دسته بندی: عمومی
منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، عملکرد شناختی، سلامت عمومی

۴±۷۹/۴۵
df=3 F=76/5 p001/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۷۹/۱۶±۲۹/۶۷
۶۲/۱۴±۰۲/۷۹
۸۲/۱۶±۴۱/۷۸
۷۶/۱۶±۷۰/۶۹
df=3 F=96/4 p002/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۷۶/۲۰±۶۶/۳۸
۹۰/۱۷±۷۹/۵۰
۲۷/۲۳±۸۰/۴۵
۰۷/۱۵±۴۰/۴۴
df=3 F=04/4 p008/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۷۶/۲۱±۵۹/۳۹
۰۷/۱۸±۰۰/۵۰
۹۷/۲۳±۰۷/۴۶
۸۱/۱۴±۳۶/۴۲
df=3 F=31/3 p021/0
بار مسئولیت بیماری
۱۴/۲۰±۸۱/۱۹
۹۱/۲۳±۰۵/۲۴
۶۵/۲۶±۷۵/۳۶
۷۹/۱۶±۰۳/۲۳
df=3 F=71/8 p0001/0
وضعیت شغلی
۲۴/۱۸±۰۹/۶
۶۷/۳۷±۵۱/۳۴
۷۲/۲۶±۰۰/۲۰
۰۴/۲۵±۵۹/۲۱
df=3 F=70/12 p0001/0
عملکرد شناختی
۲۱/۲۳±۴۰/۷۰
۶۴/۲۰±۵۱/۷۵
۹۰/۱۸±۷۳/۷۹
۹۱/۱۷±۹۰/۷۴
df=3 F=18/2 p090/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۱۲/۱۴±۷۱/۵۴
۸۹/۱۵±۲۰/۵۶
۳۳/۱۵±۸۰/۵۸
۶۶/۱۵±۱۶/۵۸
df=3 F=97/0 p405/0
عملکرد جنسی
۱۴/۳۸±۵۰/۵۲
۶۷/۲۸±۹۷/۵۵
۹۰/۳۰±۳۸/۵۱
۸۷/۱۹±۵۵/۸۰
df=3 F=94/1 p134/0
خواب
۵۳/۲۴±۷۳/۶۰
۸۵/۱۸±۰۸/۶۵
۶۵/۲۴±۱۰/۶۴
۸۰/۲۲±۴۲/۵۸
df=3 F=43/1 p400/0
حمایت اجتماعی
۹۲/۲۱±۰۱/۷۶
۴۷/۲۵±۹۷/۷۰
۹۷/۱۷±۶۶/۸۳
۹۲/۲۱±۰۱/۷۶
df=3 F=00/3 p031/0
دلگرمی توسط پرسنل
۵۴/۱۸±۱۴/۶۸
۰۷/۱۹±۰۷/۷۶
۴۱/۲۵±۷۵/۶۸
۴۰/۲۲±۳۸/۶۸
df=3 F=96/1 p119/0
رضایتمندی بیمار
۱۳/۲۳±۸۶/۷۸
۹۱/۱۸±۶۰/۸۱
۲۵/۱۹±۳۳/۸۰
۲۶/۱۸±۰۴/۸۱
df=3 F=238/0 p780/0
کل
۷۲/۸±۸۱/۵۵
۶۵/۱۱±۸۰/۶۱
۷۵/۱۰±۳۹/۶۱
۰۶/۱۴±۲۷/۴۱
df=3 F=01/8 p0001/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
۷۶/۱۱±۵۹/۵۰
۷۶/۱۱±۵۹/۵۰
۹۲/۱۴±۴۶/۵۸
۷۴/۹±۳۲/۵۲
df=3 F=51/7 p0001/0
جدول بالا نشان می دهد که نمونه هایی که بیکار بودند بطور معنیداری نمرات پایین تری در کیفیت زندگی کل(۰۰۰۱/۰P) و حیطه های PCS(003/0P)، MCS(001/0P)، KDCS(0001/0P) و زیر مقیاسهای محدودیت نقش جسمی از حیطه PCS، خوب بودن عاطفی، عملکرد اجتماعی و انرژی/ خستگی از حیطه ی MCS، علایم، تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی، تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی، بار مسئولیت بیماری، وضعیت شغلی و حمایت اجتماعی از حیطه ی KDCS نسبت به سه گروه دیگر کسب کرده اند.
