دسته بندی: عمومی
منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، عوامل فردی، دانشگاه علوم پزشکی، علوم پزشکی

و بیشتر از ۵۰ سال و همچنین درآمد خانواده که با توجه به حداقل پایه حقوق به دو گروه کمتر و بیشتر از ۴ صدهزارتومان در ماه طبقه بندی شده است، حمایت اجتماعی نیز که با هدف بررسی نوع بیمه و سایر خدمات اجتماعی دریافت شده توسط بیمار ارزیابی شد در نهایت به دلیل داشتن بیمه بهداشتی توسط تمامی بیماران به دو گروه بیمارانی که فقط بیمه بهداشتی داشتند و بیمارانی که علاوه بر آن از حمایت های انجمن دیالیز نیز بهره مند می شدند تقسیم شدند. در متغیر علت اولیه بیماری نیز به دلیل اینکه برخی بیماران چند علت را با هم ذکر کردند(برای مثال دیابت و فشارخون بالا یا فشارخون بالا و سنگ کلیه) تمامی این موارد در متغیری به نام چند عامل دسته بندی شدند. قابل ذکر است که شاخص توده بدنی با استفاده از کسر میانگین وزن بعد از دیالیز ۴ جلسه ی قبل(کیلوگرم) بر مجذور قد(متر) بدست آمد(۹۵) و در نهایت به چهار گروه لاغر(کمتر از ۵/۱۸)، طبیعی(۹/۲۴-۵/۱۸)، اضافه وزن(۹/۲۹-۲۵) و چاق(بیشتر از۳۰) طبقه بندی شد(۹۶).
عوامل جسمی شامل فشارخون سیستولیک و دیاستولیک قبل از دیالیز(کمی- پیوسته)، شاخص بیماریهای همراه چارلسون(کمی- گسسته)، پارامترهای آزمایشگاهی قبل از دیالیز (کمی- پیوسته) و افزایش وزن بین دو جلسه ی دیالیز بودند. مقدار افزایش وزن بین دو جلسه ی دیالیز با محاسبه میانگین تفاوت بین وزن بعد ازپایان دیالیز قبلی از وزن قبل دیالیز بعدی در ۴ جلسه (جلسه فعلی و ۳ جلسه قبل) بدست می آمد.
عوامل درمانی شامل: نوبت دیالیز(کیفی- اسمی) که به دلیل کمبود دستگاه در برخی مراکز برخی بیماران دارای نوبت های متغیر بودند و گزینه متغیر نیز به نوبت دیالیز صبح، ظهر و عصر اضافه شد، مدت زمان دیالیز(کمی- گسسته) که به دو گروه کمتر از ۵ سال و بیشتر و مساوی ۵ سال تقسیم شد، مدت زمان صرف شده از خانه تا مکان دیالیز(کمی- گسسته) که به دو گروه کمتر مساوی ۳۰ دقیقه و بیشتر از ۳۰ دقیقه تقسیم شد، دفعات دیالیز در هفته(کمی- گسسته) که به دو گروه ۲ و ۳ بار در هفته تقسیم شدند، نوع صافی دیالیز استفاده شده در ۴ هفته اخیر(کیفی- اسمی) که با توجه به نوع صافی به دو گروه با جریان کند۸۰( F3-F8،R4-R8 ، PS10 و PS13 ) و جریان سریع۸۱(F40- F100 ، R40 – R100) تقسیم شدند(نام صافی های دیالیز شرکت های مختلف متفاوت بودند که با توجه به بر چسب روی آنها(High – Low) نوع صافی دسته بندی می شد) ). کاهش وزن بعد از جلسه ی دیالیز(کمی – پیوسته) نیز با محاسبه میانگین تفاوت وزن قبل و بعد از دیالیز ۴ جلسه (جلسه فعلی و ۳ جلسه قبل) بدست می آمد. نمره کل ˜کیفیت زندگی نیز کمی- پیوسته بود.
