ارتباط بین سبک های رهبری تحول­گرا و عمل­گرا با شخصیت و ویژگی­های شخصی مدیران دانشکده­های …

…………………………………………………………………………………………………………………………….59

جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………………………..70

 

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

روش و طرح تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..72

جامعه آماری و نمونه تحقیق ……………………………………………………………………………………………..72

متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..72

تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………….73

ابزار اندازه­گیری متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………….. 75

ویژگی­های روان­سنجی ابزار اندازه­گیری ……………………………………………………………………………..77

روش جمع­آوری داده­ها ………………………………………………………………………………………………….. 78

روش­های آماری …………………………………………………………………………………………………………….78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق

بخش اول: توصیف داده­های آماری …………………………………………………………………………………………..80

توصیف ویژگی­های فردی آزمودنی­های تحقیق………………………………………………………………………………………….80

شاخص­های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..84

بخش دوم: استنباط آماری داده­ها………………………………………………………………………………………………..94

آزمون پیش فرض­های آماری…………………………………………………………………………………………………………………..94

آزمون فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..95

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………106

بحث و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………..108

جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………………………111

پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..113

پیشنهادهای برخاسته از تحقیق………………………………………………………………………………………………………………113

پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………………………………………..114

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………..115

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………..122

 

 

جدول 1-1 مسیرها در تئوری­ها و تحقیقات رهبری ………………………………………………………………………11

جدول 2-1 ابعاد نیمرخ رهبری مارشال ساشکین …………………………………….. …………………………………..14

جدول 3-1 ابعاد اخلاقی اجزای رهبری تحول­گرا ………………………………………………………………………….24

جدول 4-1 خلاصه فاکتورها و رفتارهای مربوط به تئوری رهبری تحول­گرا ……………………………………..25

جدول 5-1 مراحل تحول عقلانی از دیدگاه افلاطون………………………………………………………………………30

جدول 1-2 متغیرهای مطالعه شده در سبک­های رهبری تحول­گرا و عمل­گرا …………………………………….57

جدول2-2 میانگین ابعاد رهبری، بدست آمده از دو پژوهش در آمریکای شمالی و چین……………………..68

جدول1-4:  مقدار سطح معنی داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) در کلیه ی متغیرهای

وابسته اندازه گیری شده ……………………………………………………………………………………………………………96

جدول2-4: ارتباط بین سبک­رهبری تحول ­گرا و خرده مقیاس­های آن با  شخصیت……………………………97

جدول3-4: ارتباط بین سبک­رهبری عمل ­گرا و خرده مقیاس­های آن با  شخصیت……………………………..98

جدول 4-4: ارتباط بین سبک­رهبری تحول ­گرا و خرده مقیاس­های آن با  ویژگی های شخصی………….100

جدول5-4: ارتباط بین سبک­رهبری عمل ­گرا و خرده مقیاس­های آن با  ویژگی های شخصی…………….102

جدول 6-4: جدول آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره برای پیش بینی نمرات سبک رهبری

تحول گرا ……………………………………………………………………………………………………………………………….104

جدول 7-4: خلاصه­ی مدل رگرسیونی برای محاسبه­ی نمره­ی سبک رهبری تحول­گرا از روی

نمره­ی برونگرایی……………………………………………………………………………………………………………………..104

شکل 1-1 رابطه نفوذ و قدرت رهبر ……………………………………………………………………………………….8

شکل 2-1 :مدل اثر افزوده رهبری عمل­گرا و تحول­گرا…………………………………………………………….19

شکل 1- 2 :رابطه  اثربخشی رهبری و ابعاد برونگرایی و وجدان شخصیت ………………………………..61

شکل 2- 2: رابطه رهبری تحول­گرا و برونگرایی در دو محیط واقعی و مجازی ………………………….65

شکل 3-2: رابطه رهبری تحول­گرا و ثبات عاطفی در دو محیط واقعی و مجازی ………………………..65

شکل 1-4: نمودار توزیع فراوانی متغیر سن اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق ………………………81

شکل 2-4: توزیع فراوانی جنس اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق ………………………………………82

شکل 3-4: نمودار توزیع فراوانی میزان تحصیلات اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق …………….82

شکل 4-4: نمودار توزیع فراوانی متغیر سابقه کاری اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق…………….83

شکل5-4: سمت اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق…………………………………………………………….83

شکل 6-4 : گرایش تحصیلی اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق ………………………………………….84

شکل7-4 : تعداد دوره های آموزشی مدیریتی گذرانیده اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق………85

شکل 8-4 : نمره خرده مقیاس برون گرایی اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق ………………………86

شکل9-4 : نمره خرده مقیاس درونگرایی اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق …………………………86

شکل10-4: نمره خرده مقیاس بی ثباتی اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق…………………………….87

شکل11-4 : نمره خرده مقیاس باثباتی اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق………………………………87

شکل 12-4: نمره خرده مقیاس نفوذ کمال گرایانه اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق ……………..88

شکل 13-4: نمره خرده مقیاس رفتار کمال گرایانه اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق …………….89

شکل14-4: نمره خرده مقیاس ترغیب به تلاش فکری یا ترغییب ذهنی اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….90

شکل15-4: نمره خرده مقیاس روحیه ی ایجاد انگیزش یا انگیزش الهام بخش اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….90

شکل16-4: نمره خرده مقیاس توجه به تفاوت های فردی اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق ….91

شکل 17-4: نمره کلی سبک رهبری تحول گرا اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق…………………..92

شکل 18-4: نمره خرده مقیاس مدیریت مبتنی بر پاداشهای اقتضایی یا پاداشهای مشروط اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….93

شکل19-4 : نمره خرده مقیاس مدیریت فعال بر مبنای استثنائات مدیران دانشکده های تربیت بدنی

دانشگاه­های ایران………………………………………………………………………………………………………………..93

شکل 20-4 : نمره خرده مقیاس مدیریت منفعل بر مبنای استثنائات مدیران دانشکده های تربیت بدنی

دانشگاه­های ایران ……………………………………………………………………………………………………………….94

شکل 21-4: نمره کلی سبک رهبری عمل گرا اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق……………………95

شکل22-4: نمره کلی سبک رهبری عدم مداخله اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق………………..95

شکل23-4: نمودار پراکنش با خط رگرسیون اضافه شده برای پیش بینی نمرات سبک رهبری تحول گرا از نمرات برونگرایی……………………………………………………………………………………………………..105