دسته بندی: عمومی
منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، معنی داری، رگرسیون، حمایت اجتماعی

ه تفکیک حیطه ها و زیر مقیاسهای آن بر حسب نوع صافی مورد استفاده برای دیالیز
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
نوع صافی
نتایج آزمون t مستقل
با جریان کند
با جریان سریع
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
۸۵/۲۴±۸۱/۴۹
۹۱/۲۸±۰۴/۵۸
t=32/2- df= 05/205 p 021/0
محدودیت نقش جسمی
۹۱/۲۸±۰۴/۵۸
۰۵/۴۲±۲۴/۴۵
t=841/0- df= 239 p 401/0
درد
۴۷/۳۲±۷۹/۵۵
۸۷/۳۱±۰۹/۵۸
t=551/0- df= 239 p 582/0
درک سلامت عمومی
۱۳/۱۷±۲۲/۳۹
۸۷/۱۸±۸۰/۴۲
t=53/1- df= 239 p 125/0
کل
۹۶/۱۷±۱۳/۴۵
۰۸/۲۱±۳۹/۴۹
t=68/1- df= 239 p 093/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
۸۳/۱۸±۲۶/۵۳
۵۰/۲۰±۴۱/۵۶
t=24/1- df= 239 p 216/0
محدودیت نقش عاطفی
۲۲/۳۸±۱۳/۴۶
۵۴۸/۳۹±۶۹/۵۳
t=49/1- df= 239 p 136/0
عملکرد اجتماعی
۷۲/۲۵±۶۹/۵۵
۵۴/۲۹±۳۵/۶۰
t=28/1- df= 80/206 p 193/0
انرژی/ خستگی
۴۹/۱۸±۰۳/۴۰
۹۸/۲۱±۷۶/۴۲
t=02/1- df= 21/202 p 297/0
کل
۵۹/۱۶±۸۷/۴۶
۵۲/۱۹±۲۰/۵۱
t=86/1- df= 239 p 064/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
۳۹/۱۶±۸۳/۷۴
۱۳/۱۷±۵۹/۷۳
t=572/0 df= 239 p 568/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
۵۴/۱۸±۸۵/۴۳
۸۹/۲۱±۱۲/۴۵
t=458/0- df= 212 p 647/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
۸۶/۱۸۴۹/۴۲
۲۲/۲۲±۰۱/۴۶
t=32/1- df= 239 p186/0
بار مسئولیت بیماری
۶۰/۲۰±۲۰/۲۷
۸۸/۲۵±۷۳/۲۷
t=173/0- df= 73/194p 863/0
وضعیت شغلی
۰۰/۲۷±۰۲/۱۸
۵۳/۳۱±۴۹/۲۰
t=654/0- df= 239 p 514/0
عملکرد شناختی
۷۷/۲۰±۲۵/۷۲
۶۸/۲۰±۴۶/۷۷
t=93/1- df= 239 p 054/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
۵۸/۱۴±۰۳/۵۸
۷۲/۱۵±۸۵/۵۴
t=62/1 df= 239 p 106/0
(n=56) عملکرد جنسی
۲۹/۳۵±۸۱/۵۶
۴۰/۲۹±۱۹/۵۹
t=272/0- df= 54 p 786/0
خواب
۳۲/۲۲±۳۷/۶۱
۸۱/۲۳±۷۸/۶۲
t=479/0- df= 239 p 637/0
حمایت اجتماعی
۳۵/۲۲±۵۹/۷۶
۲۵/۲۲±۵۰/۷۶
t=029/0 df= 239 p 977/0
دلگرمی توسط پرسنل
۳۰/۲۲±۴۷/۶۸
۵۶/۱۹±۵۰/۷۲
t=46/1- df= 239 p 144/0
رضایتمندی بیمار
۲۴/۲۱±۰۶/۷۸
۷۰/۱۸±۱۷/۷۳
t=98/1- df= 86/234p 052/0
کل
۵۸/۱۱±۶۲/۵۲
۰۵/۱۲±۴۰/۵۹
t=77/1- df= 98/188 p 052/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
۵۸/۱۱±۶۲/۵۲
۱۸/۱۵±۷۸/۵۵
t=77/1- df=98/188 p078/0
جدول فوق نشان می دهد نمونه هایی که با صافی با جریان سریع دیالیز می شدند بطور معنی داری نمرات کیفیت زندگی بالاتری در زیر مقیاس عملکرد جسمی از حیطه PCS (021/0p) کسب کرده اند.
