دسته بندی: عمومی
منابع پایان نامه درباره 
نیروی کار، بهرهوری کل عوامل، بخش کشاورزی، نفت و گاز

ع بهرهوری نیروی کار در بخش صنایع استان خوزستان پرداخته اند. در این مطالعه از مدل کاب داگلاس تعمیم یافته با متغیرهایی نظیر موجودی سرمایه، شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل و هزینههای تحقیق و توسعه برای سالهای ۱۳۸۰-۱۳۵۰ استفاده شده است.

(۲-۱)
که در آن، PRDO بیانگر بهروری نیروی کار (نسبت تولیدی به نیروی کار)، K نسبت موجودی سرمایه به نیروی کار، GAP شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل و R هزینه های تحقسق و توسعه است.
نماد Ln معرف لگاریتم طبیعی متغییرهاست.
به منظور خطی کردن معادله فوق از معادله لگاریتمی آن به صورت زیر استفاده می شود:

(۲-۲)
که در آن است
نتایج نشان میدهد که میزان بهره وری نیروی کار با موجودی سرمایه و هزینه های تحقیق و توسعه رابطه مستقیم و با شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل رابطه معکوس دارد. ضمن اینکه بهره وری واقعی در صنایع این استان روند نزولی داشته به طوری که مقدار بهره وری واقعی در سال ۱۳۸۰ تنها ۱۰ درصد مقدار واقعی بهره وری سه دهه قبل است.
امینی در سال (۱۳۸۴)۱۲، در مطالعهای روند بهرهوری را به تفکیک بخشهای اقتصادی ایران اندازهگیری و تحلیل نموده، که دراین مطالعه شاخصهای بهرهوری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به تفکیک بخشهای معرفی شده در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای دوره ۱۳۸۲-۱۳۷۰ اندازهگیری و روند آن تحلیل شده است.در این مطالعه برای اندازه گیری شاخص های بهرهوری جزئی نیروی کار و سرمایه از نسبت های ارزش افزوده (به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶) به مقادیر استفاده شده از نیروی کار و سرمایه و برای محاسبه بهرهوری کل عوامل تولید با استفاده از روش شاخص دیویژیا۱۳ استفاده گردیده است.
که مدل مطالعه حاضر به شکل زیر آمده است:

(۲-۳)

که در آنK,L بیانگر نیروی کار و سرمایه و و کشش های تولیدی نسبت به سرمایه و کار می باشند. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص بهرهوری نیروی کار در سطح کل کشور در دوره مذکور بطور متوسط سالانه ۹/۰درصد افزایش یافته و بالاترین رشد مربوط به بخش ارتباطات و بیشترین کاهش به بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اختصاص داشته است. شاخص بهرهوری سرمایه نیز در این دوره در سطح کل اقتصاد بطور متوسط سالانه حدود ۵/۰درصد کاهش یافته و بالاترین رشد در بخش ارتباطات و بیشترین کاهش در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اتفاق افتاده است. به رغم بهبود در شاخصهای مربوط به سرمایه انسانی و فناوری، شاخص بهرهوری کل عوامل در این دوره بطور متوسط سالانه ۰۴/۰ درصد افزایش یافته که حاکی از عملکرد مطلوب اقتصاد در زمینه استفاده بهینه از منابع نیست. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که بهترین بخش از نظر استفاده بهینه از منابع بخش ارتباطات و ضعیفترین بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری بوده است. سهم رشد بهرهوری کل عوامل در تأمین رشد تولید در بخشهای صنعت، ساختمان، ارتباطات، آب و برق، خدمات مؤسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفهای و تخصصی و حمل و نقل و انبارداری در محدوده ۴/۱۰ درصد تا ۷/۸۴ درصد بوده که کمترین به بخش صنعت و بیشترین مقدار به بخش ارتباطات تعلق داشته و در سایر بخشها رشد بهرهوری کل عوامل منفی بوده است که حاکی از عملکرد ضعیف این بخشها در استفاده بهینه از منابع است. بنابراین، براساس نتایج این مطالعه میتوان به میزان ضرورت تصحیح سیاستهای گذشته و اتخاذ سیاستهای جدید برای تحقق هدف ارتقاء بهرهوری در بخشهای اقتصادی پی برد.
حسن ذوالفقاری در سال (۱۳۸۶)۱۴، در پژوهشی با استفاده از شاخص های دمای فیزیولوژی PET))15 و متوسط نظرسنجی پیش بینی شدهPMV)) زمان مناسب گردشگری در در شهر تبریز را مورد بررسی قرار داد.

