دسته بندی: عمومی
منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، عملکرد شناختی، تعامل اجتماعی، حمایت اجتماعی

۶۵
df=10 F=024/2 p 032/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۷۹/۲۳±۰۹/۴۳
۳۵/۱۴±۸۵/۵۸
۲۱/۱۴±۸۷/۴۶
۲۳/۲۱±۱۴/۴۴
۵۴/۱۷±۸۴/۳۱
df=10 F=539/3 p 000/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۱۱/۲۵±۴۰/۴۲
۵۹/۱۴±۷۵/۵۶
۴۶/۱۹±۷۱/۴۵
۹۹/۲۱±۵۲/۴۲
۱۹/۱۸±۷۷/۳۲
df=10 F=748/2 p 003/0
بار مسئولیت بیماری
۹۵/۲۱±۵۴/۳۸
۸۹/۱۴±۹۶/۲۳
۵۹/۵±۵۰/۲
۲۷/۲۷±۱۹/۳۴
۷۴/۲۰±۱۸/۱۶
df=10 F=372/3 p 000/0
وضعیت شغلی
۴۳/۳۳±۱۷/۲۹
۳۵/۳۵±۰۰/۲۵
۰۰/۰۰±۰۰/۰۰
۶۲/۳۰±۳۰/۲۵
۷۴/۲۶±۷۶/۱۱
df=10 F=392/2 p 010/0
عملکرد شناختی
۳۰/۱۸±۸۹/۷۳
۵۵/۱۵±۳۳/۶۲
۴۵/۱۴±۳۳/۸۱
۱۵/۱۹±۷۹/۷۸
۷۴/۲۲±۷۴/۶۲
df=10 F=977/2 p 002/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۸۲/۱۸±۷۸/۶۷
۴۳/۱۰±۸۱/۴۴
۴۵/۱۴±۰۰/۷۲
۰۵/۱۵±۹۱/۵۷
۸۴/۱۳±۶۱/۵۹
df=10 F=400/5 p 000/0
(n=56) عملکرد جنسی
۸۷/۲۸±۶۷/۶۶
۳۹/۲۷±۵۰/۵۷
۰۰/۰۰±۰۰/۰۰
۹۴/۳۰±۲۹/۶۴
۲۸/۴۸±۸۷/۴۶
df=10 F=912/0 p 524/0
خواب
۰۹/۲۲±۲۵/۷۶
۳۹/۱۸±۵۰/۵۲
۸۵/۳۴±۰۰/۵۶
۷۱/۲۲±۴۱/۶۲
۷۰/۲۰±۸۵/۳۹
df=10 F=627/3 p 000/0
حمایت اجتماعی
۳۶/۱۰±۸۳/۹۵
۹۹/۱۹±۲۵/۵۹
۷۳/۲۱±۳۳/۶۳
۴۸/۱۹±۵۲/۸۱
۳۹/۲۶±۵۲/۷۳
df=10 F=208/3 p 001/0
دلگرمی توسط پرسنل
۱۱/۲۴±۰۴/۷۶
۸۲/۹±۴۲/۸۵
۱۸/۱۱±۵۰/۸۲
۲۱/۲۵±۶۱/۶۴
۵۰/۱۸±۰۶/۷۲
df=10 F=011/3 p 001/0
رضایتمندی بیمار
۸۱/۴±۶۱/۹۸
۷۲/۱۶±۶۳/۷۹
۰۰/۰۰±۰۰/۱
۰۹/۲۰±۳۲/۷۹
۸۷/۲۲±۴۷/۷۶
df=10 F=530/4 p 000/0
کل
۶۷/۱۰±۲۳/۶۱
۰۱/۷±۰۷/۵۴
۷۸/۱۵±۹۴/۵۰
۷۳/۱۳±۸۳/۵۶
۴۳/۹±۷۰/۴۵
df=10 F=011/3 p 001/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
۹۶/۷±۳۲/۶۷
۱۹/۷±۷۴/۵۷
۲۰/۷±۳۸/۵۷
۲۰/۷±۱۱/۶۰
۹۶/۹±۹۰/۵۰
جدول بالا نشان می دهد که بطور معنی داری میانگین نمرات زیر مقیاسهای بار مسئولیت(۰۰۰۱/۰p)، وضعیت شغلی(۰۱۰/۰p)، خواب(۰۰۰۱/۰p) و حمایت اجتماعی(۰۰۱/۰p) در نمونههای انتخابی از مرکز دیالیز آستارا؛ زیر مقیاسهای علایم(۰۳۲/۰p)، تاثیر بیماری بر زندگی روزانه (۰۰۱/۰p) ، تاثیر بر زندگی روزانه بدون اثر فعالیت جنسی (۰۰۳/۰p) و دلگرمی دادن توسط پرسنل (۰۰۱/۰p) در نمونههای مرکز دیالیز لنگرود و رضایتمندی(۰۰۱/۰p) و تعامل اجتماعی(۰۰۰۱/۰p) در واحدهای تحت دیالیز در ماسال، خستگی و انرژی(۰۰۲/۰p) در مرکز دیالیز رشت و محدودیت جسمی (۰۸/۰p) در مرکز دیالیز آستانه بالاتر از دیگر مراکز انتخابی بودند.