جدول شماره۱۲: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب میزان درآمد واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
میزان درآمد(صد هزارتومان)
نتایج آزمون آماری t مستقل
۴۰۰
۴۰۰≤
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۵۵/۲۶±۷۰/۵۰
۳۱/۲۶±۳۱/۶۰
t=38/2- df=197 p 018/0
محدودیت نقش جسمی
۴۹/۴۰±۸۵/۴۴
۳۸/۴۲±۸۷/۴۴
t=004/0- df=197 p 997/0
درد
۳۳/۳۱±۹۵/۵۷
۳۹/۳۲±۰۲/۵۷
t=194/0 df=197 p 846/0
درک سلامت عمومی
۶۸/۱۷±۶۹/۴۰
۹۸/۱۸±۲۸/۳۹
t=512/0 df=197 p 609/0
کل
۱۱/۱۹±۶۳/۴۶
۰۸/۲۰±۸۷/۴۸
t=755/0 df=197 P451/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۶۲/۱۹±۴۱/۵۳
۷۲/۱۹±۳۹/۵۷
t=33/1- df=197 p 185/0
محدودیت نقش عاطفی
۹۴/۳۷±۳۵/۴۸
۲۸/۴۰±۱۹/۵۸
t=49/1- df=197 p 136/0
عملکرد اجتماعی
۴۰/۲۷±۲۶/۵۷
۳۴/۲۹±۵۳/۵۸
t=297/0- df=197 p 666/0
انرژی/ خستگی
۹۴/۱۹±۹۷/۳۸
۳۵/۲۰±۸۵/۴۲
t=27/1- df=197 p 205/0
کل
۸۲/۱۷±۷۳/۴۷
۸۶/۱۸±۰۵/۵۱
t=19/1- df=197 P233/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۶۴/۱۷±۷۸/۷۲
۳۲/۱۵±۹۸/۷۶
t=62/1- df=197 p 105/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۷۷/۲۰±۳۹/۴۲
۹۴/۱۷±۲۲/۴۶
t=18/1- df=174 p 237/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۰۱/۲۱±۸۰/۴۲
۱۵/۱۹±۶۸/۴۴
t=605/0- df=197 p 546/0
بار مسئولیت بیماری
۹۵/۲۲±۰۱/۲۶
۶۳/۲۴±۳۴/۳۱
t=49/1- df=197 p 138/0
وضعیت شغلی
۴۳/۲۸±۳۹/۱۸
۴۴/۳۳±۳۹/۲۵
t=43/1- df=04/105 p153/0
عملکرد شناختی
۴۳/۲۱±۹۴/۷۲
۷۴/۱۸±۷۴/۸۰
t=48/2- df=197 p 014/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۱۳/۱۵±۵۶/۵۶
۱۸/۱۶±۲۴/۵۷
t=288/0- df=197 p 773/0
(n=56) عملکرد جنسی
۹۷/۳۱±۶۰/۵۵
۱۴/۳۵±۷۵/۵۸
t=325/0- df=47 p 746/0
خواب
۱۰/۲۳±۹۷/۵۹
۸۳/۲۲±۲۳/۶۶
t=78/1- df=197 p 076/0
حمایت اجتماعی
۱۲/۲۲±۳۶/۷۵
۴۴/۲۲±۸۳/۷۸
t=02/1- df=197 p 307/0
دلگرمی توسط پرسنل
۴۹/۱۹±۶۹/۷۱
۰۸/۲۳±۸۵/۶۷
t=21/1 df=197 p 226/0
رضایتمندی بیمار
۴۴/۱۹±۶۹/۷۱
۷۳/۱۹±۶۲/۷۹
t=709/0 df=197 p 479/0
کل
۹۴/۹±۷۳/۵۷
۴۶/۱۱±۶۶/۶۰
t=83/1- df=197 P067/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
۱۲/۱۳±۳۸/۵۳
۰۰/۱۴±۴۲/۵۶
t=48/1- df=197 P138/0
جدول بالا نشان می دهد که درآمد بالاتر در واحدهای پژوهش بطور معنی داری با نمرات کیفیت زندگی بالاتر در زیر مقیاس های عملکرد جسمی در حیطه PCS (018/0p) و عملکرد شناختی در حیطه KDCS (014/0p) همراه بوده است.