جدول ۳۹: ارتباط میانگین نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه های آن بر حسب میزان کاهش وزن طی دیالیز در واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
کاهش وزن بعد از دیالیز(کیلوگرم)
خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r= 072/0 p 263/0
محدودیت نقش جسمی
r=045/0- p 491/0
درد
r=015/0- p 818/0
درک سلامت عمومی
r= 108/0- p 095/0
کل
r= 039/0- p 544/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=016/0 p 807/0
محدودیت نقش عاطفی
r=063/0 p 330/0
عملکرد اجتماعی
r= 059/0- p 359/0
انرژی/ خستگی
r=077/0- p 231/0
کل
r= 026/0- p 686/0
خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r=009/0 p 894/0
تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r=059/0- p 391/0
تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r=075/0- p 249/0
بار مسئولیت بیماری
r= 158/0- p 014/0
وضعیت شغلی
r=026/0- p 685/0
عملکرد شناختی
r=071/0 p 274/0
کیفیت ارتباط اجتماعی
r=081/0- p 211/0
(n=56) عملکرد جنسی
r=020/0- p 886/0
خواب
r= 025/0- p 701/0
حمایت اجتماعی
r=065/0- p 317/0
دلگرمی توسط پرسنل
r=106/0 p 102/0
رضایتمندی بیمار
r=100/0- p 120/0
کل
r= 071/0- p 272/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r= 04/0- p /0 536
جدول فوق نشان می دهد که با کمتر شدن میزان کاهش وزن بعد از دیالیز نمرات کیفیت زندگی بطور معنی داری در زیر مقیاس بار مسئولیت بیماری از حیطه KDSC(014/0p، ۱۵۸/۰- =r)افزایش می یابد.
جدول شماره۴۰: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل فردی مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
متغیرهای وارد شده در مدل
عوامل پیش بینی کننده فردی
ضریب رگرسیونی
خطای معیار
فاصله اعتماد ۹۵%
آماره t
سطح معنی داری
حداقل
حداکثر
جنس
زن
رفرنس
مرد
۶۳/۲
۲۳/۳
۷۵/۳-
۰۲/۹
۸۱۴/۰
۴۱۷/۰
سن (به سال)
۵۰≥
رفرنس
۵۰
۰۹/۳-
۵۵/۲
۱۴/۸-
۹۴/۱
۲۱/۱-
۲۲۷/۰
تحصیلات
ابتدایی
رفرنس
راهنمائی
۴۰/۱-
۹۵/۲
۲۳/۷-
۴۲/۴
۴۷۷/۰-
۶۳۴/۰
دبیرستان/ دیپلم
۴۱/۳
۹۸/۲
۴۷/۲-
۲۹/۹
۱۴/۱
۲۵۴/۰
دانشگاهی
۶۵/۴
۶۵/۴
۵۲/۴-
۸۳/۱۳
۰۰/۱
۳۱۸/۰
تاهل
مجرد
رفرنس
متاهل
۱۹/۵
۰۵/۴
۸۰/۲-
۱۹/۱۳
۲۸/۱
۲۰۱
بیوه
۹۸/۲
۵۷/۵
۰۱/۸-
۹۹/۱۳
۵۳۶/۰
۵۹۳/۰
شغل
بیکار
رفرنس
شاغل
۴۷/۴
۷۷/۲
۹۹۳/۰
۹۵/۱۱
۳۲/۲
۰۰۴/۰
بازنشسته
