دسته بندی: عمومی
منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، عملکرد جنسی، سلامت عمومی

رک سلامت عمومی، خوب بودن عاطفی، علایم، عملکرد اجتماعی، تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی و تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی همراه است..
جدول شماره۱۵: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب محل سکونت واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
محل سکونت
نتایج آزمون آماری t مستقل
شهر
مناطق اطراف شهر
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۰۲/۲۷±۲۱/۵۵
۹۳/۲۶±۳۰/۵۲
t=814/0 df=239 p 417/0
محدودیت نقش جسمی
۳۷/۴۰±۲۷/۴۷
۴۴/۴۰±۰۰/۴۰
t=35/1 df=239 p 117/0
درد
۶۴/۳۱±۷۴/۵۷
۵۷/۳۲±۲۱/۵۶
t=357/0 df=239 p 721/0
درک سلامت عمومی
۵۹/۱۸±۱۹/۴۲
۵۷/۱۷±۹۳/۳۹
t=948/0 df=239 p 344/0
کل
۱۲/۱۸±۴۳/۴۹
۱۴/۲۰±۵۱/۴۵
t=52/1 df=239 P13/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۲۷/۱۷±۸۲/۵۹
۳۰/۲۰±۴۹/۵۱
t=26/3 df=239 p 001/0
محدودیت نقش عاطفی
۲۰/۴۰±۲۳/۵۳
۰۶/۳۸±۱۲/۴۷
t=18/1 df=239 p 238/0
عملکرد اجتماعی
۵۸/۲۵±۳۴/۵۹
۶۲/۲۸±۷۴/۵۶
t=708/0 df=239 p 479/0
انرژی/ خستگی
۶۲/۱۹±۷۲/۴۴
۱۳/۲۰/۱۰/۳۹
t=12/2 df=239 p 035/0
کل
۶۹/۱۷±۸۶/۵۱
۰۱/۱۸±۸۷/۴۶
t=09/2 df=239 P037/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۰۰/۱۷±۲۳/۷۵
۵۸/۱۶±۷۲/۷۳
t=682/0 df=239 p 496/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۳۸/۲۰±۲۷/۴۲
۷۵/۱۹±۷۷/۴۵
t=24/1- df=212 p 213/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۰۹/۲۱±۰۱/۴۲
۹۸/۱۹±۲۵/۴۲
t=19/1- df=239 p 234/0
بار مسئولیت بیماری
۶۴/۲۵±۸۹/۳۲
۶۳/۲۰±۱۲/۲۴
t=76/2 df=68/159 p 006/0
وضعیت شغلی
۱۶/۳۰±۷۲/۲۴
۸۶/۲۷±۶۹/۱۵
t=31/2 df=46/178 p 022/0
عملکرد شناختی
۰۷/۱۹±۳۳/۷۶
۸۴/۲۱±۴۲/۷۳
t=05/1 df=239 p 294/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۶۳/۱۴±۸۷/۵۷
۴۴/۱۵±۹۱/۵۵
t=976/0 df=239 p 330/0
(n=56)عملکرد جنسی
۴۴/۳۲±۵۲/۴۸
۶۱/۳۰±۵۰/۶۲
t=54/1- df=54 p 129/0
خواب
۰۷/۲۲±۸۵/۶۲
۵۲/۲۳±۴۶/۶۱
t=456/0 df=239 p 649/0
حمایت اجتماعی
۹۲/۲۰±۲۱/۸۰
۸۱/۲۲±۳۳/۷۴
t=00/2 df=239 p 046/0
دلگرمی توسط پرسنل
۵۹/۲۳±۶۸/۶۸
۶۴/۱۹±۱۶/۷۱
t=882/0- df=239 p379/0
رضایتمندی بیمار
۵۰/۱۸±۷۸/۸۲
۲۳/۲۱±۷۷/۷۸
t=48/1 df=239 p 138/0
کل
۷۲/۹±۰۳/۶۰
۵۴/۱۰±۴۳/۵۷
t=90/1 df=239 P058/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
۳۰/۱۲±۲۳/۵۶
۷۹/۱۳±۶۵/۵۲
t=03/2 df=239 P043/0
جدول بالا نشان می دهد که نمونه های ساکن در شهر بطور معنی داری نمرات بالاتری در کیفیت زندگی کل(۰۴۳/۰P)، حیطه های PCS(013/0P)، MCS(037/0P) و KDCS(058/0P) و زیر مقیاس خوب بودن عاطفی، انرژی/ خستگی، بار مسئولیت بیماری، وضعیت شغلی و حمایت اجتماعی کسب کردند.
