دسته بندی: عمومی
منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، سلامت عمومی، انحراف معیار، عملکرد جنسی

۵۴
۱۶/۱۳±۰۰/۵۶
۱۷/۱۳±۱۲/۵۱
df=32/1 F=3 P267/0
P267/0
جدول فوق نشان میدهد که میانگین کیفیت زندگی افراد دارای اضافه وزن در تمام حیطه ها و اکثر زیرمقیاس ها( بجز درک سلامت عمومی، محدودیت نقش عاطفی، عملکرد اجتماعی، علایم، تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه بدون تاثیر عملکرد جنسی و خواب ) بالاتر از دو گروه دیگر بود. هر چند که آزمون آماری بین شاخص توده بدنی و کیفیت زندگی کل و حیطه ها و زیر مقیاس های آن ارتباط معنی داری نشان نداد.
جدول شماره۱۸: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب مصرف سیگار توسط واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
مصرف سیگار
نتایج آزمون آماری t مستقل
بلی
خیر
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۸۰/۲۲±۴۴/۶۴
۱۶/۲۷±۰۱/۵۲
t=27/2 df=239 p 024/0
محدودیت نقش جسمی
۵۷/۳۸±۱۷/۴۸
۷۵/۴۰±۰۶/۴۲
t=739/0 df=239 p 461/0
درد
۴۰/۳۲±۳۵/۵۹
۱۹/۳۲±۴۷/۵۶
t=438/0 df=239 p 662/0
درک سلامت عمومی
۸۲/۱۸±۰۳/۴۲
۸۹/۱۷±۶۳/۴۰
t=383/0 df=239 p 702/0
کل
۴۳/۱۷±۶۱/۵۱
۶۶/۱۹±۴۰/۴۶
t=31/1 df=239 P19/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۲۰/۲۵±۴۸/۵۳
۸۴/۱۷±۷۸/۵۴
t=260/0- df=78/29 p 797/0
محدودیت نقش عاطفی
۰۴/۳۵±۶۱/۵۰
۴۵/۳۹±۲۸/۴۹
t=168/0 df=239 p 867/0
عملکرد اجتماعی
۲۸/۳۰±۸۸/۶۳
۰۹/۲۷±۹۵/۵۶
t=23/1 df=239 p 217/0
انرژی/ خستگی
۱۹/۲۰±۰۷/۴۴
۰۹/۲۰±۸۶/۴۰
t=782/0 df=239 p 435/0
کل
۶۴/۱۸±۸۱/۵۰
۹۶/۱۷±۵۰/۴۸
t=62/0 df=239 P53/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۳۵/۱۵±۳۸/۷۶
۸۷/۱۶±۰۳/۷۴
t=690/0 df=239 p 491/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۸۷/۲۰±۸۷/۴۴
۹۶/۱۹±۳۳/۴۴
t=126/0 df=239 p 900/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۹۹/۲۲±۸۲/۴۳
۱۴/۲۰±۰۵/۴۴
t=055/0- df=239 p 956/0
بار مسئولیت بیماری
۵۷/۲۴±۱۶/۲۹
۸۴/۲۲±۲۱/۲۷
t=414/0 df=239 p 679/0
وضعیت شغلی
۶۴/۳۷±۹۲/۲۵
۷۴/۲۷±۲۴/۱۸
t=02/1 df=66/29 p 313/0
عملکرد شناختی
۶۴/۲۱±۷۶/۷۸
۷۳/۲۰±۹۸/۷۳
t=12/1 df=239 p 263/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۰۲/۱۶±۸۰/۵۵
۰۶/۱۵±۷۶/۵۶
t=309/0- df=239 p 758/0
(n=56) عملکرد جنسی
۸۹/۲۳±۲۵/۵۶
۹۵/۳۳±۹۲/۵۸
t=324/0- df=82/31 p 748/0
خواب
۳۱/۲۱±۳۸/۶۱
۱۹/۲۳±۰۶/۶۲
t=144/0 df=239 p 886/0
حمایت اجتماعی
۰۸/۲۷±۹۲/۷۵
۶۵/۲۱±۶۳/۷۶
t=156/0- df=239 p 876/0
دلگرمی توسط پرسنل
۱۰/۲۴±۰۵/۶۸
۷۶/۲۰±۵۰/۸۰
t=564/0- df=239 p 573/0
رضایتمندی بیمار
۳۸/۲۳±۰۱/۷۹
۹۳/۱۹±۴۵/۸۰
t=347/0- df=239 p 729/0
کل
۷۹/۱۲±۱۹/۵۹
۹۷/۹±۳۱/۵۸
t=415/0 df=239 P678/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36 )
۵۳/۱۳±۲۲/۵۶
۳۱/۱۳±۷۲/۵۳
t=918/0 df=239 P360/0
جدول بالا نشان می دهد که نمونه های سیگاری در اکثر حیطه ها و زیر مقیاس ها نمرات بالاتری را کسب کرده بودند اما فقط در زیرمقیاس عملکرد جسمی از حیطه MCS (024/0P)ارتباط معنی داری مشاهده شد.
