دسته بندی: عمومی
منابع پایان نامه درباره 
نیروی کار، بهره وری نیروی کار، نیروی انسانی، کره جنوبی

روستاییان و متغیر روند معنی دار بوده و همه آنها جز متغیر سرمایه گذاری کل ، اثر مثبت بر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی داشته است.
ازواجی و داداشی(۱۳۸۹)
تحلیل بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران ، چالش ها ، فرصتها و رهیافت ها
همواره عدم توازن و شکافهای بهرهوری در اقتصاد کشور مشهود است و با توجه به هدفگذاری رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی در افق چشمانداز، تأکید بیشتر به مقولههای بهرهوری نیروی کار و عملیاتی کردن آن در برنامههای توسعه همراه با ملاحظات چالشها و بکارگیری مناسب از فرصتها، در افق بلندمدت ارتقاء بهرهوری نیروی کار و دستیابی به سهم برتر سرمایه انسانی در تولید، ضروری است.
امینی و فرهادی کیا(۱۳۸۹)
ارزیابی شاخص های بهره وری در بخش نفت برای بهبود برنامه پنجم توسعه
ارزشافزوده بخش نفت بطور متوسط سالانه ۳/۱ درصد افزایش یافته که پایینتر از میانگین کل اقتصاد بوده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته است و مانع از رشد اقتصادی بیشتر در کشور شده است.

ماخذ : گردآوری محقق
جدول شماره (۱-۲) :
خلاصه مطالعات انجام گرفته در خارج:
نام محقق
موضوع
نتیجه
کوهان و براون (۲۰۰۴)
بررسی تاثیر آب و هوا بر بهره وری

در رطوبت نسبی کمتر از ۳۵ درصد بهره وری تحت تاثیر تغیر رطوبت نمی باشد،
توماس و یاکومیس (۲۰۱۰)
بررسی تاثیر دمای هوا و رطوبت نسبی بر بهره وری

کارایی پیش بینی شده کارگران با PR (نسبت عملکرد پیش بینی روزانه واقعی/مورد انتظار) رابطه معکوس دارد

سرید هاران و چاندر اسکان (۲۰۱۰)
بررسی روند بهره وری نیروی کار و سرمایه در صنعت پنبه هند

بهره وری نیروی کار در صنایع پنبه هند بیش از بهره وری سرمایه در دوره مورد بررسی افزایش یافته است. بهبود بهره وری نیروی کار در این دوره به طور عمده ناشی از تعدیل نیروی کار و بهره وری پایین سرمایه ناشی از عوامل مدیریتی بوده است.

پیلات (۲۰۱۰)
مقایسه بهره وری صنایع مختلف کره جنوبی با بهره وری صنایع مشابه در آمریکا
بهره وری در برخی صنایع کره جنوبی نظیر چرم ، فلزات و ماشین آلات در حد بهره وری صنایع اروپاست لیکن بهره وری کل در صنایع کره جنوبی در سال ۱۹۷۸ حدود ۲۶ درصد بهره وری در صنایع ایلات متحده بوده است . ضمن اینکه عواملی نظیر شدت به کارگیری سرمایه ، صرفه جویی ناشی از مقیاس تولید در صنایع و سطح تحصیلات نیروی کار از مهم ترین عوامل موثر در تفاوت بهره وری صنایع کره جنوبی با آمریکا به شمار می رود.

ماخذ : گردآوری محقق

جدول شماره(۱-۲ ):
نام محقق
موضوع
نتیجه
مانینوهمکاران (۲۰۱۱)
بهره وری در صنایع چین بر اساس رویکرد مقایسه بین اللملی تولید و بهره وری

رشد بهره وری نیروی کار در چین بسیار کندتر از آمریکاست که این امر نشان دهنده افزایش شکاف بهره وری بین این دو کشور است.
شریفمحمدوکرب سری ناوین (۲۰۱۱)
پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی کار در ساخت و ساز با استفاده از شاخص pmv

نتایج بدست آمده و اطلاعات موجود نشان می دهد داده های بهره وری مشاهده شده با آنچه که توسط شاخص pmv پیش بینی شده است هماهنگی کامل را دارد.

