ی کیفیت زندگی پایین تر(۳۱/۱۲ ، ۶۰/۲= CI و ۰۰۳/۰p)، افراد شاغل در مقابل افراد بیکار بطور متوسط ۳۸/۶ نمره ی کیفیت زندگی بالاتر(۵۱/۱۰ ، ۲۵/۲= CI و ۰۰۳/۰P)، افراد بازنشسته در مقابل افراد بیکار بطور متوسط ۴۶/۹ نمره ی کیفیت زندگی بالاتر(۷۳/۱۳، ۳۶/۴= CI و ۰۰۰۱/۰P)، افراد خانه دار در مقابل افراد بیکار بطور متوسط ۰۶/۱۰ نمره ی کیفیت زندگی بالاتر(۷۸/۱۵، ۳۵/۴= CI و ۰۰۱/۰P)، افراد دارای نمرات بیماری همراه ۴-۳ در مقابل افراد بدون بیماری همراه بطور متوسط ۲۵/۶ نمره ی کیفیت زندگی پایین تر (۵۴/۲- ، ۳۲/۳-= CI و ۰۰۱/۰P) و افراد دارای نمرات بیماری همراه ۷-۵ در مقابل افراد بدون بیماری همراه بطور متوسط ۲۶/۸ نمره ی کیفیت زندگی پایین تری( ۰۱/۴- ، ۵۲/۱۲-= CI و ۰۰۰۱/۰P)داشتند.
بحث و بررسی یافته ها
این فصل با هدف تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، بر اساس اهداف و سوالات پژوهش، در چهار بخش تجزیه تحلیل یافته ها، نتیجه گیری نهایی، کاربرد یافته ها و پیشنهادات جهت پژوهش های بعدی نگارش شده است. یافته های پژوهش که در ۴۳ جدول خلاصه شده اند، به شرح زیر می باشند.
تجزیه تحلیل یافته ها:
جدول شمارهی ۱ نشانگر توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد و نشان می دهد که بیشترین درصد واحدهای پژوهش(۴/۳۴%) از مرکز دیالیز رشت انتخاب شده بودند.
جدول شماره ۲ که بیانگر توزیع واحد های مورد پژوهش بر حسب عوامل فردی می باشد، نشان می دهد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش را مردان (۶۶%)، در گروه سنی بالای ۵۰ سال(۷/۶۲%)، دارای سواد خواندن و نوشتن یا ابتدایی (۸/۵۶%)، متاهل (۳/۷۶%)، بیکار (۳۴%)، دارای درآمد کمتر از ۴۰۰ صد هزار تومان در ماه (۴/۵۶%)، تحت حمایت بیمه و انجمن حمایت از بیماران کلیوی (۵/۶۳%)، سرپرست خانواده (۹/۶۳%)، ساکن در مناطق خارج شهر (۲/۶۲%)، با علت اولیه فشار خون بالا(۴/۳۲%)، دارای شاخص توده بدنی طبیعی (۲/۵۳%)، بدون سابقهی پیوند (۸/۹۳%)، بدون سابقه مصرف سیگار(۲/۱۱%) تشکیل می دادند. اکثریت(۲۶/۵۹%) نمونه های سیگاری مصرف حداکثر ۹ سیگار در روز را گزارش نمودند.
جدول شماره ۳ مربوط به توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب عوامل جسمی(شاخص بیماریهای همراه چارلسون) می باشد. اطلاعات این جدول نشان می دهد که نمره اکثریت(۳/۳۰%) واحدهای مورد پژوهش از شاخص بیماریهای همراه در محدوده ۴-۳ بود.
جدول شماره ۴ مربوط به توزیع واحدهای پژوهش بر حسب عوامل جسمی(فشار خون قبل از دیالیز، دادههای آزمایشگاهی و افزایش وزن بین دو جلسه دیالیز) می باشد که نشان می دهد واحدهای پژوهش دارای میانگین فشارخون سیتولیک و دیاستولیک، نیتروژن اوره خون و کراتینین سرم بالاتر از مقادیر طبیعی و میانگین هموگلوبین و هماتوکریت کمتر از طبیعی بودند و نیز میانگین افزایش وزن بین دو جلسه دیالیز آنان ۱۸/۲ کیلوگرم بود. کلیه این یافته ها در بیماران تحت دیالیز کاملا قابل انتظار است. زیرا نارسایی کلیه به دلیل اختلال در توانایی تصفیهی خون، موجب افزایش سطوح برخی از مواد مانند نیتروژن اوره خون و کراتنین، از محصولات متابولیسم پروتئینها، در خون می شود(۷۲). همچنین کاهش تولید هورمون اریتروپوئیتین (محرک اصلی تولید سلولهای قرمز خون ) مترشحه از کلیه در نارسایی کلیه (۷۱)، کاهش زمان حیات گلبولهای قرمز، کاهش سطح آهن و اسید فولیک خون و اختلال در عملکرد پلاکتها ناشی از سموم اورمیک(۱۱)، محدودیت های رژیم غذایی منجر به کمبودهای تغذیه ای(آهن و فولات) و از دست دادن خون از طریق مجاری گوارشی(۴) موجب بروز آنمی می شود. که با کاهش سطح هموگلوبین و هماتوکریت در این بیماران همراه می باشد.
