دسته بندی: عمومی
منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، بیمارستان، بیماران همودیالیزی، دانشگاه علوم پزشکی

شانه(S/P) ، برگرفته از پرسشنامه ی کوتاه کیفیت زندگی بیماران کلیوی ،برای نشان دادن حساسیت بالینی استفاده شد که نمرات آن نیز از ۱ تا ۵ بود و نمرات کل S/P از میانگین این ۱۵ سوال بدست می آمد. نمرات بالاتر شدت مشکل و علایم را ذکر می کرد. دادها توسط نرم افزار SAS و RISREL-SIMPLIS تجزیه و تحلیل شدند
بیماران تحت همودیالیز از نظر شدت وضعیت همودیالیز (با ۲S/P و ۲S/P≥ ) و مقدار اریتروپوییتین تزریقی ( ۲۰۰۰ واحد و یا ۲۰۰۰≤ واحد در هفته) طبقه بندی شدند. مدل رگرسیون خطی موتیپل با استفاده از خلاصه ی نمرات هر عبارت و بعد به عنوان متغییرهای وابسته استفاده شد.
در کل بیماران همودیالیزی درصد کمتری در اشتغال، عادت به سیگارکشیدن و نوشیدن را نسبت به سالم ها به خود اختصاص دادند. نمرات میانگین تمامی ابعاد کیفیت زندگی ، بجز محیط، در نمونه های همودیالیزی بطور معنی داری کمتر از افراد سالم بود (۰۱/۰P). بیماران همودیالیزی در برخی موارد همچون “امنیت” یا “اوقات فراغت”، در بعد محیط، نمرات پایین تر(۰۵/۰P) و در برخی عبارات مانند “محیط فیزیکی”، “سلامت”، “قابلیت مراقبت” و “محیط خانه” نمرات بالاتر (۰۱/۰/P) از افراد سالم داشتند. نمرات تمامی عبارات کیفیت زندگی در بیماران دیالیزی ساکن متروپولیتام تایپی نسبت به ساکنین شهر کیلانگ، بجز”احساسات منفی” از بعد روانی و “فراغت” از بعد محیط، پایین تر از نمونه های سالم بود. بطور کلی بیماران همودیالیزی با مشکلات/ علایم بیشتر و یا تزریق مقادیر بیشتر EPO نمرات کیفیت زندگی کمتری در تمامی ابعاد بجز محیط داشتند. بعد از کنترل اثر سن، جنس، تحصیلات و تاهل با هیچیک از ابعاد کیفیت زندگی و عبارات آن ارتباط معنی داری نداشت. بیماران با نمرات S/P بالاتر کیفیت زندگی ضعیفتری را در تمامی ابعاد بجز ارتباط اجتماعی و تمام زیرمقیاس های بعد جسمی و بسیاری از زیر مقیاس های دیگر نشان دادند(۰۵/۰P). همچنین در نمونه های همودیالیزی ابتلا به بیماری های همراه با کاهش نمرات کیفیت زندگی در بعد حمایت اجتماعی، مورد احترام بودن در بعد ارتباط اجتماعی و قابلیت و کیفیت مراقبت بهداشتی در بعد محیط (۵۰/۰P) همراه بود. سطوح پایین HB و مقدار تزریق کمتر EPO تاثیر مستقل مثبتی روی موارد مختلف کیفیت زندگی داشت. از سوی دیگر مقدار nPCR دارای ارتباط معنی داری با بسیاری از آیتم ها در ابعاد جسمی، روانی و محیط بود که بیانگر ارتباط بالقوه ی آن با کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی می باشد. شاغل بودن نیز ارتباط معنی داری با نمرات “کیفیت و قابلیت دسترسی به مراقبت بهداشتی” و “انتقال” در بعد محیط داشت و منجر به افزایش نمرات شد(۰۵/۰P). با افزایش مدت زمان همودیالیز، نمرات بعد ارتباط اجتماعی، آیتم های “فعالیت جنسی”، “مورد احترام بودن” و “وضعیت خانه” کاهش می یافت.
مقایسه ی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی و افراد سالم نشان داد که بیماران در همه ی ابعاد بجز بعد محیطی و برخی موارد، کیفیت زندگی پایین تری داشتند. همچنین به نظر می رسد که نمرات S/P پایین، مقادیر کافی تزریق EPO، nPCR بالاتر با نمرات کیفیت زندگی بالاتر همراه باشد(۲۳).
این فصل مشتمل بر مباحث روش پژوهش و ملاحظات اخلاقی است و مواردی که تحت عنوان روش پژوهش ارائه می گردد، شامل نوع پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، مشخصات واحدهای مورد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گیری، محیط پژوهش، ابزار گردآوری داده ها، اعتبار و اعتماد علمی، روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.
