دسته بندی: عمومی
منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، رضایتمندی، حمایت اجتماعی، عملکرد جنسی

df=3 F=20/1 p 307/0
انرژی/ خستگی
۸۰/۱۹±۲۴/۳۸
۵۵/۲۱±۱۱/۴۳
۱۴/۱۸±۴۳/۴۸
۷۱/۱۶±۱۴/۴۱
df=3 F=68/1 p 170/0
کل
۷۱/۱۸±۰۰/۴۷
۵۶/۱۷±۵۵/۵۰
۵۲/۲۲±۲۴/۵۲
۷۷/۱۴±۲۷/۴۷
df=3 F=88/0 P44/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۵۶/۱۷±۵۵/۵۰
۳۸/۱۷±۵۲/۷۴
۸۵/۱۶±۴۲/۷۹
۴۳/۱۶±۵۵/۷۲
df=3 F=655/0 p 581/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۵۲/۲۲±۲۴/۵۲
۳۵/۱۹±۷۳/۴۶
۹۸/۲۲±۵۳/۴۵
۰۳/۱۹±۱۱/۴۶
df=3 F=15/1 p 327/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۷۷/۱۴±۲۷/۴۷
۸۶/۱۹±۴۱/۴۵
۴۹/۲۴±۶۲/۴۰
۶۲/۱۹±۴۷/۴۶
df=3 F=666/0 p 574/0
بار مسئولیت بیماری
۱۲/۲۳±۳۲/۲۵
۶۲/۲۳±۰۹/۲۹
۴۳/۲۳±۸۹/۳۷
۷۱/۱۹±۱۰/۲۴
df=3 F=79/1 p 148/0
وضعیت شغلی
۹۶/۲۳±۳۷/۱۲
۷۷/۳۱±۶۷/۲۳
۱۰/۳۰±۳۷/۳۴
۹۶/۲۹±۶۱/۱۸
df=3 F=14/4 p 007/0
عملکرد شناختی
۱۱/۲۰±۳۲/۷۵
۲۶/۲۱±۰۵/۷۶
۷۰/۱۹±۳۳/۷۸
۱۷/۲۱±۴۷/۶۶
df=3 F=16/2 p 093/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۳۷/۱۴±۰۰/۵۸
۵۷/۱۴±۴۹/۵۷
۱۶/۱۷±۴۱/۵۵
۰۹/۱۷±۳۲/۵۱
df=3 F=90/1 p 130/0
(n=56) عملکرد جنسی
۵۱/۳۳±۱۲/۴۸
۳۸/۲۹±۳۰/۶۸
۰۰/۵۰
۶۳/۳۰±۵۵/۵۵
df=3 F=48/1 p 230/0
خواب
۰۴/۲۴±۱۲/۵۶
۰۸/۲۲±۹۶/۶۰
۴۶/۲۱±۲۵/۵۶
۴۱/۲۲±۳۴/۶۸
df=3 F=30/1 p 274/0
حمایت اجتماعی
۴۰/۲۲±۵۳/۷۳
۶۷/۲۲±۹۵/۷۷
۹۰/۱۳±۴۵/۸۶
۹۳/۲۲±۶۶/۷۶
df=3 F=79/1 p 150/0
دلگرمی توسط پرسنل
۰۷/۱۹±۵۲/۷۱
۱۴/۲۱±۵۶/۷۰
۴۴/۳۰±۱۲/۵۳
۳۵/۱۹±۵۷/۷۳
df=3 F=03/4 p 008/0
رضایتمندی بیمار
۵۰/۱۷±۶۷/۸۳
۴۴/۲۱±۸۵/۷۸
۶۳/۱۶±۳۷/۸۴
۹۴/۲۳±۸۵/۷۲
df=3 F=90/2 p 036/0
کل
۵۹/۹±۴۹/۵۷
۴۹/۱۰±۵۰/۵۹
۳۲/۱۰±۵۹/۶۰
۶۰/۱۱±۰۸/۵۷
df=3 F=04/1 P37/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36 )
۳۶/۱۳±۳۹/۵۲
۲۸/۱۳±۳۸/۵۵
۳۶/۱۵±۹۰/۵۷
۲۰/۱۲±۰۳/۵۴
df=3 F=32/1 P266/0
جدول فوق نشان می دهد که میانگین نمرات کیفیت زندگی بطور معنی داری در نمونه هایی که در نوبت صبح دیالیز می شدند در زیر مقیاس وضعیت شغلی(۰۰۷/۰p)، در نمونه هایی که عصر دیالیز می شدند در زیر مقیاس دلگرمی دادن توسط پرسنل(۰۰۸/۰p) و در نمونه هایی که در نوبت های متغیر دیالیز می شدند در زیرمقیاس رضایتمندی بیمار(۰۳۶/۰p) پایین تر بود.