جدول شماره ۱۶: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب علت اولیه ی بیماری واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
علت اولیه بیماری
نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه
دیابت
فشار خون بالا
سنگ کلیه
گلومرونفریت
مادرزادی
چند عامل
ناشناخته
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۱۰/۲۶±۳۲/۵۰
۴۸/۲۵±۷۸/۵۳
۱۲/۲۷±۵۲/۵۵
۳۸/۲۹±۱۸/۶۲
۴۴/۲۶±۶۶/۶۰
۳۱/۳۳±۷۵/۴۸
۰۹/۲۸±۲۲/۵۱
df=6 F=704/0 p 647/0
محدودیت نقش جسمی
۰۵/۴۰±۸۳/۴۵
۳۵/۴۰±۸۵/۴۵
۰۹/۴۴±۰۰/۵۰
۷۰/۴۱±۷۸/۴۶
۱۵/۴۷±۷۱/۴۶
۶۴/۴۵±۶۶/۴۱
۹۰/۳۵±۶۶/۳۰
df=6 F=06/1 p 383/0
درد
۹۸/۳۰±۶۹/۴۸
۱۸/۳۲±۳۰/۵۸
۸۵/۳۲±۸۶/۵۹
۹۲/۳۴±۰۰/۶۵
۶۵/۳۲±۳۳/۵۸
۵۱/۳۵±۱۲/۵۳
۵۹/۳۱±۷۲/۵۸
df=6 F=797/0 p 573/0
درک سلامت عمومی
۴۱/۱۷±۵۴/۳۸
۶۱/.۱۷±۶۹/۴۲
۵۱/۱۸±۷۳/۴۴
۶۵/۲۰±۰۰/۳۵
۶۹/۲۰±۳۳/۴۴
۱۱/۱۴±۸۳/۳۰
۴۲/۱۷±۶۰/۴۱
df=6 F=44/1 p 198/0
کل
۴۷/۱۷±۱۳/۴۴
۰۹/۱۹±۷۹/۴۸
۴۷/۱۹±۰۷/۵۰
۸۴/۲۱±۹۳/۴۹
۴۳/۲۴±۰۱/۵۱
۸۵/۱۹±۷۹/۴۲
۶۵/۱۹±۷۴/۴۴
df=6 F=73/0 P62/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۸۸/۱۸±۸۳/۵۴
۷۴/۱۸±۷۶/۵۲
۶۰/۱۷±۳۱/۵۸
۸۰/۲۴±۰۰/۵۷
۵۷/۲۶±۸۶/۵۷
۹۸/۱۸±۳۳/۵۹
۹۱/۱۸±۲۰/۵۳
df=6 F=492/0 p 814/0
محدودیت نقش عاطفی
۶۵/۳۸±۵۶/۵۱
۶۸/۳۹±۸۸/۴۷
۴۶/۴۰±۵۹/۳۸
۰۱/۳۸±۰۲/۴۶
۴۲/۳۴±۴۴/۶۴
۱۵/۳۷±۵۸/۳۸
۴۵/۳۹±۸۳/۵۲
df=6 F=894/0 p 05/0
عملکرد اجتماعی
۴۸/۲۶±۱۲/۵۳
۳۳/۲۴±۵۲/۵۳
۱۳/۲۳±۲۱/۵۹
۷۹/۳۶±۵۰/۶۲
۸۹/۳۳±۱۶/۵۹
۹۲/۲۸±۲۰/۵۵
۰۱/۲۸±۲۷/۶۶
df=6 F=51/1 p 174/0
انرژی/ خستگی
۸۸/۱۶±۲۹/۳۷
۵۵/۱۹±۳۳/۴۳
۸۲/۱۹±۲۶/۴۰
۶۵/۲۳±۶۲/۴۰
۳۲/۲۷±۰۰/۴۵
۳۰/۲۲±۵۸/۳۹
۲۲/۲۰±۵۰/۴۱
df=6 F=557/0 p 765/0
کل
۳۲/۱۷±۰۷/۴۷
۳۲/۱۷±۰۴/۴۸
۸۴/۱۷±۲۲/۴۸
۳۹/۲۲±۲۲/۴۸
۹۷/۲۱±۱۶/۵۴