PMV= (0.303 e -0036M + 0.028)[(M-W)-H-EC- Crec-Erec] (۴-۲)
E=3.05xl0’3 (256 tsk -3373 -Pa) + Esw (۲-۵)
Ec=3.05×10’3 [5733 – 6.99 x (M-W) – Pa] + 0.42 (M-W -58.15) (۲-۶)
Crec = 0.0014 M(34-Ta) (۲-۷)
Erec= 1.72 x 10’5 M (5867 – Pa) (۲-۸)

H مستقیما قابل اندازه گیری بوده و از طریق معادله زیر نیز قابل محاسبه است:
H=KC| = tSk – tci / Ici (7) (2-9)
که در معادلات فوق :
= تبادل حرارت همرفتی تعرق (w/
= تبادل حرارت تبخیری تعرق (w/
= تلفات حرارت تبخیری تعرق (w/
= تبادل حرارت تبخیری در سطح پوست موقعی که در حالت حرارتی خنثی قرار دارد (w/
= تابش لباس به طور متوسط برای تمام بدن (w/
= نرخ سوخت و ساز بدن (w/
= دمای سطح لباس (درجه سانتی گراد)
= نیروی مکانیکی موثر (w/
= تلادل حرارت تبخیری در سطح پوست (w/
= تلفات حرارت خشک بصورت همرفت، هدایت و تابش (w/
= رطوبت، فشار بخار جزئی هوا (پاسکال)
= دمای هوا (درجه سانتی گراد)
که در آن نتیجه مطالعات که از طریق نرم افزار Ray Manَ انجام گرفت نشان میدهد که دوره آسایش اقلیمی در این شهر بسیار محدود است.به طوری که دوره آسایش حرارتی فقط به مدت ۴۵ روز از اوایل خرداد تا اواسط تیر ماه طول می کشد، تنش گرما به مدت ۸۰ روز و دوره تنش سرمایی به مدت ۲۴۰ روز از حوالی ۱۵ مهر تا پایان اردیبهشت به طول می انجامد.توجه لازم بر این نتیجه به کارآمدی و موفقیت برنامه های توسعه توریسم در این شهر می افزاید.
عباسیان و مهرگان در سال (۱۳۸۶)۱۶، در پژوهشی بهره وری عوامل تولید بخشهای اقتصادی کشور ایران را به روش تحلیل پوشش دادهها (DEA)17 اندازهگیری نمودهاند، در این مطالعه با استفاده از دادههای مربوط به ارزش افزوده سالهای ۱۳۷۷- ۱۳۴۵ بهرهوری عوامل تولید بخشهای مختلف اقتصادی محاسبه شده است در روش تحلیل پوششی دادهها، به کمک دادههای ارائه شده، مرزی به نام ” مرز کارائی”۱۸ در نظر گرفته میشود که تمام بخشهای مورد بررسی، با این مرز بهینه مقایسه میشود.
در این مطالعه برای بررسی بهره وری عوامل تولید از شاخص مالم کویست استفاده شده که این شاخص به صورت به صورت زیر مورد استفاده قرار گرفته است :

(۲-۱۰)