جدول شماره۱۳: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب نوع حمایت اجتماعی واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
حمایت اجتماعی
نتایج آزمون آماری t مستقل
بیمه
بیمه و انجمن بیماران کلیوی
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۲۵/۲۷±۰۵/۴۷
۱۷/۲۶±۰۵/۵۷
t=81/2- df=239 p 005/0
محدودیت نقش جسمی
۰۲/۳۹±۰۷/۳۸
۱۹/۴۱±۴۳/۴۵
t=36/1- df=239 p 175/0
درد
۴۶/۳۲±۲۶/۵۳
۹۲/۳۱±۸۲/۵۸
t=29/1- df=239 p 197/0
درک سلامت عمومی
۲۰/۱۸±۳۷/۳۹
۸۳/۱۷±۶۰/۴۱
t=926/0- df=239 p 355/0
کل
۵۸/۱۹±۶۲/۴۳
۱۸/۱۹±۹۳/۴۸
t=05/2- df=239 P041/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۳۱/۱۹±۲۷/۵۴
۸۲/۱۹±۸۴/۵۴
t=220/0- df=239 p 826/0
محدودیت نقش عاطفی
۹۹/۳۸±۱۲/۵۰
۰۰/۳۹±۰۲/۴۹
t=211/0 df=239 p 833/0
عملکرد اجتماعی
۰۹/۲۸±۳۹/۵۴
۱۳/۲۷±۰۶/۵۹
t=998/0- df=239 p 319/0
انرژی/ خستگی
۳۵/۲۲±۳۴/۴۰
۷۱/۱۸±۷۳/۴۱
t=493/0- df=71/156 p 623/0
کل
۸۳/۱۸±۹۰/۴۷
۵۷/۱۷±۲۵/۴۹
t=56/0- df=239 P57/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۲۸/۱۸±۱۸/۷۲
۶۵/۱۵±۵۱/۷۵
t=43/1- df=54/159 p 154/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۰۰/۱۹±۹۴/۴۱
۵۲/۲۰±۷۸/۴۵
t=35/1- df=212 p 178/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۳۳/۱۹±۹۲/۴۰
۸۸/۲۰±۸۱/۴۵
t=79/1- df=212 p 074/0
بار مسئولیت بیماری
۳۸/۲۳±۹۱/۲۷
۸۵/۲۲±۱۶/۲۷
t=242/0 df=239 p 809/0
وضعیت شغلی
۳۱/۲۵±۷۹/۱۴
۷۶/۳۰±۵۷/۲۱
t=84/1- df=64/210 p 066/0
عملکرد شناختی
۸۷/۲۰±۲۱/۷۱
۶۶/۲۰±۴۲/۷۶
t=87/1- df=239 p 061/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۶۷/۱۳±۳۷/۵۵
۹۱/۱۵±۳۷/۵۸
t=03/1- df=25/204 p 304/0
(n=56) عملکرد جنسی
۰۱/۳۹±۵۳/۶۱
۴۰/۲۹±۲۶/۵۷
t=424/0 df=54 p 673/0
خواب
۵۲/۲۱±۰۶/۵۸
۵۰/۲۳±۲۴/۶۴
t=02/2- df=239 p 044/0
حمایت اجتماعی
۵۸/۲۱±۵۹/۷۸
۶۲/۲۲±۳۷/۷۵
t=08/1 df=239 p 281/0
دلگرمی توسط پرسنل
۶۰/۲۱±۴۴/۷۱
۰۱/۲۱±۵۲/۶۹
t=677/0 df=239 p 499/0
رضایتمندی بیمار
۱۴/۱۸±۳۰/۸۰
۴۹/۲۱±۲۸/۸۰
t=007/0 df=239 p 994/0
کل
۵۷/۹±۰۸/۵۷
۶۵/۱۰±۱۸/۵۹
t=52/1- df=239 P129/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
۴۴/۱۳±۱۶/۵۲
۲۰/۱۳±۰۶/۵۵
t=63/1 df=239 P104/0
جدول بالا نشان میدهد که نمونههای تحت حمایت بیمه و انجمن حمایت از بیماران کلیوی بطور معنیداری در زیرمقیاسهای عملکرد جسمی در حیطه PCS(005/0p) و خواب در حیطه KDCS (044/0p) نمرات بالاتری کسب کردهاند.