۸۳/۱۵±۷۶/۴۴
۹۸/۱۷±۰۸/۵۱
df=6 F=56/0 P762/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۰۶/۱۶±۴۳/۷۳
۵۵/۱۵±۴۱/۷۳
۸۲/۱۶±۱۳/۷۳
۴۱/۱۸±۸۷/۷۱
۷۷/۲۰±۶۴/۷۳
۰۹/۱۷±۷۰/۶۷
۳۶/۱۵±۲۰/۷۹
df=6 F=21/1 p 300/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۷۰/۱۸±۹۵/۴۱
۱۴/۲۰±۴۵/۴۴
۲۷/۲۱±۶۴/۴۲
۶۹/۱۸±۹۶/۴۱
۵۷/۲۸±۰۶/۴۲
۰۶/۱۹±۸۸/۳۸
۴۲/۱۸±۸۳/۴۹
df=6 F=911/0 p 488/0
تاثیر بدون زندگی جنسی
۳۱/۱۹±۷۴/۴۱
۴۱/۱۹±۸۶/۴۳
۸۳/۲۲±۹۰/۴۲
۵۹/۲۰±۹۶/۴۱
۱۲/۳۰±۴۲/۴۶
۴۰/۲۱±۹۷/۳۹
۰۱/۱۹±۶۰/۴۷
df=6 F=516/0 p 796/0
بار مسئولیت بیماری
۶۰/۱۹±۲۹/۲۹
۸۶/۲۱±۴۰/۲۵
۴۷/۲۰±۶۸/۲۳
۱۴/۲۳±۵۳/۱۹
۰۳/۳۰±۵۸/۳۹
۳۲/۲۸±۲۵/۳۱
۳۸/۲۴±۱۸/۲۸
df=6 F=32/1 p 247/0
وضعیت شغلی
۵۶/۲۵±۶۶/۱۵
۱۵/۲۷±۸۹/۱۹
۶۲/۲۲±۱۵/۱۳
۵۱/۳۶±۰۰/۲۵
۲۵/۴۲±۰۰/۵۰
۶۱/۲۲±۵۰/۱۲
۶۳/۲۶±۱۵/۱۴
df=6 F=80/3 p 001/0
عملکرد شناختی
۶۶/۲۰±۲۵/۷۹
۳۸/۲۰±۳۵/۷۴
۶۷/۲۴±۴۷/۶۹
۵۷/۲۰±۴۱/۸۰
۰۹/۲۲±۸۸/۸۰
۹۵/۱۸±۸۸/۷۳
۵۱/۲۰±۵۷/۷۱
df=6 F=863/0 p 523/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۹۷/۱۴±۸۳/۵۵
۳۴/۱۴±۸۹/۵۵
۳۷/۱۵±۲۴/۵۸
۷۲/۱۵±۰۸/۶۲
۸۲/۱۵±۱۱/۵۵
۶۵/۱۲±۵۵/۶۵
۱۹/۱۶±۷۱/۵۴
df=6 F=30/1 p 256/0
(n=56) عملکرد جنسی
۲۲/۲۰±۱۴/۵۷
۲۵/۳۲±۱۴/۵۷
۳۰/۴۳±۰۰/۲۵
۸۶/۲۷±۳۳/۸۳
۵۰/۳۷±۵۰/۶۲
۸۶/۲۷±۶۶/۱۶
۳۱/۲۲±۶۴/۶۹
df=6 F=37/2 p043/0
خواب
۹۴/۲۳±۱۷/۵۸
۶۹/۲۳±۰۵/۶۰
۳۵/۲۳±۱۳/۷۰
۲۶/۲۱±۱۵/۷۰
۱۴/۱۶±۱۶/۷۱
۷۰/۲۲±۰۴/۵۶
۰۵/۲۲±۶۵/۶۱
df=6 F=60/1 p 145/0
حمایت اجتماعی
۲۷/۱۷±۵۱/۷۹
۰۰/۲۲±۸۶/۷۲
۵۶/۱۷±۳۳/۸۳
۴۴/۲۶±۰۸/۷۷
۹۳/۲۷±۷۷/۷۷
۵۷/۱۸±۵۵/۸۰
۶۵/۲۵±۴۶/۷۵
df=6 F=885/0 p 507/0
دلگرمی توسط پرسنل
۱۰/۲۱±۷۵/۶۸
۷۸/۲۰±۷۹/۷۱
۱۸/۲۱±۷۸/۶۵
۱۸/۸±۶۵/۷۲
۳۶/۲۳±۶۶/۷۱
۴۳/۲۷±۷۵/۶۸
۱۷/۲۳±۰۴/۷۰
df=6 F=300/0 p 939/0
رضایتمندی بیمار
۳۵/۱۸±۶۸/۸۳
