دسته بندی: عمومی
منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، عملکرد شناختی، حمایت اجتماعی، انحراف معیار

لکرد جنسی
r=070/0 p= 611/0
خواب
r=023/0- p= 721/0
حمایت اجتماعی
r=080/0- p= 213/0
دلگرمی توسط پرسنل
r= 097/0 p= 133/0
رضایتمندی بیمار
r=0001/0 p= 995/0
کل
r=016/0 p= 809/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r=057/0 p= 376/0
جدول فوق نشان می دهد که با افزایش میانگین کراتنین سرم واحدهای پژوهش بطور معنی داری نمرات زیر مقیاس علایم از حیطه KDCS (011/0P، ۱۶۴/۰=r) افزایش می یافت.
جدول شماره۳۰: ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین میزان کلسیم سرم واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
کلسیم سرم(mg/dl)
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r=016/0- p= 807/0
محدودیت نقش جسمی
r=067/0 p= 304/0
درد
r= 056/0 p= 388/0
درک سلامت عمومی
r=118/0 p= 069/0
کل
r=054/0 p= 401/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=028/0 p= 670/0
محدودیت نقش عاطفی
r=032/0 p= 625/0
عملکرد اجتماعی
r=050/0- p= 440/0
انرژی/ خستگی
r=044/0- p= 497/0
کل
r=018/0 p= 780/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r=019/0- p= 765/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r=003/0- p= 969/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r= 023/0 p= 727/0
بار مسئولیت بیماری
r=019/0 p= 773/0
وضعیت شغلی
r=0001/0 p= 00/1
عملکرد شناختی
r=053/0 p= 409/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
r=065/0 p= 316/0
(n=56) عملکرد جنسی
r= 096/0- p= 482/0
خواب
r=092/0 p= 153/0
حمایت اجتماعی
r=095/0 p= 139/0
دلگرمی توسط پرسنل
r=052/0 p= 425/0
رضایتمندی بیمار
r= 022/0 p= 739/0
کل
r=078/0 p= 225/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r=057/0 p= 379/0
جدول فوق نشان می دهد که بین کیفیت زندگی کل و حیطه ها و زیرمقیاس های آن و کلسیم سرم واحدهای مورد پژوهش ارتباط معنی داری وجود ندارد.
جدول شماره ۳۱: ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین میزان فسفر سرم واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
فسفر سرم(mg/dl)
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r= 027/0 p= 687/0
محدودیت نقش جسمی
r= 019/0- p= /0 774
درد
r= 103/0- p= /0 122
درک سلامت عمومی
r= 013/0 p= /0 845
کل
r= 032/0 p= /0 636
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=012/0 p= /0 857
محدودیت نقش عاطفی
r= 060/0- p= /0 371
عملکرد اجتماعی
r= 064/0 p= /0 340
انرژی/ خستگی
r= 004/0 p= /0 956
کل
r= 006/0- p= /0 933
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r= 048/0 p= /0 478
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r= 132/0 p= /0 064
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r= 093/0 p= /0 165
بار مسئولیت بیماری
r= 034/0 p= /0 615
وضعیت شغلی
r= 014/0- p= /0 837
عملکرد شناختی
r= 055/0- p= /0 415
کیفیت ارتباط اجتماعی
r= 084/0- p= /0 210
(n=56) عملکرد جنسی
r= 062/0 p= /0 633
خواب
r= 013/0 p= /0 846
حمایت اجتماعی
r= 051/0- p= /0 423
دلگرمی توسط پرسنل
r=182/0 p= /0 006
رضایتمندی بیمار
r= 034/0- p= /0 608
کل
r= 034/0 p= /0 608
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r= 026/0 p= /0 700
جدول فوق نشان می دهد که با افزایش میانگین فسفر سرم واحدهای پژوهش نمرات کیفیت زندگی در زیر مقیاس دلگرمی دادن توسط پرسنل از حیطه KDCS (006/0p، ۱۸۲/۰=r) بطور معنی داری افزایش می یافت.
جدول شماره ۳۲: ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین میزان پتاسیم سرم واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
پتاسیم سرم(mEq/ml)
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r=130/0- p= 043/0
محدودیت نقش جسمی
r=046/0- p= 235/0
درد
r=092/0- p= 476/0
درک سلامت عمومی