پس از پایان نمونه گیری، داده های پرسشنامه جهت تجزیه وتحلیل آماری کد گذاری و در نرم افزارآماریSPSS نسخه ۱۶وارد شدند. به منظور دسته بندی و خلاصه کردن داده ها از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و جداول توزیع فراوانی استفاده شد.
قابل ذکر است که تنها ۵۶ نفر(۲۳%) از بیماران به سوالات مربوط به زندگی و عملکرد جنسی(سوال ۱۵ بخش ۷ و سوال ۱۶ ) پاسخ داده بودند. با توجه به محاسبه نمرات کیفیت زندگی به صورت درصد، عدم پاسخگویی به این سوالات مشکلی ایجاد نمی کرد. فقط در زیر مقیاس تاثیر بیماری بر زندگی روزانه که بخشی از آن در رابطه با زندگی جنسی بیماران بود (بخش ۷ از سوال ۱۵) با توجه به اهمیت پاسخگویی به این سوال، طبق نظر استادان این زیر مقیاس به دو شکل با نام تاثیر بیماری بر زندگی روزانه و تاثیر بیماری بر زندگی روزانه بدون زندگی جنسی، اضافه شد. بدین ترتیب این زیر مقیاس یکبار فقط در نمونه های پاسخگو (۵۶ نفر)، با محاسبه تاثیر زندگی جنسی نمونه ها بر زندگی، و یک بار با حذف این سوالات برای تمام نمونه های پژوهش (۲۴۱ نفر) ارزیابی شد.
ابتدا با استفاده از آزمون کولموگرو اسمیرنو۸۲، توزیع نرمال داده ها ارزیابی شد. جهت بررسی ارتباط عوامل فردی، جسمی و درمانی مرتبط با کیفیت زندگی با توجه به توزیع نرمال داده ها، ارتباطات تک متغیره۸۳ از طریق آزمون های تی تست و آنالیز واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسون۸۴ تعیین شد. سطح معنی داری در همه آزمون ها ۰۵/۰P در نظر گرفته شد.
سپس هر کدام از عوامل فردی، جسمی و درمانی که براساس آزمون های آماری ذکر شده سطح معنی داری ۲۵/۰P داشتند وارد مدل رگرسیون خطی چندگانه شدند. و در نهایت متغیرهای باقی مانده و از نظر آماری معنی دار(۵۰/۰p) وارد مدل نهایی که تعیین کننده ی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کل بود، شدند.
بنابراین جهت دستیابی به هدف اول این پژوهش یعنی تعیین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران تحت همودیالیز از روشهای آمار توصیفی (محاسبه میانگین و انحراف معیار) استفاده شد. برای هدفهای ۲ تا ۴ این پژوهش که عبارتست از تعیین عوامل فردی، جسمی و درمانی مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز، روشهای آمار توصیفی (برآورد فراوانی، درصد، محاسبه میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی تست، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه به روش backward) مورد استفاده قرار گرفت.
ملاحظات اخلاقی :
پژوهشگر در راستای انجام پژوهش، ملاحظات اخلاقی زیر را رعایت نمود:
۱. کسب معرفینامه کتبی و رسمی از دانشکده پرستاری و مامایی و معاونت پژوهشی و ارائه به مسئولین محیط پژوهش.
۲ . معرفی خود به عنوان پژوهشگر و ارائه توضیحات پیرامون اهداف پژوهش به نمونه های مورد پژوهش ضمن بیان اینکه شرکت در تحقیق اجباری نیست و کسب رضایت کتبی از آنها.
۴. کسب اجازه کتبی از مترجمین پرسشنامه KDQOL-SF نسخه ۱.۳
۵ . اطمینان دادن به واحدهای مورد پژوهش در مورد محرمانه ماندن اطلاعات و همچنین در اختیار گذاشتن نتایج پژوهش در صورت تمایل آنها.
۶. ذکر تمامی منابع و ماخذ استفاده شده در تحقیق و حفظ امانتداری.
۷. . قرار دادن نتایج پژوهش در اختیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و محیط های پژوهش.