جدول شماره۱۴: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب سرپرست خانواده بودن واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
سرپرست خانواده
نتایج آزمون آماری t مستقل
بلی
خیر
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۱۴/۲۷±۶۴/۵۲
۲۹/۲۶±۴۲/۴۹
t=72/1 df=239 p 085/0
محدودیت نقش جسمی
۶۲/۴۱±۱۳/۴۵
۲۶/۳۸±۵۲/۳۸
t=21/1 df=239 p 224/0
درد
۹۷/۳۲±۰۰/۶۰
۰۴/۳۰±۱۲/۵۱
t=07/2 df=239 p 039/0
درک سلامت عمومی
۹۷/۱۷±۸۸/۴۲
۴۳/۱۷±۰۶/۳۷
t=44/2 df=239 p 015/0
کل
۷۷/۱۹±۳۳/۴۹
۲۷/۱۸±۸۳/۴۲
t=51/2 df=239 P012/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۰۹/۲۰±۳۵/۵۷
۸۱/۱۷±۸۳/۴۹
t=90/2 df=239 p 004/0
محدودیت نقش عاطفی
۷۷/۳۹±۵۴/۵۱
۲۸/۳۷±۶۸/۴۵
t=12/1 df=239 p 363/0
عملکرد اجتماعی
۱۳/۲۸±۰۹/۶۲
۶۳/۲۴±۰۰/۵۰
t=34/3 df=239 p 001/0
انرژی/ خستگی
۰۷/۲۰±۰۱/۴۳
۸۳/۱۹±۰۴/۳۸
t=85/1 df=239 p 065/0
کل
۹۲/۱۸±۳۷/۵۱
۳۱/۱۵±۱۲/۴۴
t=23/3 df=239 P001/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۷۹/۱۵±۹۷/۷۶
۲۱/۲۱±۸۵/۲۳
t=37/3 df=239 p 001/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۱۰/۲۰±۵۳/۴۶
۳۸/۱۹±۳۷/۴۰
t=15/2 df=212 p 032/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۹۴/۲۰±۸۲/۴۶
۵۸/۱۸±۰۸/۳۹
t=86/2 df=239 p 004/0
بار مسئولیت بیماری
۷۸/۲۳±۴۶/۲۹
۲۱/۲۱±۸۵/۲۳
t=88/1 df= 93/195p 061/0
وضعیت شغلی
۹۴/۳۰±۴۹/۱۹
۴۴/۲۵±۴۰/۱۸
t=278/0 df=239 p 781/0
عملکرد شناختی
۸۷/۲۰±۴۵/۷۴
۹۳/۲۰±۶۳/۷۴
t=063/0- df=239 p 950/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۱۵/۱۵/±۴۰/۵۷
۱۱/۱۵±۳۲/۵۵
t=02/1 df=239 p 307/0
(n=56) عملکرد جنسی
۱۷/۲۸±۲۳/۵۸
۵۵/۴۰±۳۳/۵۸
t=009/0- df=17/19 p993/0
خواب
۵۴/۲۴±۸۸/۶۲
۸۵/۱۹±۳۹/۶۰
t=858/0 df=43/210 p392/0
حمایت اجتماعی
۸۹/۲۰±۷۰/۷۷
۴۹/۲۴±۵۱/۷۴
t=60/1 df=239 p287/0
دلگرمی توسط پرسنل
۴۴/۲۱±۲۱/۷۰
۹۰/۲۰±۲۵/۷۰
t=017/0- df=239 p987/0
رضایتمندی بیمار
۲۳/۲۰±۸۴/۸۰
۴۸/۲۰±۳۱/۷۹
t=563/0 df=239 p 574/0
کل
۸۳/۱۰±۴۷/۵۹
۰۳/۹±۵۴/۵۶
t=24/2 df=239 P026/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
۹۰/۱۳±۸۴/۵۵
۶۳/۱۱±۷۵/۵۰
t=03/3 df=55/205 P003/0
جدول بالا نشان می دهد که سرپرست خانواده بودن بطور معنی داری با نمرات بالاتری در کیفیت زندگی کل(۰۰۳/۰P)، حیطه های PCS(012/0P)، MCS(001/0P) و KDCS(026/0P) و زیرمقیاس های درد، درک سلامت عمومی، خوب بودن عاطفی، علایم، عملکرد اجتماعی،

برچسب ها :

ناموجود