۹۳/۱۹±۱۲/۸۰
۰۷/۲۰±۰۷/۷۸
۲۴/۱۹±۳۳/۸۳
۷۷/۲۴±۲۲/۸۲
۰۵/۲۴±۶۱/۷۳
۰۷/۲۱±۳۰/۷۸
df=6 F=640/0 p 698/0
کل
۱۸/۹±۱۴/۵۸
۵۹/۹±۶۳/۵۷
۵۶/۱۰±۴۲/۵۷
۱۶/۱۲±۶۹/۶۰
۸۶/۱۶±۵۱/۶۴
۷۳/۹±۹۴/۵۵
۱۸/۹±۳۱/۵۸
df=6 F=24/1 P28/0
کیفیت زندگی کل
۵۶/۱۲±۸۳/۵۲
۵۴/۱۲±۷۰/۵۳
۰۳/۱۳±۱۲/۵۴
۷۱/۱۶±۲۹/۵۶
۰۳/۱۹±۵۴/۵۹
۱۳/۱۳±۹۳/۵۰
۵۶/۱۲±۹۱/۵۳
df=6 F=697/0 P667/0
اطلاعات جدول فوق نشان می دهد که چند عاملی بودن علت اولیه بیماری واحدهای پژوهش بطور معنی داری با نمرات پایین تر در زیر مقیاس های وضعیت شغلی(۰۰۱/۰p) و عملکرد جنسی(۰۴۳/۰p) همراه بوده است.
جدول شماره۱۷: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب شاخص توده بدنی واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
شاخص توده بدنی
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
لاغر
نرمال
اضافه وزن
چاق
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۹۴/۲۵±۳۷/۴۴
۶۸/۲۶±۷۶/۵۴
۷۸/۲۶±۹۱/۵۴
۶۵/۲۸±۸۵/۴۹
df=3 F=975/0 p 405/0
محدودیت نقش جسمی
۰۱/۴۰±۳۱/۴۵
۰۱/۳۹±۰۳/۴۱
۲۵/۴۳±۹۸/۴۷
۷۱/۴۱±۵۷/۳۸
df=3 F=565/0 p 639/0
درد
۱۱/۳۷±۵۹/۴۳
۰۷/۳۱±۶۹/۵۶
۹۶/۳۱±۱۴/۶۳
۷۹/۳۲±۹۲/۵۱
df=3 F=99/1 p 115/0
درک سلامت عمومی
۸۳/۱۹±۸۱/۳۲
۴۰/۱۷±۲۲/۴۲
۹۲/۱۶±۴۰/۴۰
۴۸/۲۰±۸۵/۳۹
df=3 F=37/1 p 252/0
کل
۲۸/۲۰±۶۵/۴۰
۴۰/۱۹±۴۱/۴۷
۰۳/۱۸±۰۶/۵۰
۱۶/۲۱±۹۰/۴۲
df=3 F=62/1 P183/0
P183/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۸۵/۲۲±۵۰/۴۷
۴۴/۲۰±۷۱/۵۴
۹۱/۱۷±۴۱/۵۷
۳۹/۱۷±۶۸/۵۲
df=3 F=24/1 p 295/0
محدودیت نقش عاطفی
۲۸/۳۸±۱۶/۵۴
۵۹/۳۹±۰۳/۴۹
۹۹/۳۸±۵۳/۵۰
۹۸/۳۷±۷۵/۴۶
df=3 F=154/0 p 927/0
عملکرد اجتماعی
۵۹/۲۳±۵۹/۵۸
۸۸/۲۷±۴۹/۵۸
۰۶/۲۸±۴۵/۵۶
۶۷/۲۷±۷۸/۵۶
df=3 F=096/0 p 962/0
انرژی/ خستگی