محدودیت های پژوهش:
– علی رغم تلاش محقق در کنترل شرایط نمونه گیری و اقدام به گردآوری داده ها در زمان حداقل خستگی و ضعف جسمی بیماران و وجود توان لازم برای شرکت در مصاحبه، ممکن است اشتغالات ذهنی و ضعف معمول همراه با این بیماران بر نحوه پاسخگویی به عبارات پرسشنامه موثر بوده باشد که محقق قادر به کنترل آنها نبود.
– نکته دیگر ماهیت خود گزارش دهی پرسشنامه در مورد شرایط کیفیت زندگی بیماران طی ۴ هفته گذشته و احتمال مشکلاتی در به یاد آوردی نکات مورد پرسش توسط نمونه ها است که با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه ها جزء محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر بوده است.
– تعداد زیاد سوالات مطرح شده در پرسشنامه نیز ممکن است منجر به بی حوصلگی در تکمیل پرسشنامه گردد که با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه کنترل آن خارج از اختیار پژوهشگر بوده است.
– الزام به قبول گزارش بیماران در زمینه عدم ابتلا به بیماری روانی به دلیل عدم ثبت دقیق شرایط و وضعیت عمومی در پرونده بیماران و همچنین وجود مشکلات روحی غیر قابل شناسایی ممکن است موجب عدم شناسایی اختلالات روانی موثر بر کیفیت زندگی و گزارش آن در بیماران گردد که محدودیت دیگر این طرح را مشخص می سازد.
– عوامل دیگری همچون وضعیت تغذیه نیز می تواند بر کیفیت زندگی این بیماران تاثیر گذارد که به علت طولانی شدن بیشتر پرسشنامه و احتمال تشدید خستگی و بی حوصلگی بیماران در پاسخ دهی به سوالات در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفتند.
یافته های پژوهش :
در این فصل یافته های پژوهش پس از تجزیه و تحلیل آماری با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، در قالب ۴۳ جدول تدوین گردیده است.
جدول شماره ۱ : توزیع واحدهای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
جدول شماره ۲: توزیع واحد ای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل فردی
جداول شماره ۳ و ۴: توزیع واحدهای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل جسمی
جدول شماره ۵: توزیع واحدهای مورد پژوهش مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل درمانی
جدول شماره ۶: میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای پژوهش به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن
جداول شماره۷ تا ۲۲: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب عوامل فردی واحدهای مورد پژوهش
جداول شماره ۲۳ تا ۳۳: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب عوامل جسمی واحدهای مورد پژوهش
جداول شماره ۳۴ تا ۳۹: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب عوامل درمانی واحدهای مورد پژوهش
جداول شماره۴۰: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل فردی مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
جدول شماره ۴۱: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل جسمی مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
جدول شماره ۴۲: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل درمانی مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
جدول شماره۴۳: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
جدول شماره ۱: توزیع واحدهای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
فراوانی
نام شهر
تعداد
درصد
رشت
۸۳
۴/۳۴
آستانه
۱۷
۱/۷
لاهیجان
۲۱
۷/۸
لنگرود
۱۸
۵/۷
رودسر
۲۲
۱/۹
صومعه سرا
۲۰
۳/۸
انزلی
۱۸
۵/۷
ماسال
۵
۱ /۲
رودبار
۱۰
۱/۴
تالش
۱۵
۲/۶
آستارا
۱۲
۰/۵
جمع
۲۴۱
۱۰۰
جدول فوق نشان می دهد که بیشترین درصد واحدهای مورد پژوهش(۴/۳۴%) را بیماران تحت همودیالیز در مرکز رازی رشت تشکیل می دادند.
جدول شماره ۲: توزیع واحدهای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل فردی
فراوانی
عوامل فردی
تعداد
درصد
جنس
زن
۸۲
۳۴
مرد
۱۵۹
۶۶
جمع
۲۴۱
۱۰۰
سن (سال)
۵۰≥
۹۰
۳/۳۷
۵۰
۱۵۱
۷/۶۲
جمع
۲۴۱
۱۰۰
میانگین و انحراف

برچسب ها :

ناموجود