دسته بندی: عمومی
منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، عملکرد جنسی، رضایتمندی

/۰ df=239 p 762/0
عملکرد اجتماعی
۹۹/۲۸±۳۶/۶۲
۲۶/۲۶/±۹۶/۵۴
t=03/2 df=239 p 043/0
انرژی/ خستگی
۷۷/۱۹±۰۰/۴۸
۲۳/۱۹±۱۸/۳۷
t=17/4 df=239 p 0001/0
کل
۰۵/۱۸±۴۵/۵۲
۶۸/۱۷±۵۵/۴۶
t=48/2 df=239 P014/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۱۰/۱۵±۵۷/۷۷
۳۳/۱۷±۳۴/۷۲
t=45/2 df=62/207 p 015/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۱۰/۲۱±۰۳/۴۶
۳۴/۱۹±۳۹/۴۳
t=939/0 df=212 p 349/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۵۲/۲۱±۹۹/۴۵
۷۳/۱۹±۸۵/۴۲
t=15/1 df=239 p 250/0
بار مسئولیت بیماری
۰۷/۲۶±۸۸/۲۸
۰۰/۲۱±۵۷/۲۶
t=716/0 df=21/157 p 475/0
وضعیت شغلی
۵۱/۳۴±۳۳/۲۳
۹۸/۲۴±۵۸/۱۶
t=62/1 df=90/144 p 107/0
عملکرد شناختی
۹۵/۱۹±۹۲/۷۷
۱۷/۲۱±۴۹/۷۲
t=96/1 df=239 p 050/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۵۵/۱۵±۳۷/۵۸
۸۴/۱۴±۶۲/۵۵
t=36/1 df=239 p 175/0
(n=56) عملکرد جنسی
۶۱/۳۰±۵۰/۶۲
۵۰/۳۲±۳۰/۴۹
t=47/1 df=54 p 146/0
خواب
۰۲/۲۲±۵۲/۶۶
۱۳/۲۳±۲۸/۵۹
t=39/2 df=239 p 017/0
حمایت اجتماعی
۴۱/۲۳±۶۶/۷۶
۶۲/۲۱±۴۸/۷۶
t=059/0 df=239 p 953/0
دلگرمی توسط پرسنل
۱۱/۲۲±۵۵/۷۰
۷۷/۲۰±۰۳/۷۰
t=185/0 df=239 p 854/0
رضایتمندی بیمار
۰۷/۲۰±۹۲/۸۰
۸۶/۲۰±۹۱/۷۹
t=375/0 df=239 p 708/0
کل
۷۱/۱۱±۵۷/۶۰
۱۶/۹±۱۳/۵۷
t=54/2 df=239 P012/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
۳۹/۱۳±۴۱/۵۷
۹۲/۱۲±۹۷/۵۱
t=12/3 df=239 P002/0
جدول بالا نشان می دهد که میانگین نمرات واحدهای مورد پژوهش با سن کمتر و مساوی ۵۰ سال در تمامی زیر مقیاسها بالاتر از گروه دیگر بود. اما این تفاوت فقط در کیفیت زندگی کل(۰۰۲/۰P)، حیطههایPCS(0001/0P)، MCS(0014/0P) و KDCS(012/0P) و زیر مقیاس های عملکرد جسمی و درک سلامت عمومی از حیطه ی PCS، عملکرد اجتماعی، انرژی/ خستگی از حیطه ی MCS، علایم و خواب از حیطه ی KDCS معنی دار بود.
