دسته بندی: عمومی
منابع پایان نامه درباره 
نیروی کار، تابع تولید، بهره وری نیروی کار، آسایش حرارتی

سنجش بهرهوری کل عوامل تولید، بهرهوری نیروی کار میتواند تقریب خوبی برای بهرهوری کل عوامل تولید باشد(بهرهوری نیرویکار مشخص کننده میزان تولید یا قدرت تولید هر واحد از نیرویکار و درحقیقت تولید سرانه واحد نیرویکار را اندازهگیری میکند). لذا بهرهوری نیرویکار را میتوان هم به صورت متوسط و هم به صورت نهایی اندازهگیری نمود (قبادی،۱۳۸۵، ص۲۵).
بدون تردید برای داشتن آینده پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پر رقابت امروزی، نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به منظور اشاعه فرهنگ نگرش ویژه به بهرهوری و تعمیم بکارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایهگذاریهای قابل توجهی انجام داده‌اند.در ایران اهمیت توجه به مقوله بهره‌وری به دلایل مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌وری در جامعه، مورد غفلت واقع گردیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهرهوری نیروی کار است. (میرزایی، ۱۳۹۱ص ۲۳)
روشهای اندازهگیری بهرهوری نیروی کار به شرح ذیل میباشند:

۱-روش شاخص:
در این روش از طریق تقسیم میزان تولید یا ارزش افزوده بر تعداد نیروی کار بهره وری متوسط نیروی کار را بدست می آوریم و برای محاسبه بهره وری نهایی نیروی کار نیز می توان از طریق(?Q/ ?L) که عبارت است از تغییرات تولید یا ارزش افزوده به تغییرات نیروی کار محاسبه کرد. ولی معمولاً بهرهوری متوسط را از طریق شاخص و بهرهوری نهایی را از طریق تابع تولید محاسبه می کنند(سلیمی فر، ۱۳۸۶ ،ص۴۰) : در روش شاخص برای محاسبه متوسط بهرهوری نیروی کاراز دو طریق استفاده می شود:
الف: محاسبه بهره وری فیزیکی:
در این روش از نسبت تولید به نهاده استفاده می شود. این روش برای بنگاه هایی که تنها یک ستاده معین تولید می کنند روش سهل و ساده ای می باشد. ولی استفاده از آن برای سازمان های تولیدی که بیش از یک ستاده را تولید می کنند مشکل آفرین خواهد بود. این مشکلات بیشتر از دو جهت مطرح می باشند، اول اینکه اندازه های فیزیکی تفاوت های کیفی را منعکس نمی کند و دیگر اینکه برای مقایسه بهره وری صنایع مختلف نیز مناسب نیست.
ب: محاسبه بهرهوری ارزشی(کمی):
چون در مورد محاسبه بهرهوری فیزیکی با مشکلات روبرو میشویم اغلب بجای اندازههای فیزیکی از مقادیر ارزشی استفاده میشود منظور از مقادیر ارزشی محاسبه مقادیر بر حسب واحد پول میباشد در این صورت محصول به وسیله یک سری قیمتها و با ضرب کردن مقادیر فیزیکی در یک سری وزن های ارزشی محاسبه می گردد. در محاسبه بهره وری ارزشی هم از ارزش تولیدات و هم از ارزش افزوده میتوان استفاده کرد ولی اغلب به دلیل امکان محاسبه مضاعف در تولید از ارزش تولیدات استفاده نمیشود. لذا برای نشان دادن مجموعه ارزشهای واقعی تولید شده بوسیله یک واحد تولیدی از ارزش افزوده استفاده میشود.