۵۷/۴
۱۹/۳
۷۲/۱-
۸۸/۱۰
۴۳/۱
۰۵۱/۰
خانه دار
۰۱/۵
۳۹/۳
۹۵/۱
۸۲/۱۵
۵۲/۲
۰۱۲/۰
درآمد ماهیانه
(صدهزارتومان)
۴۰۰ *
رفرنس
۴۰۰≤ *
۵۸۶/۰-
۲۴/۲
۰۰/۵-
۸۳/۳
۲۶۲/۰-
۷۹۴/۰
حمایت اجتماعی
بیمه
رفرنس
بیمه و انجمن
۴۷/۱
۱۱/۲
۶۹/۲-
۶۴/۵
۶۹۸/۰
۴۸۶/۰
سرپرست خانواده
بلی
رفرنس
خیر
۴۰۹/۰
۳۳/۲
۱۶/۶-
۹۸/۶
۱۲۳/۰
۹۰۲/۰
سکونت
شهر دیالیز
رفرنس
اطراف
۳۷۰/۰-
۱۰/۲
۵۲/۴-
۷۸/۳
۰۱۳/۰
۱۷۶/۰-
سابقه پیوند کلیه
بلی
رفرنس
خیر
۶۴/۴-
۰۲/۴
۵۸/۱۲-
۲۹/۳
۱۵/۱-
۲۵۰/۰
تعداد سیگار
۹≥ عدد
رفرنس
۱۰≤ عدد
۹۷/۲
۰۰/۳
۹۵/۲-
۹۰/۸
۹۹۰/۰
۳۲۴/۰
مرکز دیالیز
آستارا
رفرنس
رشت
۰۹/۲-
۶۶/۴
۲۹/۱۱-
۱۱/۷
۴۴۹/۰-
۶۵۴/۰
آستانه
۴۶/۱۰-
۸۰/۵
۹۱/۲۱-
۹۸۲/۰
۸۰/۱-
۰۷۳/۰
لاهیجان
۱۶/۱۰-
۵۶/۵
۱۳/۲۱-
۸۱۶/۰
۸۲/۱-
۰۶۹/۰
لنگرود
۷۳/۶-
۵۶/۵
۷۱/۱۷-
۲۳/۴
۲۱/۱-
۲۲۷/۰
رودسر
۴۰/۵-
۵۳/۵
۳۲/۱۶-
۵۲/۵
۹۷۶/۰-
۳۳۰/۰
صومعه سرا
۲۷/۵-
۳۲/۵
۷۷/۱۵-
۲۲/۵
۹۹۲/۰-
۳۲۳/۰
انزلی
۲۲/۶-
۵۵/۵
۱۸/۱۷-
۷۳/۴
۱۲/۱-
۲۶۴/۰
ماسال
۸۷/۲-
۲۱/۷
۱۰/۱۷-
۳۵/۱۱
۳۹۹/۰-
۶۹۱/۰
رودبار
۷۲/۴
۱۹/۶
۵۰/۷-
۹۴/۱۶
۷۶۳/۰
۴۴۷/۰
تالش
۰۳/۴-
۰۵/۶
۹۷/۱۵-
۹۰/۷
۶۶۷/۰-
۵۰۶/۰
متغیرهای باقی مانده در مدل نهایی
جنس
زن
مرد
۱۵/۷
۶۷/۲
۸۹/۱
۴۲/۱۲
۶۸/۲
۰۰۸/۰
سن(سال)
۵۰≥
رفرنس
۵۰
۱۲/۴-
۰۱/۲
۰۸/۸-
۱۵۴/۰-
۰۴/۲-
۰۴۲/۰
اثر شاغل در مقابل بیکار
۱۲/۷
۴۳/۲
۳۳/۲
۹۲/۱۱
۹۳/۲
۰۰۴/۰
اثر بازنشسته در مقابل بیکار
۴۶/۹
۵۲/۲
۴۷/۴
۴۴/۱۴
۷۴/۳
۰۰۰۱/۰
اثر خانه دار در مقابل بیکار
۳۴/۸
۲۰/۳
۰۱/۲
۶۷/۱۴
۶۰/۲
۰۱۰/۰
آستانه در مقابل آستارا
۲۰/۶-
۶۲/۳
۳۴/۱۳-
۹۴۹/۰
۷۱/۱-
۰۸۹/۰
لاهیجان در مقابل آستارا
۷۲/۵-
۲۵/۳
۱۴/۱۲-
۶۹۷/۰
۷۵/۱-
۰۸۰/۰
رودبار در مقابل آستارا
۰۹/۸
۲۴/۲
۲۸۷/۰-
۴۷/۱۶
۹۰/۱
۰۵۸/۰
جدول فوق بیانگر آن است که نمونه های با جنسیت مرد نسبت به زنان ۱۵/۷ نمره ی کیفیت زندگی بالاتری داشتند(۴۲/۱۲ ، ۶۸/۲= CI) و نمونه های بالای ۵۰ سال نسبت به زیر ۵۰ سال بطور متوسط ۱۲/۴ نمره ی کیفیت زندگی کمتری کسب کردند(۱۵۴/۰- ، ۰۴/۲-= CI) همچنین نمونه های شاغل در مقابل بیکار بطور متوسط ۱۲/۷ (۹۲/۱۱، ۹۳/۲ = CI)، نمونه های بازنشسته در مقابل بیکار بطور متوسط ۴۶/۹ (۴۴/۱۴، ۷۴/۳ = CI) و نمونه های خانه دار در مقابل بیکار بطور متوسط ۳۴/۸ نمرهی کیفیت زندگی بالاتری داشتند(۶۷/۱۴ ، ۶۰/۲= CI) و در نهایت اثر آستانه، لاهیجان و رودبار در مقابل آستارا به عنوان متغیرهای نزدیک به معنی داری در مدل باقی ماندهاند.