جدول شماره ۲۲: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی کل و حیطه های آن در واحدهای پژوهش بر حسب مراکز دیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
کیفیت زندگی بیماران کلیوی(KDQOL-SF36)
نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
خلاصه ابعاد بیماری کلیوی(KDCS)
نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
خلاصه ابعاد روانی(MCS)
نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
خلاصه ابعاد فیزیکی(PCS)
کیفیت زندگی
نام شهر
df=10
F=02/2
۰۱۹/۰p
۹۱/۱۳±۴۹/۵۶
df=10
F=86/2
۰۰۱/۰p
۷۵/۱۰±۹۶/۵۹
df=10
F=17/1
۲۴۶/۰p
۸۱/۱۸±۸۰/۵۱
df=10
F= 69/1
۰۴۰/۰p
۴۴/۱۹±۰۵/۵۱
رشت
۴۲/۹±۷۰/۴۵
۹۶/۹±۹۰/۵۰
۰۴/۱۶±۹۱/۴۲
۸۴/۱۴±۳۵/۳۵
آستانه
۸۸/۱۲±۹۱/۵۰
۰۴/۱۱±۵۸/۵۴
۲۷/۱۴±۳۶/۴۸
۶۲/۱۹±۳۸/۴۱
لاهیجان
۰۱/۷±۰۷/۵۴
۱۹/۷±۷۴/۵۷
۵۰/۸±۸۹/۴۹
۸۶/۱۲±۳۰/۴۹
لنگرود
۶۲/۱۰±۳۷/۵۱
۹۹/۷±۰۲/۵۷
۳۹/۱۵±۵۳/۴۴
۹۵/۱۶±۵۲/۴۳
رودسر
۴۴/۱۸±۸۶/۵۲
۴۴/۱۲±۳۰/۵۷
۵۱/۲۶±۹۰/۴۵
۱۶/۲۴±۵۲/۴۷
صومعه سرا
۰۲/۱۵±۴۵/۵۴
۴۴/۱۰±۳۹/۶۰
۶۰/۲۱±۱۹/۴۹
۹۶/۲۱±۰۵/۴۵
انزلی
۷۸/۱۵±۹۴/۵۰
۲۰/۷±۳۷/۵۷
۰۴/۲۲±۹۵/۳۷
۳۷/۲۵±۰۶/۴۶
ماسال
۴۵/۱۵±۴۸/۶۰
۵۲/۹±۶۰/۶۲
۸۰/۲۰±۲۳/۵۶
۹۸/۲۲±۹۵/۵۴
رودبار
۰۷/۷±۶۲/۴۹
۳۰/۵±۱۲/۵۶
۶۱/۱۰±۷۶/۴۲
۹۳/۱۱±۸۳/۴۰
تالش
۶۶/۱۰±۲۳/۶۱
۹۶/۷±۳۱/۶۷
۴۲/۱۳±۶۰/۵۲
۲۱/۲۱±۵۴/۵۱
آستارا
۳۳/۱۳±۰۰/۵۴
۳۰/۱۰±۴۱/۵۸
۰۸/۱۸±۷۶/۴۸
۴۶/۱۹±۹۹/۴۶
جمع
جدول فوق نشان می دهد که میانگین نمرات کیفیت زندگی بطور معنی داری در نمونه های تحت دیالیز شهر رودبار در حیطهی PCS(98/22±۹۵/۵۴، ۰۴۰/۰p) و در نمونه های تحت دیالیز شهر آستارا در حیطه ی KDCS(96/7±۳۱/۶۷، ۰۰۱/۰p) و کیفیت زندگی کل (۶۶/۱۰±۲۳/۶۱، ۰۱۹/۰p) بالاتر بوده است.