۲- روش تابع تولید:
تابع تولید معرف یک رابطه فنی میان مقدار نهاده های مورد استفاده و حداکثر میزان محصولی که از نهاده های قابل تحصیل است، میباشد. به بیان دیگر تابع تولید نشان دهنده حداکثر میزان ستادهای که با فرض ثابت بودن سایر شرایط میتوان از هر مجموعه خاصی از نهادههای تولید بدست آورد، خواهد بود. اگرL,K معرف مقادیر سرمایه و نیروی کار و Q نشان دهنده میزان تولید باشد در این صورت تابع تولید را بدین صورت نشان می دهیم (سلیمی فر،۱۳۸۶،ص۴۱) :
(۱-۱) Q=F(K,L)

اگر فرض کنیم تابع تولید صنعتی یا بنگاهی به صورت مقابل باشد:
(۱-۲) Q=?+?k+?L

برای محاسبه بهره وری متوسط و نهایی عوامل تولید مورد نظر می بایستی ابتدا تابع تولید را تخمین بزنیم و سپس نسبت Q/L را که معرف بهره وری متوسط نیروی کار، (?Q/?L) که معرف بهره وری نهایی نیروی کار می باشد را محاسبه کرد.

۳-روش داده-ستاده(Input-Output)
تحلیل داده-ستاده (I-O) ابتدا برای مطالعه جریانات اقتصادی ملی بکار گرفته شد. نام لئونتیف۷ بطور تنگاتنگی با تحلیل داده-ستاده مرتبط است. در واقع ماتریس معکوسی که در این تحلیل مورد استفاده قرار میگیرد معروف به (ماتریس لئونتیف) است. اگر چه با استفاده از روش (I-O) برای اندازه گیری بهرهوری در سطوح ملی و صنعت کارهای زیادی صورت گرفته است ولی در مورد بکارگیری این دو در سطح بنگاه کار زیادی انجام نشده است (عسکری و همکاران،۱۳۸۳،صص۷و۶).
امروزه در اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه موضوع بهرهوری بعنوان یک عامل مهم رشد و توسعه اقتصادی،از جایگاه مهمی برخوردار میباشد و مطالعات زیادی در خصوص سنجش و شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بهرهوری عوامل تولید به ویژه بهرهوری نیرویکار انجام گرفته است. میتوان گفت ریشه و علل عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته به طور اساسی ناشی از بهرهوری پایین میباشد چرا که رشد بالای بهره وری به خصوص بهرهوری نیرویکار و استفاده صحیح از سرمایهانسانی به شدت فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهد. در این مطالعه سعی شده از شاخص دیگری تحت عنوان شاخص آسایش حرارتی که نقش عوامل اقلیمی را بر روی میزان بهرهوری نیرویار موثر میداند جهت تخمین میزان بهرهوری نیرویکار در بخش ساخت وساز استفاده شود.

۱-۳-اهداف تحقیق
۱- تعیین عوامل محیط حرارتی موثر بر بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز .
۲- تعیین شاخص میانگین آراء پیش بینی شده (PMV)8 جهت بررسی عوامل موثر بر بهرهوری نیرویکار در بخش ساختمان و کمک به ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی در این بخش.
۳- تعیین مقادیر محاسبه شده بهره وری نیروی کار در بخش ساخت وساز با استفاده از شاخص PMV و مقایسه این مقادیردر مناطق مختلف ایران بر اساس درجه حرارت منطقه ای
۴- تعیین مقادیر محاسبه شده بهره وری نیروی کار در بخش ساخت وساز با استفاده از شاخص PMV و مقایسه این مقادیر با آمار منتشره از سازمان ملی بهره وری ایران

۱-۴- سوالات تحقیق
۱-آیا عوامل محیط حرارتی بر میزان بهره وری نیروی کار تاثیر گذار است؟
۲-در محاسبه بهره وری نیرویکار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص ( PMV ) کدام یک از متغییرهای اقلیمی و انسانی نقش تاثیرگذارتری بر بهره وری نیرویکار دارد؟
۳-آیا تفاوت معنی داری بین شاخص PMV در مناطق مختلف ایران بر اساس درجه حرارت هوا وجود دارد؟

۱-۵- فرضیه های تحقیق
۱- بین بهره وری نیرویکاردر بخش ساخت و ساز و محیط زیست گرمایی ارتباط وجود دارد.
۲- شاخص آسایش حرارتی ((PMV توانایی توضیح ارتباط بین بهره وری نیرویکار در بخش ساختمان و محیط زیست گرمایی را دارد.
۳- بر اساس شاخص ((PMV بهره وری نیرویکار در مناطق مختلف ایران مقدار متفاوتی خواهد بود.