نوع پژوهش:
این مطالعه یک پژوهش مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است که با هدف تعیین عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۹۰ انجام شده است. مطالعات مقطعی مطالعاتی هستند که ارتباط میان بیماریها را با دیگر متغیرها ی مورد نظر، در شرایط موجود در جامعه ای معین و زمانی خاص تعیین می کنند(۹۱)
جامعه پژوهش:
جامعه پژوهش عبارت است از کلیه واحدهایی که دارای خصوصیات مشترکی بوده و مطابق با شرایط مورد نظر پژوهشگر می باشند و نتایج حاصل از نمونه های بر گرفته از آنان قابل تعمیم به این جامعه می باشد(۹۲). جامعه پژوهش این مطالعه را کلیه بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان تشکیل دادند که شامل ۸۰۷ بیمار تحت همودیالیز بودند.
نمونه مورد پژوهش:
نمونه پژوهش قسمت کوچکی از جامعه می باشد و با توجه به آنکه هدف مطالعه بررسی جامعه است باید نمونه را چنان انتخاب کرد که معرف جامعه باشد. در واقع نمونه معرف، نمونه ایست که کلیه ویژگیهای مهم جامعه ای که در آن انتخاب شده است را داشته باشد(۹۳). نمونه های مورد پژوهش در این مطالعه شامل ۲۴۱ بیمار تحت همودیالیز مراجعه کننده به بخشهای همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان بودند که در صورت داشتن معیارهای ورود به مطالعه از بین جامعه پژوهش انتخاب شدند.
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه:
نمونه گیری در این مطالعه به شیوه ی تصادفی سیستماتیک انجام شد. بدین ترتیب که ابتدا حجم نمونه لازم جهت تعیین عوامل مرتبط با ˜کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی با استفاده از نتایج مطالعه پاکپور و همکارانش تحت عنوان “ترجمه، ارزیابی تطابق فرهنگی و آزمونهای روایی و پایایی پرسشنامه ی کیفیت زندگی بیماری کلیوی- فرم کوتاه نسخه ی ۳/۱ در بیماران ایرانی” و براساس جدول شماره ۵ این مطالعه( ارتباط متغیر طول مدت دیالیز با مولفه های ˜کیفیت زندگی) با اطمینان ۹۵% و قدرت آزمون ۹۰%(۵۸) با استفاده از فرمول نمونه گیری ذیل به تعداد ۲۴۱ نفر تعیین گردید. سپس تعداد یا سهمیه نمونه مورد نظر در هر مرکز برحسب نسبت جمعیت مرکز مربوطه به کل جامعه پژوهش برآورد شد که شامل ۸۳ بیمار از مرکز دیالیز رازی رشت(۳۴%)، ۲۱ بیمار از شهید انصاری رودسر(۷/۸%)، ۲۱ بیمار از سیدالشهدای لاهیجان(۶/۸%)، ۱۸ بیمار از کوثر آستانه(۶/۷%)، ۱۸ بیمار از شهید بهشتی انزلی(۶/۷%)، ۱۸ بیمار از امینی لنگرود(۲/۷%)، ۱۵ بیمار از شهید نورانی تالش(۳/۶%)، ۱۴بیمار از امام خمینی صومه سرا(۷/۵%)، ۱۲ بیمار از شهید بهشتی آستارا(۸/۴%)، ۱۰ بیمار از ولیعصر رودبار(۴%)، ۶ بیمار امام حسن فومن(۶/۲%) و ۵ بیمار از رسالت ماسال(۲/۲%) بودند. البته قابل ذکر است که بیماران بخش دیالیز بیمارستان امام حسن فومن، به دلیل در دست تعمیر بودن، در بیمارستان امام خمینی صومعه سرا دیالیز می شدند پژوهشگر در هر بار مراجعه به مراکز نامبرده بطور تصادفی با توجه به شماره و یا قرارگیری تخت های دیالیز ،نمونه های دارای معیارهای ورود را در شیفت های دیالیز مختلف هر مرکز و روزهای غیر تعطیل بصورت یک در میان(تختهای با شماره فرد ۲=K) وارد مطالعه می کرد. در هر مرکز به منظور پیشگیری از ریزش بیشتر از سهمیه ی مورد نظر، حجم نمونه ۱۰درصد بالاتر از سهمیه تعیین شده جمع آوری شد که در نهایت تعداد ۲۶۵ بیمار پرسشنامه ها را تکمیل کردند و از این تعداد ۱۰ نفر به دلیل عدم تکمیل تمام سوالات(به استثنای سوالات مرتبط با عملکرد جنسی) از مطالعه خارج شدند و جهت رسیدن به حجم نمونه ی مورد نظر، ۱۴ نفر دیگر نیز بطور تصادفی با توجه به سهمیه ی هر مرکز خارج شدند.