جدول شماره۱۹: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب تعداد سیگار مصرف شده در روز توسط واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
تعداد نخ سیگار در روز
نتایج آزمون آماری t مستقل
۱۰
۱۰≤
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۰۷/۲۷±۷۴/۵۲
۵۳/۲۰±۲۷/۶۷
t= 75/1- df= 27 p 081/0
محدودیت نقش جسمی
۴۳/۴۰±۶۴/۴۱
۸۳/۳۵±۹۰/۶۵
t=95/1 – df=27 p 052/0
درد
۲۶/۳۲±۸۵/۵۵
۵۴/۲۳±۳۶/۷۶
t=07/2- df= 27 p 048/0
درک سلامت عمومی
۹۶/۱۷±۸۶/۴۰
۸۱/۱۸±۰۹/۳۹
t=32/0 df=27 p 749/0
کل
۵۷/۱۹±۴۹/۴۶
۸۳/۱۳±۳۶/۵۷
t= 81/1- df=27 p 07/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۴۹/۱۹±۶۹/۵۴
۷۱/۲۲±۴۵/۵۳
t=20/0 df= 27 p 838/0
محدودیت نقش عاطفی
۹۲/۳۴±۰۴/۴۹
۶۹/۳۹±۵۷/۵۷
t=71/0 – df=27 p 479/0
عملکرد اجتماعی
۳۸/۲۷±۶۰/۵۷
۰۳/۳۱±۲۲/۶۰
t=30/0- df= 27 p 758/0
انرژی/ خستگی
۱۲/۲۰±۳۶/۴۱
۰۳/۲۰±۱۸/۳۸
t= 51/0 df=27 p 608/0
کل
۹۲/۱۷±۷۱/۴۸
۷۵/۲۰±۷۰/۴۹
t=17/0- df=27 p 859/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۸۵/۱۶±۳۰/۷۴
۵۴/۱۴±۰۵/۷۴
t= 05/0 df= 27 p 961/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۰۴/۲۰±۲۵/۴۴
۴۸/۲۰±۲۵/۴۷
t=48/0- df= 27 p 630/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۳۱/۲۰±۸۹/۴۳
۵۶/۲۳±۸۵/۴۶
t=46/0- df=27 p 639/0
بار مسئولیت بیماری
۱۴/۲۳±۳۹/۲۷
۷۹/۲۰±۴۰/۲۸
t=14/0 – df=27 p 886/0
وضعیت شغلی
۹۰/۲۷±۲۷/۱۸
۲۲/۴۵±۳۶/۳۶
t= 31/1- df=36/10 p<217/0
عملکرد شناختی
87/20±26/74
43/20±00/80
t= 892/0- df= 27 p 375/0>
کیفیت ارتباط اجتماعی
۸۸/۱۴±۶۰/۵۶
۷۱/۲۰±۵۷/۵۷
t=353/0- df= 27 p 727/0
(n=56) عملکرد جنسی
۹۸/۳۲±۵۰/۵۹
۲۸/۱۲±۹۱/۴۷
t=69/1 df=14/16 p 110/0
خواب
۹۳/۲۲±۱۰/۶۲
۲۸/۲۴±۵۴/۵۹
t=36 df=27 p 718/0
حمایت اجتماعی
۴۱/۲۲±۲۲/۷۹
۲۵/۱۸±۳۳/۸۳
t=03/1- df= 27 p 302/0
دلگرمی توسط پرسنل
۲۷/۲۱±۴۳/۷۰
۲۲/۲۰±۹۰/۶۵
t= 69/0 df=27 p 490/0
رضایتمندی بیمار
۲۱/۲۰±۲۱/۸۰
۹۱/۲۲±۸۱/۸۱
t= 25/0 – df=27 p 799/0
کل
۲۵/۱۰±۳۰/۵۸
۶۲/۱۱±۶۹/۶۰
t=74/0 – df=27 p 455/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36 )
۳۲/۱۳±۷۶/۵۳
۱۳/۱۳±۹۷/۵۸
t=26/1 – df=239 p 207/0
جدول بالا نشان می دهد که نمرات کیفیت زندگی نمونه هایی که بیشتر و مساوی ۱۰ عدد سیگار در روز مصرف می کردند بطور معنی داری در زیر مقیاس درد از حیطه PCS (048/0P) بالاتر بود.