جدول شماره ۳۵: میانگین و انجراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن بر حسب تعداد دفعات دیالیز واحدهای مورد پژوهش در هفته
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
دفعات دیالیز در هفته
نتایج آزمون t مستقل
۲ بار
۳ بار
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۶۶/۲۵±۷۵/۵۰
۴۲/۲۷±۴۰/۵۲
t=936/0- df=239 p 350/0
محدودیت نقش جسمی
۵۰/۴۰±۵۶/۴۳
۵۹/۴۰±۴۴/۴۲
t=191/0 df=239 p 849/0
درد
۲۵/۳۵±۳۹/۵۹
۳۸/۳۱±۸۱/۵۵
t=770/0 df=239 p 442/0
درک سلامت عمومی
۳۱/۱۵±۳۰/۴۰
۹۰/۱۸±۹۷/۴۰
t=257/0- df=239 p 797/0
کل
۸۰/۱۷±۵۶/۴۶
۰۹/۲۰±۱۵/۴۷
t=211/0- df=239 P833/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۰۵/۱۸±۴۲/۵۲
۱۴/۲۰±۴۷/۵۵
t=07/1- df=239 p 282/0
محدودیت نقش عاطفی
۹۸/۴۰±۰۲/۵۲
۱۸/۳۸±۴۵/۴۸
t=634/0 df=239 p 527/0
عملکرد اجتماعی
۲۱/۲۸±۴۰/۵۳
۱۱/۲۷±۳۵/۵۹
t=50/1- df=239 p 134/0
انرژی/ خستگی
۹۰/۱۵±۷۸/۳۸
۴۲/۲۱±۱۴/۴۲
t=32/1- df=90/156 p 189/0
کل
۶۶/۱۷±۳۸/۴۷
۱۷/۱۸±۲۷/۴۹
t=726/0- df=239 P469/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۸۹/۱۵±۲۸/۷۸
۷۹/۱۶±۷۹/۴۲
t=29/2 df=239 p 023/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۷۶/۱۶±۵۲/۴۹
۸۶/۲۰±۴۵/۴۲
t=56/2 df=55/129 p 011/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۶۸/۱۷±۷۲/۴۷
۲۵/۲۱±۶۳/۴۲
t=73/1 df=239 p 084/0
بار مسئولیت بیماری
۴۵/۱۸±۲۱/۲۸
۵۴/۲۴±۱۴/۲۷
t=367/0 df=93/154 p 714/0
وضعیت شغلی
۸۴/۳۱±۷۸/۲۲
۸۶/۲۷±۷۱/۱۷
t=13/1 df=69/104 p 257/0
عملکرد شناختی
۳۸/۲۱±۱۴/۷۴
۷۰/۲۰±۶۶/۷۴
t=174/0- df=239 p 862/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۷۶/۱۴±۶۳/۵۳
۱۶/۱۵±۷۹/۵۷
t=91/1- df=239 p 057/0
(n=56) عملکرد جنسی
۸۹/۲۶±۲۹/۵۷
۹۹/۳۲±۵۲/۵۸
t=119/0- df=54 p 906/0
خواب
۸۸/۱۹±۵۹/۵۸
۹۳/۲۳±۲۷/۶۳
t=53/1- df=79/139 p 126/0
حمایت اجتماعی
۵۰/۲۲±۷۴/۷۴
۱۹/۲۲±۲۳/۷۷
t=774/0- df=239 p 440/0
دلگرمی توسط پرسنل
۹۲/۱۹±۵۹/۷۱
۷۰/۲۱±۷۱/۶۹
t=612/0 df=239 p 541/0
رضایتمندی بیمار
۴۱/۲۰±۵۳/۷۸
۲۷/۲۰±۹۵/۸۰
t=824/0- df=239 p 411/0
کل
۲۹/۹±۷۲/۵۸
۶۸/۱۰±۳۰/۵۸
t=284/0 df=239 P777/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
۷۸/۱۲±۷۷/۵۳
۵۷/۱۳±۰۹/۵۴
t=162/0- df=239 p871/0
جدول فوق نشان می دهد که نمونه هایی که ۲ بار در هفته دیالیز می شدند بطور معنی داری نمرات کیفیت زندگی بالاتری در زیر مقیاس تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی (۰۱۱/۰p) داشتند.