n= ((z_(1-∝/۲)+z_(1-β) ) 〖^۲〗(s_1^2+ s_2^2 ))/((μ_۱- μ_۲ ) 〖^۲〗)
۱-∝ =۰.۹۵ ۱-β =۹۰%
s_1 =18 s_2=21.2
μ_۱ =۳۸.۴ μ_۲=۳۲.۶
n= 10.497(〖۱۸〗^۲+ 〖۲۱.۲〗^۲ )/((۳۸.۴- ۳۲.۶) 〖^۲〗)= ۲۴۱.۳۴
مشخصات واحدهای مورد پژوهش:
واحدهای پژوهش در این مطالعه را بیماران مبتلا به بیماری مرحله ی پایانی کلیه و تحت همودیالیز در مراکز دیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان تشکیل می دادند که طبق گزارش بیمار دارای ملیت ایرانی، حداقل سن ۱۸ سال تمام، سواد خواندن نوشتن، سابقه حداقل ۳ ماه همودیالیز ، دسترسی عروقی از نوع فیستول، عدم ابتلا به بیماری های روانی شناخته شده ( طبق گزارش بیمار)، هپاتیت B و C و یا شرایط حاد جسمی محدودکننده ی مشارکت فعال در گردآوری داده ها و نیازمند بستری در بیمارستان بودند.
محیط پژوهش:
محیط پژوهش این مطالعه را بخشهای همودیالیز مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان تشکیل می داد که دسترسی به طیف وسیعی از بیماران تحت همودیالیز استان را امکان پذیر می سازد. در زمان انجام پژوهش، ۱۳ مرکز دیالیز در سطح استان گیلان حدود ۸۰۷ بیمار همودیالیزی را تحت پوشش درمانی قرار می داد.البته یکی از این مراکز در بیمارستان ۱۷ شهریور رشت واقع شده بود که ویژه ی کودکان نیازمند همودیالیز بود که با توجه به معیار ورود به مطالعه(سن بالای ۱۸ سال) از فهرست مراکز مورد نظر به عنوان محیط پژوهش حذف گردید. دوازده مرکز دیگر شامل مراکز همودیالیز رازی رشت(۲۵۷ بیمار)، شهید انصاری رودسر(۷۱ بیمار)، سیدالشهدای لاهیجان(۷۰ بیمار)، کوثر آستانه(۶۲ بیمار)، شهید بهشتی انزلی ۶۲ بیمار)، امینی لنگرود(۵۸ بیمار)، شهید نورانی تالش(۵۱ بیمار)، امام خمینی صومه سرا(۴۶ بیمار)، شهید بهشتی آستارا(۳۹ بیمار)، ولیعصر رودبار(۳۳ بیمار)، امام حسن فومن(۲۱ بیمار) و رسالت ماسال(۱۸ بیمار) بودند. بیماران در این مراکز در ۲ شیفت صبح و ظهر دیالیز می شدند بجر در مرکز دیالیز رازی رشت که به دلیل تعداد زیاد بیماران در شیفت عصر نیز همودیالیز انجام می شد. در کلیه ی بیمارستان ها اغلب ساعات شیفت ها شامل: شیفت صبح از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ظهر ، شیفت ظهر از ساعت ۱۳ تا ۱۷ و در بیمارستان رازی شیفت عصر از ساعت ۱۸ تا ۲۲ بود.
ابزار گردآوری داده ها:
ابزار گردآوری اطلاعات وسیله ای است که به پژوهشگر کمک می نماید تا اطلاعات لازم جهت انجام پژوهش را جمع آوری نماید(۹۲). داده های این پژوهش با استفاده از ابزاری ۴ بخشی شامل ۱) پرسشنامه پژوهشگر ساخت در زمینه ی اطلاعات فردی (سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، درآمد ماهیانه، حمایت اجتماعی، سرپرست خانواده بودن، محل سکونت، علت اولیه بیماری، شاخص توده بدنی۷۵(BMI)، سابقه استعمال سیگار ، تعداد سیگارمصرفی در روز، سابقه ی قبلی پیوند کلیه و شهر مرکز دیالیز) ۲) ابزار بررسی عوامل جسمی مشتمل بر شاخص بیماری های همراه چارلسون۷۶ به انضمام ۹ سوال جهت ارزیابی فشار خون قبل از دیالیز و برخی پارامترهای آزمایشگاهی(شامل: مقادیر هموگلوبین، هموتوکریت، کلسیم، فسفر، پتاسیم، نیتروژن

برچسب ها :

ناموجود