دسته بندی: عمومی
منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، عملکرد جنسی، معنی داری، پژوهشگران

نقش داشته باشد که نیازمند بررسی بیشتر می باشند.
در راستای دستیابی به هدف سوم پژوهش یعنی” تعیین عوامل جسمی مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش” جداول شماره ۲۳ تا ۳۳ تنظیم شده اند.
جدول شماره ۲۳ بیانگر کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب امتیازات کسب شده از شاخص بیماریهای همراه چارلسون توسط واحدهای مورد پژوهش می باشد و نشان می دهد که امتیاز کسب شده از شاخص بیماریهای همراه چارلسون دارای ارتباط معکوس معنی داری با کیفیت زندگی کل(۰۰۰۱/۰>P) و حیطه های MCS(0001/0>P) و KDCS(003/0>P) و نیز زیرمقیاس های عملکرد جسمی (۰۰۰۱/۰>P)، درک سلامت عمومی(۰۰۰۱/۰>P) از حیطه PCS؛ خستگی/انرژی(۰۰۰۱/۰>P) در حیطه MCS و علایم(۰۰۰۱/۰>P)، عملکرد شناختی(۰۰۴/۰>P)، و خواب(۰۰۲/۰>P)) از حیطه KDCS بود. نتایج مطالعه ساتویک۱۰۷ و همکاران بر روی ۷۵ بیمار همودیالیزی در هند با عنوان بررسی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی در سال ۲۰۰۸ نشان داد که کیفیت زندگی در بعد عملکرد جسمی ارتباط منفی با تعداد بیماریهای همزمان دارد. این پژوهشگران عوارض جسمی، روانشناختی و عاطفی ناشی از افزایش تعداد بیماریهای همزمان را موجب کاهش کیفیت زندگی این بیماران در این زیر مقیاس می دانند (۱۳). در همین راستا نتایج مطالعه ی ماناس۱۰۸ و همکارانش در کانادا بر روی ۱۹۲ بیمار تحت همودیالیز و همچنین لوپز و همکارانش، پاکپور و همکارانش، جانسون و همکارانش و موجایس و همکارانش نشان دادند که نمرات بالاتر در شاخص بیماری های همراه چارلسون با کیفیت زندگی پایین تر در بیماران همراه بود(۳۴، ۵۶، ۵۷، ۱۱۵). به عقیدهی پژوهشگران نیز وجود چندین بیماری مزمن در فرد تحت همودیالیز رفاه جسمی و روانی فرد را در معرض خطر قرار می دهد. از طرف دیگر بستری شدن های مکرر، رژیم های درمانی پیچیده تر ، عوارض درمان بیماریهای مختلف، صرف هزینه های بهداشتی و درمانی بالاتر و … منجر به تغییر سبک زندگی و تاثیرات منفی بر کیفیت زندگی فرد می گردد.
همین جدول حاوی یافته قابل توجهی است که نشانگر ارتباط مستقیم معنی دار امتیاز شاخص بیماریهای چارلسون با حیطه PCS(0001/0>P) و زیر مقیاسهای محدودیت نقش عاطفی (۰۲۷/۰>P) و عملکرد اجتماعی (۰۰۵/۰>P) از حیطه MCS و کیفیت تعامل اجتماعی(۰۰۸/۰>P) در حیطه KDCS می باشد. با توجه به اینکه بالاتر بودن نمرات شاخص چارلسون نشانگر نامناسبی از وضعیت سلامت فرد است این یافته کمی تامل برانگیز است. شاید بتوان این یافته را با دریافت حمایت اجتماعی و خانوادگی بیشتر با افزایش تعداد بیماریهای همزمان از طرف دوستان و بستگان مرتبط دانست. چرا که ایرانیان و به ویژه گیلانیان با فرهنگ ویژه ملی و اسلامی خود و تأسی از بزرگان خود به حمایت از رنجوران و دردمندان می پردازند. این فرهنگ، به نظر پژوهشگران، توانسته کیفیت زندگی بالاتری را در این زیر مقیاسها و رضایتمندی برای بیماران فراهم سازد.
جدول شماره ۲۴ بیانگر کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب فشار خون سیستولیک قبل از دیالیز واحدهای مورد پژوهش می باشد که نشان می دهد بین فشار خون سیستولیک قبل از دیالیز واحدهای مورد پژوهش و کیفیت زندگی کل و حیطه ها و زیر مقیاس های آن، بجز زیر مقیاس عملکرد جنسی (۰۱۵/۰>P و ۰۳۲۴/۰-r= )، ارتباط معنی داری وجود ندارد. بدین ترتیب که بیماران با فشارخون سیستولیک بیشتر میانگین نمره کیفیت زندگی در بعد عملکرد جنسی پایین تری داشتند. نتایج مطالعه لوپز و همکاران نیز در راستای نتایج این مطالعه، نشانگر کاهش میانگین نمره عملکرد جنسی بیماران با افزایش فشار خون سیستولیک آنان بود. هرچند که این یافته از نظر آماری معنی دار نبود(۳۴). این یافته کاملا قابل انتظار است. زیرا فشارخون بالا به عنوان یک عامل خطر برای اختلالات جنسی شناخته شده است. شواهد نشان داده اند که اختلالات جنسی در زنان و مردان با فشارخون بالا بیش از افرادی است که فشارخون طبیعی دارند (۱۱۶). در این میان طول مدت ابتلا به پرفشاری خون، شدت آن، سن و داروهای ضد فشارخون از عوامل اصلی تاثیر گذار بر عملکرد جنسی هستند(۱۱۷).
جدول شماره ۲۵ بیانگر کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب فشار خون دیاستولیک قبل از دیالیز واحدهای مورد پژوهش می باشد که نشان می دهد افزایش فشارخون دیاستولیک قبل از دیالیز در بیماران با افزایش نمرات کیفیت زندگی آنها در تمامی حیطه ها همراه بود. اما در نهایت هیچ ارتباط معنی داری بین فشار خون دیاستولیک قبل از دیالیز واحدهای مورد پژوهش و کیفیت زندگی کل و حیطه ها و زیر مقیاس های آن وجود نداشت. این یافته در راستای نتایج مطالعهی نایت۱۰۹ و همکارانش است که ارتباط معنی داری بین فشارخون دیاستولیک و کیفیت زندگی نشان ندادند. هرچند که در آن مطالعه نیز با افزایش فشار خون دیاستولیک نمرات PCS افزایش می یافت(۱۱۸).
جدول شماره ۲۶ که بیانگر کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیا

برچسب ها :

ناموجود