جدول شماره۹ : میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب تحصیلات واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
تحصیلات
نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دانشگاهی
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۴۷/۲۷±۵۷/۴۸
۷۷/۲۸±۷۰/۵۶
۸۰/۲۸±۴۵/۶۱
۳۴/۲۲±۱۶/۶۴
df=3 F=88/3 p 010/0
محدودیت نقش جسمی
۴۵/۳۹±۹۷/۳۹
۹۶/۳۹±۰۲/۴۶
۹۵/۴۴±۸۰/۴۴
۶۷/۳۶±۱۶/۵۴
df=3 F=667/0 p 573/0
درد
۴۳/۳۱±۲۸/۵۲
۵۴/۲۷±۰۴/۶۲
۶۵/۳۶±۲۹/۶۲
۲۴/۳۲±۰۸/۶۷
df=3 F=19/2 p 089/0
درک سلامت عمومی
۰۲/۱۸±۶۴/۳۸
۹۹/۱۶±۹۵/۴۲
۱۸/۱۸±۹۱/۴۲
۸۵/۱۷±۷۵/۴۸
df=3 F=89/1 p 132/0
کل
۷۴/۱۸±۰۳/۴۳
۱۲/۱۷±۹۰/۴۹
۵۰/۲۱±۰۴/۵۳
۹۹/۱۶±۲۵/۵۷
df=3 F=12/5 P002/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۳۸/۱۸±۳۸/۵۱
۰۳/۱۸±۶۳/۵۰
۳۳/۲۰±۷۵/۶۳
۷۲/۱۸±۰۰/۷۰
df=3 F=51/8 p 0001/0
محدودیت نقش عاطفی
۸۷/۳۷±۰۵/۴۶
۹۵/۴۰±۴۸/۴۸
۹۵/۳۹±۰۰/۵۷
۱۵/۳۷±۱۱/۶۱
df=3 F=32/1 p 267/0
عملکرد اجتماعی
۴۵/۲۷±۵۵/۵۲
۰۷/۲۵±۲۵/۵۶
۹۰/۲۵±۳۹/۷۲
۸۹/۲۲±۵۴/۶۳
df=3 F=86/6 p 0001/0
انرژی/ خستگی
۵۳/۱۸±۶۹/۳۵
۱۲/۱۷±۸۱/۴۱
۸۹/۲۱±۷۵/۵۳
۰۴/۱۳±۰۸/۵۲
df=3 F=41 12 p 0001/0
کل
۴۷/۱۷±۸۶/۴۴
۰۰/۱۶±۰۲/۴۸
۲۲/۱۸±۹۶/۵۷
۴۶/۱۴±۰۹/۵۹
df=3 F=34/8 P0001/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۳۴/۱۷±۶۹/۷۰
۶۹/۱۲±۵۹/۷۹
۲۶/۱۶±۲۹/۷۸
۸۷/۱۴±۰۳/۸۰
df=3 F=26/5 p 001/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
۰۹/۱۹±۲۶/۴۲
۶۱/۲۱±۶۶/۴۴
۱۸/۲۱±۶۹/۴۸
۶۶/۱۷±۶۲/۵۰
df=3 F=44/1 p 230/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۵۹/۱۹±۱۷/۴۲
۱۸/۲۱±۲۶/۴۳
۵۶/۲۱±۷۵/۴۸
۱۶/۲۱±۱۰/۴۹
df=3 F=50/1 p 213/0
بار مسئولیت بیماری
۱۹/۲۰±۵۸/۲۳
۷۱/۲۱±۸۵/۲۵
۹۰/۲۷±۳۶/۳۷
۰۵/۲۲±۱۴/۴۱
df=3 F=25/6 p 0001/0
وضعیت شغلی
۶۸/۲۴±۳۵/۱۵
۱۰/۳۱±۴۵/۲۰
۵۸/۳۵±۱۲/۲۸
۴۲/۳۳±۸۳/۲۰
df=3 F=39/2 p 069/0
عملکرد شناختی
۰۷/۲۱±۹۱/۷۳
۱۴/۲۱±۰۹/۷۴
۴۴/۲۱±۸۶/۷۴
۸۰/۱۴±۶۶/۸۱
df=3 F=516/0 p 672/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۸۰/۱۴±۵۷/۵۵
۲۹/۱۶±۹۶/۵۶
۰۵/۱۴±۸۶/۵۹
۶۶/۱۸±۰۰/۵۵
df=3 F=00/1 p 391/0
عملکرد جنسی
۹۸/۲۹±۱۷/۵۸
۸۱/۳۷±۳۳/۵۸
۹۰/۳۱±۹۳/۶۰
۶۷/۱۷±۵۰/۳۷
df=3 F=315/0 p 815/0
خواب
۲۹/۲۳±۱۱/۵۸
۵۵/۲۱±۷۳/۶۵
۳۳/۲۱±۴۷/۶۹
۰۶/۲۳±۵۰/۶۲
df=3 F=50/3 p 016/0
حمایت اجتماعی
۵۱/۲۲±۹۳/۷۴
۷۹/۲۲±۸۹/۸۶
۴۵/۲۲±۲۰/۸۰
۰۹/۱۶±۱۶/۷۹
df=3 F=728/0 p 536/0
دلگرمی توسط پرسنل
۶۳/۱۸±۳۵/۷۱
۲۴/۲۱±۴۵/۷۰
۸۹/۲۳±۵۳/۶۹
۱۸/۳۴±۳۷/۵۹
df=3 F=19/1 p 311/0
رضایتمندی بیمار
۵۵/۲۰±۲۶/۸۱
۸۳/۲۰±۰۶/۸۱
۵۸/۲۰±۳۸/۷۶
۲۱/۱۳±۹۴/۸۱
df=3 F=742/0 p 528/0
کل
۹۱/۸±۶۸/۵۶
۴۱/۱۰±۲۴/۵۹
۰۵/۱۳±۰۶/۶۲
۸۵/۸±۵۲/۶۰
df=3 F =67/3 P013/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
۴۹/۱۲±۱۶/۵۱
۹۷/۱۰±۹۲/۵۴
۸۹/۱۵±۶۸/۵۹
۶۰/۱۰±۳۱/۶۰
df=3 F=32/6 P0001/0
جدول صفحه قبل نشان میدهد که نمونه های دارای تحصیلات بالاتر بطور معنیداری در کیفیت زندگی کل(۰۰۰۱/۰P)، حیطه های PCS(002/0P)، MCS(0001/0P) و KDCS(013/0P) و زیر مقیاس های عملکرد جسمی از حیطه PCS، خوب بودن عاطفی، عملکرد اجتماعی و انرژی/ خستگی از حیطه MCS و علایم، بار مسئولیت بیماری و خواب در حیطه KDCS نمرات بالاتری کسب کردند.