گالدینورولورنت (۲۰۰۸)
تأثیر اقدامات زیست محیطی و تکنولوژی بر روی بهره وری و کارایی کارخانجات، مطالعه موردی کارخانجات تولید مواد غذایی در جنوب شرقی اسپانیا
نتایج این تحقیق نشان می دهد سرمایه گذاری اندک بر روی فعالیت های تحقیق و توسعه در مقایسه با با بخش صنعتی، همراه با نیازهای زیست محیطی اخیر و کنترل های محیطی در داخل کارخانجات منجر به تغییرات مهمی در سازمان ها و مدیریت بهره وری آنها شده است.
ماخذ : گردآوری محقق

فصل سوم
روش تحقیق

۳-۱- مقدمه
۳-۲- مبانی نظری
۳-۲-۱-سابقه و مفهوم بهره وری
۳-۲-۲- مفهوم والگوهای اندازه گیری بهره وری نیروی کار
۳-۲-۳ -عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار
۳-۲-۴-عوامل کاهش دهنده بهره وری نیروی کار
۳-۲-۵-علوم مرتبط با بهره وری نیروی کار
۳-۲-۶- تعریف آسایش حرارتی
۳-۲-۷-روشهای تعیین آسایش حرارتی
۳-۲-۸-تنشهای حرارتی و انسان
۳-۲-۳- ۱- تخمین محدوده آسایش
۳-۳- تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخصPMV و تصریح مدل
۳-۴- ابزار های گردآوری
۳-۵- روش تحقیق

۳-۱- مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی سابقه و مفهوم بهرهوری، الگوهای اندازهگیری بهرهوری نیروی کار، عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار، علوم مرتبط با محیط کار و سلامت انسان (ارگونومی۳۳ و بیوریتمولوژی۳۴ ) و رابطه آنها با بهرهوری، روشهایتخمین آسایش حرارتی و تعریف شاخص آسایش حرارتی میانگین آراء پیش بینی شده (PMV) پرداخته و سپس روش تحقیق مورد استفاده بررسی خواهد شد.

۳-۲- مبانی نظری
۳-۲-۱- سابقه و مفهوم بهرهوری
از آغاز خلقت بشر تاکنون انسان همواره درصدد بوده تا با توجه به محدودیتهای خاص زمانی و مکانی موجود، از منابع در دسترس حداکثر استفاده را ببرد، بنابراین سابقه بهرهوری را باید به قدمت تاریخ بشر پیوند داد.
مفهوم بهرهوری نخستین بار در عقاید و نوشتههای اندیشمندان اقتصادی مکتب مرکانتیلیسم مطرح شد، به گونهای که ژان فوراسته۳۵مینویسد اولین بار این واژه در کتابی از آگری کولا۳۶ به نام متالیکا۳۷ مطرح شده است.
اما در قرن هجدهم فیزیوکراتها نظیر فرانسوا کنه۳۸به این واژه مفهوم قدرت تولید کردن دادند. همچنین میتوان از اقتصاددانانی نظیر آدام اسمیت و کارل مارکس نام برد که در ارائه مفهوم مناسب از بهرهوری در دنیای معاصر تاثیر موثری داشتند.(اشراقی،۱۳۸۹)
اوایل قرن بیستم آلبرت آفتالیون۳۹ در مقالهای بهرهوری را در مفهوم فعلی آن به کار برد. وی معتقد بود بهره وری را میتوان به عنوان رابطه بین حجم تولیدی که در مدت معین به دست آمده و حجم کامل عواملی تعریف کرد که در جریان تولید به مصرف رسیدهاند (خاکسار ، ۱۳۸۰)
بهرهوری به یک معنی نسبت ستانده به نهادهها یا محصول متوسط تولید شده به ازای هر واحد از نهاده است . به عبارت دیگر، بهرهوری در واقع میزان نسبی کارایی منابع تولید مانند کار و سرمایه است. در این مفهوم، بهرهوری شاخص استفاده موثر، مفید و کارا از منابع گوناگون است (قره باغیان ،۱۳۷۶). در متون اقتصادی، تعاریف متفاوتی برای بهرهوری ارائه شده است که همه آنها به گونهای به استفاده صحیح و کارآمد از منابع در راه تحقق اهداف تعیین شده، اشاره دارد.در این متون،بهرهوری به عنوان معیار و ابزار سنجش کارایی فعالیتهای اقتصادی قلمداد میشود. چرا که تلاش برای بهبود این شاخص را بخشی از زندگی اقتصادی و اجتماعی تشکیل داده و جنبههای گوناگون زندگی مادی و معنوی را در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار میدهد. بنابراین، بهرهوری مفهوم گستردهتری از یک معیار اقتصادی به خود میگیرد.
سازمانهای بینالمللی و منطقهای نظیر سازمان بینالمللی کار چنین بیان میکند که محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی زمین، سرمایه، کار و سازماندهی حاصل میشود. نسبت این عوامل به تولید معیاری برای سنجش بهرهوری است. همچنین آژانس بهرهوری اروپا بهرهوری را درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید دانسته و معتقد است که بهرهوری یک دیدگاه فکری بوده که همواره میخواهد آنچه در حال حاضر موجود است را بهبود بخشد. مرکز بهرهوری ژاپن هدف بهبود بهرهوری را به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به روش علمی و با کاهش هزینههای تولید،گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی میداند آن گونه که به نفع کارکنان، مدیران و مصرف کننده باشد.بدین ترتیب در تعاریف ارائه شده، برای مفهوم بهرهوری، سه زاویه یعنی افزایش سطح تولید،کاهش به کارگیری عوامل تولید، و مدت زمان مورد نظر، قابل توجه بوده که ترکیب این سه میتواند هدف نهایی بهرهوری را بهبود بخشد.

