دسته بندی: عمومی
منابع پایان نامه درباره 
نیروی کار، رطوبت نسبی، بهره وری نیروی کار، زیست محیطی

افزوده بخش نهاده یا عامل I (نیروی کار، سرمایه و انرژی) در بخش J، در صورتی که نماینده عامل نیروی کار باشد، این شاخص متوسط سرمایه یا انرژی را نشان خواهد داد.
ب) بهروری نهایی: اگر این نسبت به صورت تغییرات ستانده به تغییرات یک دوره، بیان شود، آن را بهروری نهایی یک عامل تولید می نامند.
i = k,L,E (2-14)
در رابطه فوق عبارت است از بهروری نهایی عامل i (نیروی کار، سرمایه و انرژی)، در صورتی که i نماینده عامل نیروی کار باشد، شاخص بدست آمده بهروری نهایی نیروی کار است و اگر منعکس کننده عامل سرمایه یا انرژی باشد این شاخص بهروری سرمایه یا انرژی را نشان می دهد.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که همواره عدم توازن و شکافهای بهرهوری در اقتصاد کشور مشهود است و با توجه به هدفگذاری رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی در افق چشمانداز، تأکید بیشتر به مقولههای بهرهوری نیروی کار و عملیاتی کردن آن در برنامههای توسعه همراه با ملاحظات چالشها و بکارگیری مناسب از فرصتها، در افق بلند مدت ارتقاء بهره وری نیروی کار و دستیابی به سهم برتر سرمایه انسانی در تولید، ضروری است.
امینی و فرهادیکیا در سال (۱۳۸۹)۲۴، در مطالعهای تحولات شاخصهای بهرهوری در بخش نفت در ایران مورد ارزیابی و نمودهاند. روش محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در این مطالعه ،تقریب ترنکوئیست شاخص دیویژیا برای داده های آماری گسسته میباشد که در اینجا بهرهوری کل عوامل تولید ناخالص بخش نفت، به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶،تعداد جمعیت شاغل و ارزش موجودی سرمایه ثابت فیزیکی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ بدست آمده است. این مطالعه مربوط به عملکرد دوره ۱۳۸۶- ۱۳۷۵میباشد.
شاخص تقریب ترنکوئیست شاخص دیویژیای استفاده شده در این مطالعه به صورت زیر درآمده است:
(۲-۱۵)

که در نرخ رشد بهره وری کل عوامل،و و به ترتیب، نشان دهنده متوسط سهم سرمایه، نیروی کار و مصارف واسطه از تولید در دوره و است.
نشانگر آن است که ارزش افزودهی آن بخش، بطور متوسط سالانه ۳/۱درصد افزایش یافته که پایینتر از میانگین کل اقتصاد بوده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته است و مانع از رشد اقتصادی بیشتر در کشور شده است.

۲-۳- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور
کوهان و براون (۱۹۸۵)۲۵ با بررسی و استفاده از داده های بهره وری منتشر شده دو رابطه غیرخطی میان بهره وری و درجه هوا() و رطوبت نسبی() را به صورت زیر استخراج کردند.

PC =0.0144Ta-0.00313Rh-0.000107(Ta)2-0.000029(Rh)2-0.0000357(TaRh)+ 0.647 (2-16)

= ۰.۰۵۱۷ + ۰.۰۱۷۳ – ۰.۰۰۰۳۲(Ta)2- 0.0000985(Rh)2- 0.0000911()- 1.45 17) (2-

معادله ۱ برای آب و هوای سرد یا خنک از ۲۹- درجه تا ۱۰ درجه قابل اجرا است. معادله ۲ برای آب و هوای گرم و یا داغ از ۲۱ درجه تا ۴۹ درجه قابل اجرا است. با استفاده از این دو معادله، کوهان و براون به رطوبت نسبی کمتر از ۳۵ درصد متذکر شداند، بهرهوری تحت تاثیر تغیر رطوبت نمیباشد، معادله دوم به دمای زیر ۲۳- درجه و بالای ۴۳ درجه استدلال میکند برای رسیدن به بهرهوری بهینه دشوار است.که در آن PC ، عامل بهرهوری آب و هوای سرد، عامل بهرهوری آب و هوای گرم، Ta درجه حرارت هوا در درجه فارنهایت، Rh رطوبت نسبی بصورت درصد بیان شده است.نتیجه این تحقیق نشان می دهد که رطوبت نسبی به میزان ۳۵ درصد بر بهره وری نیروی کار تاثیری ندارد و همچنین در شرایط آب و هوایی با دمای زیر۲۳- و بالای ۴۵ درجه امکان دست یابی به بهره وری ایدآل ممکن نخواهد شد.
توماسن و یاکومیس)۱۹۸۷۲۶(مدلی را ارائه نمودند که در آن به بررسی تاثیر دمای هوا و رطوبت نسبی بر بهره وری پرداخته شده است . آنها داده ها را از تعدادی از پروژهای تجاری جمع آوری کردند و با استفاده از روش تجزیه وتحلیل رگرسیونی چند گانه رابطه زیر را برآورد کردند:

PR= 9.448 + 0.0518 Ta – 2.819 ln (Ta) +3.89 ×۱۰ -۳۷e(Rh) (2-18)

که در آن PR نسبت عملکرد پیش بینی روزانه ( واقعی/مورد انتظار) است، Ta درجه حرارات در ساعت ۱بعد از ظهر در درجه فارنهایت است، Rh رطوبت نسبی در ساعت ۱ بعدازظهر به صورت درصد بیان شده است.
این معادله با این حال، توسط طیف وسیعی از دادههای دما و رطوبت نسبی، به ترتیب از ۱۱ تا ۲۸درجه سانتیگراد و از ۱۹ درصد رطوبت نسبی تا ۸۵ درصد، محدود شده است. ار آنجا که PR محاسبه شده در این معادله مورد استفاده قرار میگیرد نشان میدهد که چگونه محیط گرمایی بر بهرهوری واقعی تاثیر میگذارد، این نسبت میتواند برای تنزیل اثرات جوی مورد استفاه قرار گیرد. این نشان میدهد که کارایی پیشبینی شده کارگران با PR رابطه معکوس دارد، که به صورت زیر نشان داده شده است.

Predicted efficiency (E)= 1/ PR (2-19)

سریدهاران و چاندراسکان (۱۹۹۳)۲۷روند بهره وری نیروی کار و سرمایه را در صنعت پنبه هند طی سال های ۱۹۷۲-۱۹۸۷ تحلیل کردند و با استفاده از تابع کاب داگلاس و با فرض بازدهی ثابت به مقیاس، نتیجه گرفتند که بهره وری نیروی کار در صنایع پنبه هند بیش از بهرهوری سرمایه در این دوره افزایش یافته است. بهبود بهرهوری نیروی کار در این دوره به طور عمده ناشی از تعدیل نیرویکار و بهرهوری پایین سرمایه ناشی از عوامل مدیریتی بوده است.
پیلات (۱۹۹۵)۲۸به مقایسه بهره وری صنایع مختلف کره جنوبی با بهرهوری صنایع مشابه در آمریکا و اروپا می پردازد و به این نتیجه میرسد که بهرهوری در برخی صنایع کره جنوبی نظیر چرم، فلزات و ماشین آلات در حد بهره وری صنایع آمریکاست. لیکن بهرهوری کل در صنایع کره جنوبی در سال ۱۹۷۸ حدود ۲۶ درصد بهره وری در صنایع ایلات متحده بوده است. ضمن اینکه عواملی نظیر شدت به کارگیری سرمایه، صرفه جویی ناشی از مقیاس تولید در صنایع و سطح تحصیلات نیروی کار از مهمترین عوامل موثر در تفاوت بهرهوری صنایع کره جنوبی با آمریکا به شمار میرود.
مانین و همکارانش (۲۰۰۱) با بررسی بهرهوری در صنایع چین بر اساس رویکرد مقایسه بینالمللی تولید و بهرهوری و با استفاده از شاخص برابری قدرت خرید ۲۹دریافتند که رشد بهرهوری نیرویکار در چین بسیار کندتر از آمریکاست که این امر نشان دهنده افزایش شکاف بهرهوری بین این دو کشور است.
شریف محمد و کرب سری ناوین (۲۰۰۵)۳۰ مدلی ارائه نمودند که نواقص مدلهای قبلی را برطرف نماید و در این مدل بهرهوری نیرویکار ساخت وساز را به صورت تابعی از شاخص راحتی گرمایی به صورت معادلات زیر در نظر گرفته اند.