جدول شماره۴۱: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل جسمی مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
متغیرهای وارد شده در مدل
عامل پیش بینی کننده جسمی
ضریب رگرسیونی
خطای معیار
فاصله اعتماد ۹۵%
آماره t
سطح معنی داری
حداقل
حداکثر
نمرات شاخص بیماریهای همراه
بدون بیماری
رفرنس
نمره ۲-۱
۵۷۶/۰-
۳۳/۲
۱۷/۵-
۰۱/۴
۲۴۷/۰-
۸۰۵/۰
۴-۳
۳۳/۷-
۲۹/۲
۸۶/۱۱-
۸۰/۲-
۱۹/۳-
۰۰۲/۰
۷-۵
۹۰/۸-
۵۹/۲
۰۱/۱۴-
۷۹/۳-
۴۳/۳-
۰۰۱/۰
۸
۵۵۱/۰
۵۶/۶
۳۸/۱۲-
۴۸/۱۳
۰۸۴/۰
۹۳۳/۰
فشار خون دیاستولیکmmHg
۰۲۷/۰
۰۱۵/۰
۰۰۲/۰-
۰۵۷/۰
۸۲/۱
۰۶۹/۰
هموگلوبین سرمmg/dl
۴۵/۱
۰۳/۱
۵۹۷/۰-
۴۹/۳
۳۹/۱
۱۶۴/۰
هماتوکریت%
۱۷۹/۰-
۳۳۳/۰
۸۳۵/۰-
۴۷۶/۰
۵۳۹/۰-
۵۹۱/۰
متغیرهای باقی مانده در مدل نهایی
اثر بیماریهای همراه نمره ۴-۳ در مقابل بدون بیماری
۰۹/۷-
۸۶/۱
۷۷/۱۰-
۴۲/۳-
۸۰/۳-
۰۰۰۱/۰
اثر بیماریهای همراه نمره ۷ -۵ در مقابل بدون بیماری
۶۱/۸-
۲۱/۲
۹۹/۱۲-
۲۴/۴-
۸۸/۳-
۰۰۰۱/۰
فشار خون دیاستولیکmmHg
۰۲۷/۰
۰۱۵/۰
۰۰۲/۰-
۰۵۶/۰
۸۳/۱
۰۶۷/۰
هموگلوبین سرم mg/dl
۹۴۰/۰
۴۳۰/۰
۰۹۳/۰
۷۸/۱
۱۸/۲
۰۳۰/۰
جدول فوق بیانگر آن است که از بین عوامل جسمی، در مدل نهایی اثر شاخص بیماریهای همراه و میزان هموگلوبین سرم عوامل پیش بینی کننده ی کیفیت زندگی می باشند. بطوریکه افراد دارای نمرات بیماری همراه ۴-۳ در مقابل افراد بدون بیماری همراه بطور متوسط ۰۹/۷- نمره ی کیفیت زندگی کمتری داشتند(۴۲/۳- ، ۷۷/۱۰- =CI و ۰۰۰۱/۰P)، افراد دارای نمرات بیماری همراه ۷-۵ در مقابل افراد بدون بیماری همراه بطور متوسط ۶۱/۸ نمره ی کیفیت زندگی پایین تری داشتند(۲۴/۴- ، ۹۹/۱۲- = CI و ۰۰۰۱/۰P) و با افزایش هر واحد هموگلوبین سرم، نمره ی کیفیت زندگی۹۴۰/۰ افزایش می یافت. همچنین اثر

برچسب ها :

ناموجود