جدول شماره ۵ در ارتباط با توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب عوامل درمانی نشان میدهد اکثریت واحدهای مورد پژوهش تحت برنامه دیالیز در نوبت صبح (۳/۴۰%) بوده و طی حداکثر ۳۰ دقیقه(۵/۶۸%) از منزل به مکان دیالیز می رسیدند. واحدها ی پژوهش اکثراً به مدت کمتر از ۵ سال (۲/۷۷%) و به دفعات سه بار در هفته(۶/۷۲%) و با صافی با جریان کند(۴/۵۶%)همودیالیز می شدند و میانگین کاهش وزن طی جلسه دیالیز آنان ۲۲/۲ کیلوگرم بود.
در راستای هدف اول پژوهش جدول شماره ۶ بیانگر میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی واحدهای پژوهش به صورت کلی و به تفکیک حیطه ها و زیرمقیاس های آن می باشد که نشان می دهد زیر مقیاس وضعیت شغلی دارای پایین ترین میانگین نمرات (۹۰/۲±۱۰/۱۹) بوده است. این یافته می تواند بدین دلیل باشد که اکثر نمونه های پژوهش، علاوه بر ابتلا به بیماری محدود کننده ی ESRD، به بیش از دو بیماری همراه دیگر (۷۸%) مبتلا بوده و سه بار در هفته دیالیز (۶/۷۲%) می شدند که در ۲/۴۰ درصد موارد در نوبت صبح انجام می شده است. در حقیقت تمام این مسائل می توانند بر توان جسمی نمونه ها جهت کار کردن و حضور در محل کار تاثیر سوئی داشته باشد. البته یافته های مطالعات موجایس۸۵ و همکارانش در کانادا و ایالت متحده؛ سئیکا۸۶ و همکارانش در رومانی؛ پاکپور و همکارانش در ایران؛ الجامایح۸۷ و همکارانش در عربستان و پارک۸۸ و همکارانش در کره با هدف تعیین کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز با استفاده از پرسشنامه ی کیفیت زندگی بیماران کلیوی(KDQOL-SF36) نیز مشابه یافته تحقیق حاضر بودند(۱۸، ۵۶، ۵۸، ۱۷، ۹۸) اما نتایج مطالعهی لسان پزشکی و همکارانش با هدف تعیین کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز، نمایانگر کمترین نمره در زیر مقیاس عملکرد جنسی(۸/۳۵±۱۹) نمونه ها بود(۵). به عقیده ی پژوهشگر ممکن است تعداد بیشتر و سن بالاتر نمونه های پژوهش حاضر و چند مرکزی بودن آن، بر اختلاف این نتایج تاثیر گذار باشد.
کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش در حیطه ی PCS (94/1±۹۹/۴۶) پایین تر از دو حیطه یMCS و KDCS (به ترتیب ۸۰/۱±۷۶/۴۸ و ۰۳/۱±۴۱/۵۸ ) بود. بسیاری از مطالعات دیگر نیز یافته مشابهی را گزارش نمودند. برای مثال مطالعه فوکوهارا۸۹ و همکارانش بر روی جمعیت وسیعی از بیماران دیالیزی از پنج کشور در اورپا، ژاپن و ایالت متحده نیز نشان داد که نمرات حیطه ی PCS بیماران نسبت به دو حیطه ی دیگر پایین تر بود(۳۵). بدیهی است که ماهیت بیماری با عوارض شدید و محدود کننده ی جسمی آن همراه با عوارض جسمی همچون سندرم عدم تعادل، مشکلات قلبی عروقی، اختلالات متابولیک و حتی تجربه درد در هر بار دسترسی عروقی در دیالیز می تواند با کسب چنین یافته ای مرتبط باشند. از سوی دیگر اکثریت(۷/۶۲%) جمعیت مورد مطالعه را افراد در گروه سنی بالاتر از ۵۰ سال تشکیل می داد. بنابراین محدودیت جسمی ناشی از کهن سالی(۴۸) و ابتلا به برخی بیماریهای همراه نیز می تواند از دیگر عوامل موثر بر این یافته باشند.
در کل نمرهی کل کیفیت زندگی در این پژوهش بر اساس پرسشنامه KDQoL-SF36 برابر با ۳۳/۱۳±۰۰/۵۴ بود. این یافته تا حدود زیادی مشابه میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی کل در مطالعهی ویراپان و همکارانش در هند که با هدف تعیین عوامل پیش بینی کننده ی کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز با استفاده از همین پرسشنامه در سال ۲۰۱۲(۷/۱۱±۷۳/۵۳)(۴۹) و کمی بالاتر از میانگین و انحراف معیار( ۵۶/۱۷ ± ۸۳/۴۹) نمرهی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی در مطالعه عباس زاده و همکاران با عنوان مقایسه کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی و پیوند کلیه در شهر کرمان در سال ۱۳۸۹ (۶) و پایین تر از میانگین و انحراف معیار(۳/۲۷±۴/۶۰) نمرات کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در مطالعهی الجامایح و همکارانش با عنوان کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز و عوامل پیش بینی کنندهی آن با استفاده از پرسشنامهKDQOL-SF36 در عربستان سعودی در سال ۲۰۱۱ می باشد(۱۷). اختلاف نمرات کیفیت زندگی در مطالعات مذکور را می توا

برچسب ها :

ناموجود