جدول شماره۱۰: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب وضعیت تاهل واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
وضعیت تاهل
نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه
مجرد
متاهل
بیوه
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۹۵/۲۳±۶۶/۵۹
۲۴/۲۷±۷۴/۵۳
۵۶/۲۶±۰۷/۴۴
df=2 F=47/2 p 087/0
محدودیت نقش جسمی
۲۸/۴۲±۸۳/۴۰
۰۲/۴۰±۵۸/۴۱
۷۹/۴۱±۷۷/۵۲
df=2 F=937/0 p 393/0
درد
۲۴/۲۸±۷۵/۶۰
۵۸/۳۲±۹۴/۵۷
۶۸/۳۱±۵۳/۴۴
df=2 F=33/2 p 099/0
درک سلامت عمومی
۲۳/۱۸±۶۶/۴۴
۰۵/۱۸±۷۰/۴۰
۷۷/۱۶±۰۳/۳۷
df=2 F=29/1 p 279/0
کل
۳۴/۱۸±۶۵/۵۰
۸۱/۱۹±۸۹/۴۶
۱۵/۱۸±۶۱/۴۳
df=2 F =939/0 P392/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۹۱/۲۲±۲۶/۵۲
۵۱/۱۹±۷۳/۵۵
۵۴/۱۵±۷۷/۴۹
df=2 F=34/1 p 263/0
محدودیت نقش عاطفی
۷۵/۳۵±۲۲/۵۲
۵۱/۱۹±۷۳/۵۵
۹۲/۴۰±۹۷/۴۱
df=2 F=595/0 p 552/0
عملکرد اجتماعی
۲۱/۲۷±۶۶/۵۶
۶۷/۲۷±۵۷/۵۹
۴۶/۲۴±۲۹/۴۶
df=2 F=81/2 p 062/0
انرژی/ خستگی
۸۳/۲۰±۳۳/۴۷
۵۷/۱۹±۴۶/۴۰
۲۲/۲۲±۶۲/۳۹
df=2 F=61/1 p 202/0
کل
۸۱/۱۵±۶۳/۵۰
۲۴/۱۸±۳۱/۴۹
۲۷/۱۸±۹۴/۴۲
df=2 F =66/1 P192/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۶۳/۱۶±۲۷/۷۵
۷۹/۱۶±۶۰/۷۴
۳۲/۱۶±۱۰/۷۱
df=2 F=576/0 p 563/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۸۱/۲۳±۲۷/۴۶
۶۷/۱۹±۶۹/۴۴
۲۲/۱۸±۲۱/۴۰
df=2 F=631/0 p 533/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۲۰/۲۳±۰۴/۴۴
۱۷/۲۰±۰۳/۴۵
۲۱/۱۸±۱۶/۳۷
df=2 F=75/1 p 175/0
بار مسئولیت بیماری
۴۴/۲۵±۵۰/۳۲
۹۴/۲۲±۸۰/۲۶
۵۸/۲۰±۱۵/۲۶
df=2 F=838/0 p 434/0
وضعیت شغلی
۳۰/۳۱±۶۶/۲۱
۱۸/۲۹±۹۵/۱۷
۴۵/۲۵±۰۷/۲۴
df=2 F=655/0 p 520/0
عملکرد شناختی
۵۳/۲۰±۳۳/۷۷
۷۹/۲۰±۹۸/۷۳
۰۷/۲۲±۰۶/۷۵
df=2 F=341/0 p 712/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۰۸/۱۴±۴۴/۵۶
۲۲/۱۵±۳۵/۵۷
۴۷/۱۵±۰۹/۵۲
df=2 F=42/1 p 242/0
(n=56) عملکرد جنسی
۷۳/۵۷±۳۳/۳۳
۷۸/۲۹±۶۶/۵۹

df=2 F=01/2 p 162/0
خواب
۰۱/۲۱±۶۶/۶۵
۴۷/۲۳±۳۰/۶۲
۷۸/۲۰±۷۴/۵۵
df=2 F=40/1 p 247/0
حمایت اجتماعی
۴۷/۲۸±۲۱/۷۲
۶۸/۲۰±۰۷/۷۸
۲۸/۲۴±۹۸/۷۰
df=2 F=85/1 p 158/0