جدول شماره۲۳: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب امتیازات کسب شده از شاخص بیماریهای همراه چارلسون توسط واحدهای مورد پژوهش
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
امتیاز شاخص بیماری های همراه چارلسون(CCI)
نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه
بدون بیماری
۲-۱
۴-۳
۷-۵
۸
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۲۸/۲۷±۷۴/۶۲
۷۸/۲۴±۰۵/۶۳
۶۰/۲۵±۶۸/۴۵
۱۸/۲۳±۱۸/۴۳
۵۲/۱۶±۲۵/۲۱
df=4 F=39/9 p 0001/0
محدودیت جسمی
۴۳/۳۹±۱۸/۴۷
۲۷/۴۳±۴۹/۵۱
۳۹/۴۰±۶۶/۳۶
۰۰/۳۴±۹۵/۳۲
۵۳/۵۱±۲۵/۵۶
df=4 F=14/2 p 076/0
درد
۹۵/۳۰±۱۵/۶۴
۹۲/۳۲±۱۹/۶۱
۶۱/۳۱±۱۰/۵۴
۴۹/۳۰±۵۳/۴۶
۱۸/۴۲±۵۰/۴۷
df=4 F=39/2 p 052/0
درک سلامت
۱۴/۱۸±۹۲/۴۷
۱۲/۱۹±۵۵/۴۴
۵۱/۱۶±۹۷/۳۳
۱۳/۱۳±۹۵/۳۷
۹۳/۲۳±۷۵/۳۸
df=4 F=24/6 p 0001/0
کل
۶۳/۱۸±۴۹/۵۴
۲۲/۲۰±۰۲/۵۳
۸۳/۱۷±۸۱/۴۰
۷۰/۱۵±۴۶/۳۹
۶۳/۲۲±۰۰/۴۲
df=4 F=96/7 P0001/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۹۵/۲۴±۶۲/۵۵
۹۰/۱۷±۶۷/۵۷
۷۴/۱۷±۶۳/۵۰
۹۷/۱۶±۳۶/۵۴
۶۹/۱۹±۰۰/۶۷
df=4 F=61/1 p 172/0
محدودیت عاطفی
۸۳/۳۷±۷۴/۴۹
۶۸/۳۹±۲۳/۵۷
۳۷/۳۹±۲۱/۴۱
۱۷/۳۶±۹۶/۴۶
۶۶/۱۶±۶۶/۹۱
df=4 F=79/2 p 027/0
عملکرد اجتماعی
۶۰/۲۷±۵۰/۶۶
۷۵/۳۰±۷۰/۵۹
۷۷/۲۵±۹۹/۵۵
۳۵/۲۱±۰۲/۴۶
۱۳/۱۶±۷۵/۶۸
df=4 F=83/3 p 005/0
انرژی/ خستگی
۵۷/۲۰±۴۷/۵۰
۴۶/۱۸±۸۵/۴۴
۵۸/۱۹±۶۳/۳۳
۵۸/۱۸±۷۰/۳۶
۵۲/۱۶±۲۵/۴۶
df=4 F=26/7 p 0001/0
کل
۸۳/۱۸±۰۵/۵۴
۴۲/۱۸±۸۰/۵۲
۵۹/۱۷±۰۸/۴۳
۴۳/۱۳±۴۰/۴۴
۳۶/۱۲±۴۸/۶۲
df=4 F=38/5 P0001/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۴۳/۱۵±۸۷/۷۷
۹۵/۱۴±۹۶/۷۸
۱۱/۱۶±۴۸/۷۲
۲۳/۱۸±۴۷/۶۷
۱۹/۱۹±۷۷/۵۶
df=4 F=44/5 p 0001/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۹۲/۲۲±۶۰/۴۶
۹۹/۱۹±۲۱/۴۴
۶۹/۱۸±۶۱/۴۴
۶۳/۱۸±۸۸/۴۲
۵۳/۲۲±۱۲/۲۸
df=4 F=692/0 p599/0
تاثیر بیماری بدون زندگی جنسی
۴۸/۲۳±۱۰/۴۷
۹۲/۲۰±۵۷/۴۴
۳۵/۱۸±۵۵/۴۳
۴۴/۱۸±۰۲/۴۱
۷۱/۲۸±۷۱/۳۵
df=4 F=721/0 p 578/0
بار مسئولیت بیماری
۲۰/۲۹±۷۸/۳۲
۴۳/۲۲±۵۴/۲۸
۰۵/۱۹±۵۴/۲۳
۴۸/۱۹±۷۱/۲۴
۶۰/۳۳±۰۶/۳۹
df=4 F=70/1 p 149/0
وضعیت شغلی
۸۱/۳۴±۵۸/۲۳
۷۷/۲۹±۹۱/۱۷
۱۹/۲۷±۱۹/۱۹
۴۹/۲۲±۶۸/۱۳
۰۰/۲۵±۵۰/۳۷
df=4 F=13/1 p 342/0
عملکرد شناختی
۲۹/۲۱±۶۱/۷۸
۱۹/۱۹±۹۰/۷۹
۵۵/۲۰±۱۴/۷۲
۰۱/۱۹±۰۶/۶۶
۶۹/۳۵±۶۶/۶۶
df=4 F=00/4 p 004/0
کیفیت تعامل اجتماعی
۷۰/۱۶±۴۸/۵۷
۲۹/۱۳±۹۹/۶۰
۴۲/۱۴±۶۰/۵۳
۷۴/۱۵±۰۳/۵۳
۳۸/۶±۳۳/۶۸
df=4 F=52/3 p 008/0
عملکرد جنسی
(n=56)
۰۸/۳۳±۰۴/۶۷
۳۱/۲۴±۱۵/۵۸
۵۰/۴۰±۴۷/۴۶
۰۰/۲۵±۰۰/۲۵

df=4 F=15/2 p 105/0
خواب
۹۵/۱۹±۹۰/۶۹
۷۹/۲۴±۶۲/۶۴
۷۲/۲۱±۳۶/۶۰
۰۷/۲۱±۷۲/۵۲
۹۰/۳۱±۳۷/۴۴
df=4 F=52/4 p 002/0
حمایت اجتماعی