که در آن و به ترتیب بردار وزن های ورودی ها و خروجی ها، X و Y به ترتیب متغیرهای وردی و خروجی و ، یک بی نهایت کوچک غیر ارشمیدسی۱۹ است که برای ملاحظات محاسباتی وارد مدل شده است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد مجموع روند بهرهوری اقتصادی کشور با روند خفیفی افزایش یافته لیکن با توجه به منابع مادی و انسانی قابل توجهی که در اختیار بسیاری از بخشهای اقتصادی بوده قابل توجیه نمیباشد در این زمینه بخش خدمات به دلیل گستردگی دامنه فعالیت ها و خیل عظیم نیروهای شاغل، از مشکلات بیشتری رنج می برد.
رضائی و همکاران در مطالعهای در سال (۱۳۸۷)۲۰، به ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل در بخش نفت و گاز با استفاده از شاخص تورنکوئست۲۱ پرداختهاند در این مطالعه با استفاده ازروشهای برنامهریزی خطی که در زمره روشهای ناپارامتری است و با بهرهگیری از شاخص تورنکوئست، رشد بهرهوری عوامل تولید در بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران طی دوره۱۳۸۴-۱۳۳۸، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
شاخص استفاده شده در این مطالعه :
(۲-۱۱)

که در آن به صورت میانگین هندسی از کشش ورودی iام یک بار در سال k و بار دیگر در سال محاسبه می شود و ورودی های مورد نظر یک بار در سال k و بار دیگر در سال است.
نتایج حاکی از آن است که بهرهوری عوامل تولید در بخش نفت و گاز به طور متوسط سالانه رشدی معادل ۴۶/۰ درصد داشته است ولی بررسی وضعیت بهرهوری کل عوامل در سال اول برنامه چهارم توسعه نشاندهنده آن است که رشد ۲۱/۰ درصدی بهرهوری کل عوامل در دوره مورد مطالعه، با اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه (۳/۰ درصد) فاصله نسبتاً زیادی دارد.
خلیلیان و رحمانی (۱۳۸۷)۲۲ با بهره گیری از رهیافت بهره وری متوسط تعمیم یافته به بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی کشور پرداخته است .
که با توجه به اینکه برای محاسبه بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی با توجه به اینکه در تابع تولید بخش کشاورزی نیروی کار و سرمایه از مهمترین عومل تاثیر گذار می باشند برای محاسبه بهره وری عامل نیروی کار در نظر رفتن تاثیر متغیر سرمایه بر بهره وری نیروی کار ضروری به نظر می رسد. در نتیجه فرمول GAPL تابع تولید کاب – گلاس به صورت زیر در می آیند.

(۲-۱۲)

که در آن Q ستاده کلL وK به ترتیب نیروی کار و سرمایه می باشند.
که نتایج نشان از روند صعودی بهرهوری کار در این بخش دارد و در یک مدل اقتصاد سنجی، نتایج نشان میدهد همه متغیرهای توضیحی شامل کشاورزی و کل اقتصاد ، میزان بارندگی ، درآمد روستاییان و متغیر روند معنی دار بوده و همه آنها جز متغیر سرمایهگذاری کل، اثر مثبت بر بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی داشته است.
ازوجی و داداشی در سال (۱۳۸۹)۲۳، در مطالعهای به تحلیل سطح بهرهوری نیروی کار در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۵۰پرداختهاند و برای اندازهگیری شاخصهای بهرهوری با توجه به محدودیت محاسبات بهرهوری نیروی نهایی نیروی کار از محاسبات بهرهوری متوسط نیروی کار استفاده شده است و همچنین به تحلیل شاخصهای اصلی برای تحلیل عوامل مرتبط با بهرهوری نیروی کار مانند سهم شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان، نرخ باسوادی جمعیت کل کشور، متوسط سال های تحصیل شاغلان، نسبت هزینه های تحصیل بهروری جزیی عواما تولید۱، نسبت ستانده به یکی از داده هاست. این مفهوم در مقابل بهره وری کلی یا چندگانه عوامل تولید مطرح می شود و در قالب بهروری متوسط و نهایی عامل تولید بحث برانگیز است.

الف) بهروری متوسط: اگر این نسبت به صورت کسر ساده و نسبت ستاده به یکی از داده ها ارائه شود، توسط بهروری عوامل و یا بهروری متوسط عامل گفته می شود.
i = k,L,E (2-13)
در رابطه فوق عبارت است از بهروری متوسط عامل، نیروی کار، سرمایه و انرژی در بخش ارزش

برچسب ها :

ناموجود