۱-۶- حدود تحقیق
در این مطالعه سعی برآن شده از یکی از شاخصهای تخمینآسایش حرارتی بهنام شاخص میانگین آراء پیشبینی شده(PMV) برای محاسبه بهرهوری نیرویکار در بخش ساخت و ساز اقتصاد ایران با استفاده از آمار سال۱۳۸۶ و در مناطق مختلف ایران استفاده گردد.

۱-۷- روش انجام تحقیق
روش انجام تحقیق در این مطالعه، شیوه کشفی و تحلیلی میباشد. روش کشفی- تحلیلی در پژوهش روشی است که محقق بر پایه فرایندها و الگوهای گذشته به تکمیل مدلها و یا تلفیق مدلهای گذشته و ارائه مدل جدید می پردازد.
۱-۸- ساختار تحقیق
این پایان نامه شامل پنج فصل میباشد فصل اول که فصل حاضر میباشد و به تشریح کلیات تحقیق اختصاص دارد. در دومین فصل پیشینه تحقیق آورده شده است که در آن مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق یا نزدیک به آن در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفته شده است. در فصل سوم به مبانی نظری و ادبیات موضوع پرداخته شده و نظریه های موجود در زمینه پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخصPMV و سپس روش تحقیق استفاده شده توضیح داده خواهد شد. در چهارمین فصل نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل نتایج استخراج شده از مدل ریاضی مربوطه ارائه میشود و سرانجام در فصل پنجم به ارائه نتایج تجزیه و تحلیل این مطالعه و پیشنهادات پرداخته خواهد شد.

فصل دوم
مروری بر مطالعات پیشین

۲-۱- مقدمه
۲-۲- مطالعات انجام گرفته در داخل
۲-۳- مطالعات انجام گرفته در خارج

۲-۱- مقدمه
تاکنون از روشهای اقتصادی و همچنین ریاضی مختلفی جهت محاسبه بهرهوری نیرویکاراستفاده شده است وتلاشهای فراوانی جهت ایجاد مدل ریاضی که منعکس کننده رابطه بین محیط حرارتی و بهرهوری نیرویکار در بخش ساخت و ساز باشد صورتگرفته است .ولی این مدلها ماهیتکار در حال انجام وسایر متغیرهای محیطی را در نظر نگرفته اند، در این تحقیق سعی شده است تاثیر عوامل محیطی را بر بهرهوری نیرویکار در بخش ساخت و ساز ایران با استفاده از یکی از شاخص های آسایش حرارتی به نام شاخص میانگین آراء پیشبینی شده بررسی نماید.شاخص میانگین آراء پیشبینی شده در ارزیابی شرایط اقلیم آسایش از منظر گردشگری مورد استفاده قرار گرفته است ولی در زمینه پیشبینی تغییرات بهرهوری نیرویکار در بخش ساخت و ساز با استفاده از این شاخص تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. در زیر برخی از مطالعات انجام گرفته در این زمینه یا موضوع نزدیک به آن آورده شده است.

۲-۲- مطالعات انجام گرفته در داخل کشور
زهرا قیابکلو در سال (۱۳۸۰)۹، به بررسی عوامل مهم تأثیرگذار بر آسایش فیزیکی نیروی کار در رابطه با محیط پیرامون پرداخته و به صورت توصیفی چهار روش مختلف جهت تخمین و تعیین محدوده آسایش مورد ارزیابی قرار داده است. این چهار روش عبارت است از:۱-استفاده از دمای موثر۲،-تعیین دمای آسایش بر اساس متوسط دمای محیط ۳- استفاده ازجدول سایکرومتریک برای تعیین محدوده آسایش ۴-تخمین محدوده آسایش براساس شاخص آراء پیشبینی شده(PMV) 10 را مورد مقایسه قرار داده که نتیجه این مطالعه نشان می دهد روشPMV به دلیل بررسی همزمان معیارهای آسایش از قبیل متغییرهای اقلیمی، پوشاک و فعالیت کاملترین و دقیقترین روش تعیین محدوده آسایش می باشد.
زراء نژاد و قنادی در سال (۱۳۸۴)۱۱،به تخمین تاب

برچسب ها :

ناموجود