جدول شماره ۳۶: میانگین وانحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن بر حسب مدت زمان دیالیز واحدهای مورد پژوهش
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
مدت زمان دیالیز(سال)
نتایج آرمون آماری t مستقل
۵
۵≤
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۹۰/۲۵±۴۳/۵۴
۲۲/۳۰±۹۰/۴۹
t=001/0 df=92/87 p 317/0
محدودیت نقش جسمی
۸۵/۴۰±۹۶/۴۳
۳۲/۳۹±۶۳/۳۸
t=857/0 df=239 p 392/0
درد
۰۸/۳۱±۰۱/۵۷
۸۶/۳۵±۰۴/۵۶
t=182/0 df=51/79 p 856/0
درک سلامت عمومی
۷۴/۱۷±۵۰/۴۱
۶۶/۱۸±۳۶/۳۸
t=14/1 df=239 p 255/0
کل
۰۱/۱۹±۶۴/۴۷
۹۳/۲۰±۷۹/۴۴
t=955/0 df=239 P341/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۴۳/۱۹±۵۰/۵۳
۸۵/۱۹±۴۷/۵۸
t=14/1 df=239 p 255/0
محدودیت نقش عاطفی
۲۴/۳۹±۸۲/۴۹
۱۱/۳۸±۰۸/۳۸
t=291/0 df=239 p 771/0
عملکرد اجتماعی
۵۵/۲۷±۹۹/۵۷
۵۱/۲۱±۸۱/۵۶
t=279/0 df=239 p 881/0
انرژی/ خستگی
۳۸/۱۹±۲۹/۴۱
۵۱/۲۲±۰۰/۴۱
t=094/0 df=239 p 925/0
کل
۳۷/۱۸±۸۲/۴۸
۹۰/۱۶±۵۴/۴۸
t=100/0 df=239 P920/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۲۲/۱۶±۱۸/۷۵
۰۴/۱۸±۳۰/۷۱
t=51/1 df=239 p 131/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۴۷/۱۹±۹۸/۴۴
۹۵/۲۱±۳۸/۴۲
t=793/0 df=239 p 429/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۹۴/۱۹±۲۷/۴۴
۱۶/۲۲±۱۸/۴۳
t=349/0 df=212 p 727/0
بار مسئولیت بیماری
۲۱/۲۲±۴۶/۲۸
۳۹/۲۵±۹۷/۲۳
t=27/1 df=239 p 205/0
وضعیت شغلی
۱۹/۲۸±۰۲/۱۸
۶۷/۳۱±۷۵/۲۲
t=06/1- df=239 p 289/0
عملکرد شناختی
۴۷/۲۱±۵۱/۷۴
۷۷/۱۸±۵۴/۷۴
t=009/0- df=239 p 993/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۳۱/۱۵±۷۳/۵۶
۶۷/۱۴±۳۶/۵۶
t=161/0 df=239 p 872/0
(n=56) عملکرد جنسی
۵۱/۲۹±۱۹/۶۲
۵۱/۳۵±۵۰/۴۷
t=56/1 df=54 p 124/0
خواب
۹۶/۲۲±۲۳/۶۲
۰۸/.۲۳±۱۷/۶۱
t=300/0 df=239 p 765/0
حمایت اجتماعی
۰۱/۲۲±۶۱/۷۶
۲۸/۲۳±۳۶/۷۶
t=073/0 df=239 p 942/0
دلگرمی توسط پرسنل
۳۱/۲۱±۳۵/۶۹
۷۵/۲۰±۱۸/۷۳
t=17/1- df=239 p 241/0
رضایتمندی بیمار
۱۳/۱۹±۵۴/۸۱
۵۱/۲۳±۰۶/۷۶
t=58/1 df=35/76 p 118/0
کل
۱۶/۱۰±۶۷/۵۸
۸۱/۱۰±۵۴/۵۷
t=718/0 df=239 P474/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36 )
۲۸/۱۳±۳۰/۵۴
۵۷/۱۳±۹۷/۵۲
t=650/0 df=239 p517/0
جدول فوق نشان می دهد که بین مدت زمان دیالیز و کیفیت زندگی کل و حیطه ها و زیر مقیاس های آن ارتباط معنی داری وجود ندارد.