۲۸/۲۲±۱۸/۳۷
۲۰/۲۰±۳۴/۴۲
۲۲/۱۸±۸۷/۴۳
۸۳/۲۰±۲۸/۳۴
df=3 F=12/2 p 097/0
کل
۹۲/۱۸±۰۵/۴۶
۵۳/۱۷±۳۶/۴۹
۰۰/۱۷±۷۳/۴۹
۸۲/۱۷±۰۸/۴۶
df=3 F=48/0 P69/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۳۲/۱۶±۰۹/۶۸
۱۹/۱۵±۷۵/۷۵
۸۳/۱۷±۲۰/۷۵
۲۹/۱۹±۲۰/۷۰
df=3 F=83/1 p 141/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۰۸/۲۵±۰۷/۴۱
۶۴/۱۹±۷۵/۴۵
۱۰/۱۹±۷۵/۴۵
۳۵/۲۰±۵۵/۳۸
df=3 F=27/1 p 286/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۶۷/۲۴±۷۳/۳۹
۱۳/۲۰±۸۴/۴۵
۷۸/۱۹±۳۷/۴۴
۲۵/۲۰±۷۲/۳۸
df=3 F=37/1 p 251/0
بار مسئولیت بیماری
۴۲/۲۵±۱۷/۲۶
۹۴/۲۲±۴۱/۲۸
۵۱/۲۲±۲۳/۲۹
۶۴/۲۲±۲۵/۲۱
df=3 F=06/1 p 365/0
وضعیت شغلی
۴۵/۳۱±۸۷/۲۱
۲۵/۲۸±۷۹/۱۶
۹۸/۳۰±۶۶/۲۶
۲۷/۲۵±۸۵/۱۲
df=3 F=29/2 p 078/0
عملکرد شناختی
۷۰/۱۹±۶۶/۷۱
۲۰/۲۱±۰۵/۷۵
۷۴/۱۹±۵۱/۷۵
۶۵/۲۲±۹۰/۷۳
df=3 F=136/0 p 938/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۷۷/۱۵±۲۵/۵۶
۲۶/۱۵±۸۲/۵۶
۶۸/۱۵±۵۵/۵۶
۰۳/۱۴±۳۸/۵۶
df=3 F=014/0 p 998/0
(n=56) عملکرد جنسی
۰۴/۵۲±۶۶/۴۱
۰۴/۳۱±۹۱/۵۴
۱۲/۲۶±۹۱/۶۶
۷۵/۳۷±۸۱/۵۷
df=3 F=799/0 p 500/0
خواب
۳۷/۲۰±۵۰/۶۲
۴۲/۲۲±۹۳/۶۱
۰۹/۲۴±۱۲/۶۲
۷۰/۲۴±۷۱/۶۱
df=3 F=005/0 p 995/0
حمایت اجتماعی
۵۴/۲۲±۱۲/۷۸
۷۹/۲۲±۰۳/۷۶
۸۵/۲۱±۵۶/۷۹
۹۸/۲۰±۳۷/۷۲
df=3 F=837/0 p 475/0
دلگرمی توسط پرسنل
۷۱/۲۳±۷۵/۶۸
۹۴/۲۱±۵۳/۶۹
۶۲/۱۸±۹۷/۷۱
۲۹/۲۲±۳۵/۷۰
df=3 F=21/0 p 889/0
رضایتمندی بیمار
۸۱/۲۵±۰۰/۷۵
۷۴/۱۹±۴۶/۸۰
۵۶/۱۸±۹۱/۸۰
۹۱/۲۲±۹۵/۸۰
df=3 F=395/0 p 397/0
کل
۵۳/۱۰±۲۳/۵۶
۴۵/۱۰±۵۲/۵۸
۲۴/۱۰±۱۷/۶۰
۴۵/۹±۹۱/۵۵
df=3 F=54/1 P20/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
۸۸/۱۳±۸۳/۵۰
۳۴/۱۳±۲۱/۵۴
۱۶/۱۳±۰۰/۵۶
۱۷/۱۳±۱۲/۵۱
df=32/1 F=3 P267/0

برچسب ها :

ناموجود