نقش تقسیمات کشوری در توسعه سیاسی شهرستان لنگرود- قسمت ۲۳

قانون نظام تقسیمات کشوری سطوح مختلف این تقسیمات به شرح استان – شهرستان – بخش – دهستان – روستا معین نموده است با توجه به اینکه هر یک از سطوح نظام تقسیمات کشوری اعم از استان – شهرستان – بخش در وضعیت موجود از نهاد مدیریت برخوردار بوده از آنجای که الگوی نظام شهری در طول زمان تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد که در این بین دولتها و تقسیمات دولتی نقش برجسته ای در شکل دهی به شبکه شهری و روابط سکونت گاهی ایفا می کند از جمله ابزارهای قدرتمند دولت در این زمینه که با انگیزه تمرکز زدایی صورت می گیرد سازماندهی سیاسی فضا و تقسیمات کشوری است بر همین اساس این پایانه نامه با هدف تأثیرات و نقش تقسیمات کشوری بر توسعه سیاسی – اقتصادی – اداری به نظام شهری شهرستان لنگرود تدوین یافته، نوع پژوهش آن کاربردی و روش انجام مبتنی بر توصیفی و تحلیلی است که با توجه به ماهیت موضوع مطالعه ای مقایسه ای انجام گرفته است .برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و نیز آمارهای رسمی که از معاونت برنامه ریزی کشور و استان گیلان و نیز استانداری گیلان و سایر ادارات به ویژه فرمانداری شهرستان لنگرود استفاده گردیده است . به منظور پردازش داده ها از تکنیک و مدلهای شهری و منطقه ای شامل شاخص های شهرستان مورد نظر (لنگرود ) ضریب کشش پذیری و مدلهای ضریب چینی استفاده گردیده است .
نتایج بررسی ها نشان می دهد که در تقسیمات استان و نیز تقسیمات کشوری ایجاده شده در شهرستان لنگرود تأثیر گذار بوده و با وجود آمدن و ایجاد شهرهای جدید چاف و چمخاله وشلمان و تمرکز زدایی جمعیتی و تقویت شهرهای کوچک ایجاد شده کمک نموده ،هر چند این دو شهر تازه ایجاد گردیده ،تغییرات چمشگیر نبوده امّا عدم تعادل جمعیتی بین مرکز شهرستان لنگرود و سایر شهرها بخش های شهرستان همچنان مشهود بوده است و از طرفی توسعه سیاسی یکی از شاخه های توسعه است با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی شدن ، رفع فقر ورفع وابستگی و ایجاد تحولات ساختاری در تمام بخشهای جامعه وتغییر حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر. با این شرایط به وجود آمدن شهرهای جدید می تواند هر کدام به نوعی تأثیر بسزایی در به وجود آوردن توسعه سیاسی و اقتصادی منطقه داشته باشد و همچنین عامل جلوگیری از مهاجرت جوانان به شهرهای صنعتی بزرگ باشد .این امر تحقق نخواهد یافت مگر با به وجود آوردن بستر فعالیت مناسب و سرمایه گذاری جدید براساس جمعیت و منابع موجود شهرستان مورد نظر .
۳-۱۲- انتخاب روش مورد تحقیقی در این پایان نامه
در پایان نامه از روش کاربردی استفاده شده است و پرسش کاربردی در این تحقیق عبارت است از آیا تقسیمات کشوری بر روی توسعه سیاسی شهرها (مورد مطالعه لنگرود )تاثیر مثبت و بسزایی داشته است .در این راستا با توجه به ماهیت موضوع مطالعات مقایسه ای انجام گرفته و با استفاده از جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و نیز آمارهای رسمی که معاونت برنامه ریزی کشور و استان و استانداری گیلان و سایر ادارات ، جهت تحقیقات در خصوص تقسیمات کشوری و توسعه سیاسی شهرهای مورد نظر بررسی و مطالعه قرار گرفته وتمامی اطلاعات بدین روش جمع آوری گردیده است .
۳-۱۳- ابزار گردآوری اطلاعات
در این روش که به روش کتابخانه ای با استفاده از اطلاعات و مدارک موجود انجام گرفته است
در این راستا از معاونت برنامه ریزی کشور و استان جهت تحقیقات در خصوص تقسیمات کشوری و سیاسی شهر های مورد نظر بوده و نیز با استفاده از رایانه و استفاده از سایت های که در این خصوص وجود داشته و به نوعی مرتبط با یان موض کار کردهاند استفاده شده است
۳-۱۴- منابع اسنادی برای تحقیق
با کسب اجازه از منابع زیر ربط :
استفاده اسناد دولتی شامل نامه ها و گزارش های ،تحلیلها ،جدول ،نقشه ها وموارد دیگری که از ادارات دولتی شامل مدیریت برنامه ریزی کشور و استان گیلان ،از استانداری گیلان ،از بایگانی های دولتی سایر ادارت مانند مسکن و شهرسازی استان و نیز آموزش و پرورش استان انجام گرفته و همچنین با استفاده از کتابهای که در خصوص تقسیمات کشوری در آرشیو سازمان مدیریت برنامه ریزی گیلان و استانداری گیلان وجود داشته ، در خصوص شهرستان لنگرود از اداره فرمانداری شهرستان و نیز سایر ادرات کمک گرفته شده است و همچنین مقاله های که در این خصوص کارشناسان مربوطه ارائه داداه اند و نیز استفاده از سایت های که بصورتتخصصی در این زمینه تحقیقات انجام داده اند.
فصل چهارم
 