دلگرمی توسط پرسنل
۸۲/۲۳±۵۸/۶۹
۲۵/۲۰±۶۰/۷۱
۲۳/۲۳±۵۷/۶۱
df=2 F=68/2 p 070/0
رضایتمندی بیمار
۹۶/۲۰±۸۸/۷۸
۰۸/۲۰±۵۲/۸۰
۶۹/۲۱±۲۴/۸۰
df=2 F=083/0 p 920/0
کل
۴۶/۱۲±۱۲/۵۹
۱۲/۱۰±۷۴/۵۸
۶۰/۸±۴۲/۵۵
df=2 F =30/1 P273/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
۹۱/۱۲±۴۶/۵۵
۴۹/۱۳±۳۶/۵۴
۳۹/۱۲±۹۶/۴۹
df=2 F =48/1 P228/0
این جدول نشان میدهد که میانگین کیفیت زندگی افراد مجرد در تمام حیطه ها و نیمی از زیرمقیاسها(به استثنای محدودیت نقش جسمی، خوب بودن عاطفی، عملکرد اجتماعی، وضعیت شغلی، کیفیت ارتباط اجتماعی، عملکرد جنسی، حمایت اجتماعی، دلگرمی دادن توسط پرسنل و رضایتمندی بیمار) بالاتر از دو گروه دیگر است. هرچند که هیچ ارتباط معناداری بین وضعیت تاهل و کیفیت زندگی کل و حیطهها و یا زیر مقیاسهای آن مشاهده نشد.
جدول شماره۱۱: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب وضعیت شغل
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
وضعیت شغل
نتایج آنالیز واریانس یکطرفه
بیکار
شاغل
بازنشسته
خانه دار
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۰۸/۲۸±۰۶/۵۰
۰۷/۲۵±۷۰/۵۸
۱۶/۲۸±۴۰/۵۷
۰۵/۲۵±۸۳/۴۸
df=3 F=05/7 p107/0
محدودیت نقش جسمی
۰۲/۳۹±۶۲/۳۲
۷۲/۳۹±۸۶/۵۰
۲۸/۴۳±۵۱/۴۸
۵۶/۳۸±۱۴/۴۴
df=3 F=91/2 p035/0
درد
۰۳/۳۲±۱۰/۵۳
۰۹/۳۳±۱۹/۶۲
۴۵/۳۵±۹۰/۶۰
۲۷/۲۸±۵۴/۵۲
df=3 F=48/1 p220/0
درک سلامت عمومی
۲۰/۲۰±۶۸/۳۷
۹۳/۱۶±۳۷/۴۱
۳۸/۱۸±۷۰/۴۴
۰۶/۱۴±۲۷/۴۱
df=3 F=64/1 p178/0
کل
۸۳/۱۹±۵۰/۴۱
۵۹/۱۸±۸۱/۵۱
۸۲/۲۰±۰۰/۵۲
۰۴/۱۶±۴۲/۴۵
df=3 F=80/4 p003/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۵۲/۲۰±۶۱/۴۹
۳۵/۱۹±۰۳/۵۷
۷۷/۱۹±۶۴/۶۲
۲۶/۱۵±۱۵/۵۲
df=3 F=42/5 p001/0
محدودیت نقش عاطفی
۱۲/۳۷±۱۷/۴۵
۹۰/۳۸±۰۲/۵۴
۰۷/۴۲±۳۳/۵۴
۷۱/۳۷±۳۰/۴۳
df=3 F=72/1 p163/0
عملکرد اجتماعی
۴۱/۲۸±۵۰/۵۱
۹۴/۲۶±۱۴/۶۳
۵۷/۲۸±۲۵/۶۴
۵۰/۲۳±۹۶/۵۱
df=3 F=16/3 p025/0
انرژی/ خستگی
۱۱/۲۰±۰۲/۳۴
۱۹/۱۸±۹۴/۴۵
۶۲/۱۹±۵۰/۴۸
۰۳/۱۹±۲۹/۴۰
df=3 F=34/7 p0001/0
کل
۴۶/۱۸±۹۹/۴۳
۸۲/۱۵±۳۰/۵۲
۱۴/۲۰±۴۸/۵۵
۷۲/۱۴±۷۹/۴۵
df=3 F=76/5 p001/0
خلاصه اجزاء بیماری

برچسب ها :

ناموجود