۳-۲-۲-بهرهوری نیرویکار
بهرهوری عبارت است از به حداکثررساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی و تمهیدات به طریق علمی به منظور کاهش هزینهها و رضایت کارکنان، مدیران و مشتریان. تعاریف دیگر بهرهوری را، حداکثر استفاده مناسب از نیرویانسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه دانسته اند.امروزه، نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرآیند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهمترین عامل مشخص شده است .با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص میشودکه نقش نیرویانسانی از نیرویکارساده به سرمایه انسانی تکامل یافته است، چرا که پیشرفت تکنولوژی بدون تحولات نیرویانسانی فاقدکارایی است. در عصر حاضر دیگر تزریق منابع مالی به عنوان فاکتور اصلی توسعه به شمار نمیآید بلکه تحولات و بهرهوری نیرویانسانی با رشد خود سبب ارتقاء سازمانها و به تبع آن توسعه نظام های اقتصادی در جهان میشوند، به نحوی که سرمایههای انسانی میزان سرمایههای مادی را تعیین میکنند .بنابراین رشد بالای بهرهوری خصوصاً بهرهوری نیروی انسانی همه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهد .استفاده صحیح از نیرویانسانی به مثابه ارزشمندترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئلهای حائز اهمیت مورد توجه دولتها بوده است .به عبارت دیگر میتوان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب میشود و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است. بنابراین بهرهوری منابع انسانی یکی از رکنهای مهم هر موسسه یا سازمان میباشد.(پدرام ،۱۳۹۰،ص۲۳).

۳-۲-۳-الگوهای اندازهگیری بهرهوری نیروی کار
در ادبیات اقتصادی، موضوع بهرهوری به دو صورت کلی و جزئی بررسی میشود. بهرهوری جزئی انعکاسی از روش بهکارگرفته شده در تولید است و به صورت نسبت ستانده به نهاده (کار، سرمایه و انرژی) قابل اندازهگیری است، درحالیکه بهرهوری کلی، آن بخشی از رشد تولید را که نمیتوان به رشد عوامل تولید نسبت داد اندازه گیری میکند. با توجه به موضوع این مطالعه، در اینجا به اختصار به بهرهوری جزئی عوامل تولید اشاره میشود.
بهرهوری جزئی عواملتولید، نسبت ستانده به یکی از دادههاست. این مفهوم در مقابل بهرهوریکلی یا چندگانه عوامل تولید مطرح میشود و دردو قالب بهرهوری متوسط و نهایی عامل تولید بحث انگیز است.
الف) بهرهوری متوسط: اگراین نسبت به صورت کسر ساده و نسبت ستانده به یکی از دادهها ارائه شود، متوسط بهرهوری عامل یا بهرهوری متوسط عامل گفته میشود:

APij = , i= k , l , E (3-1)
در رابطه فوق APij عبارت است از بهرهوری متوسط ، عامل i عبارت است از نیرویکار، سرمایهو انرژی در بخش j ، VAj عبارت است از ارزش

برچسب ها :

ناموجود