 
 
ارزیابی میدانی
۴-۱- بررسی روند توسعه سیاسی در شهرستان لنگرود
در این پایان نامه سعی بر شناخت امکانات بالقوه جمیعتی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان لنگرود و بررسی روند تغییرات بر ساختار جمیعتی ،اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی این شهرستان در طی سالهایی که تقسیمات کشوری بروی آن صورت گرفته و باعث افزایش بخش و شهرها در این شهرستان گردیده است .
۴-۱-۱- ساختار جمعیتی :
در سال ۱۲۳۰ جمعیت این شهر ۲۰۰۰ نفر بوده است. اما در سرشماری عمومی نفوس سال ۱۳۷۵ ه.ش جمعیت این شهرستان به ۱۳۵۹۲۲ نفر رسیده که از این تعداد ۶۵۹۷۳ نفر در شهر لنگرود زندگی می کرده اند . این شهرستان در سرشماری عمومی نفوس سال ۱۳۹۲ جمعیتی بالغ بر ۱۳۷۲۷۲ نفر که تعداد ۹۲۰۳۷ نفر جمعیت شهری و۴۵۲۳۵ نفر جمعیت روستایی که ۸۴ درصد باسواد می باشد. در ارزشیابی شهرستان لنگرود تغییرات جمعیت این شهرستان طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ به شرح زیر می باشد (گروه پژوهشگران ایران ،۱۳۸۷ : ۱۷۹۷) . (روابط عمومی ،عمران و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان لنگرود ،۱۳۹۴)
نمودار شماره ۴-۱- بررسی روند جمیعت شهرستان لنگرود از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰
نمودار شماره ۴-۲- بررسی تراکم شهری و روستای شهرستان لنگرود
نمودار شماره ۴-۳- بررسی توزیع نسبی جمعیت برحسب گروه های عمده سنی
۴-۱-۲- آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴
بر مبنای اطالاعات آماری شهرستان لنگرود در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ مجموعاً تعداد ۳۲۸ آموزشگاه در سطوح مختلف داشته است . در سال تحصیلی مزبور ۲۶,۶۲۶نوآموز و دانش آموز در این شهرستان به تحصیل اشتغال ورزیده اند.(گروه پژوهشگران ایران ،۱۳۸۷ : ۱۸۲۲)
جدول شماره ۴-۱ جدول مدارس و جمعیت دانش آموزان مشغول به تحصیل شهرستان لنگرود

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

مقطع تحصیلی جمع پسر دختر مختلط
آموزشگاه دانش آموز آموزشگاه