جدول شماره ۲۰: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاسها بر حسب سابقهی پیوند کلیه در واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
سابقه پیوند کلیه
نتایج آزمون آماری t مستقل
بلی
خیر
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۹۵/۲۳±۶۶/۷۱
۷۴/۲۶±۱۹/۵۲
t=74/2 df=239 p 006/0
محدودیت نقش جسمی
۵۴/۴۵±۰۵/۴۵
۲۴/۴۰±۹۵/۴۲
t=227/0 df=239 p 821/0
درد
۸۰/۳۳±۰۰/۶۶
۰۳/۳۲±۱۸/۵۶
t=14/1 df=239 p 253/0
درک سلامت عمومی
۷۴/۲۰±۳۳/۴۵
۷۷/۱۷±۴۸/۴۰
t=01/1 df=239 p 313/0
کل
۶۰/۱۹±۵۴/۵۵
۳۶/۱۹±۴۲/۴۶
t=76/1 df=239 P79/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۹۱/۲۴±۶۶/۶۲
۱۴/۱۹±۱۰/۵۴
t=30/1 df=11/15 p 211/0
محدودیت نقش عاطفی
۵۷/۴۴±۷۵/۵۵
۵۹/۳۸±۱۰/۴۹
t=639/0 df=239 p 517/0
عملکرد اجتماعی
۹۹/۳۱±۳۳/۶۸
۱۰/۲۷±۰۲/۵۷
t=45/1 df=239 p 123/0
انرژی/ خستگی
۲۵/۲۱±۶۶/۴۹
۹۳/۱۹±۶۶/۴۰
t=68/1 df=239 p 093/0
کل
۳۰/۲۳±۳۵/۵۶
۵۶/۱۷±۲۵/۴۸
t=32/1 df=239 P20/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۷۸/۱۱±۴۴/۸۴
۷۷/۱۶±۶۲/۷۳
t=33/3 df=00/18 p 004/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۰۴/۲۸±۵۹/۴۷
۴۷/۱۹±۱۹/۴۴
t=430/0 df=76/12 p 674/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۷۴/۲۷±۶۱/۵۲
۸۰/۱۹±۴۵/۴۳
t=25/1 df=/14 p 228/0
بار مسئولیت بیماری
۳۹/۳۳±۰۰/۴۰
۹۹/۲۱±۶۰/۲۶
t=53/1 df=81/14 p 147/0
وضعیت شغلی
۸۱/۲۵±۶۶/۲۶
۲۰/۲۹±۵۹/۱۸
t=04/1 df=239 p 298/0
عملکرد شناختی
۸۷/۱۶±۸۸/۸۰
۰۴/۲۱±۱۰/۷۴
t=22/1 df=239 p 223/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۶۲/۱۴±۵۵/۵۵
۲۰/۱۵±۷۲/۵۶
t=289/0- df=239 p 773/0
(n=56) عملکرد جنسی
۶۴/۴۵±۰۰/۵۰
۷۵/۳۰±۸۹/۵۸
t=540/0- df=54 p 592/0
خواب
۶۶/۲۲±۸۳/۶۴
۰۰/۲۳±۸۰/۶۱
t=495/0 df=239 p 621/0
حمایت اجتماعی
۸۸/۲۲±۹۹/۷۹
۲۵/۲۲±۳۲/۷۶
t=618/0 df=239 p 537/0
دلگرمی توسط پرسنل
۹۹/۲۳±۰۰/۷۰
۰۶/۲۱±۲۴/۷۰
t=043/0- df=239 p 966/0
رضایتمندی بیمار
۴۱/۲۲±۸۸/۸۸
۰۷/۲۰±۷۱/۷۹
t=70/1 df=239 p 090/0
کل
۴۰/۱۳±۷۵/۶۳
۰۰/۱۰±۰۶/۵۸
t=61/1 df=239 P127/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
۲۹/۱۷±۹۰/۶۰
۹۵/۱۲±۵۴/۵۳
t=08/2 df=239 P038/0
جدول بالا نشان می دهد نمونه هایی که سابقه ی پیوند کلیه داشتند بطور معنی داری نمرات بالاتری در کیفیت زندگی کل(۰۳۸/۰p) زیر مقیاس های عملکرد جسمی از حیطه PCS (006/0P) و علایم از حیطه KDCS (004/0P) کسب کرده اند.