جدول شماره ۳۷: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاسهای آن بر حسب مدت زمان صرف شده تا مکان دیالیز توسط واحدهای مورد پژوهش
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
مدت زمان صرف شده تا مکان دیالیز(دقیقه)
نتایج آزمون آماری t مستقل
۳۰≥
۳۰
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۶۱/۲۶±۲۱/۵۳
۸۵/۲۷±۸۱/۵۳
t= 161/0- df=239 p 873/0
محدودیت نقش جسمی
۲۴/۴۰±۰۴/۴۳
۲۷/۴۱±۱۰/۴۲
t=167/0 df=239 p 868/0
درد
۹۵/۳۱±۰۹/۵۵
۵۲/۳۲±۴۹/۶۰
t= 21/1- df=239 p 226/0
درک سلامت عمومی
۵۲/۱۷±۵۴/۴۱
۸۹/۱۸±۱۴/۳۹
t= 964/0 df=239 p 336/0
کل
۹۴/۱۸±۹۴/۴۶
۶۷/۲۰±۰۹/۴۷
t=058/0- df=239 P945/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۰۲/۱۹±۹۲/۵۵
۶۵/۲۰±۸۴/۵۱
t=50/1 df=239 p 133/0
محدودیت نقش عاطفی
۶۴/۳۸±۷۶/۵۰
۶۱/۳۹±۵۳/۴۶
t=784/0 df=239 p 434/0
عملکرد اجتماعی
۶۴/۲۶±۵۷/۵۷
۴۱/۲۹±۰۵/۵۸
t=127/0- df=239 p 899/0
انرژی/ خستگی
۵۶/۱۹±۸۱/۴۱
۲۵/۲۱±۹۳/۳۹
t=676/0 df=239 p 500/0
کل
۷۰/۱۷±۵۲/۴۹
۶۸/۱۸±۱۰/۴۷
t=970/0 df=239 P333/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۶۴/۳۸±۷۶/۵۰
۶۱/۳۹±۵۳//۴۶
t=192/0 df=239 p 448/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۰۳/۲۰±۵۵/۴۵
۹۳/۱۹±۸۲/۴۱
t=26/1 df=239 p 209/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۱۸/۲۰±۹۲/۴۴
۹۴/۲۰±۰۸/۴۲
t=00/1 df=212 p 317/0
بار مسئولیت بیماری
۲۷/۲۳±۸۲/۲۸
۲۴/۲۲±۴۲/۲۴
t=38/1 df=239 p 168/0
وضعیت شغلی
۴۱/۳۰±۱۴/۲۲
۶۶/۲۴±۵۰/۱۲
t=61/2 df=14/177 p 010/0
عملکرد شناختی
۳۳/۲۰±۸۶/۷۴
۰۵/۲۲±۷۷/۷۳
t=379/0 df=239 p 705/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۱۸/۱۵±۱۳/۵۷
۱۰/۱۵±۶۱/۵۵
t=722/0 df=239 p 471/0
(n=56) عملکرد جنسی
۰۲/۳۲±۲۵/۵۶
۷۷/۳۰±۲۸/۶۳
t=750/0- df=54 p 456/0
خواب
۶۷/۲۲±۶۷/۶۱
۶۶/۲۳±۶۶/۶۲
t=309/0- df=239 p 757/0
حمایت اجتماعی
۰۳/۲۳±۸۶/۷۶
۶۲/۲۰±۸۷/۷۵
t=321/0 df=239 p 749/0
دلگرمی توسط پرسنل
۸۴/۲۱±۷۵/۷۰
۸۴/۱۹±۰۷/۶۹
t=570/0 df=239 p 569/0
رضایتمندی بیمار
۹۸/۱۹±۴۰/۸۰
۰۸/۲۱±۰۴/۸۰
t=128/0 df=239 p 898/0
کل
۳۶/۱۰±۰۱/۵۹
۱۱/۱۰±۱۱/۵۷
t=33/1 df=239 P184/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36 )
۰۶/۱۳±۴۴/۵۴
۹۵/۱۳۰۵/۵۳
t=752/0 df=239 p453/0
جدول فوق نشان می دهد نمونه هایی که مدت زمان کمتر و مساوی ۳۰ دقیقه تا مکان دیالیز صرف می کردند بطور معنی داری نمرات کیفیت زندگی بالاتری در زیر مقیاس وضعیت شغلی از حیطه KDCS (010/0P) کسب کردند.
جدول شماره ۳۸: میانگین وانحراف معیار نمرات کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاسهای آن بر حسب نوع صافی مورد

برچسب ها :

ناموجود