۸۶/۲۵±۱۵/۷۵
۷۴/۱۹±۰۸/۸۲
۴۸/۱۹±۳۷/۷۲
۷۷/۲۴±۳۷/۷۵
۶۲/۹±۶۶/۹۱
df=4 F=27/2 p 062/0
دلگرمی توسط پرسنل
۷۳/۲۴±۹۹/۷۰
۴۹/۲۱±۸۵/۶۵
۴۶/۱۷±۲۶/۷۲
۲۸/۲۲±۵۹/۷۱
۲۱/۷±۲۵/۸۱
df=4 F=21/1 p 305/0
رضایتمندی بیمار
۸۳/۲۰±۵۵/۷۹
۱۵/۲۰±۸۴/۸۰
۰۹/۱۹±۷۶/۷۸
۳۲/۲۲±۰۶/۸۱
۰۰۰۱±۱۰۰
df=4 F=09/1 p 361/0
کل
۹۰/۱۲±۳۷/۶۱
۲۲/۱۰±۲۷/۶۰
۳۰/۸±۷۵/۵۶
۳۸/۸±۴۵/۵۴
۵۷/۹±۱۳/۶۲
df=4 F=07/4 P003/0
کیفیت زندگی کلKDQOL-SF
۳۷/۱۴±۴۶/۵۸
۷۴/۱۳±۶۲/۵۷
۵۵/۱۱±۳۶/۵۰
۹۱/۱۰±۷۶/۴۸
۶۸/۱۳±۴۰/۵۸
df=4 F=39/6 P0001/0
جدول فوق نشان میدهد که نمرات بالاتر در شاخص بیماریهای همراه چارلسون بطور معنیداری با نمرات پایینتر در کیفیت زندگی کل(۰۰۰۱/۰P) و هر سه حیطهی PCS(0001/0P)، MCS(0001/0P) و KDCS(003/0P) و نیز اکثر زیرمقیاسها(عملکرد جسمی، درک سلامت عمومی، محدودیت نقش عاطفی، عملکرد اجتماعی، خستگی/انرژی، علایم، عملکرد شناختی، کیفیت تعامل اجتماعی و خواب) همراه بوده است.
جدول شماره۲۴: ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین فشار خون سیستولیک قبل از دیالیز واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
فشار خون سیستولیکmmHg
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r= 052/0- p /0 420
محدودیت نقش جسمی
r=023/0- p /0 723
درد
r= 043/0- p /0 503
درک سلامت عمومی
r= 090/0- p /0 166
کل
r= 064/0- p /0 325
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r= 033/0- p /0 610
محدودیت نقش عاطفی
r= 047/0 p /0 470
عملکرد اجتماعی
r= 059/0- p 358/0
انرژی/ خستگی
r=- 043/0 p 509/0
کل
r= 033/0- p /0 616
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r=094/0- p /0 145
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r= 025/0 p 712/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r=001/0 p 985/0
بار مسئولیت بیماری
r=034/0 p 600/0
وضعیت شغلی
r= 005/0- p /0 938
عملکرد شناختی
r= 048/0- p /0 460
کیفیت تعامل اجتماعی
r= 053/0 p /0 415
(n=56) عملکرد جنسی
r=324/0- p /0 015
خواب
r= 014/0 p 833/0
حمایت اجتماعی
r= 005/0 p /0 942
دلگرمی توسط پرسنل
r=084/0- p /0 195
رضایتمندی بیمار
r=019/0- p /0 772
کل
r= 051/0- p /0 431
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r= 051/0- p /0 432
جدول فوق نشان می دهد که میانگین بالاتر در فشار خون سیستولیک قبل از دیالیز واحدهای پژوهش بطور معنی داری با نمرات پایین تری در زیر مقیاس عملکرد جنسی در حیطه KDCS (015/0P) همراه بوده است.
جدول شماره ۲۵: ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات

برچسب ها :

ناموجود