جدول شماره ۲۱: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی کل و حیطه های آن در واحدهای پژوهش بر حسب مراکز دیالیز انتخابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
مراکز انتخابی
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
آستارا
لنگرود
ماسال
رشت
آستانه
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۹۵/۳۰±۸۳/۵۵
۶۷/۱۴±۲۲/۴۷
۶۴/۳۶±۰۰/۴۴
۷۴/۲۶±۷۵/۵۶
۸۵/۲۲±۹۴/۴۷
df=10 F=740/0 p 687/0
محدودیت نقش جسمی
۲۵/۴۳±۰۸/۵۲
۶۳/۳۶±۵۰/۳۷
۲۳/۴۸±۳۰/۶۵
۲۳/۴۲±۶۱/۵۰
۲۰/۲۷±۵۳/۲۳
df=10 F=452/2 p 008/0
درد
۱۵/۲۴±۲۰/۷۰
۸۷/۳۰±۰۳/۶۹
۸۷/۳۰±۰۰/۵۷
۱۵/۳۲±۶۱/۵۹
۸۴/۲۶±۹۴/۳۷
df=10 F=577/1 p 114/0
درک سلامت عمومی
۰۳/۱۷±۱۷/۳۹
۹۳/۱۳±۳۳/۴۸
۵۰/۱۳±۰۰/۴۳
۰۹/۱۸±۸۳/۴۲
۵۸/۲۱±۰۶/۳۷
df=10 F=603/1 p 107/0
کل
۲۱/۲۱±۵۴/۵۱
۸۶/۱۲±۳۰/۴۹
۳۷/۲۵±۰۶/۴۶
۰۹/۱۹±۶۴/۵۱
۸۴/۱۴±۳۵/۳۵
df=10 F=948/1 p 040/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۳۱/۱۶±۶۷/۶۳
۸۶/۱۲±۸۹/۵۰
۳۷/۲۲±۶۰/۴۱
۴۵/۱۹±۹۱/۵۶
۷۲/۲۱±۴۱/۴۹
df=10 F=191/1 p 298/0
محدودیت نقش عاطفی
۹۲/۳۸±۰۰/۵۰
۸۰/۳۵±۵۹/۴۲
۵۵/۵۰±۶۷/۴۶
۳۷/۴۱±۴۶/۵۱
۳۴/۳۲±۱۸/۴۱
df=10 F=739/0 p 687/0
عملکرد اجتماعی
۶۹/۲۴±۷۹/۶۹
۹۲/۱۸±۱۹/۶۳
۵۰/۳۷±۵۰/۳۷
۲۵/۲۵±۷۵/۶۱
۱۹/۲۶±۶۲/۵۶
df=10 F=796/1 p 062/0
انرژی/ خستگی
۵۸/۱۶±۴۲/۴۰
۴۵/۷±۴۴/۴۴
۴۹/۱۹±۰۰/۲۱
۱۸/۲۰±۴۳/۴۸
۳۵/۲۰±۲۹/۳۰
df=10 F=880/2 p 002/0
کل
۴۳/۱۳±۶۰/۵۲
۵۰/۸±۸۹/۴۹
۰۴/۲۲±۹۵/۳۷
۷۳/۱۸±۲۸/۵۲
۰۵/۱۶±۹۱/۴۲
df=10 F=274/1 p 246/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۱۰/۱۵±۵۲/۷۵
۴۰/۱۳±۳۸/۸۷
۷۹/۲۲±۴۲/۷۰
۵۸/۱۷±۶۹/۷۴
۵۲/۱۲±۲۰/۶۵
df=10 F=024/2 p 032/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی

برچسب ها :

ناموجود