= ۱۰۲+۰.۸PMV+ 1.84(PMV)2 (2-20)
= ۱۰۲+ ۱.۱۹PMV+ 2.17(PMV)2 (2-21)
= ۸۳+ ۲۱.۶۴PMV+ 9.53(PMV)2 + 0.91(PMV)3 (2-22)

که در آن PL بهرهوری نیروی انسانی برای کارهای ساخت و ساز سبک، PM بهرهوری نیروی انسانی برای کارهای ساخت و ساز متوسط و PH بهرهوری نیروی انسانی برای کارهای ساخت و ساز سنگین میباشد.
نتایج بدست آمده و اطلاعات موجود نشان میدهد دادههای بهرهوری مشاهده شده با آنچه که توسط شاخص PMV31 پیشبینی شده است هماهنگی کامل را دارد.
گالدینو و لورنت۳۲ در سال ۲۰۰۸ در تحقیق خود با عنوان”تأثیر اقدامات زیست محیطی و تکنولوژی بر روی بهرهوری و کارایی کارخانجات، مطالعه موردی کارخانجات تولید مواد غذایی در جنوب شرقی اسپانیا” در طی سالهای ۲۰۰۳-۱۹۹۵به محاسبه بهرهوری با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس پرداختند سپس به بررسی تأثیرات محیطی بر روی بهره وری این کارخانه ها پرداختهاند. نتایج این تحقیق نشان میدهد سرمایهگذاری اندک بر روی فعالیتهای تحقیق و توسعه در مقایسه با بخش صنعتی، همراه با نیازهای زیست محیطی اخیر و کنترلهای محیطی در داخل کارخانجات منجر به تغییرات مهمی در سازمانها و مدیریت بهرهوری آنها شده است. این تغییرات مخصوصاً در رابطه با تاثیراتی است که عوامل محیطی بر روی نقصهای علمی و نوآورانه میگذارند. با انجام اقدامات مدیریت زیست محیطی در قالب دانش سرمایهگذاری،در تحلیلی آثار سرمایه گذاری زیست محیطی را بر روی تابع تولید ارزیابی میکند همچنین در انتها بهبود رابطه بین بهرهوری و اقدامات زیست محیطی را بیان می دارند. از سوی دیگر تأثیر متغیرهای زیست محیطی بر روی کارایی فنی افراد کارخانه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در کل این تحلیل شواهدی را از روابط بین اقدامات زیست محیطی و عملکرد اقتصادی نشان میدهد.

جدول شماره (۱-۱) :
خلاصه مطالعات انجام گرفته در داخل:
نام محقق
موضوع
نتیجه
زهرا قیابکلو(۱۳۸۰)
روش های تخمین محدوده آسایش حرارتی
نتیجه این مطالعه نشان میدهد که روشPMV کاملترین و دقیقترین روش تعیین محدوده آسایش به دلیل بررسی همزمان معیارهای آسایش از قبیل متغییرهای اقلیمی ،پوشاک و فعالیت میباشد.
زراء نژاد و قنادی (۱۳۸۴)
تخمین بهره وری نیروی کار در بخش صنایع استان خوزستان
میزان بهره وری نیروی کار با موجودی سرمایه و هزینه های تحقیق و توسعه رابطه مستقیم و با شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل رابطه معکوس دارد .
امینی(۱۳۸۴)
اندازه گیری تحلیل روند بهره وری به تفکیک بخش های اقتصادی ایران
شاخص بهرهوری نیروی کار در سطح کل کشور در دوره مذکور بطور مترسط سالانه ۹/۰ درصد افزایش یافته و بالاترین رشد مربوط به بخش ارتباطات و بیشترین کاهش به بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اختصاص داشته است. شاخص بهرهوری سرمایه نیز در این دوره در سطح کل اقتصاد بطور متوسط سالانه حدود ۵/۰ درصد کاهش یافته و بالاترین رشد در بخش ارتباطات و بیشترین کاهش در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اتفاق افتاده است.

ماخذ : گردآوری محقق
جدول شماره (۱-۱) :
نام محقق
موضوع
نتیجه
رضایی و همکاران(۱۳۸۷)
ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل در بخش نفت و گاز با استفاده از شاخص تورنکوئیست

بهرهوری عوامل تولید در بخش نفت و گاز به طور متوسط سالانه رشدی معادل ۴۶/۰ درصد داشته است ولی بررسی وضعیت بهرهوری کل عوامل در سال اول برنامه چهارم توسعه نشاندهنده آن است که رشد ۲۱/۰ درصدی بهرهوری کل عوامل در دوره مورد مطالعه، با اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه (۳/۰ درصد) فاصله نسبتاً زیادی دارد.
خلیلیان و رحمانی(۱۳۸۷)
بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران
همه متغیرهای توضیحی شامل کشاورزی و کل اقتصاد ، میزان بارندگی ، درآمد

برچسب ها :

ناموجود