نقش تقسیمات کشوری در توسعه سیاسی شهرستان لنگرود- قسمت ۱۴

دهستان دیوشل به مرکزیت روستای دیوشل با ۲۳ روستا
دهستان لات لیل به مرکزیت روستای لات لیل با ۵۶ روستا
دهستان کومله به مرکزیت روستای اطاقور با ۱۱۲ روستا
دهستان گل سفید به مرکزیت روستای گل سفید با ۱۵ روستا
در مهرماه ۱۳۶۹ شهرستان لنگرود به مرکزیت شهر لنگرود شامل یک بخش مرکزی و دهستانهای چاف ،کومله ،لات لیل ،گل سفید ،دریاسر و دیوشل و دو شهر لنگرود و کومله معرفی گردید .
در مهرماه ۱۳۷۳ ،روستای بیلی لنگه ،تو چال ،میان سرا ،شبخوس پهلو ،یوسف آباد از دهستان لات لیل شهرستان لنگرود منتزع شد و به دهستا املش جنوبی شهرستان رودسر ملحق گردید. همچنین روستای سیاه رودبار از دهستان کومله شهرستان لنگرود منتزع و به دهستان لیل از توابع شهرستان لاهیجان پیوست
در خرداد ماه ۱۳۷۵بخش اطاقور به مرکزیت روستای اطاقور از ترکیب دهستانهای کومله و لات لیل در تابعیت شهرستان لنگرود ایجاد و تأسیس گردید .
در اردیبهشت ماه ۱۳۷۶ ،دهستان مریدان به مرکزیت روستای مریدان مشتمل بر روستاها ،مزارع و مکانهای زیر تأسیس شد:
سلوش ،دقان سرا،مریدان ،پرشکوه،کولاک محله ،صفرا سرا ،سیاه کردگوابر،حاجی سرا،لیسه رود،لشه ،پروش بالا ،لیارچ بره ،لیارج دمه ،پروش پایین و کیاگهان .همچنین در تاریخ مذکور بخش کومله به مرکزیت شهر کومله متشکل از دهستانهای دریاسر ،مریدان با تابعیّت شهرستانت لنگرود ایجاد و تأسیس شد ونام دهستان کوله تابع بخش اطاقور در شهرستان لنگرود به دهستان اطاقور تغیر یافت . (همان :۱۷۹۷ )
طبق تقسیمات کشوری درسال ۱۳۸۸ انجام شد روستاها، مزارع و مکانهای: ۱ـ پیرپشته ۲ـ تپه ۳ـ پلت کله ۴‌ـ چمخاله ۵ ـ سلطان مرادی ۶ـ کمال‌الدین پشته و گالش کلام از دهستان گل‌سفید بخش مرکزی شهرستان لنگرود انتزاع و به دهستان چاف همین بخش ملحق شدو به دنبال آن روستای چاف پایین از توابع دهستان چاف بخش مرکزی شهرستان لنگرود پس از ادغام با روستاهای: ۱ـ پایین پاپکیاده ۲ـ تپه ۳ـ پلت کله ۴ـ پیرپشته ۵ تازه‌آباد چاف ۶ـ چاف بالا ۷ـ چمخاله ۸ ـ حسین‌آباد چاف ۹ـ رادارکومه ۱۰ـ سلطان مرادی ۱۱ ـ کمال‌الدین پشته ۱۲ـ گالش کلام ۱۳ـ میان محله پاپکیاده از توابع همین دهستان به شهر تبدیل و به عنوان شهر «چاف و چمخاله» شناخته شد.[۱۵]
طبق آخرین تقسیمات کشوری ،شهرستان لنگرود دارای سه بخش و ۷ دهستان و ۵ شهر به قررار زیر می باشد
جدول شماره ۳-۱-جدول تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود

برچسب ها :

شهرستان بخش شهر دهستانها
لنگرود تالش محله
مرکزی چاف و چمخاله فتیده
دیوشل