r=024/0- p= 251/0
کل
r= 139/0- p= 538/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=082/0 p= 673/0
محدودیت نقش عاطفی
r=075/0 p= 138/0
عملکرد اجتماعی
r=231/0- p= 079/0
انرژی/ خستگی
r=004/0 p= 956/0
کل
r=009/0 p= 862/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r=035/0- p= 586/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r=005/0 p= 948/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r=023/0 p= 727/0
بار مسئولیت بیماری
r=0001/0 p= 997/0
وضعیت شغلی
r=074/0- p 253/0
عملکرد شناختی
r=185/0- p= 004/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
r=026/0- p= 540/0
(n=56) عملکرد جنسی
r=091/0 p= 504/0
خواب
r=059/0- p= 365/0
حمایت اجتماعی
r=059/0 p= 361/0
دلگرمی توسط پرسنل
r=019/0 p= 773/0
رضایتمندی بیمار
r=038/0 p= 934/0
کل
r=093/0 p= 351/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r=025/0 p= 696/0
جدول فوق نشان می دهد که با افزایش میانگین پتاسیم سرم واحدهای مورد پژوهش نمرات کیفیت زندگی در زیر مقیاس های عملکرد جسمی در حیطه PCS (043/0P، ۱۳۰/۰- =r) و عملکرد شناختی در حیطه KDCS (004/0P، ۱۸۵/۰- =r) بطور معنی داری کاهش می یافت.
جدول شماره ۳۳: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاسهای آن بر حسب افزایش وزن بین دو جلسه دیالیز در واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
افزایش وزن بین دو دیالیز(کیلوگرم)
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r=046/0 p /0 474
محدودیت نقش جسمی
r=013/0- p 845/0
درد
r= 049/0 p 453/0
درک سلامت عمومی
r=061/0- p /0 344
کل
r=007/0 p /0 913
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r= 046/0 p /0 480
محدودیت نقش عاطفی
r=100/0 p 121/0
عملکرد اجتماعی
r=050/0- p /0 439
انرژی/ خستگی
r=026/0- p /0 693
کل
r=02/0 p /0 757
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r= 026/0 p /0 691
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r= 024/0 p /0 722
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r= 003/0- p 967/0
بار مسئولیت بیماری
r=072/0- p 263/0
وضعیت شغلی
r=024/0- p /0 707
عملکرد شناختی
r= 030/0 p /0 645
کیفیت ارتباط اجتماعی
r= 068/0 p /0 292
(n=56) عملکرد جنسی
r= 009/0 p /0 950
خواب
r= 021/0- p /0 747
حمایت اجتماعی
r= 044/0- p 496/0
دلگرمی توسط پرسنل
r=131/0 p /0 043
رضایتمندی بیمار
r= 115/0- p /0 076
کل
r= 034/0- p /0 595
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r= 006/0 p /0 927
جدول فوق نشان می دهد که نمرات کیفیت زندگی در زیر مقیاس دلگرمی دادن توسط پرسنل از حیطه KDCS با بالاتر رفتن میزان افزایش وزن بین دوجلسه دیالیز بطور معنی داری کاهش می یابد.(۰۴۳/۰p، ۱۳۱/۰=r)
جدول شماره ۳۴ : میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن بر حسب نوبت دیالیز واحدهای مورد پژوهش
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
نوبت دیالیز
آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه
صبح
ظهر
عصر
متغیر
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۷۰/۲۷±۶۳/۵۲
۵۲/۲۶±۲۹/۵۱
۰۷/۲۷±۶۲/۶۵
۴۰/۲۵±۵۷/۵۵
df=3 F=39/1 p 245/0
محدودیت نقش جسمی
۹۵/۴۰±۱۹/۳۹
۳۵/۴۰±۰۵/۴۷
۲۲/۴۴±۵۶/۵۱
۵۵/۳۷±۱۴/۳۷
df=3 F=07/1 p 359/0
درد
۸۷/۳۱±۴۴/۵۱
۳۴/۳۲±۰۰/۵۹
۶۴/۳۳±۲۸/۶۳
۸۸/۳۰±۷۸/۶۲
df=3 F=67/1 p 173/0
درک سلامت عمومی
۲۷/۱۹±۶۷/۴۰
۷۰/۱۶±۳۹/۴۱
۶۴/۲۰±۸۷/۴۶
۸۰/۱۵±۷۱/۳۶
df=3 F=25/1 p 291/0
کل
۲۳/۲۰±۴۳/۴۴
۷۱/۱۸±۳۷/۴۸
۱۶/۲۲±۱۵/۵۵
۲۴/۱۷±۶۷/۴۶
df=3 F=66/1 P17/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۴۵/۱۹±۷۷/۵۳
۵۱/۱۹±۱۳/۵۵
۴۵/۲۳±۵۰/۵۵
۱۴/۱۹±۳۱/۵۵
df=3 F=106/0 p 956/0
محدودیت نقش عاطفی
۲۲/۴۰±۴۸/۴۸
۴۱/۳۸±۰۷/۵۲
۱۳/۴۰±۱۶/۵۴
۶۶/۳۶±۸۵/۴۲
df=3 F=571/0 p 635/0
عملکرد اجتماعی
۵۰/۲۹±۸۶/۵۳
۵۹/۲۵±۰۲/۶۱
۹۱/۳۲±۲۵/۵۶
۳۸/۲۳±۳۵/۶۰
df=3 F=20/1 p 307/0
انرژی/

برچسب ها :

ناموجود